پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1401، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.