مدرسان شریف کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن کنفرانس بین المللی ایده های نوین درمهندسی ، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری نفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران

2307

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سازه

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – تئوري- الاستیسیته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه

2308

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی زلزله

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – دینامیک خاك)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مهندسی زلزله

2309

رشته و گرایش

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک خاك – مهندسی پی پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مکانیک خاک و پی

2310

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک پیشرفته – طراحی هیدرولیکی سازه)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

2311

رشته و گرایش

مهندسی عمران

راه و ترابری

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – تحلیل و طراحی روسازي پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – راه و ترابری

2312

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سواحل، بنادر و سازه‌هاي دریایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی هیدرولیک دریا – اصول طراحی سازه‌هاي (متعارف) دریایی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های دریایی

2313

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت منابع آب

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (آب‌هاي زیرزمینی پیشرفته – هیدرولوژي مهندسی پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

2314

رشته و گرایش

مهندسی عمران

حمل و نقل

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – برنامه‌ریزي حمل‌ونقل)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – حمل و نقل

2315

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه‌ریزي و کنترل پروژه – روش‌هاي ساخت)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

2316

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی محیط زیست

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب – مبانی انتقال، انتشار و مدل‌سازي آلاینده‌ها)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – محیط زیست

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۳۱۴)

 1. جامدات گفت:

  دوستان راجع دانشگاه شهید رجایی و مصاحبه اش چیزی میدونید؟

 2. سارا گفت:

  سلام کسی میتونه بگه رتبه ٣٠رشته عمران مدیریت منابع آب امید به قبولی داشته باشم؟!!!۴٢نفر ظرفیت شبانه و روزانه هاست!

  • منابع آب گفت:

   چرا که نه مخصوصا در دانشگاهی که ارشد بودید بستگی به اختلاف تراز شما با رتبه های پایین تر هم داره. برای کسب این رتبه چه درصدایی زدید؟ در ضمن اگه اشتباه نکنم تعداد روزانه ها ۳۱ و شبانه ۷ و پردیس ۲ تا است که مجوعا ۴۰تا می شود درسته؟

 3. محمد گفت:

  مهندسین عزیز اگه میشه رتبه تون رو با درصداتون بگید تا استفاده کنیم.ممنون

 4. فرح-زلزله گفت:

  دوستان سلام. من دو مطلب رو شنیدم که از صحتش خبر ندارم خواستم بدونم اینجا کسی میتونه راهنمایی کنه؟
  اول اینکه مثلا نفر اول رتبه اش بهتر از نفر دوم شده اما در ترتیب دانشگاه اول اومده دانشگاه شریف رو زده بعد دانشگاه اردبیل مثلا. بعد نفر دوم که رتبه اش بدتره اول اومده اردبیل زده بعد شریف. حالا میگن نفر دوم چون انتخاب اولش اردبیل بوده دعوت به مصاحبه میشه بعد نفر اول شریف دعوت نمیشه اما چون اردبیل انتخاب دومشه اون رو هم دعوت نمیشه چون نفر دوم، زودتر طبق اولویت هاش دعوت شده. درسته همچین چیزی؟ با نه اول تمام انتخاب های رتبه ۱ بررسی میشه بعد میرن سراغ تمام انتخاب های رتبه ۲؟ قاعدتا باید این درست باشه که به ترتیب رتبه انتخاب ها بررسی شه.
  و دومین مطلبی که شنیدم این بود: که مثل سالهای قبل نیست که مثلا من بیام اول شریف بزنم بعد علم و صنعت. بعد در هر دو مصاحبه قبول شم. وقتی بخوام تعهد بدم بیام علم و صنعت رو تعهد بدم. در حالیکه که میگن امسال دست دانشجو نیست که در مرحله ثبت نام و تعهد انتخاب کنه. بلکه به ترتیب انتخاب دانشگاه باید بره. یعنی اولین انتخابی که در مصاحبه قبول شدیم.

