انجمن آزمون دکتری مجموعه چوب و جنگل

//انجمن آزمون دکتری مجموعه چوب و جنگل

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه چوب و جنگل

رشته و گرایش

مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی

بیولوژی و آناتومی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (چوب‌شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب) و کارشناسی ارشد شامل (تشریح و تشخیص چوب تکمیلی، کیفیت چوب و رویشگاه (۱))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ چوب و فرآورده‌های سلولزی – ﺑﻴﻮﻟﻮژی و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

رشته و گرایش

مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی

کامپوزیت‌های لیگنوسلزی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (چوب‌شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب) و کارشناسی ارشد شامل (فرآورده‌های لایه‌ای چوب، تخته خرده چوب تکمیلی، تخته فیبر تکمیلی، فناوری چسب، چوب – پلاستیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فرآورده های چند سازه چوب

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فرآورده های چند سازه چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب (فرآورده های چند سازه چوب)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب

رشته و گرایش

مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی

صنایع سلولزی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (چوب شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب) و کارشناسی ارشد شامل (فناوری کاغذسازی پیشرفته، فناوری‌های تبدیلی در کاغذسازی، فیزیک – مکانیک خمیر و کاغذ، شیمی چوب پیشرفته، فناوری تهیه خمیر و کاغذ پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – صنایع سلولزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته صنایع خمیر و کاغذ

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

 

 

رشته و گرایش

علوم و مهندسی جنگل

 مدیریت جنگل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی، آمار و اندازه‌گیری جنگل و جنگل‌داری، اقتصاد و قوانین مدیریت منابع طبیعی) و کارشناسی ارشد شامل (بیومتری جنگل، برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار جنگل، ارزشیابی طرح‌های جنگل‌داری، سیاست جنگل تکمیلی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مهندسی منابع طبیعی – تمامی گرایش‌های علوم و مهندسی جنگل، جنگل‌داری، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل‌

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل (مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل

رشته و گرایش

علوم  و مهندسی جنگل

عمران و بهره‌برداری جنگل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی جنگل، جاده‌سازی جنگل، آمار و اندازه‌گیری جنگل، حمل‌ونقل چوب) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه‌ریزی شبکه جاده‌های جنگلی، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری جنگل، زیست مهندسی نگهداری جاده‌های جنگلی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مهندسی منابع طبیعی – تمامی گرایش‌های علوم و مهندسی جنگل، جنگل‌داری، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم جنگل – مهندسی جنگل

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جنگل – مهندسی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی جنگل

 

رشته و گرایش

علوم و مهندسی جنگل

علوم زیستی جنگل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی، آمار و اندازه گیری جنگل و جنگل‌داری، جنگل کاری و نهالستان‌های جنگلی) و کارشناسی ارشد شامل (جامعه‌شناسی گیاهی، ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی، حاصلخیزی خاک‌های جنگلی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مهندسی منابع طبیعی – تمامی گرایش‌های علوم و مهندسی جنگل، جنگل‌داری، جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم جنگل – جنگل شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جنگل – جنگل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 

۱۳۹۷-۶-۲۹ ۱۱:۳۸:۳۵ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|۱۲۲ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
صادقی
صادقی

سلام خدمت دوستان
من رشته ام چوب هست و می خوام علوم زیستی جنگل در مقطع دکتری امتحان بدم، میتونم و مجاز هستم؟
با سپاس

سامان
سامان

سلام بچه های رشته جنگل
8 سال پبش ارشد گرفتم…امسال میخام دکترا امتحان بدم ولی فقط دو تا مقاله همایش دارم…اگه مبشه راهنماییم کنین چطوری مقاله بدم..

مهرداد
مهرداد

ُسلام
مدرک زبان دارید؟ میتونید با اساتید دانشگاه ها ارتباط بگیرید و باهاشون طرح پژوهشی بردارید و مرتبط با رشته ای که دکتری میخواید بخونید طرح کارکنید و از طرحتون مقاله علمی پژوهشی یا ای اس ای دربیارید.

سامان
سامان

سپاس از پاسختان..
خیر…ولی می تونم بگیرم تا آزمون دکترا…اطلاعاتم بد نیست…به نظرتون کمکی می کنه..سنم 34 ساله…
متاسفانه استادها همکاری نمی کنن…من هم فاصله گرفتم
نیاز به راهنمایی دارم برای تالیف یا ترجمه کتاب…اساتید تحویل نمی گیرند یا حتی تمسخر می کنن..
ممنون از راهنمایی تان…

مهر
مهر

خواهش میکنم، من هم 30 سالمه. سن آنچنان ملاک نیست. من چوب و کاغذم،امسال رتبه 5 آوردم ولی متاسفانه قبول نشدم، واقعا نمیدونم ملاکشون برای انتخاب افراد در مقطع دکتری جی هستش.

سامان
سامان

ملاک ها که به نظر می رسه کمتر علمی باشه..
درس خوندن من و انتخاب هام بیشتر به تراژدی می مونه…داستان خیلی هام این جوریه…
چند تا از هم کلاسی هام الان هیئت علمی اند…ولی متاسفانه پاسخی به سوالام نمی دن
سال دیگه می خوام جنگل شناسی و اکولوژی امتحان بدم ولی منابعشو و جزوه ها رو هم ندارم…

دکتری 96
دکتری 96

سلام بچه های رشته منابع طبیعی
لطفا اگه کسی از نحوه مصاحبه تربیت مدرس(نور) اصلاعی داره بگه اینجا
اخه چرا کسی اینجا تبادل نظر نداره

رتبه یک جنگل
رتبه یک جنگل

سلام
چرا افراد در این قسمت فعال نیستند
یعنی دکترای جنگل و چوب نداریم؟!؟!!!!!

الهه
الهه

سلام منم رتبه ۲۲ جنگل شناسی اکولوژی
تبریک میگم
امسال اوضاع کارنامه جنگلیا خنده داره:)))

Diana
Diana

این گرایش علوم زیستی دیگه چیه همون گرایش قبلی بهتر بود.
راستی نمی دونید رتبه های ۱ تا ۱۰ از کدام دانشگاه هستند.

الهه
الهه

نه متاسفانه
به نظر شما من شانس قبولی روزانه یا شبانه تهران دارم
با یک طرح ملی
و دو مقاله پژوهشی و چند میاله همایشی

سامان
سامان

سلام میشه بگید چه منابعی رو خوندین؟

نیلوفر
نیلوفر

سلام ممنون میشم لطف کنید جزوه های,گرایش,چند سازه رو از کجا تهیه کنیم?

Diana
Diana

ماشاالله چقدر دوستان این بخش فعال هستند!!!

محمودی
محمودی

سلام بچه ها دقیقا جزوه کیا رو بخونیم. لطفا راهنمایی کنید. من وقتم کمه. سرکار میرم روزی دو ساعتم وقت ندارم. لطفا راهنماییم کنید که از چه جزوه هایی بیشتر سوال میاد بخونم

Diana
Diana

گرایش شما چه هست؟

Diana
Diana

سلام دوستان
گوش به زنگ باشید منابع کنکور 96 را تا چند وقت دیگه اعلام میکنند بهتره که در این صفحه فعال تر باشیم به نفع همه ما هست و یتونیم با هم تبادل اطلاعات داشته باشیم.
باتشکر

zahra
zahra

سلام بچه ها بخصوص اون آقایی که رتبش 3 شده جه منابعی خوندین؟ ریاضی از کی خوندین ؟

لیلا
لیلا

در مورد ازمون و مصاحبه دانشگاه ازاد کسی اطلاعی داره

لیلا
لیلا

سلام. کسی در مورد ازمون و مصاحبه دانشگاه ازاد در رشته صنایع چوب اطلاعی داره

نازنین،
نازنین،

سلام بچه‌ها یه اصلاحیه اومده که ظرفیت زیاد شده من واسه دانشگاه تهران قبول شدم مصاحبه اما گفتم که رشتم مهندسی جنگل هست اما گرایش خمیر کاغذ و فرآورده های چند سازه قبول شدم بنظر شما چکار کنم؟ برم مصاحبه؟؟

