صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, اکتشاف/نکات مهم انتخاب رشته دکتری مهندسی نفت – اکتشاف نفت