//انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

2226 NEW

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی – سلولی و مولکولی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (زیست‌شناسی سلولی پیشرفته- ساختارDNA و همانندسازی – رونویسی و ترجمه – تنظیم بیان ژن)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست‌شناسی سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

2227

‌رشته و گرایش

بیوشیمی

عناوین دروس امتحانی

۱) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (ساختار ماکرومولکول‌های زیستی – آنزیم‌شناسی – متابولیسم و روش‌های بیوشیمی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته بیوشیمی

2228 NEW

‌رشته و گرایش

 ژنتیک مولکولی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (سیتو ژنتیک – ژنتیک ملکولی – مهندسی ژنتیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ژنتیک ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ژنتیک مولکولی

2229 NEW

‌رشته و گرایش

میکروبیولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی وملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها – اکولوژی میکروارگانیسم‌ها – ژنتیک پروکاریوت‌ها – ویروس‌شناسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

2230

‌رشته و گرایش

بیوفیزیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، مولکولی) – بیوترمودینامیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوفیزیک

2231

‌رشته و گرایش

زیست‌فناوری میکروبی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوتکنولوژی فراورده‌های تخمیر – مهندسی پروتئین – ژنتیک یوکاریوت‌ها و ژنتیک پروکاریوت‌ها – بیوانفورماتیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست‌فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست فناوری میکروبی

2236

‌رشته و گرایش

زیست‌شناسی دریا

۱) جانوران دریایی

۲) بوم‌شناسی دریا

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی جانوران آبزی، زیست‌شناسی دریا) و کارشناسی ارشد شامل (جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست‌شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی دریا

2245

‌رشته و گرایش

ریززیست‌فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اصول نانوفناوری (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست‌فناوری) – بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و برهم کنش ماکرومولکول‌های زیستی) – زیست‌مواد و مهندسی سطح در ابعاد نانو)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ریززیست‌فناوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۶-۳۰ ۱۴:۰۲:۲۶ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|۱,۶۶۲ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
محمد
محمد

سلام بچه ها کسی درصدای نفر اول یا نفرات برتر رو میدونه؟ یا حداقل میشه بگید برای رتبه یک تا سه میانگین درصدا چقدر باید باشه؟

هومن
هومن

سلام
چرا کسی نمیاد در مورد قبولی یا عدم قبولی زیست سلولی و مولکولی و ژنتیک چیزی بگه یعنی هیشکی قبول نشده!!!

الی
الی

خب جوابا هنوز اعلام نشده که… آزاد نیومده

هومن
هومن

یعنی هیشکی دولتی قبول نشد!با این همه رتبه زیر 10 حتی 4 و 5 و …!!!!!!!!!!!!

ژنتیک
ژنتیک

سلام .بنده تربیت مدرس.شما کجا قبول شدید؟

رز
رز

خوش به حالتون که سراسری قبول شدید.خیلی بهتون تبریک میگم. میشه رتبه، ترازو درصدهاتون رو هم بگین؟ میخوام ببینم برای سال بعد چیکار باید بکنم!!

سمین
سمین

بچه ها این فرمت توصیه نامه تربیت مدرس رو تازه گذاشتن یا از قبل بود؟ من ندبدمش چرا اینقد سخت میگیرن‌ اخه

ژنتیکی
ژنتیکی

کجاست؟ چرا من نمیبینمش؟؟؟

سلام
سلام

تا روز مصاحبه وقت دارین
آره تازه گذاشتن!

ژنتیکی
ژنتیکی

میشه لینکش رو بذارین؟؟؟؟

سلام
سلام
سمین
سمین

دوستان این فرمت توصیه نامه که تربیت مدرس گذاشته قبلا بود یا تازه گذاشتن؟این همه سخت گیری

سمین
سمین

هشت خرداد خیلی زوده

....
....

الان با آموزش پژوهشگاه تماس گرفتم.گفتن تاریخ مصاحبه رو حتما عوض میکنن.احتمالا مصاحبه شون برای بعد ماه رمضان میشه. پارسال هم تاریخ اعلامی سنجش ،9 خرداد بود که پژوهشگاه به 30 خرداد تغییرش داد.از طریق سایت پژوهشگاه nigeb پیگیری کنید. اونجا اطلاعیه میزنن.

سمین
سمین

وای تو رو خدا راست میگید من الان اصلا شرایطشو ندارم.امیدوارم چیزی که میگید درست باشه

....
....

بله. پارسال هم دقیقا همینجوری بوده.بعداز ظهر که باهاشون تماس گرفتم خودشون هم تعجب کردن!! گفتن، این تاریخی هست که سنجش اعلام کرده و خود پژوهشگاه هم دراین تاریخ برای مصاحبه نمیتونه هماهنگ کنه. گفتن جلسه میزارن، و یه تاریخ جدیدی رو اعلام میکنن. دقیقاسال گذشته هم همینطور بود. تازه، برای دوره پژوهش محور هم هنوز پژوهشگاه موضوع نداده تا بچه ها یه پروپوزال براش آماده کنن. حداقل یه بیست روزی وقت میدن. نگران نباشید.

سمین
سمین

واقعا ممنون از اطلاعاتتون انشالله که موفق باشید

....
....

خواهش میکنم.همچنین شما و بقیه دوستان.

الهام
الهام

سلام دوستان،
کارنامه دوره کارشناسی هم جزو مدارکی که برای روز مصاحبه ببریم لازمه یا همون دانشنامه کافیه؟

الی
الی

نه. فقط ارشد میخوان

الی
الی

البته منظورم مدرک بود. ریزنمراتو نمیدونم

ساره
ساره

دوستان کسی از گروه بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس خبر داره؟ گروهش قویه؟ اساتیدش خوبن؟ امکانات ازمایشگاهیش چطوره؟
از گروه بیوشیمی دانشگاه کرمانشاه چی؟ کسی اطلاعاتی داره؟
لطفا اگر اطلاع دارید راهنمایی بفرمایید، خیلی ممنون

ساره
ساره

دوستان توصیه نامه چجوری باید نوشته بشه؟ به درد بخور هست یا نه؟

سلام
سلام

بله حتما به درد میخوره
اساتید معمولا خودشون نمونه توصیه نامه دارن
کلیتش تعریف از دانشجو از باب اخلاقی و عملیه و اینکه اگه درس یا پایان نامه ای با استاد داشتین توش قید بشه و …

ساره
ساره

سلام دوستان.
دانشگاه تهران و تربیت مدرس برای بیوشیمی آزمون کتبی میگیرن دوباره؟
منابعش چیه؟

ژنتیکی
ژنتیکی

اگه بخوان بگیرن تو سایتشون اعلام میکنن

ساره
ساره

خیلی ممنون. آخه برای رشته های دیگه تو سایت اعلام کردن ظاهرا اما برای زیست شناسی چیزی نبود

ژنتیکی
ژنتیکی

خانم یا آقای … میشه بگین از کدم دانشگاهین و رزومتون چطوره؟

....
....

سلام.ولله رزومه ام خیلی معمولیه.معدل لیسانس ام نزدیک13.معدل ارشدم 17 و خورده ای.هر دو مقطع دانشگاههای سراسری درجه ی2 بودم. مدرک زبان هم ندارم. دو سه تا مقاله ی درپیت(جدن میگم اونها روهم به خاطر مصاحبه جور کردم)بیشترهم ندارم.

ژنتیکی
ژنتیکی

اگه مقاله ها isi باشن واسه تربیت مدرس شانس دارین نه پژوهشگاه یا هرجا خودتون دوست داراکهدارینیشالا هرجا صلاحه

....
....

خیلی ممنون.انشالله شما و همه دوستان هم اونجایی که میخواید قبول شین.ولی ببخشید کامنت تون برام نامفهومه.

ژنتیکی
ژنتیکی

اگه مقاله ها isi باشن واسه تربیت مدرس شانس دارین وگرنه پژوهشگاه یا هرجا خودتون دوست دارین.ایشالا هرجا صلاحه

....
....

خودتون بهتر میدونید،واقعا برای قبولی درتربیت مدرس یکسری فاکتورهای دیگه ای دخیله که دراکثر موارد از دست داوطلب هم خارجه.

ژنتیکی
ژنتیکی

من خودم تربیت مدرسی هستم. بله اساتید هر دانشگاه به دانشجوهای خودشون تمایل دارند.البته منم یک بار مقتول این جریان شدن

سمین
سمین

بچه ها من استادم ایران نیست الان توصیه نامه چه جوری باید بیارم؟اگر بنویسه بعد عکسشو برام بفرسته قبول میکنن؟حتما سربرگه دانشگاه رو باید داشته باشه؟و اینکه میگه فارسی سختمه انگیلیسی مشکلی نداره؟

ژنتیک
ژنتیک

سلام – سریرگ دانشگاه مهم نیست داشته باشه یا نه – انگلیسی و فارسی هم فرقی نداره – البته مصاحبه ها بیشتر تیر ماه انجام میشه تا اون موقع وقت دارید.

سمین
سمین

خیلی ممنون

سلولی
سلولی

با سلام خدمت همه ی دوستان . تبریک میگم بابت رتبه های خوبتون. ولی میخوام بهتون بگم درسته که رتبه تون عالییی شده ولی اصلا کافی نیست . مصاحبه هم چیزه زیادی از شما رو ثابت نمیکنه. به فکر راهکارهای بهتر باشین.پارسال رتبه ده و پانزده ژنتیک جایی پذیرفته نشدن با اینکه مقاله هم داشتن .

سمین
سمین

به نظرتون بدون مقاله شانسی هست؟

سلولی
سلولی

بله حتما.

باران
باران

سلام دوست عزیز. میتونم بپرسم چرا دوستاتون رد شدن؟ یعنی درواقع پارتی بازی خیلی زیاده؟ راهکار بهتر یعنی چی؟

باران
باران

سلام دوستان. لطفا کسانیکه پارسال مصاحبه رفتن بیان راهنمایی کنن که روال مصاحبه چطور بوده و رزومه در چه حد باشه قابل قبوله و اینکه اگر از مصاحبه رد شدن دلیلش چی بوده. لطفا راهنمایی کنید دوستان عزیز. خیلی ممنون

ژنتیک
ژنتیک

سلام -در مصاحبه ها بیشتر تاکید بر پایان نامه است ، مواد و روش ها – گاها بحث آماری – داشتن مقاله – داشتن مدرک زبان یا اینکه اگه تعداد شرکت کننده ها زیاد نباشند فرصت معرفی خودتون به انگلیسی – ودر نهایت از همه مهمتر تسلط واعتماد به نفس کافی. موارد دیگه آشنا بودن اساتید مصاحبه کننده با شما در خیلی موارد هم موثر بوده.

باران
باران

خیلی ممنون دوست عزیز. یک مقاله isi و یک پوستر و یک سخنرانی بنظرتون برای رزومه قابل قبول هست؟
سوالات تخصصی هم میپرسن؟
از روشهای ازمایشگاهی مثل پی سی ار و الکتروفورز و ۰۰۰ سوال میپرسن؟
برای قدرت بیان مثلا میخوان که یه مبحثی رو تدریس یا توضیح بدی؟

ژنتیک
ژنتیک

اگه نفرات مصاحبه شونده زیاد باشند برای سوالات تخصصی وقت نمیشه و فقط از پایان نامه می پرسند. از روش های آزمایشگاهی مربوط به پایانه از تون سوال میشه که چرا مثلا با این روش انجام دادید یا مشابه این. تدریس مبحث از کسی نمی خوان.

باران
باران

مرسی از راهنماییتون

ژنتیک سیا
ژنتیک سیا

با سلام. دوستان با رتبه ی 30 میشه ژنتیک دانشگاه تبریز قبول شد؟؟

ژنتیک
ژنتیک

سلام – تبریک میگم – انشالله موفق باشید – بستگی به رزومه اتون داره – واینکه دوره ارشد دانشجوی کدوم دانشگاه بودید.

رامتین
رامتین

میکروبیولوژی کسی هست؟رتبه چند شدید؟
کلا روزانه و شبانه 27 نفر پذیرش داره، و ده تا دانشگاه، ما فقط باید همینارو بزنیم؟بر اساس علاقه؟مثلا از گرایش سلولی مولکولی نمیشه انتخاب کرد؟

ژنتیک
ژنتیک

پارسال خانمی با رتبه 36 از دانشجویان خودشون رو برداشتند – خانمی با رتبه 79 که مجاز شبانه أانشگاه تبریز بود از طریق استعداد درخشان برداشتند (دانشجوی خودشون بودند)- آقایانی با رتبه های 20 و 37 رو حتی برای شبانه هم برنداشتند.

1 4 5 6