زهرا
زهرا

شما این اصلاحیه رو کجا دیدید؟
مهندسی که خوب بود گویا 6نفر اومده بودن؟

منابع
منابع

سلام کسی از بچه های جنگلداری اینجا نیست که مصاحبه شرکت کرده باشه؟

زهرا
زهرا

من هستم. شما کجاها شرکت کردید؟

نازنین
نازنین

سلام من واسه رشته فراورده های چوبی زابل واسه مصاحبه قبول شدم اما رشتم مندسی جنگله بچه ها بنظرتون امیدی هست ؟اصلا میشه؟

بهار
بهار

تو مصاحبه رد میشین خب

چوب و کاغذ
چوب و کاغذ

بچه ها از وضعیت دوستان چوب و کاغذی بگین

Anastasia
Anastasia

آمار واحتمالات کتاب بخونیم یا جزوه دوستان رتبه تک رقمی لطفا جواب بدید.

چوبی
چوبی

دوست عزیز برا سال اینده منابع قطعا تغییر می کنه

Diana
Diana

سال آینده منظور شما آبان هست؟

چوبی
چوبی

نه اسفند. اطلاعیه ای که وزن ازمون ۵۰ -۵۰ شده را بخونید

ANASTASIA
ANASTASIA

اسفند 96 تغییر می کنه نه 95

............
............

کلا این رویه کنکور دادن تغییر کرده.

گلسا
گلسا

من همه رو زدم
جنگلداری
مهندسی جنگل
جنگل شناسی
!!!!

نازنین
نازنین

سلام.تو فرم انتخاب رشته واسه مهندسی جنگل فقط 6تا انتخاب داریم علاوه بر گرایشم که مهندسی جنگل هست میتونم گرایش های دیگه(جنگلداری ،اکولوژی )رو انتخاب کنم دوستان لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم

............
............

بله هر چه دل تنگت دوست داره انتخاب کن. این چه وضعیه.

Tu160
Tu160

دوستان برای آمار واحتمال پیشنهاد میدید کدوم کتاب رو بخونبم؟

گلسا
گلسا

دانشگاه گیلان منابع ازمون کتبیشو روی سایت گذاشته

Atp
Atp

این مقاله آی اس ای شامل علمی پژوهشی داخلی هم میشه؟ یعنی علمی پژوهشی داخلی آی اس آی محسوب میشه؟

رز
رز

نه دوست من مقالات داخلی فقط جز مقالات پژوهشی هستند.

نگار
نگار

دوست چوب و کاغذ از بچه های دیگه چوب خبری ندارید؟؟ رتبه و ترازشون؟

Atp
Atp

دوستان کسی میدونه مصاحبه آزمون آبان ماه که 8 آبان برگزار میشه کی هست و زمان اعلام نتایج نهاییش کی هست.
دوستانی که رتبه تک رقمی آوردن خواهش میکنم درصد هاتون رو بنویسید تا ما بدونیم برای رتبه خوب باید چقدر بیاریم ممنون میشم اگر این کار رو بکنید.

نگار
نگار

اصلا معلوم نیس ازمون سال ۹۵ چطور میخواد برگزار بشه

نازنین
نازنین

سلام بچه ها اکولوژی اردکانی رو بخونید بیشتر سوالات رو میتونید جواب بدید اکولوژی خیلی ساده بود وراحت من با اینکه نخوندم همه سوالات اکولوژی رو جواب دادم از ریاضی متنفرم هزار سال بمونم پشت کنکور توان حل یک مساله ریاضی رو ندارم مهندسی جنگل میخونم خیلی تعجب میکنم این همه گرایش 421 نفر رتبم 250شده ترازم افتضاح

F
F

سلام دوستان. با توجه به اینکه همه گرایشها با هم اعلام ظرفیت شدن لطفا فقط گرایشی که میدونید پذیرفته میشید انتخاب کنید که دانشگاهها ترازها رو بالاتر از حد معمول نزنن

Atp
Atp

دوستان یک سوال مهم دارم اگه کسی مجاز بشه اما انتخاب رشته نکنه آیا حق شرکت در آزمون بعدی رو نداره؟

M12
M12

نه موردی نیس فقط پذیرش شدگان مصاحبه نمیتونن شرکت کنن

منابع طبیعی
منابع طبیعی

من رتبم 3 شده. آقای پیمان شما گرایشتون چیه؟ رزومتون چطوره؟
رتبه 1 رومیدونید جنگله کی هست؟

پیمان
پیمان

من جنگلداری م شما چی؟
من رزومه خوبی ندارم
ولا من که نمیشناسمش یکی از دوستام گفتن از دانشگاه کردستان هستند ایشون من همین و میدونم

رز
رز

شما گرایشتون جنگل هست؟؟؟؟؟؟؟ رتبتون 3 شده

منابع طبیعی
منابع طبیعی

سلام . بلی.
کسی از بچه های جنگل هست اینجا؟

پیمان
پیمان

ترازتون چند بوده؟

نگار
نگار

از بچه های چوب کسی اینجا نیست؟؟؟؟؟؟ از وضعیت بچه ها خبر ندارید؟؟؟؟؟؟

گلسا
گلسا

سلام
بچه های گروه جنگل
من 2 تا isi دارم 3 تا بین الملیی و 12 تا داخلی
مدرک زبان ندارم

منابع طبیعی
منابع طبیعی

رتبتون چند شده؟

نازنین،
نازنین،

سلام مدرک زبان بهتون فرصت میدن که بگیرید نگران نباشید حتما قبول میشود

نگار
نگار

بچه ها کسی از کف تراز دانشگاهها اطلاع نداره؟؟

M12
M12

سلام دوستان
همونطوری که میدونید این رتبه و تراز فقط تا مرحله دعوت به مصاحبه اهمیت داره و بعدش هیچ تاثیری نداره یک باشیم یا 421 :)) فقط لطفا اینجا رشته و ترازتون رو بنویسید که بقیه دوستان بتونن تقریبا خودشون رو بسنجن. برای رشته چوب هم اخرین نفر 421 هست؟
تراز من 3614 و جنگل هستم. امیدوارم سایر دوستان موفق باشن

نگار
نگار

بله دوست من. مشکل سنج این هست که بچه های چوب و جنگل را با هم ادغام کرده.من ترازم ۴۴۹۱ و رتبم ۵۲ هست رشتم چوب

پیمان
پیمان

من جنگل م رتبه م 4

نگار
نگار

ترازتون چنده؟

پیمان
پیمان

6850

نگار
نگار

خبر ندارید از رتبه های برتر دیگه که چوبن یا جنگل؟

پیمان
پیمان

ولا اونجوری که شنیدم 1 هم جنگله بقیه رو خبر ندارم. به قول دوستمون زیاد نگران رتبه نباشید خیلی مهم نیست انشا… همه مون موفق باشیم

نگار
نگار

دوستان تو را خدا تراز و رتبتونا و گرایشتونا که چوب یا جنگل هست بگید.من رتبم ۵۲ ترازم ۴۴۲۱ و چوبم

مص
مص

سلام
دوست عزیز اخرین شرکت کننده شما 421 بود؟

نگار
نگار

بله.بچه ها لطفا تراز و رتبتونا بگید؟؟؟؟؟

مص
مص

خوب نشدم عزیزم. جنگلم ترازم 3500

چوب و کاغذ
چوب و کاغذ

من رشتم چوبه. رتبه 10 و تراز 5800

رز
رز

از بقیه بچه های چوب خبر ندارید؟ شما کجا درس خوندید؟

رز
رز

گرایشتون چیه؟ آناتومی هستید یا خمیر یا چند سازه؟

چوبی
چوبی

شما درصداتون چند بود؟؟؟؟ خواهش میکنم جواب بدید.

