مدرسان شریف دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی،مدیریت،اقتصاد و حسابداری چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 سومین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی سامانه ثبت نام در کنفرانس، همایش و کنگره های بین المللی دکتری روانشناسی ابن یمین کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

2226 NEW

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی – سلولی و مولکولی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (زیست‌شناسی سلولی و همانندسازي – رونویسی و ترجمه – تنظیم بیان ژن)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

2227

‌رشته و گرایش

بیوشیمی

عناوین دروس امتحانی

1) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (ساختار ماکروملکول‌هاي زیستی – آنزیم‌شناسی – متابولیسم و روش‌هاي بیوشیمی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوشیمی

2228 NEW

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی – ژنتیک مولکولی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (سیتو ژنتیک – ژنتیک ملکولی – مهندسی ژنتیک)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژنتیک مولکولی

2229 NEW

‌رشته و گرایش

میکروبیولوژي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژي میکروارگانیسم‌ها – اکولوژي میکروارگانیسم‌ها – ژنتیک پروکاریوت‌ها – ویروس‌شناسی پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

2230

‌رشته و گرایش

بیوفیزیک

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوفیزیک (سلولی، پرتوي، ملکولی) – بیوترمودینامیک)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوفیزیک

2231

‌رشته و گرایش

زیست‌فناوري میکروبی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوتکنولوژي فراورده‌هاي تخمیر – مهندسی پروتئین – ژنتیک یوکاریوت‌ها و ژنتیک پروکاریوت‌ها – بیوانفورماتیک)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست فناوری میکروبی

2236

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی دریا

1) جانوران دریا

2) بوم‌شناسی دریا

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژي جانوران آبزي، زیست‌شناسی دریا) و کارشناسی ارشد شامل (جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی دریا

2245

‌رشته و گرایش

ریززیست‌فناوري (نانوبیوتکنولوژي)

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اصول نانوفناوري (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست‌فناوري) – بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و برهمکنش ماکروملکول‌هاي زیستی) – زیست‌مواد و مهندسی سطح در ابعاد نانو)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱,۴۳۳)

 1. ریززیست فناوری گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان
  کسی از دوستان میتونه منابع دکتری نانوبیوتکنولوژی به من کمک کنه؟ممنون میشم

 2. نانوبیو گفت:

  از بچه هایی که برای دانشگاه تربیت مدرس رفتید مصاحبه با کسی تماس گرفتند؟

 3. تهران گفت:

  سلام بچه ها مصاحبه سلولی تهران چ روزیه؟ چرا بازه زمانی گذاشته

 4. سلولی گفت:

  لطفا هرکس نفرات برتر (تک رمی) های سلولی مولکولی را میشناسه بگه اولیتشون چه شهریه. مثلا من اینارو میشناسم.خیالتون راحت باشه که شهر شما را نزدن
  رتبه ۲ اصفهان
  رتبه ۴ اصفهان
  رتبه ۱۰ اصفهان
  لطفا سایر رتبه هارو بگید

 5. ژنتیک گفت:

  سلام – دوستانی که برای ژنتیک اصفهان رفته بودند میشه لطف کنید بگید چند نفر برای مصاحبه آمده بودند؟

 6. سلولی گفت:

  آقای cell شما شماره ای از رتبه ۴ اصفهانی ندارید؟ خواهش میکنم اگر دارید برای من بفرستید

 7. سلولی گفت:

  چند نفر را میشناسید اصفهان انتخاب اول یا دومشونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  تورو خدا بگید من اگر اینو قبول نشم باید برم دنبال بای ریسرچ

 8. گون آی گفت:

  اقای cell شما و همسرتون انتخاب اول کجارو زدین؟؟؟؟اردبیلو چندم زدین؟؟؟خواهش میکنم جوابمو بدین.متشکرم

 9. عسل گفت:

  سلام بچه ها جواب مصاحبه کی میاد از طرف سنجش؟ کسی میدونه؟ آیا دانشگاهها انتخابشان رو به سنجش اعلام میکنن یا نه امتیازات برا سنجش فرستاده میشه واونا تصمیم میگیرن، آگه کسی چیزی میدونه لطفا بگید

  • سلولی گفت:

   سلام عسل جان. مدیر گروهمون برای من توضیح داد. دانشگاها نمره ها را جمع میزنن و انتخابشونو میکنند و ۳ برابر ظرفیت میفرستن سنجش. اونجا بر اساس اولویتهای ما تقسیم میکنن.

 10. somayyeh گفت:

  دوستان اگه کسی در مورد مصاحبه دانشگاه تهران میدونه لطفا بگه به چه شکلی هست؟ اینکه تمرکز اساتید روی پایان نامه هست یا سوالات درسی؟ سوالات انگلیسی به چه شکلیه؟

  • دکتری 95 گفت:

   سلام…
   بیشتر تمرکزتون رو روی پایاننامه بزارید وبهش مسلط باشید، سوال درسی هم ممکنه بپرسند… نحوه انکلیسی پرسیدنشون متفاوته شاید متنی رو بدند که بخونید و ترجمه کنید شاید هم ازتون بخوان خودتونو به انگلیسی معرفی کنید یا تزتون رو توضیح بدین و از این دست سوالا در هر صورت زبان فاکتور مهمی هستش.. خونسردیتونو حفظ کنید و در کمال آرامش و دقت حاضر بشین
   امیدوارم موفق باشید

 11. سلولی مولکولی گفت:

  اگر رتبه ۱ تا ۹ اصفهان را انتخاب اول یادوم زده باشن من هیچ شانسی ندارم واین یعنی دوباره نابوووووووووووووود. توروخرا بگید کیا اصفهان را اول دوم زدن

 12. سلولی مولکولی گفت:

  چه قضاوت سختی. فقط خدا میدونه هرسال عقب افتادن ما چه لطمه ای برای ماداره و چه باری بر دوش استادا. منه خوش خیال فقط اصفهان.تهران وشیراز را انتخاب کردم. شیراز ک تابلو بود دانشجو دارن. اصفهانم علنی گفتن رتبه خوبارو برمیداریم. تهرانم که عمرا سهم من بشه.

 13. سلولی مولکولی گفت:

  میشه خاهش کنم اگر اطلاع دارید کسی مثلا همون رتبه۴ انتخاب اولش اصفهانه بگید؟ کیا اول اصفهان را زدن. من باید اصفهان قبول بشم

 14. سلولی مولکولی گفت:

  بچه ها به نظرتون من با رتبه ده بیام مصاحبه تهران؟ یا امیدی نیست

  • ژنتیک مولکولی گفت:

   دوست عزیز تو این مرحله دیگه عملا رتبه اهمیتی نداره. مثلا یکی از موارد شایعی که من از دوستان مدرسی شنیدم این بود که استاد به دانشجوش میگه تو فقط مجاز شو و بعد تو مصاحبه دانشجوی خودشون رو بر می دارن. اکثر دانشگاهها همینه حتی تو دانشگاه خودمون که می تونست رتبه های بهتری رو جذب کنه استاد ترجیح داد دانشجوی خودش رو که صرفا مجاز شده بود انتخاب کنه. الان بیشتر از رتبه تمرکزتون رو روی رزومه، توان علمی برای پاسخگویی و نحوه برخورد بذارید.

 15. cell گفت:

  کسی میدونه توی سازمان سنجش چجوری باید فرم را پیدا کنیم.هر چی گشتم نبود.

 16. هدا گفت:

  سلام دوستان کسی اطلاع داره که تربیت مدرس که از ۱۶الی ۱۸ تاریخ مصاحبه مشخص کرده برنامه دقیقش برای هر رشته چطوره؟

 17. ژنتیک مولکولی گفت:

  دوستان در مورد پروپوزالم بگید که چطوریه؟ طرحی که می دیم اگه قبول بشیم باید کار کنیم؟

 18. سلولی مولکولی گفت:

  سلام شما نمیدونید آیا رتبه یک رقمی ای هست که انتخاب اولش اصفهان باشه؟

 19. عسل گفت:

  سلام بچه ها من هر کار میکنم نمیتونم پول تربیت مدرس رو در سیستم گلستان واریز کنم واسه کسی این مشکل پیش اومده راهنمایی کنه

 20. ژنتیک مولکولی گفت:

  دوستان کسی ازهیات مصاحبه پژوهشکده ژنتیک خبر داره که چه کسانی هستند؟ و این که داستان اون پنج نفر مشترک پژوهشکده و مدرس چیه؟

 21. نانوبیو گفت:

  کتابچه مقالات همایشی رو نداریم باید چیکار کنیم؟ ۷ تا همایش دارم ولی برای بعضی ها کتابچه مقالات دست استادم هس حالا تربیت مدرس میگه تصویر چکیده مقاله رو هم بفرستید!!!!!!!!

 22. مشکات گفت:

  کسی میدونه که چند برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه شدن؟

 23. somayyeh گفت:

  سلام
  دوستان برای توصیه نامه اساتید اگه ازشون بخوام اسکن توصیه نامه رو برام ایمیل کنن و من از اون برای مصاحبه استفاده کنم مشکلی پیش نمیاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 24. ss گفت:

  دوستان کسی میدونه برای رشته بیوشیمی دانشگاه رشت و شهرکرد چه ترازی رو اعلام کرده؟

  • .... گفت:

   بیوشیمی رشت سال گذشته برای روزانه کف تراز رو ۳۵۴۸ گذاشته بود. البته تقریبا مطمئنم که ظرفیت پذیرشش ۴ نفربود که ۳ نفر از بچه های خودشون رو برداشت!!!

 25. چارلی گفت:

  دوستان تراز مدرس پارسال تو ژنتیک چند بوده؟

 26. چارلی گفت:

  سلام دوستان
  کسی میدونه پارسال تراز مدرس تو ژنتیک مولکولی چند بوده؟

 27. رهام گفت:

  سلام، کسی از دوستان اطلاع داره که کدام یک از اساتید کروه نانوبیوتکنوژی دانشگاه تهران امسال دانشجو می گیره ؟ و مصاجبه توسط کدام استادان انحام می شود ؟ تربیت مدرس چطور ؟
  ممنون خواهم شد اگه در این باره راهنمایی کنید

 28. صنم گفت:

  سلام
  دوستان داشتن یک مقاله خارجی (که ISI نباشه) چقدر در رزومه برای مصاحبه دکتری به خصوص برای دانشگاه های تهران و تربیت مدرس تاثیر داره؟ مقالات پولی ISI چطور؟
  لطفا هر کس در این رابطه اطلاعاتی داره کمک کنه و من را راهنمایی کنه ….

 29. اتنا اصیل گفت:

  Cel میشه بپرسم کجارومیزنی؟؟؟رزومت چطوره

 30. آزاد گفت:

  سلام
  دوستان ژنتیک لطفا جواب بدن آینده کاری این رشته ب چ صورته، مجوز ازمایشگاه میدن؟ دانشگاه آزاد شهرستان ارزش هزینه کردن داره؟

  • هومن علیمرادی گفت:

   اگه منظورتون اردبیل و اهر وتبریز ه وحشتناه.اصلا هزینه نکنید حتی سراسریاش هم خوابگه نمیدن.تو تکمیل ظرفیت هم شده تهرانو اصفهانوشیراز بزنید.اصلا درجه پایین نزنید مگه بخایی مدرکتو قاب کنی هزینه کلان هم بابت منزل بدی

 31. somayyeh گفت:

  کسی از دوستان از مصاحبه تهران خبر نداشت چه شکلیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 32. somayyehبه آتنا اصیل گفت:

  من خودم اول تهران بعد شیراز رو میخام.اصلا به اردبیل و کرمانشاه راضی نیستم…. یکی از اساتید پیشنهادش رو داد که تاکید میکرد راهنمای دوم از یه دانشگاه معتبر دیگه انتخاب کنم که لااقل بتونم از امکانات اونجا استفاده کنم…

  • اتنا اصیل گفت:

   انشالله که هرکدومودوست داشتی قبولشی منم فقط تهرانومیزنم.چون اینده کاری خیلی برام مهمه.استادای منم میگن پردیس تهران باز تو مصاحبه هییت علمی و کار خیلی بهتر ازشهرستانه.چون اکثر اساتید پردیس تهران همون اساتید داتشگاه تهرانن.امسال پردیس و روزانه تویه کلاس میشینن.فقط هزینه میدن.ازلحاظ ارزش علمی و امکانات هم مطمینا قابل مقایسه باشهرستان نیست.
   موفق باشی.

 33. حسنا گفت:

  دوستان ژنتیک این ۵ نفری که پژوهشگاه و تربیت مدرس مشترکا بر میدارن دیگه پژوهش محور نیست؟

 34. Somayyeh گفت:

  با عرض سلام و ارزوی موفقیت برای همه دوستان
  کسی اطلاع داره مصاحبه دانشگاه تهران سال ۹۴ و سال ۹۵به چه شکلی بوده؟ آزمون کتبی داشته یا نه؟ سوالات پیرامون چه موضوعاتی مطرح میشه؟ سوالات درسی؟ پایان نامه و مقالات و طرح های پژوهشی؟ سوالات انگلیسی چی؟ سوال درسی خواهد بود یا پایان نامه؟ یا اصلا متن میدن که بخونی؟

  • Somayyeh گفت:

   ببخشید فراموش کردم بگم.من رشته ام سلولی و مولکولی هست.ممنون

   • اتنا اصیل گفت:

    شما رتبت چنده؟؟؟؟ارشدتو ازاد خوندی؟؟علوم دارویی؟؟؟

   • اتنا اصیل گفت:

    کجاهارو میزنی لطفا رتبه و ترازتم بگو عزیزم.

    • somayyeh گفت:

     ارشدم رو سراسری خوندم.۲ مقاله علمی پژوهشی و ۴ مقاله همایش دارم. رتبه ام ۲۵ شده.به غیر از تهران شیراز و اردبیل و کرمانشاه رو هم احتمالا بزنم

     • اتنا اصیل گفت:

      من فقط تهرانومیخام شهرستان ارزش نداره که.هم امکاناتش ضعیغه.هم بعدا مشکل کارکردن و هییت علمی شدن هست.البته اگه اینده کاریش برات مهم نباشه اردبیل و کرمانشاه بدنیست.البته خوب هم نیست ولی اگه صرفا قبولی برات مدنظره بزن.من خواهرم شهرستان تموم کرده سلولی اردبیل. الان توخونست بیکاره تهران هرجامیره مصاحبه هییت علمی حتی پژوهش محور تهرانوامتیازشو بالا میدن.براهمین منواصلا نمیزاره شهرستان درجه خیلی پایین بزنم.من تهران میزنم نشد هم انشالله سال بعد ولی اگه چندین سال هم بمونم ارزش د دپستش پژوهش محور تموم کرده بود تهران جذب ههیت علمی پژوهشگاه ژنتیک شد خواهرمم رفت مصاحبه ولی ردش کردن.دانشگاههی تهران حتی پژوهش محور خیلی خیل بالاست.برای اینده کاری.
      موفق باشید.

     • اتنا اصیل گفت:

      من بهداشت شرکت کردم انشالله اونوتهران میارم.خدا کنه اون رتبم خیلی خیلی بهتر بشه.بهداشت هم شهرستان ارزش خوندن نداره.دیگه الان همه مدرک دکترا دارن مهم اینده کارییه.برای هییت علمی شدن تهران خیلی خیلی مناسبه.

 35. مشکات گفت:

  سلام دوستان من الزهرا خوندم اگه انتخاب رشته اول بهشتی بزنم بعد الزهرا استادای دانشگاه خودم با هام لج میککند؟ یعنی ترتیب انتخاب رشته اثر داره

 36. سمیرا گفت:

  سلام دوستان.خواهش میکنم جواب سوال منو بدین.تو رشته میکروبیولوژی رتبم ۱۴۸ و نمرم ۲۴۴۲ شده.اخرین فرد ازاد ۱۱۱۲ هستش.به نظرتون ازاد میتونم قبول شم؟ممنون میشم جواب بدین.

 37. سلولی مولکولی گفت:

  من۶۳۰۰ شده ترازم. و فقط اصفهان میخان

 38. اتنا اصیل گفت:

  خداییش رشته های بهداشت بین امللشم ارزش داره.حتی کاردانی رشته های بعداشت بتزتر کار دارن.

 39. میکروب شناسی گفت:

  سلام من رتبم ۹ شده با دو مقاله از پایان نامه و مقاله کنقرا سها (۱۰تا)، مدرس کارگاه و ۵ مقاله دیگه و حدود ۱۰ طرح تقیقاتی.
  به نظرتون دانشگاههای تهران را میارم؟

 40. زیبا گفت:

  سلام بچه ها من تو رشته بیوتکنولوژی میکروبی رتبه ۵۶ آوردم.آیا من میتونم واسه رشته های ژنتیک مولکولی و سلولی مولکولی هم انتخاب رشته کنم؟؟؟؟؟

 41. سلولی مولکولی گفت:

  یه رقمی سلولی مولکولی نبود؟ دوستاتون؟

 42. سلولی مولکولی گفت:

  پس چرا یه رقمیا نمیان؟ رقابت مال اوناست اصلن. ببینیم یه رقمیامون مال کدوم شهرن و کدوم دانشگاه را میخان

 43. امیرهومن طباطبایی تهرانی گفت:

  سلولیای عزیر بگین با۲۶روزانه قبولم یانه؟؟؟؟تهران یاشهرستان؟؟؟؟؟؟

 44. مولکولی گفت:

  سلام انتخاب رشته به چه صورت است؟ مثلا من پنج اولویت اول دعوت به مصاحبه نشم،اولویت ششم تراز دانشگاه رو بیارم دعوت نمیشم? یا نه پنج انتخابی که تراز رو بیارم حالا انتخاب دهم ام باشه،خواهش میکنم دوستان راهنمایی کنید اشتباه انتخاب رشته نکنم

 45. زیبا گفت:

  سلام من رتبه ۵۶ تو زیست فناوری میکروبی شدم.امیدی هست آیا،؟؟؟؟؟ دانشگاه آزاد رشته منو داره آیا؟؟؟؟

 46. رهام گفت:

  سلام دوستان امسال اصفهان نانو بیوتک نمی گیره به نظرتان تهران و تربیت مدرس تا چه رتبه ای می گیرند؟ با رتبه ۱۸ امیدی هست؟

  • نانوبیو گفت:

   سلام دو تاشون با هم ۶ تا میگیرن تربیت مدرس هم ظرفیت رو کم کرده البته بستگی به رزومه داره رزومه تون خوبه؟ آخه تهران رتبه ۲۰ رو برداشت صرفا به خاطر رزومه خوب

   • رهام گفت:

    به نظرتان با ۲ تا مقاله ۵ کنفرانس و سابقه تدریس ( در ۲ پروژه در حوزه نانو هم همکار طرح بودم ) امیدی هست؟؟؟؟
    رزومه اون کسی که با رتبه ۲۰ قبول شده در چه حد خوب بوده؟ قبول شده پارسال هستند یا سال های قبل تر ؟

    • نانوبیو گفت:

     رتبه ۲۰ پارسال فقط دو یا سه مقاله داشت همین!!!!!!!!!! ناامید نباشید برید مصاحبه احتمالش زیاده ولی از تربیت مدرس و حتی دانشگاه امام حسین (فقط آقا) رازی کرمانشاه غافل نشید. امیدوارم موفق باشید

   • اعظم گفت:

    سلام دوست عزیز. چه خوب که رتبه ۲۰با رزومه قبول شده. منم رتبه ۳۲هستم البته در رشته باکتری شناسی. رزومه ام خوبه. چهارتا مقاله isi و یک علمی پژوهشی و یک کتاب و چندین کنگره و پژوهشگر برتر دانشجویی و سابقه تدریس میتونم امیدوار باشم برای قبولی؟ البته موضوع پایان نامه من مرتبط با نانو هست.

  • حسنا گفت:

   من خودم بیوتک علوم فنون تهران خوندم پارسال دوتا بچه های خودمونو گرفتن رتبشون خوب بود هفت و هشت بودن اما رزومه چندان قوی نداشتن حداقل یکیشونو مطمنم مقاله نداشت بیشتر ترجیح میدن بچه های خودشونو بردارن من جای شما باشم بیشتر ترجیح میدم برم مدرس چون گروه دانشگاه تهران چندان گروه قوی نیست

 47. ژنتیک مولکولی دکتری گفت:

  سلام با ۱۹۰ ژنتیک مولکولی اصلا میشه جایی قبول شد؟؟

درج نظر