صفحه اصلی/آموزش کشاورزی, انتخاب رشته دکتری, ترویج کشاورزی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار