مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران

2307

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سازه

مهندسی راه آهن

خط و سازه های ریلی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – تئوری الاستیسیته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه

2308

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی زلزله

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – دینامیک خاک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مهندسی زلزله

2309

رشته و گرایش

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک خاک – مهندسی پی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مکانیک خاک و پی

2310

رشته و گرایش

مهندسی عمران

 آب و سازه‌های هیدرولیکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک پیشرفته – طراحی هیدرولیکی سازه)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

2311

رشته و گرایش

مهندسی عمران

راه و ترابری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – راه و ترابری

2312

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی هیدرولیک دریا – اصول طراحی سازه‌های (متعارف) دریایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های دریایی

2313

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مدیریت منابع آب

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (آب‌های زیرزمینی پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

2314

رشته و گرایش

مهندسی عمران

حمل و نقل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – برنامه‌ریزی حمل‌ونقل)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ حمل‌ و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – حمل و نقل

2315

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مدیریت ساخت

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه‌ریزی و کنترل پروژه – روش‌های ساخت)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

2316

رشته و گرایش

مهندسی عمران

 محیط زیست

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب – مبانی انتقال، انتشار و مدل‌سازی آلاینده‌ها)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – محیط زیست

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. عمران-سازه گفت:

  دوستان یه کمکی کنید ترازتونو بگید.مرسی از همگی

 2. ایمان گفت:

  تبریک به همه دوستان

  بچه های عمرانی
  متاسفانه رتبه ام زیاد خوب نشد

  278 شدم

  بنظرتون روزانه ی شبانه یا پردیسهای تهران امیدی هست؟

  آزاد تهران چی؟
  میشه راهنمایی کنید؟
  پارسال قبولیا چطور بود؟

  ممنون

 3. مینا عمران سازه گفت:

  سلام لطفا کمکم کنید…
  با رتبه 111 میشه برا دانشگاه های دولتی تهران دعوت شد یا نه؟

 4. mohammad گفت:

  بچه ها رقابت در دانشگاههای تراز 1 خیلی سخته….
  مقاله نقش حیاتی داره…
  رو پایانامه تون مسلط باشید
  ..
  سعی کنید بتونید یکم انگلیسی صحبت کنید
  چکیده ای از پایانامه تون رو به انگلیسی بگید… تاثیر مثبت داره

  • شقایق گفت:

   ببخشید شما میدونین بچه های دانشگاه های تهران رزومه شون معمولا چطوره؟ بعضی جاها رزومه های عجیبی میشنوم مثلا 5 تا آی اس آی.؟ نمیدونم حقیقت داره یا نه؟

   • mohammad گفت:

    بله.. تا حدودی
    من خودم چند سال پیش شنیدم که تو دانشگاه تربیت مدرس یکی 3 تا isi داشت و یکی 2 isi و یه پژوهشی
    استاد میگفت انتخاب بین اون دو نفره و موندن….
    من خودم اون موقع 4 تا isi داشتم
    ولی
    همه اینجور نیستن
    نگران نباشید..
    شما اصلا مقاله دارید؟؟ رتبه تون چی؟

    • شقایق گفت:

     رتبه 10 دوتا ژورنال داخلی یه آی اس آی خارجی (سابمیت) و البته یه کنفرانسی

     • mohammad گفت:

      پس فقط 2 پژوهشی داری…
      شانست خوبه…البته به تعداد دانشجویی که میخوان بگیرن نیز بستگی داره و اینکه هدف خودت چی باشه…
      بنظرم امیدوار باش و تلاش کن مقاله تو به نتیجه برسونی…

 5. علی گفت:

  دوستان تراز دانشگاه ها از کجا بیگیریم؟

  اگه تجربه یا شنیده ای از قبولی سالای قبل دارین بگین

 6. میلاد سازه گفت:

  ￵سلام دوستان من رتبه ام ۲۱ شده یه مقاله کنفرانسی دارم به نظرتون قبول میشم؟

 7. صادق گفت:

  دوستان سلام. من تو رشته عمران محیط زیست بارتبه 185روزانه مجاز شدم دو تا مقاله کنفرانسی دارم. آیا شانسی دارم برای قبولی

 8. عمران سازه گفت:

  تخصصی ۴٣
  استعداد٢١/١١
  زبان ١۶/۶٧
  رتبه ۴٣
  سه تا مقاله کنفرانسی
  ی دونه علمی پژوهشی
  مدرک زبان msrt
  ب نظرتون کجا قبول میشم؟؟

 9. محسن گفت:

  سلام من ژیوتکنیک هستم رتبه من 174 شده ی کتاب با چند تا مقاله و یک ژورنال هم دارم به نظرتون میشه جایی قبول شد

 10. علی گفت:

  سلام دوستان

  به همه داوطلبای عزیز خسته نباشید میگم

  من که خوشحال شدم امیدوارم همه شما هم خوشحال شده باشین

  تخصصی 45
  استعداد 20
  زبان 2!!!!!!!!!
  رتبه سازه 47
  تراز 4995

  دوستانی که از وضعیت قبولی های سالهای قبل اطلاع دارن لطفا اینجا به اشتراک بذارن

 11. محمدعمرانی گفت:

  سلام کسی ازدوستان کتاب دینامیک سازه یاالاستیسیته مدرسان شریف روخونده بینم چطورهستن؟

 12. علیرضا گفت:

  سلام به دوستان
  از شرکت کنندگان رشته سازه تقاضا دارم بفرمایند کتاب های تخصصی سازه کدام مولفین یا موسسه را پیشنهاد میکنند تا برای آزمون 98 بخوانیم البته منظورم به کتابهای کمک آموزشی تالیف شده است. منظورم کتابهای مرجع نیست چون سنگین و مبهم است.از لطف شما متشکرم

 13. صادق گفت:

  سلام.
  من تو آزمون امسال در رشته عمران محیط زیست تخصصی رو 5% و استعداد رو 16% و زبان رو هم نزدم. دوستان کسی میدونه رتبه من حدودا چند میشه. ضمنا 5% هم سهمیه ایثارگری پدر دارم.

  • امید گفت:

   سلام

   مگه از ایثارگری بتونی استفاده کنی وگرنه شانس کمی داری.
   تازه برای ایثارگری هم متاسفانه اگر بخوان تراز اعلام کنن شانت خیلی کم میشه اما باز هم امیدوار باش.
   خدا بزرگه

 14. احسان گفت:

  سلام دوستان
  کتاب تحلیل سازه سری عمران به شدت توصیه میکنم.البته در حدی نیستم که بخوام در جایگاه بین کتابها تمییز قائل بشم چون جواب گرفتم خدمتتون عرض میکنم. البته هر دو جلدش با دقت خونده بشه.. روابط حفظی با دقت حفظ بشه… تمامی تمرینات و تست های هر فصل هم حل کنید و البته دوره کردن هم که میدونیم لازمه.

 15. محمدعمرانی گفت:

  سلام چرادوستان عمرانی که درصدبالا زدید منابعی که خوندید معرفی نمیکنن
  واقعا درحق دیگران کمک کنید تاخداهم دستتون روبگیره

  • سلمان گفت:

   سلام من درصد بالایی نزدم تخصصی ۴۰ درصد شدم دینامیک سازه کتاب چوپرا و جزوه خسرو گی رو خوندنم ولی هیچ کدوم برای ازمون امسال فایده نداشت به نظرم اومد سوالات دینامیک سازه امسال یا سخت تر از پارسال بود یا نحوه سوالات عوض شده بود
   الاستیسیته جزوه دکتر حیمیان رو چند دور ده بودم و تونستم ۴ تا درست بزنم باز هم ه نظرم اومد الاستیسیته امسال سخت تر بود
   مقاومت گاج و تحلیل آهنگر خوندم سطح سوالات این دو درس بد نبود هر چند پارسال اسونتر بود
   من با ۳۲ تخصصی ۱۵۶ شدم به نظرتون امسال با ۴۰ تخصصی ۲۰ زبان و ۲۵ هوش چند میشم البته فکر کنم امسال درصد ها کمی پایین بیاد

  • امید گفت:

   سلام

   والله شخصا منتظرم تا نتایج بیاد تا اشتباه آدرس ندم
   اما در کل

   مقاومت سری عمران دکتر فنایی عالیه ولی پر حجمه و باید از حالا بخونید

   تحلیل سازه هم سری عمران خیلی خوبه اما بعضی مبحثاش کامل نیست مثل بخش شیب افت.

   دینامیک هم چوپرا.
   اما من شخصا از کتاب دکتر اصغری در دو جلد استفاده کردم و خیلی راضیم

   الاستیسیته هم همه میگن دکتر رحیمیان دانشگاه تهران اما شخصا نپسندیدم .
   یعنی شما هر جزوه ای رو هم بخونید 3 تا 4 تا رو میزنید.

   زبان و هوش رو هم خودتون فقط تست کار کنید.
   اصلا کلاس و اینا نرید.وقت و پول هر دادنه

   حالا بعد از اعلام نتیجه هم سعی میکنم بیشتر راهنمایی کنم (:(:(:

 16. میلاد 687 گفت:

  سلام
  زبان ۱۵
  تخصصی ۱۵
  استعداد ۱۰
  معدل ۱۷٫۵
  دبیر فنی عمران با یک سال سابقه تدریس. دوتا مقاله کنفرانسی. یک علمی پژوهشی داخلی
  امسال وقت نشد بخونم.
  با این وضعیت به نظرتون امیدی هست؟

 17. ..... گفت:

  سلام دوستان
  در زمینه سازه های هیدرولیکی چند تا ژورنال میشناسید که isi یا scopos باشه
  و زود مثل دو ماهه جواب بدن
  لطفا معرفی کنین

 18. علی% گفت:

  سلام و خسته نباشید
  با ۴۹درصد تخصص
  ۵۸درصد زبان
  ۲۶درصد استعداد به نظرتان چه رتبه احتمالی بدست میارم؟

 19. احسان گفت:

  سلام رفقا خسته نباشید
  میشه لطف کنید در مورد رتبه احتمالی من و احتمال قبول شدنم نظرتونو بگید
  رشته امتحانی سازههای هیدرولیکی
  تخصصی ۴۶
  استعداد ۳۵
  زبان سفید
  معدل موثر ۱۶٫۰۵
  ۴تا مقاله کنفرانسی
  هنوز وقت نکردم برای مجلات از پایان نامم مقاله استخراج کنم
  دمتون گرم

 20. حنانه گفت:

  سلام سازه های هیدرولیکی کسی هست؟ درصداتون چه جوری بود؟

 21. پارسا گفت:

  سلام وخسته نباشید
  دوستان میشه جندتا ژورنال که مقاله ای اس ای چاپ میکنند و زود اکسپت میشه رو به من معرفی کنید

 22. رضا گفت:

  سلام دوستان
  به نظر شما با درصدهای استعداد ۳۵ و تخصصی ۲۵ زبان ۵ چه رتبه ای تو گرایش مدیریت ساخت میارم? رزومم خوبه. آیا امیدی به قبولی هست؟

  • امید گفت:

   سلام
   راستش گرایش مدیریت ساخت واقعا ظرفیتش خیلی پایینه و شرایط خیلی سختی دارید

   پارسال ۴۶ تخصصی و ۲۲ استعداد رتبه اش ۱۲ شد.

   ولی کلا پارسال ظرفیت قبولیش ۱۲ نفر بودکلش هم تهران بود

  • حنانه گفت:

   با توجه به این ۳سالی که من امتحان دادم کسانی که تخصصی بین ۲۵ تا ۵۰ زدن رتبه های زیر ۵۰ و کسانی که تخصصی بین ۱۵ تا ۲۵ زدن رتبه های زیر ۱۰۰ شدن البته نقش زبان و استعداد تحصیلی هم تاثیر گذار هست توی تراز و رتبه، ولی قطعا بالای ۴۵ تخصصی تراز و رتبه عالی میشه

 23. حسن گفت:

  دوستان فنی مهندسی، نظرتون درباره سوال ۱۱۰ استعداد تحصلیلی فنی مهندسی چیه؟؟؟؟واضحه که جواب گزینه دوم یعنی رادیکال سه به علاوه یک هست اما سنجش گزینه یک را اعلام کرده……دوستانی که موافقند به سیستم اطلاع رسانی سازمان سنجش بروند و اعتراض به کلید داشته باشند تا حداقل درستش کنند چون هرجور حساب کنیم گزینه دو را در میاره و گزینه یک جز محالاته البته با محاسبات من…

 24. mohammad گفت:

  دوستان عزیز
  به عنوان آخرین توصیه
  لطفا
  رزومه تون رو تقویت کنید…
  دو سال پیش سر مصاحبه یکی از دانشگاهها؛ یکی از دوستام از اساتید مصاحبه کننده شنیده بود که الان موندن از بین دو دانشجو کدوم رو انتخاب کنن… یکی دو تا آی اس آی + یه پزوهشی
  یکی ۳ تا isi
  نمیخوام نگرانتون کنم… ولی حتما حواستون باشه.. رقابت همچنان ادامه داره…. زیاد درگیر رتبه نشید….

  • علی گفت:

   با سلام ببخشید مجله ISI خوب می شناسید برای ارسال مقاله در زمینه مهندسی زلزله که حداکثر یک ماهه جواب بدهند؟؟؟؟؟

   • mohammad گفت:

    ژورنالای الزویر که ایمپکت بالای ۲ دارن و چاپشون ماهانه س و تعداد مقالات چاپ شده شون زیاد هستش معمولا در حد یک ماه جواب میدن…
    یه مثال در این باب ژورنال
    construction and building materials
    این ژورنال یه ماهه جواب میده که به کار شما ربطی نداره
    ولی
    مثلا این ژورنال احتمالا در حوزه زلزله زود جواب بده
    Soil Dynamics and Earthquake Engineering

    و یا
    Tectonophysics
    این احتمال زود جواب دادنش بیشتر از بالاییه… به هر حال نمیشه تضمین کرد ولی چاره ای هم نیست…

    • mohammad گفت:

     Advances in Space Research
     اینم میشه روش حساب کرد… ولی دیگه به شرایط داور و … بسته داره.. تضمینی نیست..
     ولی این ایمکتش ۱٫۴ و منطقی تره تا دومی!!!

 25. سازه گفت:

  دوستان با تخصصی ۴۵ و زبان ۲ و استعداد ۱۵ رتبه تقریبا چند میشه

 26. مرتضی (سازه) گفت:

  سلام بر مهندسین عزیز.
  از دوستان سازه و زلزله کسی میدونه چرا سوال ۲۱ مربوط به دینامیک سازه ها و بار ضربه، جواب سوال، td/T برابر با ۱ میشه؟

  • میلاد سازه گفت:

   ￵سلام درست میگید یه جایی ایراد داره چون نسبت ￶t￵￷/￶tn ￵تو اون محدوده نیست اما اگه محدودش و درست کنیم جوابش میشه ۱

   • مرتضی (سازه) گفت:

    وقتی نگاه طیف شوک نیروی ضربه ای میکنیم، مثل کتاب کلاف صفحه ۸۰، برای این نسبت، ضریب بزرگنمایی ۱٫۷ میشه. ولی برای نسبت ۲، ضریب بزرگنمایی ۱٫۳ میشه. گویا طراح بدون توجه به جملات سینوسی، ضریب رو تعیین کرده، که مغایر جواب صحیح میشه ولی به جواب کلید میرسه

  • میلاد سازه گفت:

   امسال چند درصد زدید؟

   • مرتضی (سازه) گفت:

    تخصصی تقریبا ۴۹ درصد

    • میلاد سازه گفت:

     دقیقا همینطوره جمله سینوسی رو لحاظ نکرده. استعداد و زبان چند زدید؟

     • مرتضی (سازه) گفت:

      فکر کنم مثل شما، زبان که کامل بدنم یا بهتر بگم مغزم خالی شد، باز مثل پارسال هیچی، استعدادم همون فکر کنم مثل شما بشه. من فکر همه چیز آزمون رو کردم بجز اینکه تمرین کنم بتونم ۴ ساعت سر جلسه آزمون دوام بیارم . از ۴۵ دقیقه آخر آزمون فقط ۱ تست اونم اشتباه زدم.

  • علی عمران سازه گفت:

   سلام. تا اونجا که یادم هست ضریب بتا یعنی نسبت فرکانس تحریک به فرکانس طبیعی سازه عدد نیم میشد. از طرفی چون تحریک نیم سینوسی بود لذا فرکانس تحریک از نسبت یک پی به t(مدت زمان تحریک) بدست میومد ولیکن فرکانس طبیعی از نسبت دو پی به tn(دوره). لذا پس از قرار دادن در رابطه نسبت أنها یک میشد.

 27. رضا ارشد سازه هیدرولیکی گفت:

  سلام دوستان
  به نظر شما با درصدهای استعداد ۳۴ و تخصصی ۲۴ زبان ۵ چه رتبه ای تو گرایش مدیریت ساخت میارم. امید به قبولی تو آزاد هست؟
  رزومه:
  ۲ ای اس ای، ۶ مجله علمی پژوهشی، ۱۰ تا کنفرانس داخل و خارج همه در زمینه مهندسی رودخانه
  پایان نامه برتر سال از دانشگاه امیرکبیر با نمره ۲۰ و معدل ۱۷٫۵۰

 28. ..... گفت:

  سلام
  سازه هیدرولیکی کسی نیست؟

 29. ارش گفت:

  سلام

  دوستانی که پارسال مصاحبه سازه دانشگاههای ولتی رفتن میشه تجربیتشون رو بگن؟
  چی پرسیدن؟چطور بود؟خلاصه هر چی که مفیده.
  ممنون

  • مرتضی (سازه) گفت:

   من همه دانشگاههای برتر رو رفتم.
   اینطور بگم که اگه تونستید در ایام مصاحبه با استادی از دانشگاه مورد نظرتون ارتباط برقرار کنید که شانس پذیرش دارید، در غیر این صورت با رتبه خوب هم پذیرش سخت میشه، مگر اینکه رزومه خیلی خوبی داشته باشید

 30. میلاد سازه گفت:

  سلام دوستان ببخشید با ۵۰ درصد تخصصی و ۱۸ درصد استعداد و زبان صفر چه رتبه تو گرایشه سازه میارم؟

 31. شقایق گفت:

  بچه ها کسی اینجا سازه دریایی نیست؟ یا خبر نداره بچه های سازه دریایی چطور امتحان دادند و درصداشون چی بود؟

 32. مرتضی (سازه) گفت:

  دوستان روی سوال ۱۵ اعتراض بزنید. یا هر دو گزینه رو صحیح اعلام میکنن. یا سوال حذف میشه.

