//انجمن آزمون دکتری مجموعه الهیات

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه الهیات

2129 new

‌رشته و گرایش

۱) علوم قرآن و حدیث

۲) علوم و معارف نهج‌البلاغه

۳) تفسیر تطبیقی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (علوم قرآنی، تفسیر، حدیث)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم قرآن و حدیث و گرایش‌های آن، علوم قرآنی، علوم حدیث

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

2130 new

‌رشته و گرایش

۱) فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲) فقه و حقوق جزا

۳) فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)

۴) فقه و حقوق خصوصی

۵) مذاهب فقهی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه – اصول)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق خانواده، معارف اسلامی، معارف اسلامی و حقوق، فقه و اصول حوزوی (سطح سه)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

2131 new

‌رشته و گرایش

 

۱) ادیان و عرفان

۲) مطالعات تطبیقی ادیان

الهیات مسیحی

۳) مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

۴) عرفان اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)

۵) عرفان و تصوف

۶) تصوف و عرفان اسلامی

۷) ادیان غیر ابراهیمی

ادیان ایرانی

8) دین‌پژوهی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (ادیان و عرفان)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های ادیان و عرفان، فلسفه دین، فلسفه غرب، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

2132 new

‌رشته و گرایش

الهیات و معارف اسلامی

 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های تاریخ، تمامی رشته‌های تاریخ و تمدن ملل اسلامی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

2133 new

‌رشته و گرایش

۱) مذاهب کلامی

۲) شیعه‌شناسی

۳) حکمت متعالیه

۴) کلام امامیه

۵) کلام شیعه

امامت

۶) وهابیت شناسی

۷) کلام

۱) فلسفه دین و مسائل جدید کلامی

۲) کلام تطبیقی

۳) کلام اسلامی

۴) یهود و مسیحیت

۵) ادیان غیرابراهیمی

۸) فلسفه اسلامی

۹) فلسفه و کلام اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فلسفه، کلام اسلامی، منطق)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته های کلام و فلسفه، فلسفه اخلاق و کلام (حکمت) اسلامی، علوم حدیث  (گرایش کلام و عقاید)، الهیات و معارف اسلامی(تمامی رشته و گرایش ها)، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فلسفه و کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته کلام

2134 new

‌رشته و گرایش

فقه شافعی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه- اصول)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه شافعی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فقه شافعی

2180 new

‌رشته و گرایش

مدرسی معارف اسلامی

۱) مبانی نظری اسلام

۲) اخلاق اسلامی

۳) تاریخ تمدن اسلامی

۴) انقلاب اسلامی

۵) قرآن و متون اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (ادبیات عرب، کلام، تفسیر قرآن، فلسفه، اخلاق اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، علوم قرآنی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

پذیرش بر اساس شرایط داخل دفترچه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدرسی معارف اسلامی

انجمن آزمون دکتری مجموعه الهیات
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۶-۳۱ ۱۱:۵۷:۵۵ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|۹۴۰ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
دانشجو ارشد فقه و مبانی
دانشجو ارشد فقه و مبانی

سلام به دوستان فقهی … برای عربی چی باید خوند که بطور جامع بشه مسلط شد ؟؟ … مبادی که انصافا آدم سردرگم میشه اینقد مطالب غیرمنسجم و در هم هست .. رسائل هم فقط برائت کافیه؟؟

هنر
هنر

باسلام.میشه بگید رشته علوم قرانی چه منابعی رو دقیق باید مطالعه کرد؟مثلا تفسیر کل قرآن؟؟؟؟؟؟!!!!!

فهیمه
فهیمه

سلام کسی هست دکتری فقه و حقوق دولتی یا آزاد قبول شده باشد؟

ص
ص

سلام من ازاد قبول شدم

a.m
a.m

شهریه کل دوره چقدر هست ؟؟

ص
ص

حدود۸۰تا۱۰۰

ص
ص

چون ترم پایان نامه۱۸تا۲۰تومنه هر ترم و امکان طولکشیدن هم هست
ترم اول با جبرانی و فقط ۴واحد اصلی شده۷۸۰۰

ميساء
ميساء

سلام.ارشد تاریخ تشیع هستم.میشه در دکترى تاریخ ملل وتمدن إسلامی شرکت کنم؟لطفا راهنمایی کنید.ممنون

احمد
احمد

سلام بله خیلی هم آسون قبول می شید. منابعش مشخصه توی اینترنت سرچ کنی پیدا میکنی

A.s
A.s

سلام .دوستان .کسی هست اینجا که رشته اش ادیان وعرفان باشه؟

فقه و حقوق
فقه و حقوق

سلام کسی هس که قبول شده باشه رشته فقه؟

As
As

سلام من قبول شدم دانشگاه ایلام

محمد
محمد

بنده رتبه ۱۲ رشته فقه و مبانی کنکور دکتری ۹۷ هستم و دانشجوی دکتری دانشگاه قم هستم الان.

درصدامو جداگانه با پاسخنامه ای که سنجش با نتایج دکتری ارایه داده حسلب کردم به شکل زیر زده ام درصدامو.
فقه ۷۷ درصد
اصول فقه ۷۱.۵ درصد
عربی ۲۴ درصد
میانگین تخصصی ۵۷.۵ بود
زبان ۰
استعداد ۸ درصد

A.m
A.m

سلام دانشگاهی که برای مصاحبه رفتم فقط 3 نفر ظرفیت روزانه داشته و اسم من هم جزء 3 نفر هست و بو جز 3 نفر بقیه حد نصاب دانشگاه و نیاوردن حالا ممکنه سازمان سنجش با توجه به رتبه منو قبول نکته ؟؟

صبا
صبا

سلام کدوم دانشگاه,از کجا نتیجه رو دونستین؟

فقه
فقه

چقد بچه های الهیات کم کارن خصوصا فقهی و حقوقیا !!!؟ چرا واقعا اینطوریه ؟ خب کمک کنیم بهم دیگه دوستانی که مصاحبه رفتن بگن چطور بود چه نوع سوالاتی پرسیده شد ؟

ماری
ماری

باسلام
دوستان عزیز
من میخوام کتاب ترجمه کنم ولی خیلی وقته ازکتاب وزبان عربی دوربودم برای همین اشناییم باکتابا کمه.ممکنه بهم چندتا کتاب معرفی کنید.ترجیحاکتاب حقوق یافقهی باشه.ممنون ازپاسخگوییتون

ali
ali

با سلام
من مصاحبه دانشگاه قم و پردیس فارابی تهران رفتم کسی سوالی داشت در خدمتم

حکمت متعالیه
حکمت متعالیه

سلام ان شاءالله که موفق بوده باشید. در پردیس فارابی فضای مصاحبه چطور بود؟ سوالاتی که می پرسیدند و اینکه اگر اطلاع دارید از لحاظ اعتبار واحد دانشگاهی در چه حد است؟ از لطف شما ممنون

الهیات - فقه و حقوق
الهیات - فقه و حقوق

مــن لیسانسم فقه و حقوق دانشگاه تهرانه و ارشد هم فقه و مبانی دانشگا مفید میخونم ترم 3هستم .. برای مصاحبه دکتری فقه ، پایان نامه و مدرک زبان دارم و مقاله ندارم اصن .. به نظرتون شانسی دارم برای موفقیت در مصاحبه ؟؟ خواهشا راهنمایی کنین

امین
امین

باسلام
اگه منظورتون دکتری بدون آزمون هست،شانستون برای قبولی زیاد نیست،ولی در دکتری با آزمون، 50درصد شانس قبولی دارید البته نتیجه ی کتبی تون هم موثره دیگه.به هرحال باید اینو بدونید که حتی با تراز بالا و با داشتن مقاله و مدرک زبان هم نمیتونید 100% به قبولیتون مطمئن باشید..
موفق باشید

صبا
صبا

هستم

نیلو
نیلو

سلام دوستان.
خواااااهشا هر کی میدونه بهم بگههه
آزمون مصاحبه کتبی دانشگاه شهیدمطهری، سوالاتش تشریحی!؟؟؟!!!
رشته فقه و حقوق خصوصی قبول شدم. مکاسب و رسائل رو مونده تشریحی جواب بدیم… ای واای

صبا
صبا

سلام بله نوشته که
منم هسنک

علوم قرآن وحدیث
علوم قرآن وحدیث

سلام

تشکر از راهنمایتون..ان شاءالله موفق باشین

رتبه ام صدواندی شده مقاله از پایان نامه ویکی همایش دارم

میتونم از مقالات ورتبه شما بپرسم؟؟؟

شما از جو دانشگاه از اینکه دانشجویان خودشون رو برمی دارند یا نه اطلاع دارید از رتبه ترازهای سالهای قبل که پذیرش شدند؟؟؟اینکه چقد به رتبه اهمیت میدن؟؟؟

مهدیه
مهدیه

تا پارسال که رتبه زیر ۹۰ پذیرش داشتن و امسال که رفتم با دانشجویان دکتری صحبت کردم از دانشگاههای دیگه بودن

مهدیه
مهدیه

ان شاالله که قبول بشی.منابعی که خوندی میگی تا همه استفاده کنن ممنونم

مهدیه
مهدیه

سلام من الزهرا بودم کارشناسی.این دانشگاه مقاله داشتن حرف اوله میزنه.رتبتون چند شده؟

علوم قرآن وحدیث
علوم قرآن وحدیث

سلام
نماز و روزهاتون قبول حق

دوستان علوم قرآن وحدیث اگه اطلاعاتی درمورد مصاحبه دانشگاههای” مشهد” مازندران” “الزهرا” دارید لطفا دراختیار ماهم بذارید؟؟

آیا ازدوستان اطلاع دارند که سالهای قبل این دانشگاه تا چه تراز ورتبه ی رو پذیرش داشتن؟؟

لطفا راهنمایی وکمک کنید
موفق باشید ان شاءالله

مهدیه
مهدیه

سلام من کارشناسی الزهرا بودم و چند روز پیش با یکی از اساتید صحبت کردم گفت باید مقاله داشته باشی .این دانشگاه از نظر پژوهشی قویه و براش مهمه.شما رتبتون میگین چند شده؟

امیر
امیر

سلام دوستان کسی از چگونگی مصاحبه دانشگاه سیستان و بلوچستان رشته فقه و مبانی حقوق خبر داره؟؟

.
.

سلام دوستان کسی دانشگاه مطهری فقه حقوق خصوصی رو اورده؟؟؟
دانشگاه مذاهب چی کسی زده؟

نیلو
نیلو

سلام نقطه. خخخ
میگم رفتم تو سایت قوانین رو خوندم. سایت مطهری.
هر کدوم رو اول زدی مهم نیست. مثلا من هم فقه و حقوق جزا زدم هم خصوصی. برحسب علاقه هر کدوم رو خواستم میتونم شرکت کنم برای آزمون.
فقط الان یه چیزی تو سایت دیدم خواب از سرم پرید و دیوانه دارم میشم. فکر کنم خوابم میاد۸ صبحی که بد دیدم. آزمون کتبیش تشریحی‌……!!!!
وااااای…

حکمت متعالیه
حکمت متعالیه

سلام بله. برای اطلاع از تاریخ مصاحبه که تماس گرفته بودم گفتند غیر از بعضی قبولیهای با شرایط خاص، دکتری دانشگاه امام صادق ع حدود 80 میلیون شهریه دارد.

H
H

فردوسی میگه شناسه کاربریم تکراریه. به کجا زنگ بزنم

H
H

کسی سمنان و مشهد ثبت نام کرده برا مصاحبه؟

ا.س
ا.س

به اقای حسین.
تبریک. خیر . من باشبانه سمنان 45 تا ترازم فاصله داشت تا دعوت بشم .سمنان 1490
من 1445.

کنکوری
کنکوری

چرا این بچه های الهیات اینقد کم کارن؟ چرا کسی به داد کسی نمیرسه……بابا هر کی اطلاعات داره نظر بده…گروه ما اصلا فعال نیست برعکس بقیه گروهها

نادر
نادر

سلام اینطور که اطلاع دارم دانشگاه امام صادق در دو مرحله دانشجو جذب میکند مرحله اول اینکه یک ازمون کتبی معارف داره و دوم مصاحبه است اون ازمون کتبی باید یه مقداری امادگی داشته باشید و برای مصاحبه هم هیچ استاندارد خاصی برای سخت یا اسون بودن مطرح نیست.
من تنها یک توصیه برای شما دارم اگر تونستید حتما در هر مصاحبه ای که تونستید شرکت کنید به هیچ وجه ناامید نشوید. اتفاقات در این دنیا قابل پیش بینی نیست دوست گرامی 🙂

امیر
امیر

این که میگن دانشگاه امام صادق شهریه میگیره صحت داره؟؟

نادر
نادر

روزانه هیچ دانشگاهی پولی نیست

حکمت متعالیه
حکمت متعالیه

سلام بله. برای اطلاع از تاریخ مصاحبه که تماس گرفته بودم گفتند غیر از بعضی قبولیهای با شرایط خاص، دکتری دانشگاه امام صادق ع حدود 80 میلیون شهریه دارد.

کنکوری
کنکوری

دانشگاه امام صادق کسی از مصاحبه هاش اطلاعی داره؟

سخت میگیرن آسون میگیرن؟؟؟؟

مهدیه
مهدیه

منم پارسال دانشگاه امام صادق رفتم و با توجه به مدت کم امتحان و منابع فشرده باز یه سری کتابها رو خوندم و امتحان به نظر خوب میومد اما قبول نشدم و چندنفردیگه هم بار دومشون بود.من فقط وقتم و پولم هدر رفت

ا.س
ا.س

به اقای حسین.
سلام .پذیرفته شدین؟ کدوم دانشگاها؟

باتبریک با دوستانی که قبول شدن

حسین
حسین

سلام ا.س دوست عزیز.آره هر 3 جا دعوت شدم.سمنان مشهد تهران.ولی رزومه ندارم.

حسین
حسین

شما دعوت به مصاحبه شدین?

کنکوری
کنکوری

سلام دوستان. ممنون میشم راهنماییم کنید

من دانشگاه امام صادق دعوت شدم …..بنظرتون برم مصاحبه؟
پنج روز دیگه مصاحبه است……..ولی من اصلا آمادگی ندارم……….رتبه ام هم که اصلا تعریف نداره..ماه رمضون هست…مدارکمم آماده نیست…..از طرفی 5 خرداد مصاحبه است…….از شهرستان باید برم….میگم نکنه رفتنم بی فایده باشه توی ماه رمضون.

حسین
حسین

سلام کسی هست که از رشته تاریخ و تمدن
میگن با 30 درصد میتونی رتبه زیر 5 بشی؟

حسین
حسین

سلام.ادیان و عرفان با رتبه 43 و تراز4400 شانس روزانه دارم? کسی رفته پارسال?

دکتری
دکتری

سلام. بستگی به شرایط رزومه داره. اگه رزومه ات خوب باشه بجز تهران برا بقیه جاها شانس داری. البته بیشتر اینها صوریه….اگه دانشجوی خودشان باشی روزانه تهران هم قبولی…

حسین
حسین

عرفان و تصوف سمنان زدم روزانشو. بهشتی خوندم رزومه ندارم.امیدی هست خودمو برا مصاحبه دعوت کنم.

حسینی
حسینی

سلام دوستان با تراز 4100 و رتبه 76 گرایش فقه وحقوق فردوسی روزانه دعوت به مصاحبه میشم ایا؟

علی
علی

سلام عزیزم قطعا دعوت میشید من ترازا را دارم

حسینی
حسینی

از تاریخ مصاحبه فرددسی خبر دارید؟ من ارشد فردوسی هستم آیا تاثیری تو پذیرش داره؟

علی
علی

خبر ندارم ولی سالهای قبل رفتم اونجا بیشتر دانشجو خودشونو بر میدارن اگر باهاشون خوب بوده باشی

یاسین
یاسین

عزیزان یکی شفاف تفاوت شبانه پردیس وازاد رو توضیح بده.ممنون ومتشکر

رضا
رضا

سلام دوستان. حدود هزینه تحصیل دکترای علوم قرآن در دانشگاه های روزانه و شبانه و غیر انتفاعی و آزاد چقدره؟

ب.م
ب.م

سلام دوستان محترم
امسال که تکمیل ظرفیت حذف شده است، کسانی که شبانه را انتخاب کرده اند و بعد از مصاحبه قبول هم شوند. ولی بعد از اعلام نهایی سنجش ثبت نام نکنند تکلیف کسانی که بعد از این افراد در اولویت هستند چه میشود؟

ا.س
ا.س

خطاب به دکتری.ممنون .واقعیت ش بنده پارسال دانشگاه ادیان و مذاهب پذیرفته نهایی شدم و نرفتم . بنظرتون امسال اگر پذیرفته شدم برم .ساکن تهرانم .دانشگاه هم که قم هست و شهریه هم داره. نطر تونو بفرمایید.متشکرم

دکتری
دکتری

والله . چی عرض کنم….. البته برا تحقیق و پژوهش خیلی خوب هست.حقیقتش چون شرایطتون را نمی دونم نمی تونم چیزی بگم.

فلسفه وکلام
فلسفه وکلام

سلام به دوستان گرامی
بنده رتبه ام ۵۷۶شده
مجازبه روزانه هم شدم
مقاله علمی پژوهشی،کتاب هم دارم.معدلهای خوبی هم دارم
آیامن مصاحبه دعوت میشم؟امیدی هست؟میشه زود جواب بدین

احمد
احمد

سلام نه

فلسفه وکلام
فلسفه وکلام

آخه دوست من دوسال قبل بارتبه ی۵۰۰همه جا مصاحبه دعوت شدورفت

علی
علی

با سلام
فقه و حقوق
سهمیه ازاد
تخصصی 54
رتبه 25
تراز 5151

احمد
احمد

سلام تبریک استعداد و زبان رو چند زدید؟

م
م

آیا دکتری پیام نور مورد تایید سایر دانشگاههای دولتی هست؟

کنکوری
کنکوری

سلام.

یکی از دوستان من با رتبه چهارصد سالهای گذشته به مصاحبه برای روزانه دعوت شده بود………هر چند ایشون بنا به دلایل شخصی خودشون نرفتن مصاحبه ولی در کل با این رتبه دعوت شده بود

محمد
محمد

سلام دوستان. به نظر شما با تراز 2950 در رشته علوم قرآن و حدیث امیدی به دوره روزانه هست؟

حنانه
حنانه

سلام
دوستان علوم قرآن وحدیث لطفا راهنمایی کنید:
رتبه ام 113و ترازم 3840
دوتا مقاله علمی پژوهشی دارم.با چند تا مقاله درهمایش های ملی که جزء برگزیده بود وسخنرانی وچاب شده
بنظر دوستان علوم قرآن وحدیث بنده امکانش رو دارم برای روزانه دعوت به مصاحبه بشم ؟؟یا حتی درنهایت پذیرفته بشم؟؟؟

س.ج
س.ج

بله شانس دارید

فاطمه شمالی
فاطمه شمالی

سلام…….. اگه دعوت شدی حتما الزهرا(س) برو……… اونجا به کارهای پژوهشی بسیتر از رتبه اهمیت میدن……….. و اینکه تو مصاحبه قوی باش… ان شاء اله قبولی

ا.س
ا.س

خطاب به دکتری.
دوست گرامی از نظرات ونیز توصیه شما سپاسگزارم.

ا.س
ا.س

دوستانی که نظر و اطلاعات دادند ممنون اما شبانه چطور؟ ممکنه درمورد شبانه هم نظرتونو بفرماید.رشته ادیان و عرفان؟

دکتری
دکتری

من حداقل شش هفت نفر میشناسم که با رتبه 2،4، 5 و… که رتبه های عالی هستندهیج جا قبول نشدند. بودن از این دوستان که حتی شبانه تهران را انتخاب کرده بودند . پذیرفته نشدند. ادیان و عرفانی عزیز نا امیدتان نمی کنم فقط میخوام هزینه نکنی و وقتت صرف نشه. به نظرم برا سال آینده بخون ….در ضمن رزومه و کارهای پژوهشی ات را هم عالی کن

دکتری
دکتری

سلام ممنون. دکل حتی شبانه رشته ادیان و عران هم خیلی ساخته و احتمال پذیرش برا شما خیلی خیلی کمتره. مگر اینکه خیلی کم در دانشگاه ادیان و مذاهب براتون هست البته اونم خیلی کم. البته محضرتا جسارت نباشه من خواستم صادقه راهنمایی کنم. خیلی دوستان با رتبههای بسیار پایین مثلا زیر هفت هم شبانه تهران قبول نشدند. البته اگه رابطه و سفارش و…باشه اون دیگه یه چیز دیگریست.

معترض
معترض

خدمت جناب کنکوری
متاسفانه باید عرض کنیم خیلی بعیده

کنکوری
کنکوری

ممنونم از پاسخگوییتون.

سال گذشته با رتبه 400، بودن افرادی که دعوت شدن، بنظرتون منم امسال دعوت میشم؟

ا.س
ا.س

سلام دوستان .رتبه ام 215و نمره کل 1445. رشته ام ادیان و عرفان. ایا امیدی به روزانه هست؟نوبت دوم چطور؟ لطفا راهنمائی بفرمایید.

دکتری
دکتری

سلام. مگه ادیان و عرفان روزانه چند نفر پذیرش داره ؟ تازه آخرین فرد مجاز به روزانه 117 است

م
م

سلام. علوم قرآن و حدیث تا چه رتبه ای میتونه امیدی به دعوت به مصاحبه در دوره روزانه داشته باشه؟

چ
چ

سلام حدودا 110

کنکوری
کنکوری

سلام دوستان.
با رتبه 518 امید قبولی هست؟؟ البته روزانه منظورمه…شبانه هزینه اش خیلی بالاست….

معترض
معترض

چه رشته ای؟

کنکوری
کنکوری

علوم قرآن و حدیث…..آخرین رتبه مجاز شده …..591

معترض
معترض

سوال 34 مربوط میشه به شواهد، تصحیح استاد آشتیانی، صفحه 139، سطر11
و سوال 56 مربوط میشه به کشف المراد، ترجمه و شرح آیت الله شعرانی، صفحه 401، سطر 7 .

معترض
معترض

سوال 34 مربوط میشه به شواهد، تصحیح استاد آشتیانی، صفحه 139 سطر 11
سوال 56 مربوط میشه به کشف المراد، ترجمه و شرح آیت اله شعرانی، صفحه 401، سطر 7 .

معترض
معترض

سوال 34 مربوط میشه به شواهد، تصحیح استاد آشتیانی، صفحه 139، سطر 11
و سوال 56 مربوط میشه به کشف المراد، ترجمه و شرح آیت الله شعرانی، صفحه 401، سطر 7 .

1 3 4 5