صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, علوم قرآن و حدیث/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم قرآن و حدیث (کد 2129)