مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

2226 NEW

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی – سلولی و مولکولی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (زیست‌شناسی سلولی و همانندسازی – رونویسی و ترجمه – تنظیم بیان ژن)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

2227

‌رشته و گرایش

بیوشیمی

-

عناوین دروس امتحانی

۱) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (ساختار ماکروملکول‌های زیستی – آنزیم‌شناسی – متابولیسم و روش‌های بیوشیمی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوشیمی

2228 NEW

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی – ژنتیک مولکولی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (سیتو ژنتیک – ژنتیک ملکولی – مهندسی ژنتیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژنتیک مولکولی

2229 NEW

‌رشته و گرایش

میکروبیولوژی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها – اکولوژی میکروارگانیسم‌ها – ژنتیک پروکاریوت‌ها – ویروس‌شناسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

2230

‌رشته و گرایش

بیوفیزیک

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، ملکولی) – بیوترمودینامیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوفیزیک

2231

‌رشته و گرایش

زیست‌فناوری میکروبی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوتکنولوژی فراورده‌های تخمیر – مهندسی پروتئین – ژنتیک یوکاریوت‌ها و ژنتیک پروکاریوت‌ها – بیوانفورماتیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست فناوری میکروبی

2236

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی دریا

۱) جانوران دریا

۲) بوم‌شناسی دریا

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی جانوران آبزی، زیست‌شناسی دریا) و کارشناسی ارشد شامل (جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی دریا

2245

‌رشته و گرایش

ریززیست‌فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اصول نانوفناوری (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست‌فناوری) – بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و برهمکنش ماکروملکول‌های زیستی) – زیست‌مواد و مهندسی سطح در ابعاد نانو)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱,۲۴۷)

 1. میکروبیولوژی می‌گه:

  سلام دوستان به نظرتون با تخصصی ۴۷ و زبان ۲۰ و استعداد ۲۰ رتبم دودا چند میشه؟

 2. نانو بیوتک می‌گه:

  سلام دوستان کسی نانوبیوتکنولوژی هست؟ میشه لطفا درصد ها رو بزنید و اینکه درصد زبان و استعداد رو چه جوری حساب میکنید ممنون

 3. esmaeil می‌گه:

  سلام لطفا درصد هاتون بذارین و نظراتتون راجع به سوالات بگید.
  تخصصی ۵۲ – زبان سفید- استعداد ۲۹
  امید به قبولی هست؟

 4. ... می‌گه:

  سلام. دوستانی که ژنتیک شرکت کردن، به نظرشون آزمون چطور بوده؟ سوالات آسون بوده یا سخت؟

  • esmaeil می‌گه:

   سوالات به نظر اسان بود. من نرسیدم استراخان مرور کنم از ۷۸ سوالی که زدم نمی دونم چرا ۲۰ تا غلط از اب در اومد . از بعضی قسمت ها فکر نمی کردم سوال بیاد.

 5. زیست دریا می‌گه:

  کسی هست زیست دریا شرکت کرده باشه. چطور بود سوالا؟

 6. سلولی مولکولی می‌گه:

  سلام کسی هست سلولی مولکولی امسال شرکت کرده باشه؟ آسون بود؟ تخصصی و زبان حدودا چند درصد قبوله

 7. رهام می‌گه:

  سلام دوستان
  یچه های تانوبیوتکنولوژی امتحان چطور بود؟؟؟

 8. somayyeh می‌گه:

  دوستان یه سوال پاسخنامه سوالات سال ۹۲ و ۹۱ رو از کجا میتونم بگیرم؟ روی هیچ سایتی نیست

 9. ژنتیک می‌گه:

  سلام دوستان
  میشه یه رفرنس برای سیتوژنتیک معرفی کنید. اگه زودتر جواب بدید ممنون میشم

 10. نىلوفر می‌گه:

  چه کتابهایى براى ازمون بىوشىمى باىد مطالعه شود منظورم کتاب بىوشىمى است.لنینجر .هارپر ىا استراىر
  کدوم بهتره
  خواهشا زودتر منرو راهنماىى کنىد.البتهمن دارم استراىر مى خونم ولى مطمىن نىستم

 11. نىلوفر می‌گه:

  چه کتابهایى براى ازمون بىوشىمى باىد مطالعه شود منظورم کتاب بىوشىمى است.لنینجر .هارپر ىا استراىر
  کدوم بهتره
  خواهشا زودتر منرو راهنماىى کنىد.

 12. sepinod می‌گه:

  سلام دوستان. واقعا به راهنماییتون نیاز دارم. لیسانس علوم آزمایشگاهی.. و ارشد بیوتکنولوژی میکروبی… الان برای دکتری بین ژنتیک مولکولی و زیست فناوری میکروبی مرددم…
  موقعیت کاری ژنتیک مولکولی فکر میکنم بهتر باشه ولی با توجه به گرایش ارشدم آیا شانس قبولی دارم توی مصاحبه؟
  ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن.

 13. فرشته می‌گه:

  سلام. ب نظرتون پردیس خودگردان با این شهریه ی بالا ارزش رفتنو داره؟
  اونم واسه رشته های ما؟؟!!! من مصاحبه دانشگاه تهران و گیلان دعوت شدم. بروم آیااا؟

 14. ا.م. می‌گه:

  سلام.
  لطفا نسبت سوالات در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در چه حد است ؟

 15. مهدیه می‌گه:

  سلام دوستان عزیزم خسته نباشین

  من ارشد بیوفیزیکم…امسال میخواستم دکتری بیوشیمی بدم…کسی منابع خوب سراغ داره؟؟خواهشا راهنماییم کنین

 16. تکی می‌گه:

  سلام خواهش میکنم اگر کسی مصاحبه دکتری سلولی دانشگاه تهران یا پژوهشگاه رفته تجربیاتش رو اینجا بذاره ممنون میشم از دوستان

 17. یاسمین می‌گه:

  سلام اقای ترزا. خوبید؟
  تکمیل ظرفیتا رو اعلام کردن میتونید شرکت کنید.

 18. مژده می‌گه:

  سلام من کارشناسی صنایع شیمیایی خوندم میتونم ارشد بیوشیمی علوم پایه وزارت علوم شرکت کنم ؟

 19. اسپانتا می‌گه:

  دوستان لطفا بگید منابع زیست دریا رو هم

 20. soli می‌گه:

  دوستان سلام
  کسی در مورد منابع بیوتک میکروبی میتونه راهنمایی کنه؟
  ممنون میشم

 21. م.س می‌گه:

  سلام
  لطفا یکی درمورد منابع(کتاب و جزوه)دکتری نانو بیوتکنولوژی کمکم کنه؟
  ممنون

  • ترزا می‌گه:

   سلام
   برای جزوات برو دانشگاه تربیت مدرس (جزوات ماکرومولکولها)-روش ها و تکنیک ها (همه همانجا تدریس میشه).
   جزوات را بخوانید متوجه میشوید چه کتاب هایی لازمه/
   مهندسی ژنتیک براون-زیست شناسی سلولی و مولکولی (کتب زیادی هستند)
   کتب نانو دکتر شجاع سادات- مقالات و جزوات و نشریات مرتبط بویژه سایت نانو http://edu.nano.ir/.
   تستهای نانوتکنولوژی وزارت بهداشت (حتما تستاشو بزن)
   پروتئین فیزیک فینکل اشتاین- Anatomy and Taxonomy of Protein Structure (Richardson (بسیار بسیار مهم)- هنوز ترجمه نشده فکنم.
   برای dna هم یک کتاب معروف است (لاتین) نامش را فراموش کردم- شکلها معمولا از آن کتاب می آید
   برای بیوشیمی و بیوفیزیک هم منابع عمومی بخوانید فک کنم کفایت کند. مقالات نانو رویو هم بنظرم بد نیست.
   در نهایت روی ۳ بحث تاکید کنید:
   نانوساختارها
   ماکرو مولکولها (بخصوص dna , پروتئین)
   و تکنیک های مرتبط
   موفقترین باشید

 22. ... می‌گه:

  سلام دوستان
  کسی اطلاعی از تکمیل ظرفیت دولتی داره؟
  اصلا اعلام میشه؟

 23. سوسن خانوم می‌گه:

  مادر ترزا جان…اطلاعیه سازمان سنجش راجع به کنکور ۹۶ رو دیدین…کنکور امسال عوض شده انگار…درسته؟

 24. سوسن خانوم می‌گه:

  مادر ترزا جان…از قرار معلوم کنکور امسال عوض شده باز و به صورت مجموعه زیست شناسی برگزار نمیشه و گرایشا جدا جدا امتحان میدن؟…درسته؟

 25. سوسن خانوم می‌گه:

  یه سوال دیگه ترزا جان میشه منبع معرفی کنی برامون…و اینکه خبر دارین امسال هم کنکور به صورت مجموعه زیست شناسی برگزار میشه یا روال برمیگرده با شکل سابق…؟ممنونم
  انشالله همه گی موفق و موید و شاد باشین….

 26. سوسن خانوم می‌گه:

  سلام دوستان…سلام ترزای عزیز
  من امسال بیوشیمی پیام نور اصفهان قبول شدگ از اونجایی که وقتی رفتم واسه تعهد بهم گفتن شهریه ترمی ۴٫۵ میلیونه و ۲ میلیون وام داره تعهد دادم ولی حالا که ثبت نام کردم شهریه شده ۷٫۳ میلیون و وام هم نمیدن …منم اگه انصراف بدم یه سال از کنکور محرومم تصمیم دارم یه ترمو مرخصی بگیرم بشینم بخونم شما میدونین من میتونم همزمان با مرخصی کنکور بدم یا نه؟

  • ترزا می‌گه:

   سلام
   احسنت خانم دکتر
   تبریک میگم
   راستش تا جایی ک من اطلاع دارم شما یکسال از آزمون محرومید
   اما شاید بتوانید آزمون وزارت بهداشت (به احتمال زیاد اردیبهشت ماه) شرکت کنید (تحقیق کنید)، منابع بسیار به هم شبیه اند.
   شهریه پیام نور و شبانه تقریبا یکی است، فقط در نوع مدرک باهم فرق دارن
   ایشالاه به آنچه دوست دارید و لیاقت، برسید

  • ناهیدرضایی می‌گه:

   سوسن خانم
   تبریک میگویم.بنده هم برای تکمیل ظرفیت بیوشیمی پیام نور رازدم. مسیول مالی دانشگاه گفتندکه بیست تاسی میلیون میشه!!!دوستم هم که سه سال پیش قبول شدند، وام هم داشت وتا ترم دو،هیچ پولی از ایشون نگرفتند.من هم فکر میکردم هزینه اش کمتر است،، حالا چه کنم؟

 27. ساشا می‌گه:

  سلام دوستان عزیز
  کسی اینجا میتونه منابع زیست دریا رو بم معرفی کنه
  ممنون میشم اگه کسی کمک کنه چون واقعا الان خیلی سردرگمم نمیدونم چی بخونم

 28. ژنتیک می‌گه:

  مادرترزای عزیز سلام
  میشه برای سیتوژنتیک و ژنتیک پیشرفته یه رفرنس معرفی کنید.ممنون

  • ترزا می‌گه:

   سلام دوست عزیزم
   پاینده باشی
   من جزوه تهران و پژوهشکده نایجب رو تهیه کردم اما رفرنس بهتر نتوانستم بیابم
   ایشالله به حق این شبا، هر کی تلاش میکنه به حقش برسه/ ترزا ک نرسید
   ایشالله درست میشه ی روزی….

 29. اسپانتا می‌گه:

  سلام دوستان از منابع زیست دریا کتابایی که معرفی شده میشه بگید از چه نویسنده و انتشارات بخونم بهتره ممنون میشم راهنماییم کنید

 30. یونا می‌گه:

  سلام
  دوستان کسی از منابع دکتری بیوشیمی اطلاع داره؟؟
  ممنون میشم منابع رو معرفی کنید.
  با تشکر

 31. لطفا به من مشورت بدید می‌گه:

  سلام بنظرتون دکترا خوندن در دانشگاه آزاد صرف نظر از هزینه شهریه میتونه فرصت هیئت علمی شدن رو به یک نفر بده یا فقط در صورت داشتن مدرک سراسری میتوان امیدوار بود؟

 32. ژنتیک می‌گه:

  دوستان سلام
  میشه برای سیتوژنتیک و ژنتیک پیشرفته یک رفرنس اعلام کنید.ممنون

 33. nasrin می‌گه:

  سلام دوستان اینجا کسی در مورد رشته بیوانفورماتیک اطلاعاتی داره؟

 34. ناصر می‌گه:

  سلام دوستان کسی میدونه شبانه ی بیوفزیک تهران خوبه یا نه؟

 35. ن.ع می‌گه:

  سلام به همه ی عزیزان
  میشه منو راهنمایی کنید که برای ژنتیک ملکولی چه کتابها و جزواتی را بخونم بهتره.ممنونم

 36. فریبا می‌گه:

  با عرض سلام
  کسی از دوستان دفترچه ۹۶ رو مطالعه کرده؟
  برای نانوبیوتکنولوژی چه منابعی لازمه بخونیم؟

 37. داوطلب phd می‌گه:

  دوستانی که دانشگاه تهران قبول شدید خبر ندارید کی ثبت نام ورودی جدید دکتری هست؟

 38. .... می‌گه:

  دوستان کسی میدونه تکمیل ظرفیت کی اعلام میشه ؟

 39. ۶۰ می‌گه:

  سلام به همه

  ببخشید کسی میدونه جواب تایید صلاحیت ها کی میاد ؟

 40. ترزا می‌گه:

  آههههههههههههههههههههههههای قطار قبولیها
  وایستا تروقران، ترزا میخاد سوار شه
  :) :) :) :) :) :) :) :) :)

 41. مریم می‌گه:

  سلام به همگی , من فوق لیسانس میکروبیولوژی هستم , لیسانسم بیوشیمی بود , دانشگاه ازاد درس خوندم کلا , معدل هام هم کلا خیلی پایین بود , تصمیم دارم امسال وایه دکتری شرکت کنم , دو تا مقاله ISI دارم , به نظرتون اگه بخونم امکان داره سراسری قبول شم , خواهشا در مورد منابع و کتاب هایی که باید بخونم کمکم کنید , ممنون میشم

 42. سلولی می‌گه:

  ژنتیک مولکولی؟توی اسم رشته ها که میخاد بره زیرنظر وزارت بهداشت،زده مشاوره ژنتیک همچین رشته ای نداریم!!!!!

 43. سلولی می‌گه:

  بچه ها ژنتیک میره زیر نظر وزارت بهداشت؟؟؟یعنی چی میشه سرنوشت ماها؟

 44. علی می‌گه:

  آبان نیست کنکور

 45. سلولی می‌گه:

  سلام بچه ها بنظرتون بین شبانه ژنتیک مدرس و روزانه شهرستان ها من ب خاطر کار قراردادی گ دارم زدم شبانه تربیت مدرس…. بنظرتون اشتباه نکردم..خیلی ذهنم درگیره…روزانه دانشگاه تهران یه گرایش دیگه قبول شدم فقط بخاطر ژنتیک امتحان دادم الان میگه نکنه استباه گردم

 46. ترزا می‌گه:

  روزگار غریبیست…

 47. soli می‌گه:

  سلام به همه
  بچه ها یه کمم از منابعی که خوندین برای ماها که اول راهیم بگید!!!

 48. بیوتک می‌گه:

  کنکور امسالم تموم شد
  چه استرسی داشتیم بخدا
  حالا دیگه هرچی بود تموم شد
  همه رفتن خونه هاشون
  خخخ

 49. علوم فنون خرمشهر می‌گه:

  دوستان حواستون هست چقدر راحت حق ما پایمال شد؟!!
  دیگه به هیچ عنوان دانشگاه خرمشهر رو جز انتخاب ها نمیزارم. اشتباه بزرگ من این بود که انتخاب اول رو خرمشهر زدم و جای دیگه مصاحبه نرفتم. اولین بار و آخرین بارم بود که خرمشهر مصاحبه میدم!!!

 50. ++++ می‌گه:

  سلام.
  دوستان نمره مدرک زبان MSRT برای دانشگاه تهران دانشکده علوم باید چند باشه؟؟؟ بالای ۵۵ یا بالای ۶۰؟؟؟
  مرسی
  اگه لینک اطلاعیه شو دارین لطفا بزارین
  ممنونم

 51. حسین می‌گه:

  رتبه ۹۹ آزمون نانوبیوتکنولوژی سال ۹۲
  رتبه ۵۴ آزمون نانوبیوتکنولوژی سال ۹۳
  رتبه ۱۱ آزمون نانوبیوتکنولوژی سال ۹۴
  رتبه ۲۷ آزمون سلولی مولکولی سال ۹۵

  رزومه:
  ۱ مقاله آی اس آی چاپ شده در ایمپکت ۱٫۷
  ۳ مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در (مچله ژنتیک نوین، زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس و ژنتیک در هزاره سوم)
  ۲۶ مقاله ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی
  شاگرد اول مقطع ارشد
  پژوهشگر برتر دانشجویی
  مدرس کارگاه بیوانفورماتیک
  msrt نمره ۶۳
  و غیره…

  امسالم مردود.

  قابل توجه اون دوستانی که امیدشون رو از دست دادن.

