مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

2226 NEW

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی – سلولی و مولکولی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (زیست‌شناسی سلولی پیشرفته- ساختارDNA و همانندسازی – رونویسی و ترجمه – تنظیم بیان ژن)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

2227

‌رشته و گرایش

بیوشیمی

عناوین دروس امتحانی

۱) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (ساختار ماکروملکول‌های زیستی – آنزیم‌شناسی – متابولیسم و روش‌های بیوشیمی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوشیمی

2228 NEW

‌رشته و گرایش

 ژنتیک مولکولی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (سیتو ژنتیک – ژنتیک ملکولی – مهندسی ژنتیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژنتیک مولکولی

2229 NEW

‌رشته و گرایش

میکروبیولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها – اکولوژی میکروارگانیسم‌ها – ژنتیک پروکاریوت‌ها – ویروس‌شناسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

2230

‌رشته و گرایش

بیوفیزیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، ملکولی) – بیوترمودینامیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوفیزیک

2231

‌رشته و گرایش

زیست‌فناوری میکروبی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوتکنولوژی فراورده‌های تخمیر – مهندسی پروتئین – ژنتیک یوکاریوت‌ها و ژنتیک پروکاریوت‌ها – بیوانفورماتیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست فناوری میکروبی

2236

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی دریا

۱) جانوران دریا

۲) بوم‌شناسی دریا

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی جانوران آبزی، زیست‌شناسی دریا) و کارشناسی ارشد شامل (جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی دریا

2245

‌رشته و گرایش

ریززیست‌فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اصول نانوفناوری (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست‌فناوری) – بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و برهم کنش ماکروملکول‌های زیستی) – زیست‌مواد و مهندسی سطح در ابعاد نانو)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱,۵۱۷)

 1. من گفت:

  سلام
  دوستان من اطلاعات زیادی ندارم و یه سری سوال دارم
  اول اینکه دکترای ژنتیک پزشکی کدوم دانشگاه ها پذیرش دارن؟ تبریز نداره؟ ژنتیک مولکولی رو کدوم دانشگاه ها ور میدارن؟
  دوم که منابع دکترای ژنتیک مولکولی چیه؟ منابع ژنتیک پزشکی رو میدونم ولی ژنتیک مولکولی چی؟

 2. محمد گفت:

  البته منظورم از نظر آینده و بودجه و امکاناتیه که در اختیار دانشجو میزارن. اگر تفاوت دیگه ای هم بنظرتون میرسه لطفا بگید.

 3. محمد گفت:

  سلام دوستان بین رشته های سلولی مولکولی و ژنتیک مولکولی کدوم بهترن بنظرتون؟

 4. رضا گفت:

  سلام
  کسی هست راجب دکتری زیست دریامنو راهنمایی کنه
  منابع و میزان شرکت کنندگان

 5. mi گفت:

  سلام دوستان
  من ارشد فیزیک دارم و پایان نامه ام مربوط به حوزه نانو
  برای دکتری قصد دارم نانوبیوتکنولوژی ادامه بدم با توجه به شغل و علاقه ام
  کسی هست منو راهنمایی کنه لطفا و اینکه این تغییر اصولا صحیح هست با توجه به مسائل پیرامون مصاحبه و اینکه از یه رشته با پایه غیر زیست شناسی شرکت میکنم.
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 6. نفس گفت:

  سلام بچه ها من ارشد میکروبیولوژی هستم،میتونم دکترا ژنتیک شرت کنم،و نمیدونم چه کتابهایی بخونم و راهنمایی میخوام..و به نظرتون همون میکروبیولوژی بخونم بهتره؟

 7. سارا گفت:

  سلام،من در مورد دکتری بیوشیمی راهنمایی میخوام کسی میتونه کمکم کنه؟میخوام بدونم چی باید بخونم و چطور؟و این که دانشگاه های تهران تا چه رتبه ایی رو واسه مصاحبه دعوت میکنن؟
  ممنونم پیشاپیش بسیار

 8. ياسمين گفت:

  به ترزا
  سلام. حالتون چطوره؟
  شما امسال چکار کردید؟ انشاله بهترین رشته ها و بهترین دانشگاها؟

  • ترزا گفت:

   سلام خوبین شما
   ممنون
   من کنکور سراسری میخونم دیگه. ۱۰ سال ب عقب برگشتیم
   کمتر کسی مس من اونهمه مصاحبه رفت و رد شد
   یه روزی از همین پیج خبر قبولی رو میدم بلاخره حتمااااا
   ایشا…
   من تسلیم آزمون دکتری شدم اما از جبهه دیگری واردش میشم اما شما ناامید نشین/ خدا میداند که سر مصاحبه هاا چه چیزهایی که بهم نمیگفتن!!
   اما من نا امید نشدم بلکه باختم بازی رو، باختم خ دکتر
   خدا کریمه (البته ن واسه ماهااااا واسه شماااااااااااا)
   امیدوارم روزها ب کامتان باشد

  • ترزا گفت:

   رتبم متاسفانه ۲۷۰۰ منطقه ۳ شد خ دکتر فقط دانشگاه پولی هارو می آرم خ دکتر اما پول کجا بود خ دکتر/ اگ پولی میبود به پژوهشکده کرج میدادم و وارد میشدم
   خدایاااااااااااااااااااا این در بسته را بگشای دیگر
   خسته ام خسته

   • زهرا رضایی گفت:

    سلام اقای ترزا
    بعداز یکسال وارد سایت شدم تا خبر قبولی دکترای شما رابشنوم.
    آموزش سنجش بیمار ما سبب میشود که بنده هم پارسال تصمیم شما را بگیرم!ولی رتبه خوبی درکنکور سراسری نیاوردم!شما ریاضی و فیزیک را خوب زدید؟
    همسرم هزینه دکترای سراسری را تقبل میکند ولی دکترای میکروبیولوژی را خیر!!

    • ترزا گفت:

     سلام خ دکتر
     ببخشید ک ای همه دیر پاسخ دادم
     بله بد نبود ریاضی ۴۵ و فیزیک ۳۹ درصد زدم اما زیست خراب کردم ۴۷ درصد زدم خ دکتر
     کمی زیست و شیمی رو جدی نگرفتم
     اصلا انتظار این درصد زیست و نداشتم یعنی در حد دروس عمومی
     یک درس اما شیمی رو نمیفهمیدم اصلاا
     فک کنم مغزم هنگ کرده بود سر شیمی لعنتی
     خدا بزرگه خ دکتر
     بلاخره درست میشه.من پولی نداشتم و گرنه همون سال میشد ی کاریش کرد!!!. اگ شرایط مهیاست حتما استفاده کنید خ دکتر
     ایشاللله هر آنچه ب صلاح شماست رقم بخوره

 9. زهرا بیوشیمی گفت:

  سلام دوستان خانم الهام و زهرا که رتبه بیوشیمی ۸ و ۵ شدی میشه منابعی که مطالعه کردیر رو معرفی کنید.واقعا ممنون میشم

 10. ? گفت:

  چرا تو کارنامه رتبه اخرین فرد پذیرفته شده نوشته نیست؟!

 11. ص... گفت:

  رتبه سه کجا قبول شد؟

 12. سلولی مولکولی گفت:

  خانم حس پنهان چه رتبه هایی همکلاسیتون هستن؟ انگار رتبه بالاها قبول شدن. واقعا ضعیفن؟

 13. ف... گفت:

  دوستان کسی رتبه زیر ۹ پسر میشناسید؟ خیلی مهمه جواب بدید لطفا

 14. ف... گفت:

  خانم حس پنهان عزیز مرسی از همدردیتون…شما همون خانم رتبه ۳ هستین؟ خوشحالم قبول شدین… تبریک میگم بهتون…

 15. نتلل گفت:

  من با ۲۶حتی شبانه هم قبول نشدم

 16. نتلل گفت:

  رتبه ۲۵شیراز قبول شده

 17. نتلل گفت:

  ازدوستان اطلاع دارن روزانه و شبانه اردیبیل چه رتبه ای قبول شدن

 18. ژنتیک گفت:

  رتبه ۳۶ روزانه قبول شده تو رشته ژنتیک ولی من با رتبه ۳۷ شبانه هم قبول نشدم.تبریک به همه قبول شدگان و تاسف به خودم.

  • ف... گفت:

   این که خوبه من با ۱۵ قبول نشدم البته سلولی… برام واقعا جالبه کی قبوال شده…

   • متعجب گفت:

    یکی از اشناهام با رتبه بالای پنجاه و بدون مقاله isi روزانه مدرس قبول شده!!! باورتون میشه؟؟؟ واقعا متاسفم برای اساتید که از روی احساساتشون نمره میدن. دلم واسه خودم نمیسوزه. بیچاره کسایی که تک رقمی بودن و با دیدن مردودی امروز تمام برنامه هاشون بهم ریخت…

    • ف... گفت:

     ولی من دلم واسه خودم میسوزه با رتبه ۱۵ و مقاله بازم قبول نشدم

     • حس پنهان گفت:

      حق داری واقعا. من خودم تک رقمی بودم و دانشگاهی که میخواستم قبول شدم. دلم میخواست امثال شماها که میدونم واقعا قوی ترین همکلاسیم میشدن. الان خبر دارم دونفر که نه رتبشون به درد بخوره نه رزومه شون همکلاسیم شدن توی دانشگاه تاپ!! امیدوارم دنیا یه جای دیگه نتیجه تلاشتونو بهتون بده. کاش دنیا اینقدر پراز بی عدالتی نبود…

   • نتلل گفت:

    شما اردبیل زده بودید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟والله منم بارتبه ی ۲۶ حتی شبانه اردبیلم نیاوردم .فقط اردبیل زده بودم

   • نتلل گفت:

    شماهمون اقا و خانم هستین که ارشدتونو محقق خوندین؟؟؟همسرتون که ۹بود کجا قبول شد

  • متاسف گفت:

   دوست من با رتبه پنجاه و خورده ای بدون مقاله روزانه مدرس قبولش کردن. از بچه های علوم تحقیقات بوده. به من که رتبم کلی بهتر بود حدنصاب رو هم ندادن

  • متاسف گفت:

   دوست من با رتبه پنجاه و خورده ای بدون مقاله روزانه مدرس قبولش کردن. از بچه های علوم تحقیقات بوده. به من که رتبم کلی بهتر بود حدنصاب رو هم ندادن
   پاسخ دادن

 19. somayyeh گفت:

  بچه ها بیایین بگین کجا قبول شدین. من شیراز قبول شدم

 20. م.س گفت:

  سلام و عرض تبریک …
  یو نفر میتونه جوونمردی کنه منابع دکتری نانو بیوتکنولوژی رو معرفی کنه یا خیر؟

  • نانوبیو گفت:

   سلام کتاب های زیر بخونید نانوبیوتکنولوژی تربیت مدرس کاربرد زیستی نانومواد سه جلد انشارات دانشگاه تهران نانوزیست فناوری انتشارات دانشگاه تهران بیوفیزیک انتشارات دانشگاه مدرس بیوتکنولوژی مولکولی دکتر بهروان دانشگاه علوم پزشکی مشهد البته توصیه میکنم از بچه های دیگه هم سوال کنید تا میتونید منابع مختلف درمورد نانو بخونید به ویژه درمورد تکنیک ها و دستگاه های آنالیزی یه سری جزوه هم از بچه های مدرس بگیرید بخونید عالیه !!!!! امیدوارم موفق بشید

 21. ترزا گفت:

  ایول بچهاااا ایول
  به امید خدا شایسته ترین هاتون پذیرفته شن امسال ایشالله

 22. سلولی مولکولی گفت:

  بچه ها همه کد رهگیری دلرید برای تایید صلاحیت؟ پس من چیکار کنم؟ خیر نبینن الهی اینقد اذیت میکنن. نتایج هم که ۱۰ شهریور میاد دق میکنیم

 23. ! گفت:

  سلام دوستان، کسی هست که با معرف هاشون برای صلاحیت تماس گرفته باشند؟ اگه تا حالا تماس نگرفتند یعنی اینکه قبول نشدیم؟!!!

  • ... گفت:

   عنوان درخواست :
   عمومی | دکتری – انجام صلاحیت عمومی برای قبولین هست؟
   متن درخواست :
   با سلام چرا با معرفین بعضی از داوطلبین تماس گرفته شده برای بررسی صلاحیت عمومی برای بعضی ها انجام نشده؟ این باعث نگرانی ما شده است. با نهایت سپاس
   تاریخ ارسال پاسخ :
   ١٣٩۶/٠۵/٢٣-١٩:٠٨
   پاسخ :
   با سلام
   تماس با معرفین در راستای بررسی صلاحیت عمومی است و موضوع تماس عمومیت ندارد و غالب بررسی ها بدون تماس با معرفین انجام میشود. موفق و پیروز باشید
   با سپاس

   • ! گفت:

    ممنونم ولی من هنوز نگرانم! چون فکر میکنم فقط اسامی کسانی که تو مصاحبه قبول شدن برای صلاحیت بررسی میشه چون لزومی نداره تمام کسانی که فرم رو فرستادن بررسی بشن

    • ... گفت:

     آخه مواردی دیده شده در سالهای قبل که با اینکه پذیرش نشدن در نهایت ولی براشون بررسی شده بود. در ثانی شاید طوری بررسی بشه که شما متوجه نشین. یعنی با معرفهای شما تماس نگیرن. در ضمن خیلی ها میگن که بعد قبولی براشون انجام شده….

     به امید یاری خدا…

  • سلولی گفت:

   عجب پروسه ای شد. به من گفتن زمانش گذشته پست کن. حالا نه کد رهگیری دارم نه تماس گرفتن. دوماهم هست زنگ میزنم حتی گوشی هم برنمیدارن. خب نابوده قبولیم دیگه. شماره تماس اصلاحیه اولویتهام جواب نمیدن

 24. حکمت گفت:

  سلام
  لطفا منابع سلولی
  ممنون

 25. نانوبیو گفت:

  تیر ماه که جهنم بود مرداد رو چه جور بگذرونیم خسته شدیم توروخدا اعلام کنید!!!!!!!!!!!!

 26. سلولی مولکولی گفت:

  بچه ها اگر جلوتون این دو گزینه باشه کدومو انتخاب میکنید؟؟ قبولیه دکتری سلولی مولکولی وزارت علوم یه دانشگاه خوب یا
  دکتری پژوهشی پزشکی مولکولی وزارت بهداشت یه دانشگاه خوب؟

  • دریا گفت:

   انتخاب سختیه واقعا

  • Hoda گفت:

   من قطعا بهداشت رو انتخاب می کردم

   • سلولی مولکولی گفت:

    بهداشت خوبه اما نه این که بعد از چهارسال یه برچسب پژوهشی به آدم بزنن و خودشونم قبولمون نداشته باشن. اما سخته شرایط بهداشت را با علوم مقایسه کردن. چهار سال کم نیست حقوق و رفاه و برنامه داشته باشی

  • حکمت گفت:

   با سلام
   بین این دو گزینه اگر هدف هیات علمی شدن است شرایط جذب یکسان و تقریبا سخت و محدود و به نوعی در حال حاضر جذبی نیست
   دوم اینکه دوست خودم پژوهش محور کرمان فارغ التحصیل و بیگار و اخیرا به خاطر دلسوزی استادش در آزمایشگاهش بالینی است ماهی ۷۰۰ تومان بخاطر متاهل بودنش!!
   اما بهداشت تنها مزیتش پرداخت حقوق است البته در صورتی هر روز عین ی کارمند دانشگاه حضور داشته باشید!
   آخر انکه اگر دانشگاه تهران روزانه سلولی قبول شوید به نظر من ارجح است البته به هیات علمی فکر نکنید!
   موفق باشید

 27. سلولی مولکولی گفت:

  بله من رتبه ۱۰ هستم

 28. Somayyeh گفت:

  ایکاش نتایج زودتر اعلام میشد!!!!

 29. بیوشیمی گفت:

  سلام
  دوستان ممکنه لطفا راهنمایی کنید برای رشته بیوشیمی چه منابعی رو برای رتبه زیر ۲۰باید مطالعه کرد؟

 30. نانوبیو گفت:

  کی پس میخوان نتایج رو اعلام کنن؟ چرا تماس نمیگیرن؟
  نه به پارسال که از مصاحبه در نیومده زنگ زدن برای تعهد نه به امسال که تیر داره تموم میشه خبری نیس هنوز !!!!!!!!!!!!!!

 31. سلولی مولکولی گفت:

  سلام. به من خبر خوبی رسید. هورررراااآااا

  • somayyeh گفت:

   به سلامتی ، خوش خبر باشین. میشه بگین چه خبری؟

   • سلولی مولکولی گفت:

    سلامت باشید. خبر قبولی در یکی از دانشگاههایی ک مصاحبه رفتم. اسمش را اینجا نگم بهتره. چون قراره امسال فقط سنجش نتایج رابگه

    • Somayyeh گفت:

     موفق باشین عزیزم. خدارو شکر که خبر قبولی دانشگاه احتمالا مورد علاقه تون رو شنیدین

     • سلولی مولکولی گفت:

      ممنون سمیه جان. الهی همه به ثمر خوبی برسن. امیدوارم خبر قبولیتو اینجا بگی. من هم بسکه اذیت شدم برای پزشکی مولکولی امسال به این راضی شدم و اونو حتی مصاحبه هم نیومدم تهران. شایدهم ذوق الکی باشه و دانشگاه یا سنجش نتیجه را عوض کنه. من روز مصاحبه واقعا خوب بودم و اساتیدهم خیلی راضی بودن. همونجا انتخاب شدم و اون استاد سوالات تخصصی زمینه کاریش ازم پرسید. امیدوارم ضایع نشه حقم

 32. دریا گفت:

  سلام بچه ها کسی هست که از دانشگاه تربیت مدرس باهاش تماس گرفته باشن؟؟؟؟

 33. ریززیست فناوری گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان
  کسی از دوستان میتونه منابع دکتری نانوبیوتکنولوژی به من کمک کنه؟ممنون میشم

 34. نانوبیو گفت:

  از بچه هایی که برای دانشگاه تربیت مدرس رفتید مصاحبه با کسی تماس گرفتند؟

 35. تهران گفت:

  سلام بچه ها مصاحبه سلولی تهران چ روزیه؟ چرا بازه زمانی گذاشته

 36. سلولی گفت:

  لطفا هرکس نفرات برتر (تک رمی) های سلولی مولکولی را میشناسه بگه اولیتشون چه شهریه. مثلا من اینارو میشناسم.خیالتون راحت باشه که شهر شما را نزدن
  رتبه ۲ اصفهان
  رتبه ۴ اصفهان
  رتبه ۱۰ اصفهان
  لطفا سایر رتبه هارو بگید

 37. ژنتیک گفت:

  سلام – دوستانی که برای ژنتیک اصفهان رفته بودند میشه لطف کنید بگید چند نفر برای مصاحبه آمده بودند؟

 38. سلولی گفت:

  آقای cell شما شماره ای از رتبه ۴ اصفهانی ندارید؟ خواهش میکنم اگر دارید برای من بفرستید

 39. سلولی گفت:

  چند نفر را میشناسید اصفهان انتخاب اول یا دومشونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  تورو خدا بگید من اگر اینو قبول نشم باید برم دنبال بای ریسرچ

 40. گون آی گفت:

  اقای cell شما و همسرتون انتخاب اول کجارو زدین؟؟؟؟اردبیلو چندم زدین؟؟؟خواهش میکنم جوابمو بدین.متشکرم

 41. عسل گفت:

  سلام بچه ها جواب مصاحبه کی میاد از طرف سنجش؟ کسی میدونه؟ آیا دانشگاهها انتخابشان رو به سنجش اعلام میکنن یا نه امتیازات برا سنجش فرستاده میشه واونا تصمیم میگیرن، آگه کسی چیزی میدونه لطفا بگید

  • سلولی گفت:

   سلام عسل جان. مدیر گروهمون برای من توضیح داد. دانشگاها نمره ها را جمع میزنن و انتخابشونو میکنند و ۳ برابر ظرفیت میفرستن سنجش. اونجا بر اساس اولویتهای ما تقسیم میکنن.

 42. somayyeh گفت:

  دوستان اگه کسی در مورد مصاحبه دانشگاه تهران میدونه لطفا بگه به چه شکلی هست؟ اینکه تمرکز اساتید روی پایان نامه هست یا سوالات درسی؟ سوالات انگلیسی به چه شکلیه؟

  • دکتری 95 گفت:

   سلام…
   بیشتر تمرکزتون رو روی پایاننامه بزارید وبهش مسلط باشید، سوال درسی هم ممکنه بپرسند… نحوه انکلیسی پرسیدنشون متفاوته شاید متنی رو بدند که بخونید و ترجمه کنید شاید هم ازتون بخوان خودتونو به انگلیسی معرفی کنید یا تزتون رو توضیح بدین و از این دست سوالا در هر صورت زبان فاکتور مهمی هستش.. خونسردیتونو حفظ کنید و در کمال آرامش و دقت حاضر بشین
   امیدوارم موفق باشید

 43. سلولی مولکولی گفت:

  اگر رتبه ۱ تا ۹ اصفهان را انتخاب اول یادوم زده باشن من هیچ شانسی ندارم واین یعنی دوباره نابوووووووووووووود. توروخرا بگید کیا اصفهان را اول دوم زدن

 44. سلولی مولکولی گفت:

  چه قضاوت سختی. فقط خدا میدونه هرسال عقب افتادن ما چه لطمه ای برای ماداره و چه باری بر دوش استادا. منه خوش خیال فقط اصفهان.تهران وشیراز را انتخاب کردم. شیراز ک تابلو بود دانشجو دارن. اصفهانم علنی گفتن رتبه خوبارو برمیداریم. تهرانم که عمرا سهم من بشه.

 45. سلولی مولکولی گفت:

  میشه خاهش کنم اگر اطلاع دارید کسی مثلا همون رتبه۴ انتخاب اولش اصفهانه بگید؟ کیا اول اصفهان را زدن. من باید اصفهان قبول بشم

 46. سلولی مولکولی گفت:

  بچه ها به نظرتون من با رتبه ده بیام مصاحبه تهران؟ یا امیدی نیست

  • ژنتیک مولکولی گفت:

   دوست عزیز تو این مرحله دیگه عملا رتبه اهمیتی نداره. مثلا یکی از موارد شایعی که من از دوستان مدرسی شنیدم این بود که استاد به دانشجوش میگه تو فقط مجاز شو و بعد تو مصاحبه دانشجوی خودشون رو بر می دارن. اکثر دانشگاهها همینه حتی تو دانشگاه خودمون که می تونست رتبه های بهتری رو جذب کنه استاد ترجیح داد دانشجوی خودش رو که صرفا مجاز شده بود انتخاب کنه. الان بیشتر از رتبه تمرکزتون رو روی رزومه، توان علمی برای پاسخگویی و نحوه برخورد بذارید.

 47. cell گفت:

  کسی میدونه توی سازمان سنجش چجوری باید فرم را پیدا کنیم.هر چی گشتم نبود.

 48. هدا گفت:

  سلام دوستان کسی اطلاع داره که تربیت مدرس که از ۱۶الی ۱۸ تاریخ مصاحبه مشخص کرده برنامه دقیقش برای هر رشته چطوره؟

 49. ژنتیک مولکولی گفت:

  دوستان در مورد پروپوزالم بگید که چطوریه؟ طرحی که می دیم اگه قبول بشیم باید کار کنیم؟

 50. سلولی مولکولی گفت:

  سلام شما نمیدونید آیا رتبه یک رقمی ای هست که انتخاب اولش اصفهان باشه؟

 51. عسل گفت:

  سلام بچه ها من هر کار میکنم نمیتونم پول تربیت مدرس رو در سیستم گلستان واریز کنم واسه کسی این مشکل پیش اومده راهنمایی کنه

 52. ژنتیک مولکولی گفت:

  دوستان کسی ازهیات مصاحبه پژوهشکده ژنتیک خبر داره که چه کسانی هستند؟ و این که داستان اون پنج نفر مشترک پژوهشکده و مدرس چیه؟

 53. نانوبیو گفت:

  کتابچه مقالات همایشی رو نداریم باید چیکار کنیم؟ ۷ تا همایش دارم ولی برای بعضی ها کتابچه مقالات دست استادم هس حالا تربیت مدرس میگه تصویر چکیده مقاله رو هم بفرستید!!!!!!!!

 54. مشکات گفت:

  کسی میدونه که چند برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه شدن؟

 55. somayyeh گفت:

  سلام
  دوستان برای توصیه نامه اساتید اگه ازشون بخوام اسکن توصیه نامه رو برام ایمیل کنن و من از اون برای مصاحبه استفاده کنم مشکلی پیش نمیاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 56. ss گفت:

  دوستان کسی میدونه برای رشته بیوشیمی دانشگاه رشت و شهرکرد چه ترازی رو اعلام کرده؟

  • .... گفت:

   بیوشیمی رشت سال گذشته برای روزانه کف تراز رو ۳۵۴۸ گذاشته بود. البته تقریبا مطمئنم که ظرفیت پذیرشش ۴ نفربود که ۳ نفر از بچه های خودشون رو برداشت!!!

 57. چارلی گفت:

  دوستان تراز مدرس پارسال تو ژنتیک چند بوده؟

 58. چارلی گفت:

  سلام دوستان
  کسی میدونه پارسال تراز مدرس تو ژنتیک مولکولی چند بوده؟

 59. رهام گفت:

  سلام، کسی از دوستان اطلاع داره که کدام یک از اساتید کروه نانوبیوتکنوژی دانشگاه تهران امسال دانشجو می گیره ؟ و مصاجبه توسط کدام استادان انحام می شود ؟ تربیت مدرس چطور ؟
  ممنون خواهم شد اگه در این باره راهنمایی کنید

 60. صنم گفت:

  سلام
  دوستان داشتن یک مقاله خارجی (که ISI نباشه) چقدر در رزومه برای مصاحبه دکتری به خصوص برای دانشگاه های تهران و تربیت مدرس تاثیر داره؟ مقالات پولی ISI چطور؟
  لطفا هر کس در این رابطه اطلاعاتی داره کمک کنه و من را راهنمایی کنه ….

 61. اتنا اصیل گفت:

  Cel میشه بپرسم کجارومیزنی؟؟؟رزومت چطوره

 62. آزاد گفت:

  سلام
  دوستان ژنتیک لطفا جواب بدن آینده کاری این رشته ب چ صورته، مجوز ازمایشگاه میدن؟ دانشگاه آزاد شهرستان ارزش هزینه کردن داره؟

  • هومن علیمرادی گفت:

   اگه منظورتون اردبیل و اهر وتبریز ه وحشتناه.اصلا هزینه نکنید حتی سراسریاش هم خوابگه نمیدن.تو تکمیل ظرفیت هم شده تهرانو اصفهانوشیراز بزنید.اصلا درجه پایین نزنید مگه بخایی مدرکتو قاب کنی هزینه کلان هم بابت منزل بدی

 63. somayyeh گفت:

  کسی از دوستان از مصاحبه تهران خبر نداشت چه شکلیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 64. somayyehبه آتنا اصیل گفت:

  من خودم اول تهران بعد شیراز رو میخام.اصلا به اردبیل و کرمانشاه راضی نیستم…. یکی از اساتید پیشنهادش رو داد که تاکید میکرد راهنمای دوم از یه دانشگاه معتبر دیگه انتخاب کنم که لااقل بتونم از امکانات اونجا استفاده کنم…

  • اتنا اصیل گفت:

   انشالله که هرکدومودوست داشتی قبولشی منم فقط تهرانومیزنم.چون اینده کاری خیلی برام مهمه.استادای منم میگن پردیس تهران باز تو مصاحبه هییت علمی و کار خیلی بهتر ازشهرستانه.چون اکثر اساتید پردیس تهران همون اساتید داتشگاه تهرانن.امسال پردیس و روزانه تویه کلاس میشینن.فقط هزینه میدن.ازلحاظ ارزش علمی و امکانات هم مطمینا قابل مقایسه باشهرستان نیست.
   موفق باشی.

 65. حسنا گفت:

  دوستان ژنتیک این ۵ نفری که پژوهشگاه و تربیت مدرس مشترکا بر میدارن دیگه پژوهش محور نیست؟

 66. Somayyeh گفت:

  با عرض سلام و ارزوی موفقیت برای همه دوستان
  کسی اطلاع داره مصاحبه دانشگاه تهران سال ۹۴ و سال ۹۵به چه شکلی بوده؟ آزمون کتبی داشته یا نه؟ سوالات پیرامون چه موضوعاتی مطرح میشه؟ سوالات درسی؟ پایان نامه و مقالات و طرح های پژوهشی؟ سوالات انگلیسی چی؟ سوال درسی خواهد بود یا پایان نامه؟ یا اصلا متن میدن که بخونی؟

  • Somayyeh گفت:

   ببخشید فراموش کردم بگم.من رشته ام سلولی و مولکولی هست.ممنون

   • اتنا اصیل گفت:

    شما رتبت چنده؟؟؟؟ارشدتو ازاد خوندی؟؟علوم دارویی؟؟؟

   • اتنا اصیل گفت:

    کجاهارو میزنی لطفا رتبه و ترازتم بگو عزیزم.

    • somayyeh گفت:

     ارشدم رو سراسری خوندم.۲ مقاله علمی پژوهشی و ۴ مقاله همایش دارم. رتبه ام ۲۵ شده.به غیر از تهران شیراز و اردبیل و کرمانشاه رو هم احتمالا بزنم

     • اتنا اصیل گفت:

      من فقط تهرانومیخام شهرستان ارزش نداره که.هم امکاناتش ضعیغه.هم بعدا مشکل کارکردن و هییت علمی شدن هست.البته اگه اینده کاریش برات مهم نباشه اردبیل و کرمانشاه بدنیست.البته خوب هم نیست ولی اگه صرفا قبولی برات مدنظره بزن.من خواهرم شهرستان تموم کرده سلولی اردبیل. الان توخونست بیکاره تهران هرجامیره مصاحبه هییت علمی حتی پژوهش محور تهرانوامتیازشو بالا میدن.براهمین منواصلا نمیزاره شهرستان درجه خیلی پایین بزنم.من تهران میزنم نشد هم انشالله سال بعد ولی اگه چندین سال هم بمونم ارزش د دپستش پژوهش محور تموم کرده بود تهران جذب ههیت علمی پژوهشگاه ژنتیک شد خواهرمم رفت مصاحبه ولی ردش کردن.دانشگاههی تهران حتی پژوهش محور خیلی خیل بالاست.برای اینده کاری.
      موفق باشید.

     • اتنا اصیل گفت:

      من بهداشت شرکت کردم انشالله اونوتهران میارم.خدا کنه اون رتبم خیلی خیلی بهتر بشه.بهداشت هم شهرستان ارزش خوندن نداره.دیگه الان همه مدرک دکترا دارن مهم اینده کارییه.برای هییت علمی شدن تهران خیلی خیلی مناسبه.

 67. مشکات گفت:

  سلام دوستان من الزهرا خوندم اگه انتخاب رشته اول بهشتی بزنم بعد الزهرا استادای دانشگاه خودم با هام لج میککند؟ یعنی ترتیب انتخاب رشته اثر داره

 68. سمیرا گفت:

  سلام دوستان.خواهش میکنم جواب سوال منو بدین.تو رشته میکروبیولوژی رتبم ۱۴۸ و نمرم ۲۴۴۲ شده.اخرین فرد ازاد ۱۱۱۲ هستش.به نظرتون ازاد میتونم قبول شم؟ممنون میشم جواب بدین.

 69. سلولی مولکولی گفت:

  من۶۳۰۰ شده ترازم. و فقط اصفهان میخان

 70. اتنا اصیل گفت:

  خداییش رشته های بهداشت بین امللشم ارزش داره.حتی کاردانی رشته های بعداشت بتزتر کار دارن.

 71. میکروب شناسی گفت:

  سلام من رتبم ۹ شده با دو مقاله از پایان نامه و مقاله کنقرا سها (۱۰تا)، مدرس کارگاه و ۵ مقاله دیگه و حدود ۱۰ طرح تقیقاتی.
  به نظرتون دانشگاههای تهران را میارم؟

 72. زیبا گفت:

  سلام بچه ها من تو رشته بیوتکنولوژی میکروبی رتبه ۵۶ آوردم.آیا من میتونم واسه رشته های ژنتیک مولکولی و سلولی مولکولی هم انتخاب رشته کنم؟؟؟؟؟

 73. سلولی مولکولی گفت:

  یه رقمی سلولی مولکولی نبود؟ دوستاتون؟

 74. سلولی مولکولی گفت:

  پس چرا یه رقمیا نمیان؟ رقابت مال اوناست اصلن. ببینیم یه رقمیامون مال کدوم شهرن و کدوم دانشگاه را میخان

 75. امیرهومن طباطبایی تهرانی گفت:

  سلولیای عزیر بگین با۲۶روزانه قبولم یانه؟؟؟؟تهران یاشهرستان؟؟؟؟؟؟

 76. مولکولی گفت:

  سلام انتخاب رشته به چه صورت است؟ مثلا من پنج اولویت اول دعوت به مصاحبه نشم،اولویت ششم تراز دانشگاه رو بیارم دعوت نمیشم? یا نه پنج انتخابی که تراز رو بیارم حالا انتخاب دهم ام باشه،خواهش میکنم دوستان راهنمایی کنید اشتباه انتخاب رشته نکنم

 77. زیبا گفت:

  سلام من رتبه ۵۶ تو زیست فناوری میکروبی شدم.امیدی هست آیا،؟؟؟؟؟ دانشگاه آزاد رشته منو داره آیا؟؟؟؟

 78. رهام گفت:

  سلام دوستان امسال اصفهان نانو بیوتک نمی گیره به نظرتان تهران و تربیت مدرس تا چه رتبه ای می گیرند؟ با رتبه ۱۸ امیدی هست؟

  • نانوبیو گفت:

   سلام دو تاشون با هم ۶ تا میگیرن تربیت مدرس هم ظرفیت رو کم کرده البته بستگی به رزومه داره رزومه تون خوبه؟ آخه تهران رتبه ۲۰ رو برداشت صرفا به خاطر رزومه خوب

   • رهام گفت:

    به نظرتان با ۲ تا مقاله ۵ کنفرانس و سابقه تدریس ( در ۲ پروژه در حوزه نانو هم همکار طرح بودم ) امیدی هست؟؟؟؟
    رزومه اون کسی که با رتبه ۲۰ قبول شده در چه حد خوب بوده؟ قبول شده پارسال هستند یا سال های قبل تر ؟

    • نانوبیو گفت:

     رتبه ۲۰ پارسال فقط دو یا سه مقاله داشت همین!!!!!!!!!! ناامید نباشید برید مصاحبه احتمالش زیاده ولی از تربیت مدرس و حتی دانشگاه امام حسین (فقط آقا) رازی کرمانشاه غافل نشید. امیدوارم موفق باشید

   • اعظم گفت:

    سلام دوست عزیز. چه خوب که رتبه ۲۰با رزومه قبول شده. منم رتبه ۳۲هستم البته در رشته باکتری شناسی. رزومه ام خوبه. چهارتا مقاله isi و یک علمی پژوهشی و یک کتاب و چندین کنگره و پژوهشگر برتر دانشجویی و سابقه تدریس میتونم امیدوار باشم برای قبولی؟ البته موضوع پایان نامه من مرتبط با نانو هست.

  • حسنا گفت:

   من خودم بیوتک علوم فنون تهران خوندم پارسال دوتا بچه های خودمونو گرفتن رتبشون خوب بود هفت و هشت بودن اما رزومه چندان قوی نداشتن حداقل یکیشونو مطمنم مقاله نداشت بیشتر ترجیح میدن بچه های خودشونو بردارن من جای شما باشم بیشتر ترجیح میدم برم مدرس چون گروه دانشگاه تهران چندان گروه قوی نیست

 79. ژنتیک مولکولی دکتری گفت:

  سلام با ۱۹۰ ژنتیک مولکولی اصلا میشه جایی قبول شد؟؟

درج نظر