مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

انجمن آزمون دکتری مجموعه چوب و جنگل

رشته و گرایش

مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی

بیولوژی و آناتومی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (چوب‌شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب) و کارشناسی ارشد شامل (تشریح و تشخیص چوب تکمیلی، کیفیت چوب و رویشگاه (۱))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ چوب و فرآورده‌های سلولزی – ﺑﻴﻮﻟﻮژی و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

رشته و گرایش

مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی

کامپوزیت‌های لیگنوسلزی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (چوب‌شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب) و کارشناسی ارشد شامل (فرآورده‌های لایه‌ای چوب، تخته خرده چوب تکمیلی، تخته فیبر تکمیلی، فناوری چسب، چوب – پلاستیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فرآورده های چند سازه چوب

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فرآورده های چند سازه چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب (فرآورده های چند سازه چوب)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب

رشته و گرایش

مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی

صنایع سلولزی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (چوب شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب) و کارشناسی ارشد شامل (فناوری کاغذسازی پیشرفته، فناوری‌های تبدیلی در کاغذسازی، فیزیک – مکانیک خمیر و کاغذ، شیمی چوب پیشرفته، فناوری تهیه خمیر و کاغذ پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – صنایع سلولزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته صنایع خمیر و کاغذ

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

 

رشته و گرایش

علوم و مهندسی جنگل

 مدیریت جنگل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی، آمار و اندازه‌گیری جنگل و جنگل‌داری، اقتصاد و قوانین مدیریت منابع طبیعی) و کارشناسی ارشد شامل (بیومتری جنگل، برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار جنگل، ارزشیابی طرح‌های جنگل‌داری، سیاست جنگل تکمیلی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مهندسی منابع طبیعی – جنگل‌داری (تمامی گرایش‌ها)، جنگل‌داری، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل‌

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل (مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل

رشته و گرایش

علوم  و مهندسی جنگل

عمران و بهره‌برداری جنگل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی جنگل، جاده‌سازی جنگل، آمار و اندازه‌گیری جنگل، حمل‌ونقل چوب) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه‌ریزی شبکه جاده‌های جنگلی، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری جنگل، زیست مهندسی نگهداری جاده‌های جنگلی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مهندسی منابع طبیعی – جنگل‌داری (تمامی گرایش‌ها)، جنگل‌داری، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم جنگل – مهندسی جنگل

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جنگل – مهندسی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی جنگل

 

رشته و گرایش

علوم و مهندسی جنگل

علوم زیستی جنگل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی، آمار و اندازه گیری جنگل و جنگل‌داری، جنگل کاری و نهالستان‌های جنگلی) و کارشناسی ارشد شامل (جامعه‌شناسی گیاهی، ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی، حاصلخیزی خاک‌های جنگلی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مهندسی منابع طبیعی – جنگل‌داری (تمامی گرایش‌ها)، جنگل‌داری، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم جنگل – جنگل شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جنگل – جنگل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. دکتری 96 گفت:

  سلام بچه های رشته منابع طبیعی
  لطفا اگه کسی از نحوه مصاحبه تربیت مدرس(نور) اصلاعی داره بگه اینجا
  اخه چرا کسی اینجا تبادل نظر نداره

 2. رتبه یک جنگل گفت:

  سلام
  چرا افراد در این قسمت فعال نیستند
  یعنی دکترای جنگل و چوب نداریم؟!؟!!!!!

 3. نیلوفر گفت:

  سلام ممنون میشم لطف کنید جزوه های,گرایش,چند سازه رو از کجا تهیه کنیم?

 4. Diana گفت:

  ماشاالله چقدر دوستان این بخش فعال هستند!!!

 5. Diana گفت:

  سلام دوستان
  گوش به زنگ باشید منابع کنکور 96 را تا چند وقت دیگه اعلام میکنند بهتره که در این صفحه فعال تر باشیم به نفع همه ما هست و یتونیم با هم تبادل اطلاعات داشته باشیم.
  باتشکر

 6. zahra گفت:

  سلام بچه ها بخصوص اون آقایی که رتبش 3 شده جه منابعی خوندین؟ ریاضی از کی خوندین ؟

 7. لیلا گفت:

  در مورد ازمون و مصاحبه دانشگاه ازاد کسی اطلاعی داره

 8. لیلا گفت:

  سلام. کسی در مورد ازمون و مصاحبه دانشگاه ازاد در رشته صنایع چوب اطلاعی داره

 9. نازنین، گفت:

  سلام بچه‌ها یه اصلاحیه اومده که ظرفیت زیاد شده من واسه دانشگاه تهران قبول شدم مصاحبه اما گفتم که رشتم مهندسی جنگل هست اما گرایش خمیر کاغذ و فرآورده های چند سازه قبول شدم بنظر شما چکار کنم؟ برم مصاحبه؟؟

 10. منابع گفت:

  سلام کسی از بچه های جنگلداری اینجا نیست که مصاحبه شرکت کرده باشه؟

 11. نازنین گفت:

  سلام من واسه رشته فراورده های چوبی زابل واسه مصاحبه قبول شدم اما رشتم مندسی جنگله بچه ها بنظرتون امیدی هست ؟اصلا میشه؟

 12. Anastasia گفت:

  آمار واحتمالات کتاب بخونیم یا جزوه دوستان رتبه تک رقمی لطفا جواب بدید.