  یا حق

 52. بازرسی می‌گه:

  دوستان زیست شناسی دریا معترض به دانشگاه خرمشهر. بنده فردا یه نامه به بازرسی وزارت علوم فکس میکنم و شدیدا شکایت کردم و تا آخرش ایستادم. شما چکار کردین؟!

 53. ترزا می‌گه:

  با تمام این اوصاف…
  ترزای شرمسار فریاد میزند “خداااااااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااا شکرت”

  حتماً تو چیزی میدانی ک بنده خطاکارت نمیداند

 54. تاسف می‌گه:

  دانشگاه صنعتی شریف اسامی رو طبق ظرفیت اعلام کرد ولی دانشگاه خرمشهر این کار رو انجام نداد و میخواد خیلی کمتر از ظرفیت بگیره ! فکر کن !!!

 55. علی می‌گه:

  دوستان آبان ماه کنکور هست؟
  تکمیل ظرفیت داریم؟

 56. دوستان معترض می‌گه:

  دوستان الان من زنگ زدم بازرسی وزارت علوم تا گفتم تخلف دانشگاه خرمشهرگفتن بله در جریان هستیم! همین خوبه. ما هم اعتراضمون رو فکس میکنیم. فقط کسی اون اطلاعیه که نوشته بودن امسال اصلا پذیرش نداریم رو داره که ضمیمه فکس کنم؟ یا اسکرین شات ازش گرفته؟ اگر باشه خیلی خوبه

 57. یاسمین می‌گه:

  سلام دوستان. آیا بسته مدرسان رو بدون مشاوره و آزمونها میشه خرید؟ من فقط جزوه ها رو میخوام و نکته و تست. و لطفا میزان رضایت از این جزوه ها رو اگر کسی مایله بنویسه. ممنونم به امید موفقیت اونایی که قبول شدند و اونایی که دست از تلاش برنمیدارن.

 58. ==== می‌گه:

  به ۹۰(بورسیه شهید احدی)
  مرسی که ج ؟مو دادین.
  دوستان کسی خبر داره آیا بچه های سلولی مولکولی شیراز همگی میرن تعهد بدن یا نه؟؟؟

 59. ? می‌گه:

  دوستان رتبه ی زیر ۲۰ کسی هست پذبرش نشده باشه ؟

  • ...... می‌گه:

   بله دوست من زیر ۲۰ بود و جایی پذیرش نشد

   • ** می‌گه:

    جاهای محدود و درجه ۱ فقط رفته احتمالا درسته
    برخی دوستان تنها یکی دو رشته آن هم در مدرس و تهران رفتن
    خوب وقتی ریسک میکنید نتیجه همیشه مطلوب نیست
    یکی از بچه ها به من گفت فقط دوتا انتخاب داشته . یعنی دو تا کد رشته زده بود
    تهران ومدرس
    قبول هم شد اتفاقا
    اما همیشه جواب نمیده

 60. ترزا می‌گه:

  همه رفتن تعهد بدن، فقط ترزا ماند و حوضش

  خدایااااااااااااااااااااااااااااااااا، تو چه کردی با من؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 61. علی می‌گه:

  دوستان اینجا کسی میکروبیولوژی نیست؟

 62. ترزا می‌گه:

  ایول ب قبولیاااااااااااااااااااااااا

 63. ==== می‌گه:

  سلام.
  کسی از نفرات اصلی سلولی مولکولی شیراز جای دیگه قبول شده دوستان؟؟؟

 64. خاکستری می‌گه:

  بعد چهار ماه بی خبری، چک کردن این سایت و سایت دانشگاه خرمشهر، زنگ زدن به تحصیلات تکمیلی و جواب درست نگرفتن، در نهایت جواب ما شد این !! دانشگاه حال کرده امسال اصلا دانشجوی دکترا نگیره! چهار ماه مسخره شدیم! خوب زودتر میگفتین بریم بندرعباس!!!!!!

