مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

انجمن آزمون دکتری مجموعه الهیات

2129 new

‌رشته و گرایش

۱) علوم قرآن و حدیث

۲) علوم و معارف نهج‌البلاغه

۳) تفسیر تطبیقی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (علوم قرآنی، تفسیر، حدیث)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم قرآن و حدیث و گرایش‌های آن، علوم قرآنی، علوم حدیث

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

2130 new

‌رشته و گرایش

۱) فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲) فقه و حقوق جزا

۳) فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)

۴) الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

۵) فقه و حقوق خصوصی

۶) مذاهب فقهی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه – اصول)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق جزا، حقوق خصوصی، فقه و اصول حوزوی (سطح سه)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

2131 new

‌رشته و گرایش

۱) ادیان و عرفان

۲) مطالعات تطبیقی ادیان

الهیات مسیحی

۳) مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

۴) عرفان اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)

۵) عرفان و تصوف

۶) تصوف و عرفان اسلامی

۷) ادیان غیر ابراهیمی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (ادیان و عرفان)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های ادیان و عرفان، فلسفه دین، فلسفه غرب، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

2132 new

‌رشته و گرایش

 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های تاریخ، تمامی رشته‌های تاریخ و تمدن ملل اسلامی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

2133 new

‌رشته و گرایش

۱) مذاهب کلامی

۲) شیعه‌شناسی

۳) دین‌پژوهی

۴) حکمت متعالیه

۵) حکمت هنرهای دینی

۶) کلام امامیه

۷) کلام شیعه

امامت

۸) وهابیت شناسی

۹) کلام

۱) فلسفه دین و مسائل جدید کلامی

۲) کلام تطبیقی

۳) کلام اسلامی

۴) یهود و مسیحیت

۵) ادیان غیرابراهیمی

۱۰) فلسفه اسلامی

۱۱) فلسفه و کلام اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فلسفه، کلام اسلامی، منطق)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته های کلام و فلسفه، فلسفه اخلاق و کلام (حکمت) اسلامی، علوم حدیث  گرایش کلام و عقاید، الهیات و معارف اسلامی(تمامی رشته و گرایش ها)، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فلسفه و کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته کلام

2134 new

‌رشته و گرایش

فقه شافعی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه- اصول)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه شافعی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فقه شافعی

2180 new

‌رشته و گرایش

مدرسی معارف اسلامی

۱) مبانی نظری اسلام

۲) اخلاق اسلامی

۳) تاریخ تمدن اسلامی

۴) انقلاب اسلامی

۵) قرآن و متون اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (ادبیات عرب، کلام، تفسیر قرآن، فلسفه، اخلاق اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، علوم قرآنی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

پذیرش بر اساس شرایط داخل دفترچه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدرسی معارف اسلامی

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. نیلو گفت:

  سلام دوستان.
  خواااااهشا هر کی میدونه بهم بگههه
  آزمون مصاحبه کتبی دانشگاه شهیدمطهری، سوالاتش تشریحی!؟؟؟!!!
  رشته فقه و حقوق خصوصی قبول شدم. مکاسب و رسائل رو مونده تشریحی جواب بدیم… ای واای

 2. علوم قرآن وحدیث گفت:

  سلام

  تشکر از راهنمایتون..ان شاءالله موفق باشین

  رتبه ام صدواندی شده مقاله از پایان نامه ویکی همایش دارم

  میتونم از مقالات ورتبه شما بپرسم؟؟؟

  شما از جو دانشگاه از اینکه دانشجویان خودشون رو برمی دارند یا نه اطلاع دارید از رتبه ترازهای سالهای قبل که پذیرش شدند؟؟؟اینکه چقد به رتبه اهمیت میدن؟؟؟

 3. مهدیه گفت:

  سلام من الزهرا بودم کارشناسی.این دانشگاه مقاله داشتن حرف اوله میزنه.رتبتون چند شده؟

 4. علوم قرآن وحدیث گفت:

  سلام
  نماز و روزهاتون قبول حق

  دوستان علوم قرآن وحدیث اگه اطلاعاتی درمورد مصاحبه دانشگاههای” مشهد” مازندران” “الزهرا” دارید لطفا دراختیار ماهم بذارید؟؟

  آیا ازدوستان اطلاع دارند که سالهای قبل این دانشگاه تا چه تراز ورتبه ی رو پذیرش داشتن؟؟

  لطفا راهنمایی وکمک کنید
  موفق باشید ان شاءالله

  • مهدیه گفت:

   سلام من کارشناسی الزهرا بودم و چند روز پیش با یکی از اساتید صحبت کردم گفت باید مقاله داشته باشی .این دانشگاه از نظر پژوهشی قویه و براش مهمه.شما رتبتون میگین چند شده؟

 5. امیر گفت:

  سلام دوستان کسی از چگونگی مصاحبه دانشگاه سیستان و بلوچستان رشته فقه و مبانی حقوق خبر داره؟؟

 6. . گفت:

  سلام دوستان کسی دانشگاه مطهری فقه حقوق خصوصی رو اورده؟؟؟
  دانشگاه مذاهب چی کسی زده؟

  • نیلو گفت:

   سلام نقطه. خخخ
   میگم رفتم تو سایت قوانین رو خوندم. سایت مطهری.
   هر کدوم رو اول زدی مهم نیست. مثلا من هم فقه و حقوق جزا زدم هم خصوصی. برحسب علاقه هر کدوم رو خواستم میتونم شرکت کنم برای آزمون.
   فقط الان یه چیزی تو سایت دیدم خواب از سرم پرید و دیوانه دارم میشم. فکر کنم خوابم میاد۸ صبحی که بد دیدم. آزمون کتبیش تشریحی‌……!!!!
   وااااای…

 7. حکمت متعالیه گفت:

  سلام بله. برای اطلاع از تاریخ مصاحبه که تماس گرفته بودم گفتند غیر از بعضی قبولیهای با شرایط خاص، دکتری دانشگاه امام صادق ع حدود 80 میلیون شهریه دارد.

 8. H گفت:

  فردوسی میگه شناسه کاربریم تکراریه. به کجا زنگ بزنم

 9. H گفت:

  کسی سمنان و مشهد ثبت نام کرده برا مصاحبه؟

 10. ا.س گفت:

  به اقای حسین.
  تبریک. خیر . من باشبانه سمنان 45 تا ترازم فاصله داشت تا دعوت بشم .سمنان 1490
  من 1445.

 11. کنکوری گفت:

  چرا این بچه های الهیات اینقد کم کارن؟ چرا کسی به داد کسی نمیرسه……بابا هر کی اطلاعات داره نظر بده…گروه ما اصلا فعال نیست برعکس بقیه گروهها

  • نادر گفت:

   سلام اینطور که اطلاع دارم دانشگاه امام صادق در دو مرحله دانشجو جذب میکند مرحله اول اینکه یک ازمون کتبی معارف داره و دوم مصاحبه است اون ازمون کتبی باید یه مقداری امادگی داشته باشید و برای مصاحبه هم هیچ استاندارد خاصی برای سخت یا اسون بودن مطرح نیست.
   من تنها یک توصیه برای شما دارم اگر تونستید حتما در هر مصاحبه ای که تونستید شرکت کنید به هیچ وجه ناامید نشوید. اتفاقات در این دنیا قابل پیش بینی نیست دوست گرامی 🙂

 12. کنکوری گفت:

  دانشگاه امام صادق کسی از مصاحبه هاش اطلاعی داره؟

  سخت میگیرن آسون میگیرن؟؟؟؟

  • مهدیه گفت:

   منم پارسال دانشگاه امام صادق رفتم و با توجه به مدت کم امتحان و منابع فشرده باز یه سری کتابها رو خوندم و امتحان به نظر خوب میومد اما قبول نشدم و چندنفردیگه هم بار دومشون بود.من فقط وقتم و پولم هدر رفت

 13. ا.س گفت:

  به اقای حسین.
  سلام .پذیرفته شدین؟ کدوم دانشگاها؟

  باتبریک با دوستانی که قبول شدن

 14. کنکوری گفت:

  سلام دوستان. ممنون میشم راهنماییم کنید

  من دانشگاه امام صادق دعوت شدم …..بنظرتون برم مصاحبه؟
  پنج روز دیگه مصاحبه است……..ولی من اصلا آمادگی ندارم……….رتبه ام هم که اصلا تعریف نداره..ماه رمضون هست…مدارکمم آماده نیست…..از طرفی 5 خرداد مصاحبه است…….از شهرستان باید برم….میگم نکنه رفتنم بی فایده باشه توی ماه رمضون.

 15. حسین گفت:

  سلام کسی هست که از رشته تاریخ و تمدن
  میگن با 30 درصد میتونی رتبه زیر 5 بشی؟

 16. حسین گفت:

  سلام.ادیان و عرفان با رتبه 43 و تراز4400 شانس روزانه دارم? کسی رفته پارسال?

  • دکتری گفت:

   سلام. بستگی به شرایط رزومه داره. اگه رزومه ات خوب باشه بجز تهران برا بقیه جاها شانس داری. البته بیشتر اینها صوریه….اگه دانشجوی خودشان باشی روزانه تهران هم قبولی…

 17. حسینی گفت:

  سلام دوستان با تراز 4100 و رتبه 76 گرایش فقه وحقوق فردوسی روزانه دعوت به مصاحبه میشم ایا؟

 18. یاسین گفت:

  عزیزان یکی شفاف تفاوت شبانه پردیس وازاد رو توضیح بده.ممنون ومتشکر

 19. رضا گفت:

  سلام دوستان. حدود هزینه تحصیل دکترای علوم قرآن در دانشگاه های روزانه و شبانه و غیر انتفاعی و آزاد چقدره؟

 20. ب.م گفت:

  سلام دوستان محترم
  امسال که تکمیل ظرفیت حذف شده است، کسانی که شبانه را انتخاب کرده اند و بعد از مصاحبه قبول هم شوند. ولی بعد از اعلام نهایی سنجش ثبت نام نکنند تکلیف کسانی که بعد از این افراد در اولویت هستند چه میشود؟

 21. ا.س گفت:

  خطاب به دکتری.ممنون .واقعیت ش بنده پارسال دانشگاه ادیان و مذاهب پذیرفته نهایی شدم و نرفتم . بنظرتون امسال اگر پذیرفته شدم برم .ساکن تهرانم .دانشگاه هم که قم هست و شهریه هم داره. نطر تونو بفرمایید.متشکرم

 22. فلسفه وکلام گفت:

  سلام به دوستان گرامی
  بنده رتبه ام ۵۷۶شده
  مجازبه روزانه هم شدم
  مقاله علمی پژوهشی،کتاب هم دارم.معدلهای خوبی هم دارم
  آیامن مصاحبه دعوت میشم؟امیدی هست؟میشه زود جواب بدین

 23. علی گفت:

  با سلام
  فقه و حقوق
  سهمیه ازاد
  تخصصی 54
  رتبه 25
  تراز 5151

 24. م گفت:

  آیا دکتری پیام نور مورد تایید سایر دانشگاههای دولتی هست؟

 25. کنکوری گفت:

  سلام.

