پذیرش در مقطع دکتری رشته ترجمه به سه شکل صورت می‌گیرد: