مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

2226 NEW

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی – سلولی و مولکولی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (زیست‌شناسی سلولی پیشرفته- ساختارDNA و همانندسازی – رونویسی و ترجمه – تنظیم بیان ژن)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست‌شناسی سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

2227

‌رشته و گرایش

بیوشیمی

عناوین دروس امتحانی

۱) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (ساختار ماکروملکول‌های زیستی – آنزیم‌شناسی – متابولیسم و روش‌های بیوشیمی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته بیوشیمی

2228 NEW

‌رشته و گرایش

 ژنتیک مولکولی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (سیتو ژنتیک – ژنتیک ملکولی – مهندسی ژنتیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ژنتیک ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ژنتیک مولکولی

2229 NEW

‌رشته و گرایش

میکروبیولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها – اکولوژی میکروارگانیسم‌ها – ژنتیک پروکاریوت‌ها – ویروس‌شناسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

2230

‌رشته و گرایش

بیوفیزیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، ملکولی) – بیوترمودینامیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوفیزیک

2231

‌رشته و گرایش

زیست‌فناوری میکروبی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوتکنولوژی فراورده‌های تخمیر – مهندسی پروتئین – ژنتیک یوکاریوت‌ها و ژنتیک پروکاریوت‌ها – بیوانفورماتیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست‌فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست فناوری میکروبی

2236

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی دریا

۱) جانوران دریا

۲) بوم‌شناسی دریا

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی جانوران آبزی، زیست‌شناسی دریا) و کارشناسی ارشد شامل (جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست‌شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی دریا

2245

‌رشته و گرایش

ریززیست‌فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اصول نانوفناوری (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست‌فناوری) – بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و برهم کنش ماکروملکول‌های زیستی) – زیست‌مواد و مهندسی سطح در ابعاد نانو)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ریززیست‌فناوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. ژنتیکی گفت:

  خانم یا آقای … میشه بگین از کدم دانشگاهین و رزومتون چطوره؟

 2. سمین گفت:

  بچه ها من استادم ایران نیست الان توصیه نامه چه جوری باید بیارم؟اگر بنویسه بعد عکسشو برام بفرسته قبول میکنن؟حتما سربرگه دانشگاه رو باید داشته باشه؟و اینکه میگه فارسی سختمه انگیلیسی مشکلی نداره؟

 3. سلولی گفت:

  با سلام خدمت همه ی دوستان . تبریک میگم بابت رتبه های خوبتون. ولی میخوام بهتون بگم درسته که رتبه تون عالییی شده ولی اصلا کافی نیست . مصاحبه هم چیزه زیادی از شما رو ثابت نمیکنه. به فکر راهکارهای بهتر باشین.پارسال رتبه ده و پانزده ژنتیک جایی پذیرفته نشدن با اینکه مقاله هم داشتن .

 4. باران گفت:

  سلام دوستان. لطفا کسانیکه پارسال مصاحبه رفتن بیان راهنمایی کنن که روال مصاحبه چطور بوده و رزومه در چه حد باشه قابل قبوله و اینکه اگر از مصاحبه رد شدن دلیلش چی بوده. لطفا راهنمایی کنید دوستان عزیز. خیلی ممنون

  • ژنتیک گفت:

   سلام -در مصاحبه ها بیشتر تاکید بر پایان نامه است ، مواد و روش ها – گاها بحث آماری – داشتن مقاله – داشتن مدرک زبان یا اینکه اگه تعداد شرکت کننده ها زیاد نباشند فرصت معرفی خودتون به انگلیسی – ودر نهایت از همه مهمتر تسلط واعتماد به نفس کافی. موارد دیگه آشنا بودن اساتید مصاحبه کننده با شما در خیلی موارد هم موثر بوده.

   • باران گفت:

    خیلی ممنون دوست عزیز. یک مقاله isi و یک پوستر و یک سخنرانی بنظرتون برای رزومه قابل قبول هست؟
    سوالات تخصصی هم میپرسن؟
    از روشهای ازمایشگاهی مثل پی سی ار و الکتروفورز و ۰۰۰ سوال میپرسن؟
    برای قدرت بیان مثلا میخوان که یه مبحثی رو تدریس یا توضیح بدی؟

    • ژنتیک گفت:

     اگه نفرات مصاحبه شونده زیاد باشند برای سوالات تخصصی وقت نمیشه و فقط از پایان نامه می پرسند. از روش های آزمایشگاهی مربوط به پایانه از تون سوال میشه که چرا مثلا با این روش انجام دادید یا مشابه این. تدریس مبحث از کسی نمی خوان.

 5. ژنتیک سیا گفت:

  با سلام. دوستان با رتبه ی 30 میشه ژنتیک دانشگاه تبریز قبول شد؟؟

  • ژنتیک گفت:

   سلام – تبریک میگم – انشالله موفق باشید – بستگی به رزومه اتون داره – واینکه دوره ارشد دانشجوی کدوم دانشگاه بودید.

   • رامتین گفت:

    میکروبیولوژی کسی هست؟رتبه چند شدید؟
    کلا روزانه و شبانه 27 نفر پذیرش داره، و ده تا دانشگاه، ما فقط باید همینارو بزنیم؟بر اساس علاقه؟مثلا از گرایش سلولی مولکولی نمیشه انتخاب کرد؟

  • ژنتیک گفت:

   پارسال خانمی با رتبه 36 از دانشجویان خودشون رو برداشتند – خانمی با رتبه 79 که مجاز شبانه أانشگاه تبریز بود از طریق استعداد درخشان برداشتند (دانشجوی خودشون بودند)- آقایانی با رتبه های 20 و 37 رو حتی برای شبانه هم برنداشتند.