چوبی
چوبی

دوست چوب و کاغذ لطفا درصداتون را بگید؟؟؟؟

نگار
نگار

پچه ها اخه یعنی چی چوب و جنگل با هم تراز و رتبه را تعیین کردن. این یعنی چی. من شدم 52. رشتم چوبه.یعنی چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سپیده
سپیده

من ترازم اصلن خوب نیست/3600

درسا
درسا

سلام دوستان این رتبه فقط برای چوب و کاغذه یا با جنگل یکیه؟ من رتبم 41 شده

سپیده
سپیده

چوب و جنگل با هم

سامان
سامان

من گرایش جنگلداری هستم

سامان
سامان

شما رتبتون چند شده؟برای شما هم نوشته تعداد حاضران جلسه 421 نفر؟خیلی تعداد کم بوده!!! تعجب کردم

m.i
m.i

سلام دوستان الان که رتبه ها رو گفتن با توجه به اینکه در مجموع چوب وجنگل است. برا گرایش خودمون چطور میشه؟

سپیده
سپیده

دوستان رتبه هاتونو اعلام میکنید؟من 84 شدم

F
F

من که استعداد رو بد زدم امار و اکو بد نبود ولی دیگه امیدی به قبولی ندارم. همگی موفق باشید دوستان ❤

نگار
نگار

توکل کن بخدا دوست عزیز

گروه چوب و جنگل
گروه چوب و جنگل

با سلام
خانم نگار من رشتم جنگل هست. درصدما نمیدونم. ولی تخصصی ها رو بد نزذم.

نگار
نگار

دوست عزیز من نمی دونم تورشته جنگل داخل کشور چه مجلاتی زود اکسپت میدن ولی اگه به مجله خارجی فرستری ریسرچ بفرستید زود اکسپت میده. به شرطی که شیوه نگارش مقالتون خوب باشه

صدی
صدی

مجله تکنولوژی محیط زیست و مجله جنگل و صنوبر خیلی زود جواب میدن!البته یه خرده سخت گیرم هستن.

گروه چوب و جنگل
گروه چوب و جنگل

خانم نگار شما چوب هستید یا جنگل؟
کسی میدونه راهش چیه تواین چند ماه مقاله چاپ بشه؟

نگار
نگار

من صنایع چوبم. شما چوب هستید یا جنگل؟ شما میدونید درصداتون تقریبا چند درصده؟ رشتتونا بگید تا در مورد مقاله راهنماییتون کنم.

چوب و کاغذ
چوب و کاغذ

سلام نگار خانوم. من هم چوبم. چطور بود. من فک کنم تخصصی 25 درصد و استعداد هم 30. شما سی وی تون چطوره؟ کدوم دانشگا خوندین

نگار
نگار

من دانشگاه تهران خوندم. ززومم خوبه ۳تا ای اس ای.۲ تا ملی و یکی بین المللی.مدرک تولیمو هم دارم.فقط خدا کنه دعوت به مصاحبه بشم. شما کدوم دانشگاهید؟ وضعیت بچه ها برا امتحان چطور بوده؟ خبر دارید؟

چوب و کاغذ
چوب و کاغذ

همه بچه ها درصدشون بین 20 تا 30. شما چی؟ من فقط ثبت اختراع دارم و همایشی. فک کنم به مشکل بخورم تو مصاحبه. حتی دانشگاه خودمون مدرس

