صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز/نکات مهم انتخاب رشته دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز