پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1401، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری معماری لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.