در جهت تبادل نظر داوطلبان عزیز آزمون دکتری در خصوص پاسخ های سوالات آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سراسری سال 1393 صفحه مربوط به هر یک از رشته ها ایجاد و در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است.
با تشکر از توجه شما عزیزان

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

الف) سوالات بخش عمومی

1- سوالات زبان عمومی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه علوم انسانی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه فنی و مهندسی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 1 علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 2 علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 3 علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 4 علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه هنر

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه علوم پزشکی 1

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه علوم پزشکی 2

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه دامپزشکی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه زبان

2- سوالات استعداد تحصیلی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری 1393

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی مهندسی دکتری 1393

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه 1 علوم پایه دکتری 93

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه 2 علوم پایه دکتری 93

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه 3 علوم پایه دکتری 93

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه 4 علوم پایه دکتری 93

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری 1393

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه هنر

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری 93 گروه علوم پزشکی 1

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری 93 گروه علوم پزشکی 2

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه دامپزشکی

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه زبان

ب) سوالات بخش تخصصی

1- گروه علوم انسانی

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (1) کد 2101

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (2) کد 2102

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (3) کد 2103

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم جغرافیایی (4) کد 2104

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم جغرافیایی (5) کد 2105

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم اقتصادی کد 2106

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (1)  کد 2107

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (2)  کد 2108

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (3)  کد 2109

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم اجتماعی (1) کد 2110

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم اجتماعی (2) کد 2111

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حقوق عمومی کد 2113

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حقوق جزا و جرم شناسی فقه و حقوق جزا کد 2114

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حقوق بین الملل عمومی  کد 2115

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی   کد 2116

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم سیاسی کد 2117

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه مدیریت  کد 2118

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حسابداری  کد 2119

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علم اطلاعات و دانش شناسی  کد 2120

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه فلسفه  کد 2121

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (1)  کد 2122

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (2)  کد 2123

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (3)  کد 2124

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (4)  کد 2125

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه روانشناسی کد 2133

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه باستان شناسی کد 2134

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93محیط زیست کد 2135

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه کارآفرینی کد 2136

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93آینده پژوهی کد 2137

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (1) کد 2138

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (2) کد 2139

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (3) کد 2140

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (4) کد 2141

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه کلام کد 2143

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93فقه شافعی کد 2144

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز کد 2145

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حقوق نفت و گاز کد 2146

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93اقتصاد نفت و گاز کد 2147

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کد 2148

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه مالی کد 2149

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مطالعات زنان کد 2150

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه مدرسی معارف اسلامی کد 2151

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی (1) کد 2152

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93  مجموعه تربیت بدنی (2) کد 2153

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی (3) کد 2154

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی (4) کد 2155

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه تربیت بدنی(5) کد 2156

2- گروه علوم پایه

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم زمین (1) کد 2201

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم زمین (2) کد 2202

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم زمین (3) کد 2203

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم زمین (4) کد 2204

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم زمین (5) کد 2205

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم زمین (6) کد 2206

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم زمین (7) کد 2208

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم زمین (8) کد 2209

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم زمین (9) کد 2210

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (1) کد 2211

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (2) کد 2212

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (3) کد 2213

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه شیمی (5) کد 2215

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93فیتوشیمی کد 2218

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93هواشناسی کد 2219

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93زیست شناسی (1) کد 2220

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93زیست شناسی (2) کد 2221

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93زیست شناسی (3) کد 2222

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93زیست شناسی (4) کد 2226

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93زیست شناسی (5) کد 2228

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93زیست شناسی (6) کد 2229

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم جانوری (1) کد 2223

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم جانوری (2) کد 2224

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم جانوری (3) کد 2225

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93بیوشیمی کد 2227

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93بیوفیزیک کد 2230

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93زیست فناوری میکروبی کد 2231

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93آمار کد 2232

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه ریاضی (1) کد2233

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه ریاضی (2) کد2234

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93فیزیک دریا کد2235

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93زیست شناسی دریا کد2236

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93نانوفیزیک کد2237

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه فیزیک کد2238

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93فوتونیک کد2239

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (1) کد2240

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (2) کد2241

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (3) کد2242

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93ژئوفیزیک (4) کد2243

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93نانوشیمی کد2244

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) کد2245

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93بیوانفورماتیک کد2246

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علوم کامپیوتر کد2247

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم شناختی کد2248

3- گروه فنی و مهندسی

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (1) کد2301

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (2) کد2302

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی برق (3) کد2303

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی برق (4) کد2304

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (5) کد2305

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه مهندسی برق (6) کد2306

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (1) کد2307

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (2) کد2308

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (3) کد2309

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (4) کد2310

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (5) کد2311

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (6) کد2312

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (7) کد2313

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (8) کد2314

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (9) کد2315

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی عمران (10) کد2316

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی نقشه برداری (1) کد2317

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مهندسی نقشه برداری (2) کد2318

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی نقشه برداری (4) کد2320

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (1) کد2321

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (2) کد2322

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (3) کد2323

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (4) کد2324

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (5) کد2325

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (6) کد2326

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (7) کد2327

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (8) کد2328

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (9) کد2329

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی دریا کد2330

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (1) کد2331

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (2) کد2332

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (3) کد2333

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی هوا – فضا (4) کد2334

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (1) کد2335

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (2) کد2336

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (3) کد2337

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی معدن (4) کد2338

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی پلیمر (1) کد2339

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی پلیمر (2) کد2341

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (1) کد2343

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (2) کد2344

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (3) کد2345

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست (4) کد2346

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی (1) کد2347

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی (2) کد2348

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی (3) کد2349

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی صنایع کد2350

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی نفت – مخازن کد2353

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر (1) کد2354

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر (2) کد2355

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر (3) کد2356

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی مواد و متالوژی کد2359

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی (1) کد2360

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی (2) کد2361

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی (3) کد2362

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 علوم و فناوری نانو (1) کد2363

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 علوم و فناوری نانو (2) کد2364

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (1) کد2365

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (2) کد2366

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (3) کد2367

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای (4) کد2369

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی نساجی (1) کد2370

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی نساجی (2) کد2371

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی فناوری اطلاعات IT کد2237

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مهندسی سیستم های انرژی کد 3237

4- گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه محیط زیست (1) کد 2401

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه محیط زیست (2) کد 2402

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه محیط زیست (3) کد 2403

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم کد 2404

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مکانیزاسیون کشاورزی کد 2405

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (1) کد 2406

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (2) کد 2407

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (3) کد 2408

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (4) کد 2409

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی کد 2411

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (1) کد 2412

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (2) کد 2413

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (3) کد 2414

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و صنایع غذایی (4) کد 2415

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 اقتصاد کشاورزی کد 2416

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (1)کد 2418

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (2)کد 2419

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (1)کد 2420

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (2) کد 2421

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (3) کد 2422

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم خاک (4) کد 2423

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم دامی (1) کد 2424

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم دامی (2) کد 2425

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم دامی (3) کد 2426

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و مهندسی آب (1) کد 2427

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و مهندسی آب (2) کد 2428

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم و مهندسی آب (3) کد 2429

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 هواشناسی کشاورزی کد 2430

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (1) کد 2431

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (2) کد 2432

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (3) کد 2434

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی کد 2435

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه زراعت – اصلاح نباتات (4) کد 2436

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه ترویج و اموزش کشاورزی و توسعه روستایی (1) کد 2437

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه ترویج و اموزش کشاورزی و توسعه روستایی (2) کد 2438

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 حشره شناسی کشاورزی کد 2439

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 بیماری شناسی گیاهی کد 2440

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم جنگل (1) کد 2441

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم جنگل (3) کد 2442

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم جنگل (2) کد 2443

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه شیلات (1) کد 2444

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه شیلات (3) کد 2445

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه شیلات (2) کد 2447

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (1) کد 2448

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (2) کد 2449

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (3) کد 2450

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی) کد 2451

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 علوم طیور کد 2452

دانلود رایگان سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب (3)کد 2453

 

 دانلود سوالات تست رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری 93

دانلود سوالات تست رشته معماری آزمون دکتری 93

اینستاگرام آزمون دکتری