مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

انجمن آزمون دکتری مجموعه الهیات

2129 new

‌رشته و گرایش

۱) علوم قرآن و حدیث

۲) علوم و معارف نهج‌البلاغه

۳) تفسیر تطبیقی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (علوم قرآنی، تفسیر، حدیث)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم قرآن و حدیث و گرایش‌های آن، علوم قرآنی، علوم حدیث

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

2130 new

‌رشته و گرایش

۱) فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲) فقه و حقوق جزا

۳) فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)

۴) الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

۵) فقه و حقوق خصوصی

۶) مذاهب فقهی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه – اصول)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق جزا، حقوق خصوصی، فقه و اصول حوزوی (سطح سه)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

2131 new

‌رشته و گرایش

۱) ادیان و عرفان

۲) مطالعات تطبیقی ادیان

الهیات مسیحی

۳) مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

۴) عرفان اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)

۵) عرفان و تصوف

۶) تصوف و عرفان اسلامی

۷) ادیان غیر ابراهیمی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (ادیان و عرفان)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های ادیان و عرفان، فلسفه دین، فلسفه غرب، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

2132 new

‌رشته و گرایش

 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های تاریخ، تمامی رشته‌های تاریخ و تمدن ملل اسلامی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

2133 new

‌رشته و گرایش

۱) مذاهب کلامی

۲) شیعه‌شناسی

۳) دین‌پژوهی

۴) حکمت متعالیه

۵) حکمت هنرهای دینی

۶) کلام امامیه

۷) کلام شیعه

امامت

۸) وهابیت شناسی

۹) کلام

۱) فلسفه دین و مسائل جدید کلامی

۲) کلام تطبیقی

۳) کلام اسلامی

۴) یهود و مسیحیت

۵) ادیان غیرابراهیمی

۱۰) فلسفه اسلامی

۱۱) فلسفه و کلام اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فلسفه، کلام اسلامی، منطق)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته های کلام و فلسفه، فلسفه اخلاق و کلام (حکمت) اسلامی، علوم حدیث  گرایش کلام و عقاید، الهیات و معارف اسلامی(تمامی رشته و گرایش ها)، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فلسفه و کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته کلام

2134 new

‌رشته و گرایش

فقه شافعی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه- اصول)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه شافعی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فقه شافعی

2180 new

‌رشته و گرایش

مدرسی معارف اسلامی

۱) مبانی نظری اسلام

۲) اخلاق اسلامی

۳) تاریخ تمدن اسلامی

۴) انقلاب اسلامی

۵) قرآن و متون اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (ادبیات عرب، کلام، تفسیر قرآن، فلسفه، اخلاق اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، علوم قرآنی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

پذیرش بر اساس شرایط داخل دفترچه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدرسی معارف اسلامی

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. فلسفه وکلام گفت:

  سلام به دوستان گرامی
  بنده رتبه ام ۵۷۶شده
  مجازبه روزانه هم شدم
  مقاله علمی پژوهشی،کتاب هم دارم.معدلهای خوبی هم دارم
  آیامن مصاحبه دعوت میشم؟امیدی هست؟میشه زود جواب بدین

 2. علی گفت:

  با سلام
  فقه و حقوق
  سهمیه ازاد
  تخصصی 54
  رتبه 25
  تراز 5151

 3. م گفت:

  آیا دکتری پیام نور مورد تایید سایر دانشگاههای دولتی هست؟

 4. کنکوری گفت:

  سلام.

  یکی از دوستان من با رتبه چهارصد سالهای گذشته به مصاحبه برای روزانه دعوت شده بود………هر چند ایشون بنا به دلایل شخصی خودشون نرفتن مصاحبه ولی در کل با این رتبه دعوت شده بود

 5. محمد گفت:

  سلام دوستان. به نظر شما با تراز 2950 در رشته علوم قرآن و حدیث امیدی به دوره روزانه هست؟

 6. حنانه گفت:

  سلام
  دوستان علوم قرآن وحدیث لطفا راهنمایی کنید:
  رتبه ام 113و ترازم 3840
  دوتا مقاله علمی پژوهشی دارم.با چند تا مقاله درهمایش های ملی که جزء برگزیده بود وسخنرانی وچاب شده
  بنظر دوستان علوم قرآن وحدیث بنده امکانش رو دارم برای روزانه دعوت به مصاحبه بشم ؟؟یا حتی درنهایت پذیرفته بشم؟؟؟

 7. ا.س گفت:

  خطاب به دکتری.
  دوست گرامی از نظرات ونیز توصیه شما سپاسگزارم.

 8. ا.س گفت:

  دوستانی که نظر و اطلاعات دادند ممنون اما شبانه چطور؟ ممکنه درمورد شبانه هم نظرتونو بفرماید.رشته ادیان و عرفان؟

  • دکتری گفت:

   من حداقل شش هفت نفر میشناسم که با رتبه 2،4، 5 و… که رتبه های عالی هستندهیج جا قبول نشدند. بودن از این دوستان که حتی شبانه تهران را انتخاب کرده بودند . پذیرفته نشدند. ادیان و عرفانی عزیز نا امیدتان نمی کنم فقط میخوام هزینه نکنی و وقتت صرف نشه. به نظرم برا سال آینده بخون ….در ضمن رزومه و کارهای پژوهشی ات را هم عالی کن

 9. معترض گفت:

  خدمت جناب کنکوری
  متاسفانه باید عرض کنیم خیلی بعیده

 10. ا.س گفت:

  سلام دوستان .رتبه ام 215و نمره کل 1445. رشته ام ادیان و عرفان. ایا امیدی به روزانه هست؟نوبت دوم چطور؟ لطفا راهنمائی بفرمایید.

 11. م گفت:

  سلام. علوم قرآن و حدیث تا چه رتبه ای میتونه امیدی به دعوت به مصاحبه در دوره روزانه داشته باشه؟

 12. کنکوری گفت:

  سلام دوستان.
  با رتبه 518 امید قبولی هست؟؟ البته روزانه منظورمه…شبانه هزینه اش خیلی بالاست….

 13. معترض گفت:

  سوال 34 مربوط میشه به شواهد، تصحیح استاد آشتیانی، صفحه 139، سطر11
  و سوال 56 مربوط میشه به کشف المراد، ترجمه و شرح آیت الله شعرانی، صفحه 401، سطر 7 .

 14. معترض گفت:

  سوال 34 مربوط میشه به شواهد، تصحیح استاد آشتیانی، صفحه 139 سطر 11
  سوال 56 مربوط میشه به کشف المراد، ترجمه و شرح آیت اله شعرانی، صفحه 401، سطر 7 .

 15. معترض گفت:

  سوال 34 مربوط میشه به شواهد، تصحیح استاد آشتیانی، صفحه 139، سطر 11
  و سوال 56 مربوط میشه به کشف المراد، ترجمه و شرح آیت الله شعرانی، صفحه 401، سطر 7 .