  • محمد گفت:

   سلام.اینطوری نیست.
   اولا که تعداد دعوت شده ها خیلی بیشتر از ظرفیت مورد نظر دانشگاه است تا بتونه به وضعیت پژوهشی و علمی دانشجو هم توجه داشته باشه و لذا مطمئن باشید اگر رتبه شما بالاتر باشه شما هم دعوت میشید.مگر اینکه تعداد محلهای دعوت محدود باشه مـثلا ۵ تا و شما دانشگاه مورد نظرتون رو در الویت ۶ و بعد زده باشید.
   اما در هر صورت دعوت به مصاحبه دلیل قبول شدن شما نیست و نتیجه کلی مهمه

   در مورد سوال دوم اینطورکه گفتن اگه شما اولویت اولتون قبول بشد الویتهای بعدیتون آزاد میشه تا به سایرین برسه.

 5. امیرعلی- سازه گفت:

  دوستان کسی میدونه تراز سال گذشته سازه روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه چند بوده؟ خیلی مهمه اگه کسی اطلاع داره بگه لطفا
  دوم اینکه آیا سال گذشته دانشگاهی داشتیم که تراز روزانه سازه ش حدود ۲۲۰۰باشه؟؟؟

 6. omran ab گفت:

  دوستان گرایش عمران مدیریت منابع آب لطفا بیایید و رتبه هاتونو بگید،آیا با رتبه ١٢٠ برای دانشگاه های روزانه سمنان وتهران ویا شبانه تهران دعوت به مصاحبه میشوم؟تو کل کشور ۴٢ نفر کلا شبانه و روزانه میگیره،پردیسم یک جا داده

 7. سعید_ عمران گفت:

  سلام دوستان وقت بخیر. با رتبه ۱۲۲۰ از ۲۵۸۰ نفر مجاز به انتخاب رشته ازاد شدم . ایا امیدی هست که دعوت به مصاحبه رشته عمران سازه دانشگاه ازاد بشوم. دانشگاه مورد نظرم ازاد اهواز یا دزفول هست

 8. عمران-سازه گفت:

  سلام.
  رتبه ۲۰۴ گرایش سازه با تراز ۳۱۶۰، امکان دعوت به مصاحبه روزانه کرمان و زاهدان هست؟؟
  به نظرتون بالاترین تراز نفر اول سازه بیشتر از ۵۰۰۰ است؟

 9. محمد گفت:

  بچه ها چرا دانشگاه آزاد هیچ اطلاعیه ای در مورد آزمون دکترا نمیده؟
  دفترچه،زمان بندی و ……..

 10. دوستان سازه ای خواهش میکنم جواب بدید!!!!! گفت:

  از دوستان عمران – سازه کسی هست که رتبش در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ شده باشه؟ اگه کسی هست خواهش میکنم ترازش رو اعلام کنه خیلی واسم حیاتیه

 11. ملیحه گفت:

  سلام دوستان
  کسی میدونه دانشگاههای شبانه تهران حدودا تا چه رتبه یا ترازی میشه امیدوار بود؟

 12. محمد سازه گفت:

  با سلام،
  دوستان الان دقیقا دعوت به مصاحبه به چه شکله؟؟!!
  دانشگاهها حدنصاب اعلام میکنن و ۵۰ تا انتخاب داریم یا اینکه مثل ۹۴ به قبل به ۵ تا دانشگاه دعوت میشیم؟!!

 13. سارا گفت:

  دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد کی میاد روی سایت؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 14. امیرعلی گفت:

  با رتبه۳۶۷ سازه و آخرین رتبه مجاز روزانه ۱۰۷۹جایی دعوت به مصاحبه روزانه میشم؟امسال روزانه ۱۳۵ نفر میگیره

 15. سارا گفت:

  سلام دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید
  من گرایش زلزله هستم انتخابهای محدودی دارم چون پذیرش کمی داره میخاستم ببینم میتونم گرایش های دیگه مثل سازه یا ژیوتکنیک رو هم انتخاب کنم؟
  لطفا راهنمایی کنید

  • omran ab گفت:

   خیر،تو دفترچه نوشته فقط رشته انتخابی،حتی اجازه تغییر رشته هم وجود نداد.

  • بیتا گفت:

   من که یکسالمو باختم . گرایشم مدیریت ساخته . رتبمم خوب .امت تو خوابمم نمیبینم روزی روزانه قبول شم . دفترو ببین چقد وضعیتم داغونه . اگه سازه بودم با رتبم صد درصد روزانه دعوت میشدم روزمه هم داستم . دارم از غصه دق میکنم دق
   فقط هفت تا روزانه میخواد که اونام همون بچه های خودشونو تهرانو امیرکبیر که هستن میگیرن نه شهریتانچ

 16. omran ab گفت:

  آیا با رتبه ١٢٠ عمران مدیریت منابع آب امیدی به روزانه سمنان یا شاهرود هست؟دعوت به مصاحبه برای روزانه میشوم؟خواهشا پاسخ دهید؟

 17. محمد گفت:

  سلام دوستان من رتبه ۵۷ عمران ژئوتکنیک شدم دو مقاله isi هم در مرحله اجزه چاپ دارم با توجه به اینکه ارشدم سازه از دانشگاه تبریز بوده و به سال ۸۱ برمیگرده احتمال پذیرش روزانه در فردوسی مشهد رو دارم؟

 18. 97 گفت:

  چند ماه درس خوندن کافیه بچه‌ها؟

 19. 97 گفت:

  زمان برگزاری کنکور دکتری سال ۹۶ رو کسی میدونه؟ چرا سنجش ننوشته کنکور کی برگزار میشه؟

 20. منصور گفت:

  سلام.دوستان تعداد شرکت کننده ها در آزمون چقدر بود؟میشه از روی کارنامه تن بگید؟ممنون

 21. سهی گفت:

  سلام دوستان بارتبه ۱۸۷ سازه
  یه مقالهISI یه علمی پژوهشی سه تاکنفرانس
  شانس روزانه دارم ؟ به نظرتون کجاها؟

 22. زهرا گفت:

  دوستان بدون رزومه اما با رتبه ۲۵
  امید قبولی هست
  آخه ترم چهارم هستم تازه کار پایان نامه شروع شده

 23. زهرا گفت:

  سلام دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه که آیا با رتبه ی ۲۶۹ سازه جایی برای مصاحبه روزانه دعوت میشم یا نه؟ممنون میشم اگر کسی بتونه جواب بده

 24. زهرا گفت:

  سلام دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه که آیا با رتبه ی ۲۶۹ سازه جایی برای مصاحبه روزانه دعوت میشم یا نه؟

 25. سازه گفت:

  سلام، خواااااااهش میکنم هر کی میدونه جواب بده، با رتبه ۷۹۵، واسه روزانه مجاز شدم، خواهشا جواب بدید با این رتبه شبانه احتمال دعوت به مصاحبه دارم یا نه؟ خواهشا جواب بدید.

 26. عمران سازه گفت:

  باسلام
  با رتبه ۱۶۴۰ می توان برای دانشگاه آزاد امید داشت؟ غیر انتفاعی یا پردیس چطور؟

 27. بیتا گفت:

  تمام موهام سفید شد . یکسال کامل خوندم خونه موندم زندگیمو گذاشتم
  گرایش مدیریت ساخت بودم که ایکاش هرگز این گرایش امتحان نمیدادم
  الان با ۲۰ درصد تخصصی
  ۳۰ زبان
  ۱۰ استعداد
  مواجه شدم با اینکه اصلا رورانه مجاز نشدم .و فقط،تا ۸۵ روزانه مجازن
  هر چند میدونم فقط،۱۰ تا بیشترم این گرایش نمیگبرن
  اما اگه گرایش،دیپه میدادم امروز رتبم به روزانه هم میرسید
  کل زندگیم خراب شده کل زندگیم

 28. عمران سازه گفت:

  سلام دوستان .رتبه ام ۱۹۳ هست .روزانه یا شبانه امیدی هست

 29. عمران سازه گفت:

  سلام دوستان .رتبه ام ۱۹۳ شده. احتمال روزانه یا شبانه هست

 30. حجت گفت:

  سلام، من رتبه ام ۶۹ شده تو گرایش خاک و پی بین ۱۱۰۰ داوطلب و روزانه مجاز شدم ، میخوام دانشگاه شهرستان قبول بشم ،ایا امیدی هست؟ میخوام دانشگاه دوره ارشدم انتخاب اولم باشه

 31. عمران- سازه گفت:

  یک کتاب دارم- دو مقاله علمی پژوهشی و ۷ مقاله کنفرانس بین المللی و ۸ سال سابقه تدریس در دانشگاه

 32. عمران- سازه گفت:

  با سلام.
  رتبه من در گرایش سازه ۲۰۰ شده. برای روزانه دانشگاه هایی مانند باهنر کرمان و سیستان و بلوچستان یا هرمزگان امیدی هست؟
  ارشدم را فارغ التحصیل شاگرد اول باهنر بودم.