 13. گلسا گفت:

  من همه رو زدم
  جنگلداری
  مهندسی جنگل
  جنگل شناسی
  !!!!

 14. نازنین گفت:

  سلام.تو فرم انتخاب رشته واسه مهندسی جنگل فقط 6تا انتخاب داریم علاوه بر گرایشم که مهندسی جنگل هست میتونم گرایش های دیگه(جنگلداری ،اکولوژی )رو انتخاب کنم دوستان لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم

 15. Tu160 گفت:

  دوستان برای آمار واحتمال پیشنهاد میدید کدوم کتاب رو بخونبم؟

 16. گلسا گفت:

  دانشگاه گیلان منابع ازمون کتبیشو روی سایت گذاشته

 17. Atp گفت:

  این مقاله آی اس ای شامل علمی پژوهشی داخلی هم میشه؟ یعنی علمی پژوهشی داخلی آی اس آی محسوب میشه؟

 18. Atp گفت:

  دوستان کسی میدونه مصاحبه آزمون آبان ماه که 8 آبان برگزار میشه کی هست و زمان اعلام نتایج نهاییش کی هست.
  دوستانی که رتبه تک رقمی آوردن خواهش میکنم درصد هاتون رو بنویسید تا ما بدونیم برای رتبه خوب باید چقدر بیاریم ممنون میشم اگر این کار رو بکنید.

 19. نازنین گفت:

  سلام بچه ها اکولوژی اردکانی رو بخونید بیشتر سوالات رو میتونید جواب بدید اکولوژی خیلی ساده بود وراحت من با اینکه نخوندم همه سوالات اکولوژی رو جواب دادم از ریاضی متنفرم هزار سال بمونم پشت کنکور توان حل یک مساله ریاضی رو ندارم مهندسی جنگل میخونم خیلی تعجب میکنم این همه گرایش 421 نفر رتبم 250شده ترازم افتضاح

 20. F گفت:

  سلام دوستان. با توجه به اینکه همه گرایشها با هم اعلام ظرفیت شدن لطفا فقط گرایشی که میدونید پذیرفته میشید انتخاب کنید که دانشگاهها ترازها رو بالاتر از حد معمول نزنن

 21. Atp گفت:

  دوستان یک سوال مهم دارم اگه کسی مجاز بشه اما انتخاب رشته نکنه آیا حق شرکت در آزمون بعدی رو نداره؟

 22. منابع طبیعی گفت:

  من رتبم 3 شده. آقای پیمان شما گرایشتون چیه؟ رزومتون چطوره؟
  رتبه 1 رومیدونید جنگله کی هست؟

 23. نگار گفت:

  از بچه های چوب کسی اینجا نیست؟؟؟؟؟؟ از وضعیت بچه ها خبر ندارید؟؟؟؟؟؟

 24. گلسا گفت:

  سلام
  بچه های گروه جنگل
  من 2 تا isi دارم 3 تا بین الملیی و 12 تا داخلی
  مدرک زبان ندارم

 25. نگار گفت:

  بچه ها کسی از کف تراز دانشگاهها اطلاع نداره؟؟

 26. M12 گفت:

  سلام دوستان
  همونطوری که میدونید این رتبه و تراز فقط تا مرحله دعوت به مصاحبه اهمیت داره و بعدش هیچ تاثیری نداره یک باشیم یا 421 :)) فقط لطفا اینجا رشته و ترازتون رو بنویسید که بقیه دوستان بتونن تقریبا خودشون رو بسنجن. برای رشته چوب هم اخرین نفر 421 هست؟
  تراز من 3614 و جنگل هستم. امیدوارم سایر دوستان موفق باشن

 27. پیمان گفت:

  من جنگل م رتبه م 4

 28. نگار گفت:

  دوستان تو را خدا تراز و رتبتونا و گرایشتونا که چوب یا جنگل هست بگید.من رتبم ۵۲ ترازم ۴۴۲۱ و چوبم

 29. نگار گفت:

  پچه ها اخه یعنی چی چوب و جنگل با هم تراز و رتبه را تعیین کردن. این یعنی چی. من شدم 52. رشتم چوبه.یعنی چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 30. سپیده گفت:

  من ترازم اصلن خوب نیست/3600

 31. درسا گفت:

  سلام دوستان این رتبه فقط برای چوب و کاغذه یا با جنگل یکیه؟ من رتبم 41 شده

 32. سامان گفت:

  من گرایش جنگلداری هستم

 33. سامان گفت:

  شما رتبتون چند شده؟برای شما هم نوشته تعداد حاضران جلسه 421 نفر؟خیلی تعداد کم بوده!!! تعجب کردم

 34. m.i گفت:

  سلام دوستان الان که رتبه ها رو گفتن با توجه به اینکه در مجموع چوب وجنگل است. برا گرایش خودمون چطور میشه؟

 35. سپیده گفت:

  دوستان رتبه هاتونو اعلام میکنید؟من 84 شدم

 36. F گفت:

  من که استعداد رو بد زدم امار و اکو بد نبود ولی دیگه امیدی به قبولی ندارم. همگی موفق باشید دوستان ❤

 37. گروه چوب و جنگل گفت:

  با سلام
  خانم نگار من رشتم جنگل هست. درصدما نمیدونم. ولی تخصصی ها رو بد نزذم.

  • نگار گفت:

   دوست عزیز من نمی دونم تورشته جنگل داخل کشور چه مجلاتی زود اکسپت میدن ولی اگه به مجله خارجی فرستری ریسرچ بفرستید زود اکسپت میده. به شرطی که شیوه نگارش مقالتون خوب باشه

  • صدی گفت:

   مجله تکنولوژی محیط زیست و مجله جنگل و صنوبر خیلی زود جواب میدن!البته یه خرده سخت گیرم هستن.

 38. گروه چوب و جنگل گفت:

  خانم نگار شما چوب هستید یا جنگل؟
  کسی میدونه راهش چیه تواین چند ماه مقاله چاپ بشه؟

  • نگار گفت:

   من صنایع چوبم. شما چوب هستید یا جنگل؟ شما میدونید درصداتون تقریبا چند درصده؟ رشتتونا بگید تا در مورد مقاله راهنماییتون کنم.

   • چوب و کاغذ گفت:

    سلام نگار خانوم. من هم چوبم. چطور بود. من فک کنم تخصصی 25 درصد و استعداد هم 30. شما سی وی تون چطوره؟ کدوم دانشگا خوندین

    • نگار گفت:

     من دانشگاه تهران خوندم. ززومم خوبه ۳تا ای اس ای.۲ تا ملی و یکی بین المللی.مدرک تولیمو هم دارم.فقط خدا کنه دعوت به مصاحبه بشم. شما کدوم دانشگاهید؟ وضعیت بچه ها برا امتحان چطور بوده؟ خبر دارید؟

     • چوب و کاغذ گفت:

      همه بچه ها درصدشون بین 20 تا 30. شما چی؟ من فقط ثبت اختراع دارم و همایشی. فک کنم به مشکل بخورم تو مصاحبه. حتی دانشگاه خودمون مدرس

     • نگار گفت:

      منم اکولوژی 44 آمار 30 و ریاضی 6. زبان 25. رزومتون خوبه. من شنیدم مدرس هرکس رو صلاح بدونن که استحقاق خوندن در مقطع دکتری رو داره قبول میکنن. سال چندم هست که کنکور میدید؟ استاد راهنماتون کیه؟

     • چوب و کاغذ گفت:

      من بار اول. تا حالا مصاحبه ندادم. دکتر خسروانی. راهنمام دکتر بهروز. مقاله ای اس ای احتمالش کمه که تا اون موقع اکسپت بگیره. شما از بچه های تهران خبر ندارین؟ نمیدونین آزمون میگیرن یا فقط مصاحبست؟

     • چوب و کاغذ گفت:

      دوستان تخصصی هارو یکجا حساب میکنن و جدا نیست. درس به درس نیست

    • نگار گفت:

     من چون چند سال از فارغ التحصیلیم گذشته نمیدونم اساتید تهران برنامشون چیه؟ شما سال اولتونه این خودش مزیته.توکل کنید بخدا.تربیت مدرس امتحان تخصصی برگزار میکنه؟

     • چوب و کاغذ گفت:

      احتمالا امتحان نداره. پایان نامه شما چی بود؟ گروه تلگرامی نیست که بشه راحت تر ارتباط داشت با دوستان؟

    • نگار گفت:

     پایان نامه من در مورد تاثیر نانو رس بر روی ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی تخته فیبر بود. من زیاد با بچه ها در ارتباط نیستم ولی از دوستم شنیدم که از چند تا بچه ها راجع به امتحان سوال کرده گفتن سخت بوده.

