مدرسان شریف کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن کنفرانس بین المللی ایده های نوین درمهندسی ، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری نفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

2226 NEW

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی – سلولی و مولکولی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (زیست‌شناسی سلولی و همانندسازي – رونویسی و ترجمه – تنظیم بیان ژن)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

2227

‌رشته و گرایش

بیوشیمی

عناوین دروس امتحانی

1) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (ساختار ماکروملکول‌هاي زیستی – آنزیم‌شناسی – متابولیسم و روش‌هاي بیوشیمی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوشیمی

2228 NEW

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی – ژنتیک مولکولی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (سیتو ژنتیک – ژنتیک ملکولی – مهندسی ژنتیک)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژنتیک مولکولی

2229 NEW

‌رشته و گرایش

میکروبیولوژي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژي میکروارگانیسم‌ها – اکولوژي میکروارگانیسم‌ها – ژنتیک پروکاریوت‌ها – ویروس‌شناسی پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

2230

‌رشته و گرایش

بیوفیزیک

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوفیزیک (سلولی، پرتوي، ملکولی) – بیوترمودینامیک)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوفیزیک

2231

‌رشته و گرایش

زیست‌فناوري میکروبی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژي – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوتکنولوژي فراورده‌هاي تخمیر – مهندسی پروتئین – ژنتیک یوکاریوت‌ها و ژنتیک پروکاریوت‌ها – بیوانفورماتیک)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست فناوری میکروبی

2236

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی دریا

1) جانوران دریا

2) بوم‌شناسی دریا

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژي جانوران آبزي، زیست‌شناسی دریا) و کارشناسی ارشد شامل (جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی دریا

2245

‌رشته و گرایش

ریززیست‌فناوري (نانوبیوتکنولوژي)

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اصول نانوفناوري (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست‌فناوري) – بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و برهمکنش ماکروملکول‌هاي زیستی) – زیست‌مواد و مهندسی سطح در ابعاد نانو)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱,۳۵۱)

 1. آزاد گفت:

  سلام
  دوستان ژنتیک لطفا جواب بدن آینده کاری این رشته ب چ صورته، مجوز ازمایشگاه میدن؟ دانشگاه آزاد شهرستان ارزش هزینه کردن داره؟

  • هومن علیمرادی گفت:

   اگه منظورتون اردبیل و اهر وتبریز ه وحشتناه.اصلا هزینه نکنید حتی سراسریاش هم خوابگه نمیدن.تو تکمیل ظرفیت هم شده تهرانو اصفهانوشیراز بزنید.اصلا درجه پایین نزنید مگه بخایی مدرکتو قاب کنی هزینه کلان هم بابت منزل بدی

 2. somayyeh گفت:

  کسی از دوستان از مصاحبه تهران خبر نداشت چه شکلیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 3. somayyehبه آتنا اصیل گفت:

  من خودم اول تهران بعد شیراز رو میخام.اصلا به اردبیل و کرمانشاه راضی نیستم…. یکی از اساتید پیشنهادش رو داد که تاکید میکرد راهنمای دوم از یه دانشگاه معتبر دیگه انتخاب کنم که لااقل بتونم از امکانات اونجا استفاده کنم…

  • اتنا اصیل گفت:

   انشالله که هرکدومودوست داشتی قبولشی منم فقط تهرانومیزنم.چون اینده کاری خیلی برام مهمه.استادای منم میگن پردیس تهران باز تو مصاحبه هییت علمی و کار خیلی بهتر ازشهرستانه.چون اکثر اساتید پردیس تهران همون اساتید داتشگاه تهرانن.امسال پردیس و روزانه تویه کلاس میشینن.فقط هزینه میدن.ازلحاظ ارزش علمی و امکانات هم مطمینا قابل مقایسه باشهرستان نیست.
   موفق باشی.

 4. حسنا گفت:

  دوستان ژنتیک این ۵ نفری که پژوهشگاه و تربیت مدرس مشترکا بر میدارن دیگه پژوهش محور نیست؟

 5. Somayyeh گفت:

  با عرض سلام و ارزوی موفقیت برای همه دوستان
  کسی اطلاع داره مصاحبه دانشگاه تهران سال ۹۴ و سال ۹۵به چه شکلی بوده؟ آزمون کتبی داشته یا نه؟ سوالات پیرامون چه موضوعاتی مطرح میشه؟ سوالات درسی؟ پایان نامه و مقالات و طرح های پژوهشی؟ سوالات انگلیسی چی؟ سوال درسی خواهد بود یا پایان نامه؟ یا اصلا متن میدن که بخونی؟

  • Somayyeh گفت:

   ببخشید فراموش کردم بگم.من رشته ام سلولی و مولکولی هست.ممنون

   • اتنا اصیل گفت:

    شما رتبت چنده؟؟؟؟ارشدتو ازاد خوندی؟؟علوم دارویی؟؟؟

   • اتنا اصیل گفت:

    کجاهارو میزنی لطفا رتبه و ترازتم بگو عزیزم.

    • somayyeh گفت:

     ارشدم رو سراسری خوندم.۲ مقاله علمی پژوهشی و ۴ مقاله همایش دارم. رتبه ام ۲۵ شده.به غیر از تهران شیراز و اردبیل و کرمانشاه رو هم احتمالا بزنم

     • اتنا اصیل گفت:

      من فقط تهرانومیخام شهرستان ارزش نداره که.هم امکاناتش ضعیغه.هم بعدا مشکل کارکردن و هییت علمی شدن هست.البته اگه اینده کاریش برات مهم نباشه اردبیل و کرمانشاه بدنیست.البته خوب هم نیست ولی اگه صرفا قبولی برات مدنظره بزن.من خواهرم شهرستان تموم کرده سلولی اردبیل. الان توخونست بیکاره تهران هرجامیره مصاحبه هییت علمی حتی پژوهش محور تهرانوامتیازشو بالا میدن.براهمین منواصلا نمیزاره شهرستان درجه خیلی پایین بزنم.من تهران میزنم نشد هم انشالله سال بعد ولی اگه چندین سال هم بمونم ارزش د دپستش پژوهش محور تموم کرده بود تهران جذب ههیت علمی پژوهشگاه ژنتیک شد خواهرمم رفت مصاحبه ولی ردش کردن.دانشگاههی تهران حتی پژوهش محور خیلی خیل بالاست.برای اینده کاری.
      موفق باشید.

     • اتنا اصیل گفت:

      من بهداشت شرکت کردم انشالله اونوتهران میارم.خدا کنه اون رتبم خیلی خیلی بهتر بشه.بهداشت هم شهرستان ارزش خوندن نداره.دیگه الان همه مدرک دکترا دارن مهم اینده کارییه.برای هییت علمی شدن تهران خیلی خیلی مناسبه.

 6. مشکات گفت:

  سلام دوستان من الزهرا خوندم اگه انتخاب رشته اول بهشتی بزنم بعد الزهرا استادای دانشگاه خودم با هام لج میککند؟ یعنی ترتیب انتخاب رشته اثر داره

 7. سمیرا گفت:

  سلام دوستان.خواهش میکنم جواب سوال منو بدین.تو رشته میکروبیولوژی رتبم ۱۴۸ و نمرم ۲۴۴۲ شده.اخرین فرد ازاد ۱۱۱۲ هستش.به نظرتون ازاد میتونم قبول شم؟ممنون میشم جواب بدین.

 8. سلولی مولکولی گفت:

  من۶۳۰۰ شده ترازم. و فقط اصفهان میخان

 9. اتنا اصیل گفت:

  خداییش رشته های بهداشت بین امللشم ارزش داره.حتی کاردانی رشته های بعداشت بتزتر کار دارن.

 10. میکروب شناسی گفت:

  سلام من رتبم ۹ شده با دو مقاله از پایان نامه و مقاله کنقرا سها (۱۰تا)، مدرس کارگاه و ۵ مقاله دیگه و حدود ۱۰ طرح تقیقاتی.
  به نظرتون دانشگاههای تهران را میارم؟

 11. زیبا گفت:

  سلام بچه ها من تو رشته بیوتکنولوژی میکروبی رتبه ۵۶ آوردم.آیا من میتونم واسه رشته های ژنتیک مولکولی و سلولی مولکولی هم انتخاب رشته کنم؟؟؟؟؟

 12. سلولی مولکولی گفت:

  یه رقمی سلولی مولکولی نبود؟ دوستاتون؟

 13. سلولی مولکولی گفت:

  پس چرا یه رقمیا نمیان؟ رقابت مال اوناست اصلن. ببینیم یه رقمیامون مال کدوم شهرن و کدوم دانشگاه را میخان

 14. امیرهومن طباطبایی تهرانی گفت:

  سلولیای عزیر بگین با۲۶روزانه قبولم یانه؟؟؟؟تهران یاشهرستان؟؟؟؟؟؟

 15. مولکولی گفت:

  سلام انتخاب رشته به چه صورت است؟ مثلا من پنج اولویت اول دعوت به مصاحبه نشم،اولویت ششم تراز دانشگاه رو بیارم دعوت نمیشم? یا نه پنج انتخابی که تراز رو بیارم حالا انتخاب دهم ام باشه،خواهش میکنم دوستان راهنمایی کنید اشتباه انتخاب رشته نکنم

 16. زیبا گفت:

  سلام من رتبه ۵۶ تو زیست فناوری میکروبی شدم.امیدی هست آیا،؟؟؟؟؟ دانشگاه آزاد رشته منو داره آیا؟؟؟؟

 17. رهام گفت:

  سلام دوستان امسال اصفهان نانو بیوتک نمی گیره به نظرتان تهران و تربیت مدرس تا چه رتبه ای می گیرند؟ با رتبه ۱۸ امیدی هست؟

  • نانوبیو گفت:

   سلام دو تاشون با هم ۶ تا میگیرن تربیت مدرس هم ظرفیت رو کم کرده البته بستگی به رزومه داره رزومه تون خوبه؟ آخه تهران رتبه ۲۰ رو برداشت صرفا به خاطر رزومه خوب

   • رهام گفت:

    به نظرتان با ۲ تا مقاله ۵ کنفرانس و سابقه تدریس ( در ۲ پروژه در حوزه نانو هم همکار طرح بودم ) امیدی هست؟؟؟؟
    رزومه اون کسی که با رتبه ۲۰ قبول شده در چه حد خوب بوده؟ قبول شده پارسال هستند یا سال های قبل تر ؟

    • نانوبیو گفت:

     رتبه ۲۰ پارسال فقط دو یا سه مقاله داشت همین!!!!!!!!!! ناامید نباشید برید مصاحبه احتمالش زیاده ولی از تربیت مدرس و حتی دانشگاه امام حسین (فقط آقا) رازی کرمانشاه غافل نشید. امیدوارم موفق باشید

   • اعظم گفت:

    سلام دوست عزیز. چه خوب که رتبه ۲۰با رزومه قبول شده. منم رتبه ۳۲هستم البته در رشته باکتری شناسی. رزومه ام خوبه. چهارتا مقاله isi و یک علمی پژوهشی و یک کتاب و چندین کنگره و پژوهشگر برتر دانشجویی و سابقه تدریس میتونم امیدوار باشم برای قبولی؟ البته موضوع پایان نامه من مرتبط با نانو هست.

  • حسنا گفت:

   من خودم بیوتک علوم فنون تهران خوندم پارسال دوتا بچه های خودمونو گرفتن رتبشون خوب بود هفت و هشت بودن اما رزومه چندان قوی نداشتن حداقل یکیشونو مطمنم مقاله نداشت بیشتر ترجیح میدن بچه های خودشونو بردارن من جای شما باشم بیشتر ترجیح میدم برم مدرس چون گروه دانشگاه تهران چندان گروه قوی نیست

 18. ژنتیک مولکولی دکتری گفت:

  سلام با ۱۹۰ ژنتیک مولکولی اصلا میشه جایی قبول شد؟؟

درج نظر