 33. نیما گفت:

  رتبه چند امید به دعوت به مصاحبه روزانه در عمران گرایش منابع آب هست؟

 34. عمران-سازه گفت:

  رتبه: ۴۲

  تخصصی: ۴۰
  استعداد: ۱۰
  زبان: ۷۵
  آخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور: ۱۰۷۹
  رزومه: ۳ مقاله ISI که دو تاش امسال چاپ شدن، ۳ تا کنفرانسی، نمره زبان، ۳ سال سابقه تدریس
  دوستان بنظرتون شانس قبولی روزانه دانشگاههای تهران رو دارم؟
  بنظرتون چه دانشگاههایی رو اولویت بدم؟

  • امیر، سازه گفت:

   سلام دوست عزیز، تبریک میگم بهت، واقعا خوب شدید. به نظر من که احتمال قبولی زیادی دارید.
   میشه راهنمایی کنید تقریبا با چه رتبه ای امکان دعوت به مصاحبه برای دانشگاه روزانه درجه ۳، و همچنین شبانه هست؟
   ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

  • امیر، سازه گفت:

   سلام دوست عزیز، تبریک میگم بهت، واقعا خوب شدید. به نظر من که احتمال قبولی زیادی دارید.
   میشه راهنمایی کنید تقریبا با چه رتبه ای امکان دعوت به مصاحبه برای دانشگاه روزانه درجه ۳، و همچنین شبانه هست؟
   ممنون میشم اگه راهنمایی کنید..

  • الهام گفت:

   سلام تبریک میگم . بله دعوت به مصاحبه میشید ولی هر استادی معمولا دانشجوی خودشو میگیره ، اگر دانشگاه دوره ی ارشدتون رو انتخاب اول بزنید و با استادتون هماهنگ کنید شانس قبولیتون صد در صد هست. چون به هر حال شما رو میشناسه. مهمترین انتخاب ها معمولا انتخاب اول و دوم هست بقیه انتخاب ها یه جورایی سوخته هست. عاقلانه ترین کار اینه هر داتشگاهی که میخوایید انتخاب کنید قبلش با استادی که تخصصش به کار شما میخوره صحبت کنید اگر نظرش مثبت بود همون دانشگاه رو انتخاب اول بزنید. دوست خودم در یک دانشگاه برتر کشور رتبه اش حدود ۴۰ شد و فقط یک مقاله ای کنفرانسی داشت ولی استادش چون میشناختش انتخابش کرد. در صورتی که زمان مصاحبه خیلی ها رزومه قوی تر و رتبه بهتری داشتن ولی در نهایت دوستم انتخاب شد. در انتخاب دانشگاه اول خیلی دقت کنید. خیلی ها رو هم میشناسم که رتبه های خوبی داشتن ولی به خاطر عدم دقت در انتخاب رشته جایی قبول نشدن. انتخاب اولتون خیلی خیلی مهمه.موفق باشید.

 35. ناشناس گفت:

  زهرا خانوم چطوری درصد دروس تخصصی رو بدست اوردید؟

 36. زمین شناسی مهندسی گفت:

  سلام یه سوال مهم دارم ممنون میشم راهنماییم کنید
  کسی که لیسانس زمین شناسی خونده و فوق لیسانس زمین شناسی مهندسی خونده و مقالات و پایان نامه اش تماما روی مباحث ژئوتکنیک باشه و مدرک زبان هم داشته باشه میتونه دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک در مرحله مصاحبه نظر اساتید رو جلب کنه و قبول بشه؟

 37. @@ گفت:

  سلام من دانشجوی دانشگاه ازاد هستم کلا بودم.امکانش هست برای دکتری دولتی درجه۳قبول بشم؟ معدل کارشناسی۱۹٫۱۱معدل ارشد هم هنوز مشخص نیست حدود۱۷به پایین

 38. امیر، سازه گفت:

  دوستان سازه خواش میکنم هر کی تجربه داره و میدونه جواب منو بده، خواهشا جواب بدید.
  تخصصی 10
  زبان 27
  استعداد 23
  امید داشته باشم برای دعوت به مصاحبه یا نه؟
  تو رو خدا هر کس میدونه جواب بده.