 33. mehdi گفت:

  سلام. دوستان با ۱۵% تخصصی ۲۰% زبان و ۲% استعداد توی رشته ژئوتکنیک فکر میکنین رتبم چند بشه؟
  خودم رو برای مصاحبه آماده کنم به نظرتون؟

 34. پارسا گفت:

  با سلام به دوستان با تخصصی ۳۶ زبان۱ اسنعداد ۲۷ رتبه چند میشه و بندرعباس روزانه قبول میشم

  • مرتضی (سازه) گفت:

   سلام . اگه سازه هستید، به احتمال خیلی خیلی زیاد دعوت به مصاحبه میشید. ولی قبولی شما در وهله اول آشنایی با اساتید، دوم پرفیت پذیرش و سوم رزومه داره

 35. سازه گفت:

  سلام دوستان
  سوال ۳۶ الاستیسیته و۲۱ دینامیک جواباشون درست اعلام شده؟؟

 36. علیرضا گفت:

  سلام دوستان
  به نظر شما با درصدای ۵۰ زبان، استعداد سفید و اختصاصی ۲۲ چه رتبه ای تو گرایش سازه میارم؟آیا امیدی هست؟

 37. شقایق گفت:

  بچه ها من سازه دریایی هستم تخصص ۳۲ زدم به نظرتون خیلی کمه؟ عمومیها رو جواب تستا یادم نیست که درصد بگیرم

 38. سازه گفت:

  دوستان نظرتون در مورد سوال ۱۵ چیه؟ اخه اگر هر دو بار روی تیر باشه جواب ۹٫۲ درسته اما اگر یکبار روی تیر باشه جواب ۱۰ درست میشه.

  • شقایق گفت:

   به نطر منم باید هر دو تا بار روی سازه باشه شبیه این تست هم تو کتاب سری عمران اومده نمیدونم هدف طراح چی بوده؟ اگه قرار باشه یه بار بذاریم که از اول ۲ تا بار نمیذاشتیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   • مرتضی (سازه) گفت:

    از اون سوالاست که هدف طراح فقط گیج کردن و تلف کردن وقت داوطلبین سر جلسه آزمون رو داشته، عمومآ تو آزمون ها هم یکی دو تا پیدا میشه.

  • ارش گفت:

   آخه این چه جور سوال دادنه که تستا رو اینقدر نزدیک بهم بدن اونم در یه همچین سوال پرکاری؟۹٫۶-۱۰-۱۰٫۲-۱۰٫۵
   واقعا هدفشون چیه؟

 39. beh گفت:

  امکان دعوت به مصاحبه واسه بوعلی یا رازی هست به نظرتون

 40. beh گفت:

  بچه ها با ۲۵٫۲ اختصاصی و ۳۲٫۲ زبان به نظرتون چه رتبه ای میشه آورد تو سازه

 41. عمران زلزله گفت:

  دوستان مصاحبه دانشگاه صنعتی شیراز چطوره؟ آیا از دانشگاه علوم تحقیقات میشه اونجا دکتری قبول شد ؟

  • محسن-عمرانی گفت:

   امکانش که هست ولی سخته. چون معمولا دانشجوای دولتی رو میگیرن.
   درصداتون چجورین؟

   • عمران زلزله گفت:

    استعداد ۲۹
    زبان ۱۶
    تخصصی ۱۵
    معدل لیسانس ۱۷٫۷۲
    معدل فوق لیسانس ۱۸٫۸۲
    ۴ تا مقاله کنفرانسی دارم
    مدرک زبان msrt با نمره ۷۸
    ۲٫۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه و آموزشگاه
    توصیه نامه هم دارم
    ۲۶ سال سن و مجرد
    رتبه اول فارغ التحصیلان فوق لیسانس

    • محسن-عمرانی گفت:

     به نظر من لب مرز هستین چون تخصصی کم زدین. ولی اگه دعوت بشین به مصاحبه امکانش هست قبول بشین. من اگه جای شما بودم حتما برا دانشگاه ازاد هم انتخاب رشته میکردم چون اونجا ۱۰۰ در ۱۰۰ قبول میشین.

 42. شهاب گفت:

  سلام
  دوستان به نظرتون با ۲۵ درصد اختصاصی زبان و استعداد هم سفید گذاشته باشم جایی قبول میشم؟

 43. مرتضی (سازه) گفت:

  سلام به همه دوستان.
  من یه ابهام دارم در مورد سوال ۶ مقاومت مصالح، دوبار سوال رو سر جلسه آزمون خوندم، به نظرم ناقص بود. دو موسسه حل سوالات هم این سوال رو عینآ نظیر آنچه من سر جلسه باهاش برخورد کردم، دست نویس کرده بودن. ولی داخل دفترچه سوالات منتشر شده توسط سازمان سنجش ، سوال کامل و بدون ابهام بود. از دوستان کسی با این قضیه بر نخورده؟
  متشکرم

 44. حسین گفت:

  دوستان عزیزی که اطلاع دارن میشه چنتا ژورنال که ترجیحا ماهانه باشن و زود جواب بدن رو معرفی کنید. راشته سازه و البته ترجیحا ژورنال های تخصصی مربوط به باد باشن چه بهتر.

 45. beh گفت:

  با سلام بچه ها به نظرتون با ۲۲ درصد تخصصی.و ۳۳ درصد زبان و استعداد سفید در گرایش سازه حدودا چه رتبه ای پیشه آورد و اینکه آیا شانسی برای دعوت به مصاحبه در دانشگاه رازی هستش؟

 46. مجید گفت:

  سلام
  دوستان به نظرتون زبان امسال نسبت به سال های گذشته خیلی سخت بود؟
  دوستان با جمع نمره حدودا ۱۲۵ در مدیریت منابع آب رتبم چند میشه به نظرتون؟ کسی رنج نمره و رتبه رو میدونه؟

 47. mohammad گفت:

  دوستان یه مورد مهم
  کسایی که جمع نمراتشون بالای ۱۴۰-۱۵۰ شده از همین الان برن تو کار تقویت رزومه…
  مصاحبه خییییییلی مهمتره…
  معمولا اساتید دانشجویان خودشون رو بر میدارن…مگه حالا واقعا یکی رزومه ش رو خوب جمع کرده باشه…
  بیشتر برید تو کار مقاله.. اونم حتما منتج از پایانامه…

  • شقایق گفت:

   ببخشید به نظر شما اگه تو رشته دریایی ۱۸۰ بیاریم چه رتبه ای میگیریم؟

   • mohammad گفت:

    سلام
    ولله احتمالا رتبه تون خیلی خوب بشه
    ۱۸۰ آوردن تو دریایی سخته…
    ولی قبلام گفتم بالای ۱۵۰ اکثرا باید برید تو فاز مقاله و رزومه
    مثلا می تونید آزمون msrt اردیبهشت شرکت کنید و از اونجا یه چند نمره ای جم کنید…
    مقاله پایانامه فراموش نشه
    ان شا الله قبولی نهاییتون…

  • شقایق گفت:

   و یه سوال دیگه اگه جواب اکسپت مقاله تا روز مصاحبه نیاد سابمیت مقاله isi امتیازی داره؟ به اضافه نمره ۵۹= msrt

   • mohammad گفت:

    سابمیت ارزشی نداره ولی بردن و ارائشو توصیه میکنم
    نمره زبانتون قطعا ارزش داره… حتما اونو ببر.
    ولی حتما مقالت رو کاریش بکن.. به کدوم ژورنال فرستادید؟

 48. مهدی گفت:

  آقا تخصصی به جز الاستیسیته بقیه گلابی بود

 49. رضا گفت:

  سلام به همگی
  به نظرتان با تخصصی ۴۵ و زبان ۲۰ و استعداد ۱۰ رتبه چند میشه
  البته تو سازه

 50. عمران اب وسازه های هیدرولیکی گفت:

  سلام بچه های اب وسازه های هیدرولیکی کسی نیست نظر بده

 51. منصور گفت:

  دوستان سلام

  با اختصاصی ۴۰ و استعداد ۱۹ و زبان ۱۵ % بنظرتون چه ربطه ای در میاد؟
  البته امسال واقعا سوالا عجیب شده بود

  • mohammad گفت:

   بستگی به گرایشت
   ولی در کل برو تو کار تقویت رزومه… فک کنم رتبت خوب بشه

   • mohammad گفت:

    البته همه دارن مینالن
    ولی متوجه شدم شما سازه هستید
    جمع نمراتت ۱۹۵ میشه و عالی زدی
    علی الخصوص همه دارن شکایت میکنن و این رتبه تو شاید بهترم بکنه
    حدود ۵۰- ۱۰۰ عدد رتبه ته!!!!
    مقاله داری؟؟؟
    رزومه و … ؟؟؟؟

    • منصور گفت:

     سلام به همگی
     ممنون از دلگرمیتون
     بله من سازه هستم.
     والله من برای رتبه تک رقمی خونده بودم ولی واقعا سوالا غیر استاندارد بود.الاستیسیته که افتضاح بود.
     تحلیل و مقاومت خوب بود ولی بیشترش پرکار
     دینامیک نصفش خوب بود ولی مفهمویاش واقعا سرکاری بود و بعضا دو سته تا جواب میشد داد.
     راستش من پارسال آزاد قبول شدم ولی نرفتم چون شهریه اش خیلی سنگین بود.
     رزومه هم ۳ تا مقاله کنفرانسی و یه دونه علمی ترویجی دارم و یه کتاب از پایان نامه که البته چنگی به دل نمیزنه.چون من ارشدم زلزله بوده ولی سازه شرکت کردم و پایان نامه و کتابم هم زلزله ای است.

     من همش فکر میکنم که سر مصاحبه ازم بپرسن چرا زبان اینقد کم زدی چی بگم
     راستی msrt=48 هم دارم.
     بنظرتون رو کنم یا بگم ندارم.کم نیست نمره اش؟تاثیر منفی نداره؟

     دوستان میشه منو راهنمایی کنید؟
     خیلی استرس دارم.

     راستی سر مصاحبه بگم که پارسال آزاد قبول شدم؟تاثیر منفی نداره؟

     ممنون از توجهتون

     • عاشق عشق گفت:

      سلام، بگو برای زبان وقت کم آوردم وگرنه خیلی بیشتر میزدم. سعی کن تو این چند ماه تا آزمون یه آزمون زبان بدی و نمره ۴۸ رو ارتقا بدی . در مورد دانشگاه آزاد بگو قبول شدی و بخاطر هزینه نرفتی (اگه طرفت بی درد نباشه کمکتم میکنه)

     • mohammad گفت:

      سلام… دوست عزیز به موارد زیر دقت کن…
      ۱- اولا نمره ۴۸ زبان رو حتما روش کار کن… حداقل بالای ۵۰ش بکن!!! اگرم نشد با خودت سر مصاحبه بببر اون نمره ۴۸ رو… تاثیر منفی هم نداره..
      ۲- مقاله نداشته باشی یکم کارت سخت میشه.. نتونستی از پایانامه ت مقاله در بیاری؟؟ بنظر من همین الان از پایانامه ت یه مقاله در آر و وقتتو تلف نکن…
      ۳- لزومی نداره بگی پارسال کجا قبول شدی…چون اساتید رزومه میخوان نه داستان و …
      ۴- برا مقاله من شاید بتونم کمکتون کنم….

    • حسین گفت:

     سلام… ببخشید جمع نمرات چند باشه خوبه؟
     معیار خوب بودنش درواقع چجوریه؟
     ممنون میشم توضیح بدین…
     مثلا منی که جمع نمراتم ۱۶۰ چه وضعیتی دارم؟

     • mohammad گفت:

      بستگی به سطح سوالات و … داره
      ولی گرایشتون اگه سازه نباشه مطمئنا رتبتون خوب میشه
      مثلا جمع نمرات توی راه و ترابری، حمل و نقل و یکی دوتا گرایش دیگه بشه ۱۶۰ عالیه
      اما برا سازه و کمی هم زلزله رتبه متوسطیه…
      البته بازم به سطح سواد و سطح سوالات و … وابسته س..

  • ارش گفت:

   از همه دوستان بخاطر راهنمایی هاشون بسیار سپاسگزارم.
   بجه ها من ۲ تا از مقاله هام منتج از پایان نامه است اما با توجه به اینکه گرایش من زلزله است بنظرتون این اشکالی نداره؟ارزشش کم نمیشه.

   • mohammad گفت:

    اگه گرایشت زلزله بوده و الان سازه امتحان دادی یکم ممکنه اذیتت کنن
    باید یکم رو این قضیه کار کنی که دلیل تغییر گرایشت چی بوده.. پیشنهادمن اینه که سر جلسه مصاحبه بگی که یه موضوع مد نظر داری که سازه ای- زلزله ایه !!!
    و الان میخوای سازه بخونی که ایدتو اجرا کنی…
    البته حواست باشه واقعا باید یکم در این باره تحقیق کنی و مقاله بخونی…
    .
    .
    در ضمن
    امیدوارم مقالت isi باشه یا پژوهشی… کنفرانسی مقاله نمیشه!!!
    در ضمن تو این وقت باقیمونده یه مقاله از سازه داشته باشی عالی میشه ….
    همه این کارها برا اینه که اساتید گیر ندن و اگر گیر دادن بتونی کاری بکنی و اون موقع حسرت نخوری ….

 52. علی گفت:

  سلام، من ۱۱تا تحلیل و مقاومت زدم. دینامیک ۹تا. الاستیسیته اصلا نخونده بودم و نزدم. به نظرم تحلیل و مقاومت راحت طراحی شده بودن. دینامیکم خیلی سخت نبود.

 53. علی عمران سازه گفت:

  من تخصصی حدودا ۲۲ تا زدم ولی ۴ تاشا شک دارم.
  زبان واستعدادم با شک و تردید به ترتیب ۸ و ۱۰ عدد زدم ولی مطمئنم غلط دارم.
  البته واقعا وقت گذاشته بودم و چندماهی خوب میخوندم. برا رتبه زیر ۱۰۰واقعا تلاش کردم ولی الان واقعا نمیدونم چیکاره ام… امید بخدا…

 54. فائقه گفت:

  کی معمولا کلید آزمون میاد؟

 55. فائقه گفت:

  سلام. واقعا در حق کسانی که هم زبان هم استعداد رو میخوان بزنن اجحاف میشه با این زمانبندی. من تونستم زبان رو اونم نه کامل بزنم و فقط ۲ سوال استعداد رو وقت کردم بزنم

 56. سازه گفت:

  من سال قبل زبان رو ۲۲درصد زدم امسال شانس بیارم منفی نشه

 57. حسین گفت:

  خب بعد همه این حرفا حالا یه لطفی کنیدو درصداتونو بگید تا همه یه براوردی از خودشون داشته باشن .
  من خودم ۳۰ درصد اختصاصی زدمو ۲۰ درصد عمومی.

  • علیرضا گفت:

   حسین آقا ما که کلید سوالات را نداریم تا درصد را حساب کنیم اگر شما همان گزینه های صحیح خود را اعلام کنی شاید بتونیم ی درصد تقریبی اعلام کنیم

 58. حسین گفت:

  در ارتباط با استعداد که واقعا دلم خونه… چون هیچ ارتباطی با سوالات سالهای گذشتن نداشتن.
  آخه یعنی چی تو درس استعداد اومن میگن چهارتا گوی میزاریم کنار همو یکی دیگه میزاریم روشون؟؟؟؟؟؟ و حالا فاصله مرکزش با زمین چنده؟
  سوالات استعدادم اصلا استانداد نبودنو با دانشی که واسه این درس جمع کرده باشی و بخوای به سوالات جواب بدی نمیشه

 59. حسین گفت:

  و همچنین من فکر میکنم واسه کسی که با اطلاعات اومده باشه سر آزمون نیاز به وقت بیشتری داره… حداقل ۳۰ دقیقه به زمان بیشتری واسه پاسخ دادن به سوالات اختصاصی وقت لازمه. من شخصا از اینکه حداقل ۴-۵ سوالو به دلیل نبود وقت بدون پاسخ گذاشتم ناراحتم.

 60. حسین گفت:

  خب دوستان میشه بیایید درصدایی که زدینو بگید تا بتونیم یه براوردی کنیم؟
  آخه همونجوری که دیدید سوالات پراز نکته بودن و گاهن پیچیده…. مثلا همون سوال اول حقیقتش چون فرمول بار کمانش تو ذهنم نبودو اصلا انتظار همچین فرمولی رو نداشتم تو این آزمون واقعا گیجم کرد… چون سوال ساده بود اما قرار بر اومدن همچین مطلبی تو درس مقاومت نبود…. شما هیچ کتاب کنکوری نمیتونید پیدا کنید که بار کمانشی رو در مقاومت بیان کرده باشه… خب اینا نشون میده که آزمون یک آزمون استانداردی نبود

 61. حسین گفت:

  سلام…. هنوز کلید سوالات آزمونو نگذاشتن توسایت؟

 62. علی عمران سازه گفت:

  سلام
  به نظر من سطح تخصصی در کل بد نبود یا شاید من نسبتا خوب زدم. ولی زبان و استعداد به شدت سخت بود.
  لطفا شمام نظرتون را در رابطه با سطح سوالات بدید…

 63. علی گفت:

  سلام دوستان

  چرا طراحان سوال اینقدر دوست دارن داوطلبا رو غافلگیر کنن!!! آخه این چه سوالایی بود آورده بودن!!! الاستیسیته واقعا گیج کننده سخت ناآشنا و جدید بود، چرا سوالاتی میدن که هیچ فرقی برای کسی که خونده و کسی که نخونده وجود نداره! اینهمه برای الاستیسیته خوندم و میتونستم به طور متوسط ۷ تا جواب بدم چون شیوه سوالات سالای قبل یجور بود اما سبک سوالات امسال جدید بود، دینامیک هم تقریبا به همین شکل بود

  این همه زحمت کشیدیم اما با کسی که هیچی نخونده بود هیچ فرقی نداشت

  • محمد سازه گفت:

   ۱۰ تا اختصاصی زدم فک کنم ۷ تاش درسته ۱۳ درصد استعداد ۸ تا مطمئن زدم ایشالا ۲۵ درصد ولی زبان همه رو زدم ۴ ۵ تاش دو گزینه شده بود حد اقل ۷۰ درصد میشه. زیر ۱۵۰ میشم به نظرتون؟

   • mohammad گفت:

    بچه ها اگر تخصصی رو *۴ کنید و با مجموع دروس عمومی (زبان و استعداد) جمع بزنید یه درصد بدست میاد.
    بالای ۱۷۰ بشه برا سازه رتبه زیر صد میشه
    بالای ۱۵۰ بشه احتمالا برای برخی گرایشها رتبتون تا زیر ۵۰ هم بیاد…
    در کل نمونه کارنامه سال قبل رو ببینید…
    تو سایتا هست…

 64. علیرضا گفت:

  سلام دوستان از آزمون امروز چه خبر؟
  هر سال بدتر از سال قبل. کلا در هر چهار درس تخصصی شیوه طراحی سوال نسبت به سال قبل و قبلتر عوض شد. واقعا گندشو در آوردن

  • عمران سازه گفت:

   من با اینکه ۳ ماهی وقت گذاشته بودم یه مشکلی واسم پیش اومد نتونستم ۴ هفته اخر رو بخونم واسه همین خیلی خراب کردم بنظرم دینامیک سبک سوالات واقعا عوض شده بود الاستیسیته هم بنظرم دو سال هست که واقعا سخت تر شده امیدورام همه دوستان راضی بوده باشن از ازمونشون

   • علیرضا گفت:

    دوستان لطف کنید بیایید کمی باهم گپ بزنیم تا کمی آرام بگیریم. من اصلا انتظار همچون سوالات وحشتناک را نداشتم قبل از آزمون به خودم مطمئن بودم رتبه زیر ۵۰۰ تو گرایش سازه میارم ولی دریغ از آن. ۱۹ تا اختصاصی زدم که فکر کنم ۱۰ تاش را غلط زدم عمومی را هم بخاطر عصبی شدن از بابت اختصاصی سفید گذاشتم

    • منصور گفت:

     سلام

     همگی خسته نباشید.
     واقعا سخت بود.
     الاستیسیته دیوانه کننده بود

    • منصور گفت:

     سلام

     مهندس رتبه ۵۰۰ که خوب نیست.جایی قبول نمیشه

    • منصور گفت:

     سلام

     از اون لحاظ آره.
     ولی اگه میخواید واقعا قبول بشید اصلا به این رتبه ها فکر نکنید.
     پارسال رتبه ۳۲۰ حتی آزاد تهراندر هیچ کجا قبول نشد(سازه)

     من که اگه زیر ۱۰۰ نشم دق میکنم/
     خیلی زحمت کشیدم
     هر چند کهب این سوالای بیخود هیچ فرقی بین خونده و نخونده نبود.
     حیف زحمتی که کشیدیم.
     بابت الاستیسیته واقعا متاسفم.
     من قول میدم هیچ یک از اساتید این رشته هم نتونن در یک روز کامل بدون هیچ فرمول و کتابی ۴ تا از این نستا رو حل کنن.
     واقعا هدف اینا چیه؟
     حداقل یه سوالایی بدن که فرق اونکه بلده با اون که بلد نیست معلوم بشه

 65. امیر گفت:

  سلام دوستان من ارشد ریاضی دارم و تو دانشگاه حق التدریس هستم که جنبه سرگرمی داره و پول زیادی نمیدن. حالا موندم که برم سمت دکتری یا اینکه برم سمت رشته دیگه مثل لیسانس عمران یا کامپیوتر از ابتدا بخونم. میخواستم ازتون مشورت بگیرم. حقیقتش خیلی نسبت به هیات علمی بعد دکتری تو ریاضی خوش بین نیستم. ۳۰ سالم هست.

  • منصور گفت:

   سلام

   اشتباه نکن.
   نه عمران و نه رشته های دیگه خبری در اون نیست. ما که ارشد و از بهترین دانشگاههای دولتی هستیم چیزی ندیدیم

   اگه دنبال پول هستی برو سمت بازار کار آزاد
   اگر اهل علم و دانش هستی و مشکل پولی نداری همون رشته خودت دکترا بگیر

   و اگر متاهل نیستی و میتونی برو خارج

 66. علی گفت:

  سلام دوستان امیدورام حال همتون خوب خوب باشه و درسا بر وفق مرادتون

  اگه یه سوال غلط باشه یعنی جوابش تو گزینه ها نباشه سوال رو حذف میکنن یا نمره اش رو به همه میدن؟؟؟

  سازه ۹۴ خیلی غلط داشت

  • گیسو گفت:

   سلام
   آره.سال ۹۴ اشتباه خیلی زیاد داشت و بیش از ۵ تست غلط داشت

   معمولا اگر اعتراضات زیاد باشه سوال رو حذف میکنن و گرنه که هیج
   اما امتیاز سوال رو به کسی نمیدن

   اما در بیشتر مواقع اعتراضات خیلی کمه و لذا اصلا بیخیال موضوع میشن

   امسال اگه سوال غلطی بود باید همگی اعتراض کنیم

   • علی گفت:

    توی آزمونای نظام مهندسی سوالایی که غلطه به همه نمرشون رو میدن اینجا هم باید بدن
    شاید کسی هر ۵تا سوال غلط رو حل کرده و به جواب درست رسیده اما تو گزینه ها نبوده خیلی بی انصافیه که نمرشو بهش ندن و اون سوالا رو حذف کنن، واقعا ظلمه

    • گیسو گفت:

     با عرض پوزش

     علی آقا استدلالتون صحیح نیست چون اینکار به ضرر کسانیه که مسلطتر هستن و بقیه تستارو درست زدن و بویژه برای متوسطا خیلی بهتره چون اگر بخوان مثلا هر ۵ سوال رو به همه امتیازشو بدن ،اونوقت خیلی به نفع کم سوادتر ها است چون تا ۱۵ سوال غلطشون رو پوشش میده وامکتیازشون خیلی میاد بالا اما برای درسخونا که بقیه رو قشنگ جواب دادن فرقی نمیکنه.
     در کل ظلمه ولی چاره ای نیست

     • علی گفت:

      گرچه پاسخ خیلی روشنی به این قضیه وجود نداره چون از جنبه های مختلف میشه بهش نگاه کرد اما تا حد زیادی باهاتون موافقم
      ولی باز بهتر از همه اینه که سوالا رو حذف کنن

 67. گیسو گفت:

  بچه ها سلام
  کجایید پس؟

  بابا بیاید اینجا چند تا سوال بپرسیم

 68. حسین گفت:

  بودجه بندی سوالات آزمون دکتری سازه

 69. حسین گفت:

  دوستان کسی هست از بودجه بندی سوالات از هر فصل اطلاع داشته باشه؟

 70. پاسخ دادن به حسین گفت:

  سلام حسین آقا

  منظورتون از جزوه دکتر رحیمیان همون جزوه درس تئوری ارتجاعی سازه های ایشون هستش؟
  من بنام الاستیسیته چیزی از ایشون ندیدم

 71. حسین گفت:

  سلام دوستان.
  امیدوارم تا اینجا خوب پیش رفته باشید و تو این ۲۳-۴ روز باقی مونده نهایت استفاده رو ببرید.
  خب در ارتباط با درس الاستیسیته باید بگم که علارغم نبود منابع درست و جامع باید به این نکته ام توجه کنید که به همون نسبتم به عقیده من دست طراحان سوالات برای طرح سوالات متنوع ام بسته هستش. پس جای امیدواری هست

  • حسین گفت:

   روشی که من خودم واسه این درس پیش گرفتمو تقریبا موفق بودم رو میخوام بهتون بگم که شاید دعای خیر شما توشه راهم بشه در این مسیر.
   من خودم شخصا اول درسنامه هارو خوندم…. بعد اومدمو سوالات دسته بندی شده از هر فصل رو جمع آوری کردم و روی سوالات متمرکز شدم.
   خب در واقع مجددا واسه حل سوالات به درسنامه رجوع کردم… و اینجوری میشه که شما با بخش های مهم درسنامه آشنا میشید. والبته میتونید درسنامه هارو نت برداری کنید.
   به عقیده من سوالاتی که در کنکور های سال های گذشته اومده درسنامه تکراری دارن. و در واقع شما با تسلط روی درسنامه و سوالاتی که توی دوسال اخیر تو کنکورا اومده تقریبا به قدرتی میرسید که میتونید سوالات کنکورهای بعدی و انشالله کنکور پیش رو رو هم حل کنید.
   با آرزوی موفقیت برای شما.
   امید وارم تونسته باشم کمکی کرده باشم.

 72. شهرزاد گفت:

  سلام.
  ببخشید.
  کسی میدونه با مثلا ۳۰ تا ۳۵ % تخصصی و ۲۰% استعداد و ۱۰ درصد زبان،رتبه در گرایش سازه چند میشه؟
  ممنون میشم کمکم بکنید

  • علی گفت:

   سازه پارسال با
   ۳۰ تخصصی
   ۲۰ استعداد
   ۱۱ زبان
   رتبه اش شده ۱۳۸

   • شهرزاد گفت:

    سلام

    خیلی ممنون.زحمت کشیدید.کمک بزرگی بود.
    اگه بازم از این رتبه ها داشید برامون بذارید.خیلی کمکه.دید خوبی به آدم میده

    در مورد الاست هم که از افسون جان پرسیدید بنظرم بخونید.اگه بتونید بزنید خیلی خوبه.

 73. علی گفت:

  سلام بچه ها

  اینجا چرا اینقدر خلوته!!!! چرا هیچکی نیست!!!!!

  چیکار میکنین بچه های کنکوری؟ درسا در چه وضعیتی ان؟ خوب پیش میرین؟؟؟؟؟

  • افسون گفت:

   سلام علی آقا

   ما که خوبیم.
   هم میخونیم هم نمیخونیم.
   خسته شدیم دیگه.این کمتر از یه ماه هم بگذره راحت بشیم بخدا.
   اینجا هم که میبینید یه ۱۰ روزی هست خبری نیست.
   هیچکس جواب سوال آدم رو نمیده.
   فکر کنم همشون دارن حسابی میخونن بجز من 🙁 🙁 🙁 🙁
   شما چی؟
   حسابی میخونید؟
   ترکوندید کتابا رو؟

   • علی گفت:

    من هم مث شما
    هم میخونم هم نمیخونم…

    آره واقعا کاش زودتر تموم شه این چند هفته، استرسش کشتمون

    من هنوز از الاستیسیته هیچی نخوندم، اعصابمو خورد کرده، گرایشتون چیه شما؟

    • افسون گفت:

     بیشتریا مثل هم هستیم.

     من ارشدم زلزله است ولی سازه شرکت میکنم.

     آره .الاستیسیته کلا اذیت کنه.
     میترسم آخرشم خراب کنم اونو.

     علی آقا اگه میشه بیشتر بیاد اینجا تند تند بلکه کمی تبادل اطلاعات کنیم با هم.
     شاید بقیه دوستان هم راه افتادن.
     بسه دیگه.
     همش که نمیشه بخونید.(:(:(:

     • علی گفت:

      اتفاقا منم نیاز دارم بیشتر اطلاعات بگیرم از دوستان اما اینجا کمی سخته تبادل اطلاعات!! کاش راه بهتری بود

      امشب میخام الاس شروم کنم اصلام حسش نیست، میرسم بنظرتون، ارزش داره وقت بذارم روش؟

 74. افسون گفت:

  سلام جناب سامان
  بهت تبریک میگم.میشه گرایشتونو هم بگید؟واقعا ممنون میشم.
  پیروز باشد

 75. سامان گفت:

  سلام دوستان من قبولی روزانه دکتری ۹۶ هستم سال پیش خیلی ازین سایت بهره بردم. یه نکته خدمتتون عرض کنم و اون اینکه کنکور خیلی مهم نیست رزومه و پارتی نقش مهمتری داره. من رتبه سه یکی از گرایشها شدم. هشت جا رفتم مصاحبه هفت جا منو رد کردن. انتخاب هفتم قبول شذم با تراز ۶۷۰۰ بنابراین مثل اب خوردن رد میکنن حواستون باشه استادا باید بشناسنتون. رزومه ام معمولی بود قوی نبود. حدنصاب نمره مصاحبه رو بهم ندادن بی انصافا

  • علی گفت:

   سلام
   ممنون از شما که دارین ادای دین میکنین به این سایت و به ما هم کمک میکنین
   چندتا سوال دارم هرکدوم مقدور بود جواب بدین
   ۱ درصداتون، زبان استعداد و تخصصیا
   ۲ استعداد و زبان از رو چی خوندین و برای استعداد چقدر زمان گذاشتین بخونین و بنظرتون کلا چقدر لازمه برای این درس وقت گذاشت؟
   ۳ باتوجه به اینکه ایهنمه حا رد شدین دانشگاه خودتون در نهایت قبول شدین؟

  • افسون گفت:

   سلام جناب سامان
   بهت تبریک میگم.میشه گرایشتونو هم بگید؟واقعا ممنون میشم.
   پیروز باشد

 76. فائقه گفت:

  دوستان رشته ژئوتکنیک میشه لطفا بگین کدوم فصل ها از درس های دینامیک خاک و پی پیشرفته مهم تر هست؟

 77. فائقه گفت:

  سلام دوستان خسته نباشین. میشه لطفا یک کتاب یا جزوه روون برای مقاومت و نحلیل معرفی کنین برای کسی که تا حالا نخونده

 78. محمد گفت:

  سلام از دوستان رشته راه کسی هست درباره منابع کمکی کنه برای دروس تخصصی

 79. حسین گفت:

  اطلاع دارید تقریبا واسه آزمون دکتری سازه چه تعدادی امسال شرکت کردن؟؟

 80. عدی گفت:

  سلام دوستان امیدوارم حال همگی خوب باشه و درساتون مطابق میلتون پیش بره

  از بچه های کنکوری یا بچه هایی که پارسال کنکور دادن لطفا بگن برای الاستیسیته چی میخونن چجوری میخونن میتونن از تستاش جواب بدن یا نه!!!

  هرکس میتونه کمک کنه

  • کریم گفت:

   سلام
   الاستیسیته درس بدقلقی و بد مرجعیه
   من جزوه دکتر رحیم زاده رو میخونم.

   تستا هم بعضیاشو میتونم بزنم.
   فقط مشکل حفظ این فرمولهاست که دردسر سازن

 81. حسین گفت:

  دوستان اگه اطلاع دارید میشه یه لیست از دانشگاه های شهرستان که احتمال قبولی توشون بیشتر باشه رو بگید

  • محمد گفت:

   شهرستان و تهران نداره
   هر جا باشه اول رتبه و تراز و بعد رزومه و مصاحبه مهمه

   فقط دانشگاههای تهران معمولا تراز خیلی بالایی برای مصاحبه میزارن و بعد هم حد نصاب میزان که این آخری واقعا ظالمانه است و موجب رد شدن خیلیا میشه.
   البته بعضی دانشگاههای شهرستانها مثل صنعتی اصفهان ترازشون حتی از تهران هم بالاتره

 82. فائقه گفت:

  سلام دوستان. گرایش ژئوتکنیک با زبان ۸۰ استعداد ۲۰ و تخصصی ۱۵ فکر میکنین رتبه ام چند میشه؟ اینا درصدهایی هست که تقریبا میتونم بیارم و میخوام بدونم اصلا امکان قبول شدن هست؟ خیلی نا امیدم

 83. زهرا گفت:

  سلام بچه ها
  کسی تکمیل ظرفیت سازه امسال جایی رفته مصاحبه؟

 84. حسین گفت:

  ممنون از همگی.
  من فوق لیسانسمو دانشگاه باهنر کرمان خوندم… و یه سری رزومه از جمله شرکت در چندین سمینار و کنفرانس و همچنین در دوره تابستانه ای که در دانشگاهی در آلمان برگذار شده بود شرکت داشتم و یک مقاله داخلی دارم و همچنین در حال استخراج ۲-۳ مقاله از پایان نامه ارشدمم واسه یه ژورنال خوب خارجی واسه ای اس ای هستم… اما تردید دارم تا وقت مصاحبه حضوری چاپ بشن… .
  با این شرایط امیدی هست با متوسط درصدای ۲۵-۳۰ یه جای خوب قبول بشم؟
  البته زبانمم بد نیست و بگی نگی میتونم از پس هرجور مصاحبه حضوری بر بیام.

 85. حسین گفت:

  با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز….
  به نظرتون اگه رتبه خوبی داشته باشی چقد به نقص رزومه ضعیف میتونه کمک کنه

  • گیلدا گفت:

   سلام
   هر بخش از رزومه نمره مشخصی داره و کاملا تقسیم بندی شده است که البته سلیقه اساتید هم بی تاثیر نیست.
   دوست خود من در اراک با کارشناسی ارشد نا مرتبت و رزومه داغون و فقط بخاطر اینکه اهل اون شهر بود یه رشته خیلی خوب قبول شد.
   اما اگر از اعمال شلایق چشم پوشی کنیم ،هر بخش امتیاز خودش رو داره و امتیاز زبان هم خیلی خوبه.
   اما اگر شما بتونید به زبان انگلیسی با تسلط صحبت کنید خیلی خیلی تاثیر گذاره حتی روی بخشهای دیگه

  • عمران سازه گفت:

   سلام بنظرم به دانشگاهی که قصد دارین توش قبول بشین بستگی داره ولی بطور کلی اگه فارغ التحصیل دانشگاه های روزانه و شبانه دولتی نباشید مقالات خوب و مدرک زبان هم نداشته باشین حتی اگه رتبه خیلی خوبی هم داشته باشین شانس زیادی واسه روزانه ندارید

   • سیما گفت:

    البته این قطعی نیست.

    یکی از دوستان من کارشناسی و کارشناسی ارشدش آزاد بود اما دانشگاه دولتی خوب رشته مهندسی زلزله قبول شد و الان هم مشغوله.
    رزومه خیلی مهمه

    • عمران سازه گفت:

     منم که گفتم به دانشگاه بستگی داره ولی بدون مقاله و مدرک زبان و دانشگاه های لیسانس و ارشد سراسری کار خیلی سخت هست مگر اینکه رتبه واقعا عالی ای داشته باشین البته باز هم هیچی غیر ممکن نیست شناخت اساتید از شما میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه و کمک کنه به قبولی

  • شقایق گفت:

   پنجاه درصد

 86. گیسو به علی گفت:

  سلام

  علی آقا با این درصدا رتبه تون چند شد؟
  ممنون

 87. مونا فقط سازه گفت:

  دوستان سلام

  بنظرتون با ضریب تمام دروس حدود ۳۰ درصد رتبه چند میشه؟

  با دو سه تا مقاله کنفرانسی میشه امیدی به روزانه داشت؟

  اگه زبان رو نزنیم با همون ۳۰ درصد چه رتبه ای میشه انتظار داشت؟البته تقریبی.

  ممنون

  • عمران سازه گفت:

   میانگین ۳۰ پارسال حدود ۸۵ میاوردین
   زبان صفر بقیه ۳۰ هم میشه میانگین ۲۵ که به طور تقریبی ۱۵۰ میاوردین پارسال

 88. ترلان گفت:

  یه سوال:

  دوستان از برنامه درسی و زمان بندی دانشگاههای سراسری در مقطع دکترا خبر دارن؟

  منظورم ساعت کلاسا و روزهای تشکیل کلاس

 89. ترلان گفت:

  سلام دوستان

  بچه های سازه و زلزله

  هر سوالی در مورد دروس تحلیل و مقاومت و دینامیک داشتید من در خدمتم.
  البته آخری رو خیلی مسلط نیستم ولی تا جایی که بلد باشم کمک میکنم.
  بلدم نبودم میگم نمیدونم. :):):):):)

  • عمران سازه گفت:

   میشه منابع پیشنهادیتونو در خصوص این درسا با توجه به وقت محدود باقی مونده بگین(به خصوص مقاومت)
   مرسی

   • ترلان گفت:

    سلام

    من برای مقاومت از کتاب سری عمران استفاده میکنم.
    خیلی عالی و مبتنی بر کنکور هستش.
    یه کم ظاهرش حجیم بنظر میرسه ولی سریع پیش میرید.
    تستها و مسایل عالی و حل تمام سوالات کنکور رو هم داره.

    • عمران سازه گفت:

     مرسی از راهنماییتون

     • ترلان گفت:

      خواهش میکنم.
      دقت کنید که حتما کتاب دکتر فنایی باشه.
      اگر تهران هستید کتابفروشیهای دور میدون میتونید با ۱۰% تخفیف بخرید.مرجع بسیا رخوبیه
      برای تحلیل باز هم کتاب سری عمران دکتر صباغیان اما فقط جلد اولشو بگیریییید.
      جلد دومش چیز خاصی نداره.

      برای دینامیک هم من کتاب دینامیک سازه های دکتر اصغریان رو پیشنهاد میکنم .انتشارات امیرکبر.
      خیلی روون و عالی با مثالهای زیاد

      حل مسایل چوپرا هم هست که خیلی خوبه که فایلشو براحتی میتونید دانلود کنید.

      برای الاستیسیته هم من از جزوه دکتر رحیمیان دانشگاه تهران استفاده میکنم.
      البته الاستیسیته کلا درس مریضیه و نمیشه روش حساب کرد.من مرجع بهتری پیدا نکردم.
      اگه دوستا سراغ دارن معرفی کنن

    • صالح گفت:

     سلام
     خانم ترلان فعال، خدا خیرتون بده اینجا رونق گرفت 🙂
     توی تحلیل و مقاومت بنطرتون چه مباحثی مهمتره باتوجه به وقت کم بخونیم، بودجه بندی چیزی میتونین حتی حدودی بگین؟

     ممنونم

     • ترلان گفت:

      سلام
      خواهش میکنم.من که کاری نکردم.فقط سوالامو پرسیدم.
      دوستان لطف کردن جواب دادن

      مقاومت بحث خمش و پیچش خیلی مهمن و در تحلیل هم پایداری و نامعینی و محاسبه تغییر شکلا خیلی مهم هستن

  • عمران سازه گفت:

   دینامیک جزوه دکتر خسرو برگی بعلاوه تستای سالای قبلم اگه بخونید فکر کنم جواب بده تا حد زیادی
   الاستیسیته هم کلا دو جورن سوالاش یا جایگذاری فرمولن یا خیلی سخت که بنظرم روی دسته اول اگه بشه تمرکز کرد ۳ تا سوالو حداقل بشه زد بهترین منبع منم فکر کنم جزوه دکتر رحیمیان باشه
   مقاومت هم که همه میگن سری و گاج ولی وقت کمه منم کلا نخوندمش تا الان بنظرتون اگه یکی دو فصلشو حذف کنم تو فهم بقیه قسمتاش مشکل ایجاد میکنه؟(مفاهیم اولیشو بلدم تقریبا)
   تحلیلم که حذف کردم ولی همه همین سری عمران که شما معرفی کردینو میگن

   • ترلان گفت:

    ممنون.
    اگه میخواید از مقاومت حذف کنید حتما خمش و پیچش رو بخونید.
    جزوه خسرو برگی تا جایی که اطلاع دارم بخاطر تکرار زیاد از منابع آزمون حذف شده.البته زیادم فرقی نمیکنه.کتاب دکتر اصغریان رو بخاطر روونیش گفتم.سر فصلا کلا در همه منابع یکی هستن.

    تحلیل رو هم بنظرم کامل حذف نکنید.حداقل یه بخشایی شو بخونید.
    پالاستیسیته واقعا آدمو گیج میکنه.همون دو سه تا بشه زد خودش خیلیه.هر چند اونم راحت نیست.
    مسئله سختی این درس نیست بلکه نامانوس بودن و گیج بودن خود اونه.

    با حل کردن تستای سالای قبل کاملا موافقم.
    هر چند که گاهی باعث دلسد شدن و افسردگی آدم میشه.

    • عمران سازه گفت:

     من که پارسال خیلی خوب جواب گرفتم از دینامیک البته چوپرا رو هم موقع ارشد خونده بودم خیلی چیزاش یادم بود
     مقاومتو سعی میکنم کلش رو بخونم ولی چون وقت کمه ممکنه مجبور بشم بعضی قسمتاشو حذف کنم واسه همین پرسیدم
     مرسی از راهنماییتون

 90. ترلان به عمران سازه گفت:

  سلام جناب مهندس
  میشه در مورد شهرستانهای نطدیک تهران مثل قزوین و قم و سمنان و بابل هم نظر بدید؟
  هم روزانه و هم شبانه و پردیس.

  من متاسفانه چون پارسال فقط روزانه زدم نتونستم اطلاعاتی در مورد اینا کسب کنم.

  تراز و رتبه و اینا.ممنون میشم راهنمایی کنید.

  سایر دوستان هم اگر ممکنه کمک کنند.

  سپاسگزارم

  • عمران سازه گفت:

   دانشگاه قم که فقط روزانه داشت حدنصابشم ۲۲۰۱ بود یعنی رتبه های بالای ۴۰۰ هم دعوت به مصاحبه شدن
   دانشگاه های روزانه بابل و سمنان و قزوین رو متاسفانه اطلاعی ندارم اما قزوین حد نصاب شبانش ۲۷۲۰ بود که رتبه حدود ۳۰۰ میخواد.
   پردیس بابل و پردیس سمنان هم حدنصابشون بترتیب ۱۸۰۰ و ۲۰۰ بود که رتبه های بالای ۵۰۰ هم میتونستن به مصاحبسون دعوت بشن

  • هانیه معین گفت:

   مرسی ترلان جون، اینجا رو گرمش کردی. چی بود قبلا سوت و کور بود

   • ترلان گفت:

    سلام عزیزم.
    خیلی ممنون.
    آره بابا.خیلی سوت و کور بود.البته دوستان هم خیلی کم لطف هستن و اصلا همکاری نمیکنن
    نمیدونم.شاید دوست ندارن رقیب بسازن.در حالیکه کمک به دیگران در اصل کمک به خود آدمه.

    با تشکر از جناب عمران سازه عزیز که واقعا لطف کردن و اطلاعات خوبی در اختیارمون گذاشتن.

    انشاالله بقیه دوستان هم یاری کنن تا این صفحه پربارتر بشه.

 91. ترلان به عمران سازه گفت:

  ببخشید.
  میدونید برای دعوت به شبانه (نوبت دوم) و پردیسهای خود گردان دانشگاههای دولتی تهران تقریبا آخرین رتبه ها چنده؟

  نمونه ای سراغ دارید? واقعا ممنون میشم

  • عمران سازه گفت:

   پارسال فقط ۴ تا از دانشگاه های تهران شبانه یا پردیس گرفتن که به ترتیب زیر بودن:
   دانشگاه تهران که حد نصابش ۳۶۰۳ بود
   دانشگاه خواجه نصیر که حد نصابش ۳۵۰۲ بود و فکر میکنم برای این دو تا دانشگاهداخرین نفری که دعوت به مصاحبه شد رتبش بین ۱۲۰-۱۳۰ تا ۱۵۰ بود
   دانشگاه تربیت دبیر رجایی تهرانم حد نصابش ۲۴۸۰ بود که فکر کنم اخرین رتبه ای که دعوت شده باشه برا مصاحبه رتبش حدود ۴۰۰ بوده باشه و دانشگاه خوارزمی هم که حدنصابش ۲۰۹۸ بود که احتمالا رتبه ۵۰۰ هم دعوت به مصاحبه شده باشه
   البته رتبه ها رو تقریبی گفتم ممکنه یکم خطا داشته باشه

  • عمران سازه گفت:

   به ترلان: الان رفتم دوباره نگاه کردم حدنصاب روزانه دانشگاه خواجه نصیر ۳۸۴۹ بوده و رتبه ۸۶ هم نمرش بالای ۴۲۰۰ بوده یعنی احتمالا رتبه بالای صد هم واسه روزانه خواجه نصیر دعوت به مصاحبه میشد رتبه ۴۲ هم به جز علم صنعت بقیه روزانه های تهرانو پارسال دعوت به مصاحبه شد

 92. عمران سازه گفت:

  چند نمونه کارنامه دکتری سازه دیگه از پارسال:
  زبان۷۵
  استعداد ۱۰
  تخصصی ۴۰
  رتبه ۴۲
  زبان ۱۱
  استعداد ۲۰
  تخصصی ۳۰
  رتبه ۱۳۸
  زبان ۴۳
  استعداد ۱۶
  تخصصی ۴۶
  رتبه ۲۸
  زبان سفید
  استعداد ۱۲
  رتبه ۳۲
  رتبه ۱۷۰

 93. ترلان به عمران سازه گفت:

  سلام.
  ممنون.
  ۳ ماه نه ۲ ماهه
  آخه من فقط باید روزانه و تهران قبول بشم که خیلی سخنه.پارسال ازاد تهران قبول شدم اما نرفتم.
  شرایط دخترا با شما خیلی فرق میکنه.

  راستی میدونید که برای مجاز شدن دانشگاههای تهران باید چه رتبه ای داشته باشی؟

  • عمران سازه گفت:

   به ترلان:دقیق نمیدونم ولی فکر کنم برای دعوت به مصاحبه باید زیر ۷۰-۸۰ باشین راستی میشه بگین با چه رتبه و چه نمده مصاحبه ای ازاد تهرانو قبول شدین؟

   • ترلان به عمران سازه گفت:

    سلام

    واقعا ممنونم.کمک خیلی خوبی بود.اگه بازم داشتید برامون اینجا بذارید.

    من رتبم ۳۸۴ بود.
    اختصاصی .۶۱۸
    استعداد ۲۰٫۵
    زبان ۱۸٫۳

 94. عمران سازه گفت:

  دوستان چند تا کارنامه واستون میزارم امیدوارم مفید باشه
  زبان:سفید
  استعداد:۲۵
  تخصصی:۱۵
  رتبه ۴۴۸
  زبان:۳
  استعداد:سفید
  تخصصی ۳۲
  رتبه ۲۳۵
  زبان: ۶
  استعداد: ۵
  تخصصی: ۳۳
  رتبه ۱۷۸

 95. ترلان گفت:

  درصداشون باباااااااااا

 96. ترلان گفت:

  لطفا بقیه دوستان هم ضرایبشون رو بگن

 97. سمیرا گفت:

  با سلام خواستم بپرسم کتاب تئوری الاستیسیته برای عمران سازه دکتری به صورت تک میتونم خریداری کنم

 98. ترلان به علی گفت:

  میشه بقیه دوستان هم درصدهاشون رو بگن.میتونه کمک خیلی مفیدی باشه

 99. ترلان به علی گفت:

  سلام.

  ببخشید
  میشه درصداتون رو به تفکیک برای رتبه ۳۰۰ بگید؟واقعا ممنون میشم

 100. علی گفت:

  سلام دوستان

  من الان که ۱۰ هفته تا آزمون زمان باقی مونده میخام شروع کنم، سال گذشته خیلی کم خوندم، کمتر از ۱ ماه و رتبه ام ۳۰۰ شد توی گرایش سازه
  بنظر شما دوستان عزیز اگه از الان فول تایم بخونم رتبه زیر ۱۰۰ میارم؟ کسی هست بتونه راهنمایی کنه؟ یا تجربه مشابهی داشته باشه یا از بچه های پارسال تجربه خوبی داشته باشه؟

  • عمران سازه گفت:

   سلام کاملا بستگی به پایتون داره ولی با توجه به اینکه پارسال ۳۰۰ اوردین احتمالا میانگینتون حدود ۱۷-۱۸ درصدی بوده پارسال که برای رسیدن به رتبه زیر ۱۰۰ باید میانگینتونو به ۳۰ برسونید که کار مشکل اما شدنی هست

   • محمدامین امینی گفت:

    برادر! اگه میانگین ۳۰ درصد بزنه که رتبه ۱ میشه.

    • عمران سازه گفت:

     اول اطلاعات خودتون رو بالا ببرین بعد نظر بدین رتبه یک ۷۱ درصد تخصصی زد پارسال توی عمران سازه

     • محمدامین امینی گفت:

      اگه انقدر تخصصیش خوب بوده چرا رشته ی سازه رو انتخاب کرده؟؟؟؟ خب میرفت مدیریت ساخت.

   • علی گفت:

    ممنون دوست من

    اگه پایه ام در حد یک دانشجوی متوسط و در هر دو مقطع دانشگاه دولتی متوسط به بالا بودم با روزی ۱۰ ساعت مطالعه نتیجه میگیرم؟؟؟

    خیلی استرس دارم، نتیجه گرفتن برام خیلی مهمه

    • معین گفت:

     نه تنها شما بلکه هر کسی از هر دانشگاهی با هر رشته ای دو سه روز قبل کنکور دو سه تا کتاب خوب در مورد تحلیل سازه و مقاومت سازه و از این دست بخونه (مخصوصا کتاب هنرستان فنی حرفه ای) به راحتی میانگین بیست سی درصد میزنه و رتبه ی عالی میاره و برای روزانه های دانشگاه های تاپ مجاز و دعوت به مصاحبه میشه. مهم رزومه ی قویه، شما باید مقاله و پایان نامه ی مرتبط و همچنین رزومه ی پژوهشی خوبی داشته باشید.

     • ترلان گفت:

      بابا اینطوری هم نیست دیگه.

      من الان ۲ ماهه دارم میخونم.هنوز امید به مجاز شدن ندارم.بعد شما میگید که با دو سه روز خوندن؟

      مکه میشه؟

      یا شوخی میکنید یا خیلی شما تاپید و بقیه رو مثل خودتون میدونید یا اینکه اصلا آزمون دکترا ندادید.

     • عمران سازه گفت:

      به ترلان:۳ ماه هست دارین میخونین امید به مجاز شدنم ندارین؟ چرا این قدر ناامید اخه؟ من پارسال یه ماه خوندم ۴۵۰ اوردم زبانم هم سفید بود از دانشگاه ازاد درجه سه هم بودم

     • فائقه گفت:

      سلام آقای معین . من گرایش ژئوتکنیک شرکت کردم . میشه اگر منبع خیلی خوبی برای مقاومت و تحلیل میشناسید معرفی کنین؟ من خیلی کند دارم پیش میرم

    • عمران سازه گفت:

     بله اگه با انگیزه و مفید بخونید قطعا میتوانید با پایه نسبتا خوبی که دارین اگه سطح زبانتون خوبه این درس رو هم حتما مطالعه کنید خیلی کمکتون میکنه

     • معین گفت:

      دقیقا منم میخواستم همینو بگم

     • معین گفت:

      آفرین

     • علی گفت:

      ممنون از شما دوست عزیز

      پارسال من این درصدا رو زدم

      زبان ۱۲
      استعداد ۱۷
      تخصصی ۱۹

      برای دینامیک سازه و الاستیسیته خیلی گیجم نمیدونم چیکار کنم؟؟؟؟؟

      زبان و استعداد رو هنوز شروع نکردم، منبع زبان و استعداد چی معرفی میکنین؟

      پارسال برای استعداد تو چند روز آخر یه جزوه از اینترنت گرفتم و زبان هم اصلا نخوندم