صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, زمین شناسی اقتصادی/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زمین‌شناسی اقتصادی (کد 2209)