نگار
نگار

منم اکولوژی 44 آمار 30 و ریاضی 6. زبان 25. رزومتون خوبه. من شنیدم مدرس هرکس رو صلاح بدونن که استحقاق خوندن در مقطع دکتری رو داره قبول میکنن. سال چندم هست که کنکور میدید؟ استاد راهنماتون کیه؟

چوب و کاغذ
چوب و کاغذ

من بار اول. تا حالا مصاحبه ندادم. دکتر خسروانی. راهنمام دکتر بهروز. مقاله ای اس ای احتمالش کمه که تا اون موقع اکسپت بگیره. شما از بچه های تهران خبر ندارین؟ نمیدونین آزمون میگیرن یا فقط مصاحبست؟

چوب و کاغذ
چوب و کاغذ

دوستان تخصصی هارو یکجا حساب میکنن و جدا نیست. درس به درس نیست

نگار
نگار

من چون چند سال از فارغ التحصیلیم گذشته نمیدونم اساتید تهران برنامشون چیه؟ شما سال اولتونه این خودش مزیته.توکل کنید بخدا.تربیت مدرس امتحان تخصصی برگزار میکنه؟

چوب و کاغذ
چوب و کاغذ

احتمالا امتحان نداره. پایان نامه شما چی بود؟ گروه تلگرامی نیست که بشه راحت تر ارتباط داشت با دوستان؟

نگار
نگار

پایان نامه من در مورد تاثیر نانو رس بر روی ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی تخته فیبر بود. من زیاد با بچه ها در ارتباط نیستم ولی از دوستم شنیدم که از چند تا بچه ها راجع به امتحان سوال کرده گفتن سخت بوده.

M
M

سلام. چه خوب طوری که مشخصه همه دوستان بطور متوسط امار و اکولوژی و ریاضی رو حول و حوش سی درصد زدن. دمتون گرم :))

رز
رز

ببخشید شما مگه ریاضی رو 30 زدید؟ من ریاضی رو 6 درصد زدم.میشه درصداتونا بگید؟

M
M

سلام. بنده خیر ولی سایر دوستان از گویا درصداشون این حدودا بوده. هنوز کلید ازمون رو ندیدم که بتونم درصدامو دقیق خدمتتون عرض کنم. شما کلید رو دارید؟ امار و اکولوژی از نظرم بد نبود ولی زیاضی رو نخوندم و سراغش نرفتم

رز
رز

من کلید رو ندارم ولی هر سوالی رو تا مطمئن نبودم نمیزدم. من در تعجبم که بچه ها چطور تونستن ریاضی را 30 درصد بزنن. من ریاضی خیلی خوندم ولی تنها 6 درصد زدم.خداکنه هر کی خونده دعوت به مصاحبه بشه.

M
M

ریاضی جز درسهای هست که تست زدنش برای افرادی که رشته شون نیست کار ساده ای نیست مگه تو کلاسای تست زنیش شرکت کرده باشن. انشالا هر کسی به حقش برسه. امیدوارم شما هم جز پذیرفته شدگان باشید ❤

رز
رز

ممنون.انشالله هر کی تلاش کرده به حقش برسه.شما هم دعوت به مصاحبه بشید

گروه چوب و جنگل
گروه چوب و جنگل

کسی از تعداد شرکت کننده ها خبر نداره؟
ریاضی و آمار کاملا منطبق بر منابع بود. من آمار هادی رنجبران خوندم. جز دوتا سوال که ندیدم در کتاب بقیش بود. ریاضی هم کتاب مدرسان شریف.
اکولوژی هم کاملا از کتاب اردکانی اومده بود.
کسی از C.V. شرکت کننده ها خبر نداره؟

نگار
نگار

یعنی شما امار و ریاصی رو بالا زدید؟ شما جنگل هستید یا چوب؟ من خودم ۳تا ای اس ای دارم.دو تا کنفرانس مل و یکی کنفرانس بین المللی مدرک زبانم دارم.

صدی
صدی

اکولوژی فقط کتاب اردکانی کافیه!امار و احتمالات هم کتاب بهبودیان بنظرم خوبه!هرچند گفتن درحد پایه است اما بنظرمن در حدبچه های لیسانس امار بود.

صدی
صدی

سلام.من همه امار و ریاضی پایه رو خونده بودم!اما حتی1تست ازریاضی نتونستم بزنم!بنظرم امار رو ریاضیش خیلی بد بود!فکر کردن بچه های جنگل باید درحد بچه های لیسانس اماروریاضی باشن!!من که دیگه دکترا شرکت نمیکنم.فقط وقت هدر دادنه.

گروه چوب و جنگل
گروه چوب و جنگل

دوستان چطور بود؟کسی از گروه جنگل هست؟
اکولوژی خوب بود. ریاضی و آمارهم از منابع بود فقط زمان تخصصی کم بود. عمومیها زبان خیلی سخت بود.

نگار
نگار

یعنی شما ریاضی و امار رو خوب زدید؟ خوش بحالتون

چوب و کاغذ
چوب و کاغذ

ریاضی راحت بود؟ من که وقت نکردم ریاضی رو بزنم. فقط 7 8 تا زدم

دوست
دوست

همون ۷ یا ۸تا رو درست جواب دادید؟

دوست
دوست

امار و اکولوژی رو چطور زدید؟ من امار ۳۰ و اکولوژی رو ۴۴ و زبان رو ۲۵ یا ۳۰ و ریاضی رو ۶ زدم.

صنایع چوب وکاغذ
صنایع چوب وکاغذ

دوستان امتحان چطور بود

نگار
نگار

اکولوژی و زبان راحت.امار متوسط سخت.ریاضی وحشتناک.به نظر شما چطور بود؟

زهرا
زهرا

سلام
ممنون میشم اگر در خصوص منابع آمار و ریاضی بنویسید؟کسی کتاب یا جزوه ای رو پیشنهاد نیمکنه؟

نگار
نگار

سلام. واسه ریاضی همون ریاضی 1 و 2 مد نظر هست. برا آمار هم یه درسی هست که از دوران دبیرستان خوندیم. فقط باید تست کار کنید.

احمد
احمد

سلام
منظور شما از ریاضی 1 و 2 کدومه؟

رز
رز

باید مباحث حد و معادلات مثلثاتی. انتگرال. مشتق. سهمی. هذلولی. دنباله ها. لگاریتم. مجانب و… هرچی کلا از دبیرستان تا الان خوندید بلد باشید

F
F

سلام.بچه ها یعنی گرایش رو موقع ثبت نام مشخص میکنن؟یعنی من میتونم موقع ثبت نام هرگرایشی دلم بخواد شرکت کنم؟
یک سوال دیگه.. من میتونم الان به جای این رشته برم رشته دیگه مثلا محیط زیست بخونم؟
سوال بعدم اینه منابع برای کتاب ریاضی و آمار همون کتابای دبیرستان میشه و آیا کتاب دیگه ای میدونید که معرفی کنید؟
باتشکر

سمانه
سمانه

سلام بچه ها برای اکولوژی عمومی چه کتابایی رو باید بخونیم؟

F
F

من اکولوژی اردکانی و اکولوژی نیشابوری رو پیشنهاد میکنم

امید
امید

سلام. من رشته ام چوب و کاغذ هست .موندم چی کار کنم 3 سال مرحله اول قبول می شدم به خاطر مقاله و رزومه ردم می کردن امسال که رزومه تکمیل شده کل در س ها رو ریختن به هم اصلا نمی دونم اکولوژی چی هست ؟ دوستان اگر زحمت بکشن جزوه اکولوژی رو بهم بدن ممنون میشم