صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, فقه و حقوق اسلامی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی