مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران

2307

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سازه

مهندسی راه آهن

خط و سازه های ریلی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – تئوری الاستیسیته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه

2308

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی زلزله

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – دینامیک خاک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مهندسی زلزله

2309

رشته و گرایش

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک خاک – مهندسی پی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مکانیک خاک و پی

2310

رشته و گرایش

مهندسی عمران

 آب و سازه‌های هیدرولیکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک پیشرفته – طراحی هیدرولیکی سازه)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

2311

رشته و گرایش

مهندسی عمران

راه و ترابری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – راه و ترابری

2312

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی هیدرولیک دریا – اصول طراحی سازه‌های (متعارف) دریایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های دریایی

2313

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مدیریت منابع آب

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (آب‌های زیرزمینی پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

2314

رشته و گرایش

مهندسی عمران

حمل و نقل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – برنامه‌ریزی حمل‌ونقل)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ حمل‌ و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – حمل و نقل

2315

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مدیریت ساخت

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه‌ریزی و کنترل پروژه – روش‌های ساخت)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

2316

رشته و گرایش

مهندسی عمران

 محیط زیست

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب – مبانی انتقال، انتشار و مدل‌سازی آلاینده‌ها)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – محیط زیست

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. پارسا گفت:

  با سلام دوستان چند مجله علمی پژوهشی میتونید برایم معرفی کنید؟ یا ای اس ای که هم مورد پذیرش دانشگاه ها باشه هم ارزون

 2. [javad گفت:

  سلام منم برای ژئوتکنیک دانشگاه گیلان هنوز نتونستم ثبت نام کنم سایتش بسته است گفته بودن تا 72 ساعت قبل از مصاحبه کارت ورودبه جلسه بگرید تاریخ مصاحبه 29خرداد ساعت 9صبح می باشد

 3. علی گفت:

  سلام دوستان من برای سازه دانشگاه گیلان هنوز اینترنتی ثبت نام نکردم از دو روز پیش هم سایتش باز نمیشه!!!! لطفا لطفا هرکی اطلاع داره مصاحبه اش چه تاریخیه و تاریخ اتمام ثبت نام اینترنتی کیه بگه

 4. آیا می شود؟؟ گفت:

  سلام دوستان، بچه های مدیریت ساخت کسی هست که قبلا مصاحبه رفته باشه؟؟؟ میخام بدونم از چی معمولا سوال میپرسن؟ این سوالای تخصصی که میگن یعنی چی؟؟؟

 5. مازیار گفت:

  امروز رفتم سازه دانشگاه نوشیروانی بابل.گیردادن که چرا اونها رو اول انتخاب نکردم .خیلی شاکی بودن

 6. شقایق گفت:

  سلام. من یه مشکلی برام پیش اومده و این که اصلا نمیتونم وارد سامانه گلستان علم و صنعت بشم یعنی اصلا برام گزینه داوطلب نمیاد کسی هست که فرم علم و صنعت رو پر کرده باشه؟

 7. احسان گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  دوستان تو بعضی دانشگاه ها تاریخ مصاحبه ای که دفترچه سنجش اعلام کرده با اون چیزی که خود دانشگاه اعلام کرده متفاوته . مثلا دانشگاه علم و صنعت تو دفترچه سنجش میگه 25 تیر خود دانشگاه زده 29 خرداد بیاید برای مصاحبه . آخرش کدوم اصل حساب میشه؟ کی باید رفت؟ ممنون. دوستون دارم.

 8. بهی گفت:

  سلام بچه ها کسی میدونه برای مصاحبه سازه دانشگاه کرمان آزمون کتبی هم باید داد یا نه ؟…

 9. beh گفت:

  سلام بچه ها کسی میدونه برای مصاحبه سازه دانشگاه کرمان آزمون کتبی هم باید داد یا نه ؟…

 10. محسن گفت:

  سلام ببخشید کسی میدونه چطور باید مدارک امو clear book کنم برای دانشگاه بفرستم

  • مرتضی گفت:

   سلام
   کاری نداره
   اول یه پوشه کلیربوک میخره که تعداد برگه هاش متناسب با مدارک درخواستی باشه
   بعد بترتیبی که دانشگاه مورد نظر کفته مدارک رو در اون از راست به چپ قرار میدی.
   کار تمام است
   موفق باشید

 11. شقایق گفت:

  سلام کسی میدونه فرم مصاحبه دانشگاه علم و صنعت رو کجا زده؟

 12. شقایق گفت:

  سلام ببخشید کسی می دونه علم و صنعت فرم توصیه نامه داره یا نه؟م

 13. ali گفت:

  سلام.دوستان امروز دانشگاه بین الملل قزوین رفتم مصاحبه. واسه ۲نفر روزانه و۱ نفر شبانه حدود ۴۰ نفر اومده بودند.واقعا چند برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه کردند؟

  • عالمی گفت:

   سلام

   چه رشته ای؟مصاحبه ها چطور بود؟

  • مجتبی گفت:

   سلام
   منم قزوین رفتم مصاحبه
   اصلا راضی نیستم.
   اساتید انگار فقط میخواستن که آدم رو مسخره کنن.
   سوالا خیلی بی ربط بود.
   دوستان دیگه که اومده بودن قزوین لطفا نظرشون رو بدن.ممنون

  • ساناز گفت:

   سلام
   فکر میکنم اشتباه میکنید.
   قزوین در تمام رشته های عمرانی 3 نفر روزانه و 3 نفر شبانه پذیرش داشت.
   بصورتی که شما گفتید در هیچ رشته ای پذیرش نداشت

  • مرتضی سازه گفت:

   سلام . برای پذیرش دو نفر جلسه مصاحبه از این بهتر نمیشه.
   چون مطمئنا بیش از دو نفر از دانشجویان این دانشگاه در جلسه حضور دارن و اولویت اونها هستن مگر اینکه واقعا نسبت به اون دانشگاه سطح بالاتر داشته باشید

 14. عمران سازه گفت:

  سلام دوستان سازه اگه امسال جایی مصاحبه رفتن یا این چند روز میخوان برن لطفا بیان تجربشون رو بگن

 15. مدیریت گفت:

  به نظرتون با رتبه 50 مدیریت ساخت برم مصاحبه نوبت دوم دانشگاه تهران با توجه به این موضوع که کلا پذیرش مدیریت ساخت 13 نفره؟
  یک مقاله ISI و 4 علمی پژوهشی دارم و فارغ التحصیل گرایش سازه هیدرولیکی امیرکبیر

 16. M.M گفت:

  برای صنعتی اصفهان چطور وارد سامانه بشیم؟؟؟؟؟؟

  • عالمی گفت:

   سلام
   ابتدا برای یوزر میزنی
   شماره داوطلبی+U18
   برای پسورد هم کد ملی

   مثلا اگر شماره داوطلبیت هست 123456 میزنی

   U18123456
   بعد هم برای پسورد کدملیتون

   موفق باشید

 17. محسن گفت:

  سلام اکثرا نوشته هزینه تحصیل و کی میده چی باید بنویسیم

  • ali گفت:

   سلام،فکر می کنم منظور ازاین سوال اینه که اساتید بفهمنددانشجو می تونه وقت برای تحصیل وتحقیق بزاره یا باید کار کنه وخرج تحصیل وزندگی را در بیاره.پس پاسخگویی بسته به شرایط هر شخص داره.

 18. محسن گفت:

  سلام اکثرا میپرسن هزینه زندگی شما رو کی میده چی باید بنویسیم

 19. ali گفت:

  سلام،دوستان اطلاع دارند که دانشگاه های سراسری زمان مجدد جهت مصاحبه با داوطلبین غایب در روز مصاحبه در نظر میگیرن یا نه؟

  • مرتضی سازه گفت:

   سلام . صنعتی بابل که پیش تر اعلام کرده بود دو زمان رو.
   اکثر دانشگاهها زمان مصاحبه مجددی نداند. استثناعا شاید یکی دو دانشگاه

 20. ali گفت:

  سلام،دوستان با توجه به فشرده بودند مصاحبه ها اطلاع دارید دانشگاه های سراسری هم مصاحبه مجدد برای داوطلبان غایب در نظر میگیرن یا نه؟

 21. زیبا گفت:

  سلام دوستان
  میخواستم بپرسم که کسی دانشجوی پردیس خوارزمی هست و یا اینکه تجربه مصاحبه پارسال رو داره؟
  میشه تجربتونو برامون بگید؟من خیلی استرس دارم.
  ممنونم

 22. زیبا گفت:

  سلام دوستان
  کسی پارسال مصاحبه پردیس خوارزمی رو رفته؟
  میشه تجربه تونو برامون بگید.ممنون میشم

 23. محسن گفت:

  سلام تو اطلاعیه زده مدرک کارشناسی و یا ریز نمرات اگه اصل مدرک همراهم باشه کافیه یا حتما باید ریزنمرات داشته باشیم؟