صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات/نکات مهم انتخاب رشته دکتری مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
پیشرو
کافه تدریس