 39. M گفت:

  سلام. چه خوب طوری که مشخصه همه دوستان بطور متوسط امار و اکولوژی و ریاضی رو حول و حوش سی درصد زدن. دمتون گرم :))

  • رز گفت:

   ببخشید شما مگه ریاضی رو 30 زدید؟ من ریاضی رو 6 درصد زدم.میشه درصداتونا بگید؟

   • M گفت:

    سلام. بنده خیر ولی سایر دوستان از گویا درصداشون این حدودا بوده. هنوز کلید ازمون رو ندیدم که بتونم درصدامو دقیق خدمتتون عرض کنم. شما کلید رو دارید؟ امار و اکولوژی از نظرم بد نبود ولی زیاضی رو نخوندم و سراغش نرفتم

    • رز گفت:

     من کلید رو ندارم ولی هر سوالی رو تا مطمئن نبودم نمیزدم. من در تعجبم که بچه ها چطور تونستن ریاضی را 30 درصد بزنن. من ریاضی خیلی خوندم ولی تنها 6 درصد زدم.خداکنه هر کی خونده دعوت به مصاحبه بشه.

     • M گفت:

      ریاضی جز درسهای هست که تست زدنش برای افرادی که رشته شون نیست کار ساده ای نیست مگه تو کلاسای تست زنیش شرکت کرده باشن. انشالا هر کسی به حقش برسه. امیدوارم شما هم جز پذیرفته شدگان باشید ❤

     • رز گفت:

      ممنون.انشالله هر کی تلاش کرده به حقش برسه.شما هم دعوت به مصاحبه بشید

 40. گروه چوب و جنگل گفت:

  کسی از تعداد شرکت کننده ها خبر نداره؟
  ریاضی و آمار کاملا منطبق بر منابع بود. من آمار هادی رنجبران خوندم. جز دوتا سوال که ندیدم در کتاب بقیش بود. ریاضی هم کتاب مدرسان شریف.
  اکولوژی هم کاملا از کتاب اردکانی اومده بود.
  کسی از C.V. شرکت کننده ها خبر نداره؟

  • نگار گفت:

   یعنی شما امار و ریاصی رو بالا زدید؟ شما جنگل هستید یا چوب؟ من خودم ۳تا ای اس ای دارم.دو تا کنفرانس مل و یکی کنفرانس بین المللی مدرک زبانم دارم.

 41. صدی گفت:

  اکولوژی فقط کتاب اردکانی کافیه!امار و احتمالات هم کتاب بهبودیان بنظرم خوبه!هرچند گفتن درحد پایه است اما بنظرمن در حدبچه های لیسانس امار بود.

 42. صدی گفت:

  سلام.من همه امار و ریاضی پایه رو خونده بودم!اما حتی1تست ازریاضی نتونستم بزنم!بنظرم امار رو ریاضیش خیلی بد بود!فکر کردن بچه های جنگل باید درحد بچه های لیسانس اماروریاضی باشن!!من که دیگه دکترا شرکت نمیکنم.فقط وقت هدر دادنه.

 43. گروه چوب و جنگل گفت:

  دوستان چطور بود؟کسی از گروه جنگل هست؟
  اکولوژی خوب بود. ریاضی و آمارهم از منابع بود فقط زمان تخصصی کم بود. عمومیها زبان خیلی سخت بود.

 44. صنایع چوب وکاغذ گفت:

  دوستان امتحان چطور بود

 45. زهرا گفت:

  سلام
  ممنون میشم اگر در خصوص منابع آمار و ریاضی بنویسید؟کسی کتاب یا جزوه ای رو پیشنهاد نیمکنه؟

 46. نگار گفت:

  سلام. واسه ریاضی همون ریاضی 1 و 2 مد نظر هست. برا آمار هم یه درسی هست که از دوران دبیرستان خوندیم. فقط باید تست کار کنید.

 47. F گفت:

  سلام.بچه ها یعنی گرایش رو موقع ثبت نام مشخص میکنن؟یعنی من میتونم موقع ثبت نام هرگرایشی دلم بخواد شرکت کنم؟
  یک سوال دیگه.. من میتونم الان به جای این رشته برم رشته دیگه مثلا محیط زیست بخونم؟
  سوال بعدم اینه منابع برای کتاب ریاضی و آمار همون کتابای دبیرستان میشه و آیا کتاب دیگه ای میدونید که معرفی کنید؟
  باتشکر

 48. سمانه گفت:

  سلام بچه ها برای اکولوژی عمومی چه کتابایی رو باید بخونیم؟

  • F گفت:

   من اکولوژی اردکانی و اکولوژی نیشابوری رو پیشنهاد میکنم

   • امید گفت:

    سلام. من رشته ام چوب و کاغذ هست .موندم چی کار کنم 3 سال مرحله اول قبول می شدم به خاطر مقاله و رزومه ردم می کردن امسال که رزومه تکمیل شده کل در س ها رو ریختن به هم اصلا نمی دونم اکولوژی چی هست ؟ دوستان اگر زحمت بکشن جزوه اکولوژی رو بهم بدن ممنون میشم