صفحه اصلی/مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز, مصاحبه دکتری/مصاحبه دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز (راهنما + سؤالات مصاحبه)