 65. ترزا می‌گه:

  دوستان زیست دریایی من

  آرزو میکنم هر چ زودتر مشکلاتان رفع شه، و ب آنچه حقتونه برسید

  با آرزوی بهترینها برای تک تک تان

 66. ترزا می‌گه:

  چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 67. ... می‌گه:

  فردوسی مشهد هم نتایجشو توی سایتش اعلام کرده! یه چیزهایی میخواستم بنویسم که یه خورده دلم خنک شه ولی میدونم ادمین اجازه چاپش رو نمیده مثل دفعات قبل!!
  فقط این هزینه نزدیک ۳ میلیون که واقعا تهیه اش برام سخت بود و بابت این چندجا مصاحبه رفتم وهمش هم کاملا سرکاری و نمایش بازی بوده ایشالله طلب من باشه از شما توی اون دنیا!! حالا این سه سالی که دارم وقت می ذارم هیچی!! رتبه ۳۰ ایکه پارسال آوردم و جایی قبول نشدم هیچی!! زحمتی کا امسال کشیدمو قبول نشدم هیچی!!
  می بینی آقای ترزای عزیز. تنها نیستی داداش!!! این… همه رو سر کار گذاشتن امسال.

  • ترزا می‌گه:

   منم رد شدم
   فدای سرت
   سال بعد دکتر
   حییییییییییییییییییییف قسمت نبود دیگ/ من وتو تمام تلاشمان را کردیم / نشد دیگ دوست گلم

   :( (((((((((((((

   • ی بیوشیمیست می‌گه:

    ای بابا نذاشتن حرفم منعقد شه، فورا فردوسی نتایجو زد!! واقعا ادم نمیدونه در این موارد ک شما و بقیه زحمت کشیدید اما …چی بگه! جز اینکه با تماااام سختی ها و دلزدگی ها زندگی هنوز جریان داره…اولا ک انشاالله ذخیره ها قبول شن…اگه نه لااقل تو این اشفته بازار خودمون ب فکر باشیم. بیشتر از این سلامتیمونم ب خطر نندازیم..امیدوارم شما هم ب درستی و قاطعانه تصمیم بگیرید چ گرایشی شرکت کنید..و از رو هم نرید! انشاالله سال دیگه این موقع خبر قبولیمونو بگیم همگی…خ خ سخته اما شما کلی تجربه کسب کردید. پس امیدوارتر بشید اتفاقا. قطعا قطعا صرفنظر از همه دلایل، حکمتی داشته..با ارزوی پیروزی تمام دوستداران علم.

   • ی بیوشیمیست می‌گه:

    و احسنت ب شما ک باوجود اینکه گرایش اصلیتون نبود رتبه خوبی اورده بودید. هرگز ناامید نشید…البته بعد از سنجیدن جوانب و انتخاب راهی ک بنظر درست میاد

  • ترزا می‌گه:

   کاش داستان طور دیگری پیش میرفت

 68. marine biology می‌گه:

  تصمیم گیرنده رئیس دانشگاه (دکتر خواجه پور) و معاون آموزشی (دکتر زمانیان) هستند
  باید حضوری پیگیری کنیم
  بخوایم وقت قبلی بگیریم دیر میشه همه روز شنبه بریم خرمشهر دانشکده مهندسسی دریا طبقه آخر دفتر ریاست

 69. ی بیوشیمیست می‌گه:

  بله دقیقا همینطوره از تمام دوستان زیست دریا و حتی بقیه رشته ها مخصوصا اونایی ک برا یونی خرمشهر بودن همگی هر کاری لازمه برا همراهی خ شیرین و بقیه دوستان انجام بدید…ادم واقعا تاسف میخوره…ی لحظه خودمونو جاشون بذاریم..خ سخته..اخه اصلا پذیرش نباشه ک نمیشه…ینی واقعا هیچ کس صلاحیتشو نداشته از نظر اساتید؟؟
  خواهش میکنم پدر ترزا…از شما و خ داوطلب تشکر کردم بابت انسانیتتون و همراهی دلسوزانه و امید دادن ب بقیه در عین نگرانی خودتون.باید توکل کرد اما این با حق طلبی منافاتی نداره…خواهشا خواهشا با این بچه ها همکاری کنیم. کاش از طریق اساتید همونجا پیگیر شید…انشاالله خدا خودش معجزه کنه ب حقتون برسید دوستان عزیز.

 70. ی بیوشیمیست می‌گه:

  با سلام. دوست گرامی پدر ترزا! مطمئن باشید هیچ تلاشی بی نتیجه نمیمونه…حالا ب هر شکلی شده بهتون برمیگرده..کاملا دوستان حق دارن در اکثر موارد بی عدالتی شد. اما شما منتظر عدالت خداوند قادر باشید، بهش اعتماد کنید. و صد البته تا جایی ک بشه حق طلبی …واینکه من حس ششمم خوبه، کامنتاتونو ک خوندم حس کردم بیوشیمی فردوسی قبولید!!ایشالا اگه ب صلاحه همین هم بشه…در هر صورت هرگز هرگز بی عدالتی بنده ها رو ب حساب خدا ننویسید…مشخصه ایمانتونم قویه اما خ خسته شدید..حق دارید، اما عاقبت ب خیر شدن از هرچیزی بالاتره و امیدوارم خدا نصیب شما و همه مون کنه…خدا هواتونو سخت داره، بهش ب معنی واقعی اعتماد دوباره کنید. در پناه خدا باشید همگی

  • ترزا می‌گه:

   ممنونم
   شما بسیار لطف دارین دوست عزیزم
   اما مسئله مهمتر در حال حاظر اینکه این جفای عظیم در حق بچه های زیست دریا است
   اونا واقعا حق دارن
   بندخدا یک سال خونده
   خواهشمندم دوستان عزیزم بیاید یک کاری انجام بدیم
   حق هم نوع مان داره پایمال میشه
   توروخداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   • marine biology می‌گه:

    شما هم میتونید به سازمان سنجش اعتراض کنید و به ۲۰ و ۳۰ زنگ بزنید
    اینطوری آمار اعتراض کننده ها زیاد میشه بلکه تجدید نظر کردن
    هرچند حضوری تاثیرش بیشتره اگر دانشجوهایی که اونجا مصاحبه دادن همه بریم خرمشهر و اعتراض کنیم خیلی بهتره
    نباید دست رو دست بزاریم

 71. marine biology می‌گه:

  بچه ها خواهش میکنم همه بریم دانشگاه خرمشهر پیش رئیس دانشگاه اعتراض کنیم
  خواهش میکنم
  خواهش میکنم
  خواهش میکنم

  • ی بیوشیمیست می‌گه:

   عزیزم ب نظرم اول خ با ارامش و منطقی با حود اساتید صحیت کنید فک نکنن جبهه گرفتید …اما حتما از طریق رییس دانشگاه، مدیرگروه، سنجش و …ب جد پیگیر باشید…حدنصاب مصاحبه کاملا در اختیار دانشگاست، وحی ک نشده!میتونن تغییر یدن..البته اگه بخواهند!! انشاالله خدا خودش معجزه کنه مشکلتون حل شه، خودش بالاتر از همه ست.

 72. ماندانا می‌گه:

  بچه های زیست دریا امتحان امسال به دلیل اینکه سوالات غیر مرتبط بود به سختی تونستن رتبه بیارن اونم در یک امتحان نا برابر! حالا بعد از طی کلی مراحل عجیب و رسوندن خودشون به مصاحبه الان دانشگاه خرمشهر اعلام کرده در رشته زیست دریا اصلا دانشجو نمیگیریم! این انصافه؟! نمیشد اینو اول میگفتن ما چهار ماه علافی نکشیم؟! عمرمون به باد رفت! حداقل انتظار داشتیم با توجه به وضع امسال دانشگاه ها شرایط بچه های زیست دریا رو درک کنن! کاری که بندرعباس و گیلان و تهران انجام دادند و دانشجو پذیرش کردند اما خرمشهر که ده نفر روزانه پذیرش زده بود الان اعلام کرده یک نفر هم نمیگیریم! ما روی این ده تا پذیرش حساب کرده بودیم. اگه میدونستیم اینجور میشه خوب جور دیگه برنامه ریزی میکردیم. اصلا خرمشهر رو انتخاب اول نمیزدیم !!!!!!!

  • marine biology می‌گه:

   واقعا همینطوره
   انتخاب اولم خرمشهر بود
   دانشگاه های دیگه رو مصاحبه ندادم
   هنوز تو شکم

   • شیرین می‌گه:

    آخه چه وضعیه؟ ظرفیت خرمشهر ۱۰ نفر روزانه بود! یعنی از همه بیشتر! ما روی این ظرفیت حساب کرده بودیم! آخه چرا بعد چهار ماه اعلام شد؟ اگه زودتر اعلام میشد خوب میرفتیم بندرعباس! چرا آخه؟!!

  • ترزا می‌گه:

   نگاه کردم نزدیک ۳۰ نفر گرایش های مختلفشه
   حتی یک نفرش هم قابل قبول نیس
   هر جا به نفعشونه قانون ولایحه در میارن

  • marine biology می‌گه:

   دکتر نبوی چند بار تکرار کرد که شاید من درست متوجه نشدم
   دکتر سواری متاسفانه خاموش بود فقط امیدوارم خارج کشور نباشه
   رئیس دانشگاه دکتر خواجه پور باید دخیل باشه
   یعنی چه دلیلی داشتن که این تصمیمو گرفتن

   • شیرین می‌گه:

    دکتر نبوی چی گفت دقیقا ؟ اگر اساتید اعتراض داشته باشند احتمال برگشت وجود داره؟ همچین چیزی سابقه داشته؟ حداقل ما که انتخاب اول زدیم یه فکری بکنند!!!!

    • شیرین می‌گه:

     دکتر نبوی چی گفت دقیقا ؟ اگر اساتید اعتراض داشته باشند احتمال برگشت وجود داره؟ همچین چیزی سابقه داشته؟ حداقل ما که انتخاب اول زدیم یه فکری بکنند!!!!!

 73. ترزا می‌گه:

  دانشجو های محترم
  میدانم ک الان هر کداممان در فکر خویشم
  اما این اقدام دانشگاه خرمشهر (البته در رشته های دانشگاه های دیگر هم دیده شده) به دور از انصاف است، دانشجوهایی مثل خانم شیرین نابود خواهند شد.
  خواهشمندم اگر کسی پیشنهادی داشت بگوید که چ حرکتی از جانب ما ساخته است.
  سکوت نابجا برادر مرگ است رفیق گلم، حتی برای خود توئی ک گلیمت را از آب بیرون کشیدی.
  یار دبستانی من

 74. شیرین می‌گه:

  دانشگاه گیلان، هرمزگان و تربیت مدرس دانشجو گرفتن اونوقت خرمشهر میگه کسی نتونسته دانشگاه ما نمره بیاره؟ یعنی چی؟!!!!

 75. علی می‌گه:

  امسال نه بهشتی نه تهران مبکروبیولوژی نگرفت!!!
  آخه دردمون رو به کی بگیم؟

 76. شیرین می‌گه:

  دانشجوهای خرمشهر نمیخوان اعتراض کنن؟ یعنی چی دانشجو دکترا نمیگیریم؟!!!!

 77. شیرین می‌گه:

  این چه بساطه دانشگاه خرمشهر در اوورده؟ بعد چهار ماه انتظار میگه اصلا امسال دانشجو نمیگیریم، دردم رو به کی بگیم؟! دانشجوهای خرمشهر کسی نیست؟

 78. marine biology می‌گه:

  باورم نمیشه
  دانشگاه خرمشهر چرا اینکارو کرده
  کلا دانشجوی دکترا نگرفته
  خیلی مزخرفه

  • شیرین می‌گه:

   اگه دانشجوی خرمشهر هستید برید ببینید چه خبره! ما که فقط خرمشهر مصاحبه دادیم چه گناهی کردیم!! اگه زودتر اعلام میکردن خوب میرفتیم جای دیگه ! بعد چهار ما این چه تصمیمی بود؟!

 79. دریا به شیرین می‌گه:

  اطلاعیه سایت دانشگاه خرمشهر رو بخوون خیلی جالبه
  کسی توی دانشگاه امتیاز حد نصاب رو نیاورده
  بنابراین دانشجوی دکترا نخواهند داشت

 80. ترزا می‌گه:

  اگر همه چیز طبق قاعده پیش میرفت به نفع همه بود
  آخر مگر مصاحبه ۳ دقیقه ای هم داریم
  حساب کن چ ب سر اون بدبخت میاد
  ۲۰ دقیقه سر جلسه مصاحبه طرف (ک بایست بهش بگیم استاد محترم) با گوشیش صحبت میکرد
  استادی سر مصاحبه میگف (ب خدا قسم) گر رتبه یک هم شوی باز هم رد خواهی شد
  خانمی از جلسه مصاحبه بیرون آمد گریه میکرد میگف چون بچه دارم گفتن شما نمیتوانی اینجا قبول شی
  چرا چرا چرا چرا
  کدام قانون به اینها اجازه میدهد چنین رفتاری را
  برخی اساتید در دنیای فانتزی بسر میبرند، به خیالشان فرشته از اسمان دانشجویشان خواهد شد
  ای دوست عزیز تائید نکن این رفتارو، امروز برای من است، فردا برای برادرت، خاهرت، دوستت، فرزندت ….
  خدا هم ناظر بود و فقط ناظر بود و دیگر هیچ

 81. ماندانا می‌گه:

  سلام دوستان دانشگاه خرمشهر کسی قبول شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درج نظر