  یکی از دوستان من با رتبه چهارصد سالهای گذشته به مصاحبه برای روزانه دعوت شده بود………هر چند ایشون بنا به دلایل شخصی خودشون نرفتن مصاحبه ولی در کل با این رتبه دعوت شده بود

 26. محمد گفت:

  سلام دوستان. به نظر شما با تراز 2950 در رشته علوم قرآن و حدیث امیدی به دوره روزانه هست؟

 27. حنانه گفت:

  سلام
  دوستان علوم قرآن وحدیث لطفا راهنمایی کنید:
  رتبه ام 113و ترازم 3840
  دوتا مقاله علمی پژوهشی دارم.با چند تا مقاله درهمایش های ملی که جزء برگزیده بود وسخنرانی وچاب شده
  بنظر دوستان علوم قرآن وحدیث بنده امکانش رو دارم برای روزانه دعوت به مصاحبه بشم ؟؟یا حتی درنهایت پذیرفته بشم؟؟؟

 28. ا.س گفت:

  خطاب به دکتری.
  دوست گرامی از نظرات ونیز توصیه شما سپاسگزارم.

 29. ا.س گفت:

  دوستانی که نظر و اطلاعات دادند ممنون اما شبانه چطور؟ ممکنه درمورد شبانه هم نظرتونو بفرماید.رشته ادیان و عرفان؟

  • دکتری گفت:

   من حداقل شش هفت نفر میشناسم که با رتبه 2،4، 5 و… که رتبه های عالی هستندهیج جا قبول نشدند. بودن از این دوستان که حتی شبانه تهران را انتخاب کرده بودند . پذیرفته نشدند. ادیان و عرفانی عزیز نا امیدتان نمی کنم فقط میخوام هزینه نکنی و وقتت صرف نشه. به نظرم برا سال آینده بخون ….در ضمن رزومه و کارهای پژوهشی ات را هم عالی کن

  • دکتری گفت:

   سلام ممنون. دکل حتی شبانه رشته ادیان و عران هم خیلی ساخته و احتمال پذیرش برا شما خیلی خیلی کمتره. مگر اینکه خیلی کم در دانشگاه ادیان و مذاهب براتون هست البته اونم خیلی کم. البته محضرتا جسارت نباشه من خواستم صادقه راهنمایی کنم. خیلی دوستان با رتبههای بسیار پایین مثلا زیر هفت هم شبانه تهران قبول نشدند. البته اگه رابطه و سفارش و…باشه اون دیگه یه چیز دیگریست.

 30. معترض گفت:

  خدمت جناب کنکوری
  متاسفانه باید عرض کنیم خیلی بعیده

 31. ا.س گفت:

  سلام دوستان .رتبه ام 215و نمره کل 1445. رشته ام ادیان و عرفان. ایا امیدی به روزانه هست؟نوبت دوم چطور؟ لطفا راهنمائی بفرمایید.

 32. م گفت:

  سلام. علوم قرآن و حدیث تا چه رتبه ای میتونه امیدی به دعوت به مصاحبه در دوره روزانه داشته باشه؟

 33. کنکوری گفت:

  سلام دوستان.
  با رتبه 518 امید قبولی هست؟؟ البته روزانه منظورمه…شبانه هزینه اش خیلی بالاست….

 34. معترض گفت:

  سوال 34 مربوط میشه به شواهد، تصحیح استاد آشتیانی، صفحه 139، سطر11
  و سوال 56 مربوط میشه به کشف المراد، ترجمه و شرح آیت الله شعرانی، صفحه 401، سطر 7 .

 35. معترض گفت:

  سوال 34 مربوط میشه به شواهد، تصحیح استاد آشتیانی، صفحه 139 سطر 11
  سوال 56 مربوط میشه به کشف المراد، ترجمه و شرح آیت اله شعرانی، صفحه 401، سطر 7 .

 36. معترض گفت:

  سوال 34 مربوط میشه به شواهد، تصحیح استاد آشتیانی، صفحه 139، سطر 11
  و سوال 56 مربوط میشه به کشف المراد، ترجمه و شرح آیت الله شعرانی، صفحه 401، سطر 7 .