انجمن دکتری فیزیک به بحث و تبادل نظر داوطلبان آزمون دکترا این رشته اختصاص یافته است.