 39. علی گفت:

  سلام دوستان. سوال ۱۱۵ استعداد تحصیلی فنی مهندسی هم اشتباه شده. گزینه یک جواب است که در کلید اولیه گزینه ۴ زده شده. لطفا در سایت سازمان سنجش در مورد این سوال اعتراض کنید.

 40. عمران-محیط زیست گفت:

  از دوستان کسی نیست که عمران محیط زیست شرکت کرده باشه؟
  سوالات چطور بود؟

 41. محمد گفت:

  با درصد های
  تخصصی ۴۷
  زبان ۱۰
  استعداد ۵
  امیدی دارم؟
  سازه های دریایی هستم. کسی از سازه های دریایی هستش؟

 42. محمد گفت:

  دوستان سوال ۱۵ هم ایراد داره. مگه تکیه گاه D مفصلی متحرک نیست؟! پس نیروی محوری AD‌صفر نمیشه؟

 43. دکتری سازه گفت:

  سلام. دوستان واقعا سوالات عمران بویژه سازه جای تاسف دارد.1. سوال 13 تحلیل کیفت اشکال بسیار پایین و غیر قابل تشخیص.سوال 18 تحلیل در گزینه ها موجود نیست. دینامیک سوال 24 و 25 را اشتباه جواب داده. الاستیسیته سوال 39 اشتباه جواب داده و سوال 40 و 44 نیز جواب صحیح در گزینه ها موجود نیست. لطفا اطلاع رسانی کنید.

 44. هادی گفت:

  سازه
  تخصصی 48
  استعداد 6
  زبان 82

 45. سازه گفت:

  با تخصصی 25 زبان 40 و استعداد منفی 5 رتبه چند میشه حدودا؟روزانه میارم؟

  • سلمان گفت:

   فکر نکنم بشه از الان پیش بینی کرد
   نظر شما در باره ازمون سازه امسال چیه من که فکر کنم سوالات امسال خیلی بدتر از پارسال بود مخصوصا دینامیک سازه الاستیسیته و ازمون هوش

 46. Mahsa گفت:

  سلام عمران زلزله
  تخصصی 7%
  استعداد 11 %
  زبان 52%
  بنظرتون شانسی دارم؟
  رتبم چند میشه تقریبا

 47. زهرا گفت:

  بچه ها من با تخصصی 30 درصد زبان 30 درصدو استعداد 30 درصد تو گرایش سازه حدودا چه رتبه ای میارم؟دارمم میمیرم از استرس اگه کسی میدونه یه تخمین بزنه

  • امیر علی گفت:

   بین 100 تا 150

   • امیر علی گفت:

    من چی بگم که همش 16 درصد زبان زدم، 25 استعداد، 20درصد تخصصی زدم. خیلی حالم بده.

    • زهرا- عمران سازه گفت:

     درکتون میکنم منم خیلی حالم بده خیلی خوندم خیلی اما افسوس…من آدم کنکور دادن نیستمهمیشه کنکورامو خراب میکنم ار جلسه که میام بیرون اونوقت همه چی رو براه میشههمه جوابایادم میاد سرجلسه از استرس تپش قلب میگیرمواقعا کنکور دادن مهارته

     • علی ج گفت:

      دقیقا مثل من، زمانی که دفترچه سوالات اومد، 6تا دیگه از سوالا تحلیل و مقاومتو تونستم حل کنم، و این واقعا واراحتم میکنه که چرا سر جلسه نتونستم.

  • سلمان گفت:

   سوالات سازه امسال رو با سالهای ۹۴ و ۹۳ نمیشه مقایسه کرد دینامیک سازه و الاستیسیته مثل سالهای قبل نبود و هوش و استعداد از هر سال خیلی سخت تر بود فکر کنم رتبه شما با این درصد ها خیلی بهتر از همین درصد ها در سالهای قبل بشه ازمون رو با کلید اولیه که امروز منتشر شده برسی کنید چون من فکد میکردم تخصصی رو ۴۰ زدم الان شده ۳۳

   • مژده گفت:

    دقیقا همین طوره، اصلا تیپ سوالات عوض شده بود، مخصوصاالاستیسیته
    تنها چیزی که تغییر چندانی نکرده بود به نظرم زبان بود، از لحاظ مقایسه با سالای پیش

 48. حسین گفت:

  از دوستان عمرانی کسی نیست؟

 49. مهرداد موحدی گفت:

  دوستان کسی میدونه با کدام متد میشه جز نفرات برتر کنکور دکترا در سال 1390 بود؟

 50. آرامش گفت:

  سلام بچه های سازه
  ریاضیات که جز سوالات نیست?

