صفحه اصلی/بیوشیمی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بیوشیمی (کد 2227)