 51. علی گفت:

  سلام دوستان
  آیا کتابی که بانک سوالات دکترای سازه سالای قبل با حل تشریحی باشه هست؟؟؟ اگه کسی کتاب مناسبی تو این زمینه میشناسه ممنون میشم راهنماییم کنه

 52. آرمان ژئوتکنیک گفت:

  دوستان عمران مثل این که شدیدا مشغول خوندن هستن و وقت ندارن یه سر به سایت بزنن

 53. آرمان ژئوتکنیک گفت:

  با سلام از دوستان عزیز کسی هست برای آزمون دکتری ژئوتکنیک خودشو آماده کرده باشه؟اگر کسی هست جواب بده در مورد منابع و …تبادل نظر کنیم

 54. عمران - مدیریت ساخت گفت:

  لطفا اگر کسی اطلاعات داره در مورد اینکه بیشترین و مهمترین فصل مقاومت و تحلیل که هر ساله آزمون دکترای عمران مدیریت ساخت سوال داده میشه راهنمایی کنین چون زمان زیادی نداریم تمام منابع رو بخونیم.ممنون

 55. علی گفت:

  سلام این منابع اعلام شده هم واسه سراسری و آزاد هستش یا واسه آزاد فرق داره؟؟؟؟ممنون میشم کمک کنین

 56. فاطمه گفت:

  سلام ازمونای دکتری عمران جواب تشریحی نداره؟

 57. عمران سازه گفت:

  سلام
  لطفا راهنماییم کنید
  من هنوز شروع به خوندن نکردم
  چون زبانم ضعیف هست میخوام کلا زبان نخونم و بجاش استعداد رو خوب بخونم. به نظرتون کار درستی هست؟؟؟
  برای درس دینامیک و الاستیستیه هم موندم چیکار کنم…
  کسی منبع مناسبی سراغ داره؟؟؟
  این کلاسهای موسسات مثل مدرسان شریف، ماهان و پارسه برای درس الاستیسیته چطورن؟؟؟
  کسی استفاده کرده؟؟؟
  کدوم موسسه بهتره؟؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید.
  برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم

 58. داود کرمی مفرد گفت:

  باسلام و آرزوی سلامتی.

  ممکنه منابع و مولفین پیشنهادی واسه آزمون دکترای دانشگاه آزاد رشته مهندسی و مدیریت ساخت عمران رو بگین.
  ممنون

 59. عطیه سادات گفت:

  سلام وقت بخیر من می خوام آزمون دکترای ژئوتکنیک شرکت کنم و از هفته دوم آبان میخوام شروع کنم بنظرتون می رسم؟؟؟یه راهنمای می خوام برای منابع برای دینامیک خاک پی پیشرفته چی بخونم خوبه؟ برای مقاومت مصالح و تحلیل چی و بین این دوتا درس کدوم رو بخونم بهتره چون احتمالا نمیرسم به هردو برای درس زبان و استعداد چه کتابی پیشنهاد میدید ممنون از این که وقت میذارید و راهنماییم میکنید

 60. م.ح گفت:

  با سلام، براي رشته مديريت ساخت، چه منابعي را براي دروس تخصصي پيشنهاد ميكنيد؟

 61. مهران احمدی گفت:

  سلام دوستان
  واحد امارات شهریه اش مانند واحدهای بین الملل دیگه هستش ودانشگاه عالی وثبت نام درتهران هستش و پول وتمام کارهای اداری در تهران انجام میشه وخیلی خوبه
  در ضمن دوستان دانشگاه آزاد از سال بعد این طوری دانشجو نمیگیره چون از دست خودش خارج شده وافتاده دست سارمان سنجش….
  یک شنبه در سایت سازمان مرکزی شرایط ثبت نام اعلام خواهد کرد

درج نظر