مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران

2307

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سازه

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – تئوری- الاستیسیته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه

2308

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی زلزله

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – دینامیک خاک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مهندسی زلزله

2309

رشته و گرایش

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک خاک – مهندسی پی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مکانیک خاک و پی

2310

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک پیشرفته – طراحی هیدرولیکی سازه)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

2311

رشته و گرایش

مهندسی عمران

راه و ترابری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – راه و ترابری

2312

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی هیدرولیک دریا – اصول طراحی سازه‌های (متعارف) دریایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های دریایی

2313

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت منابع آب

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (آب‌های زیرزمینی پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

2314

رشته و گرایش

مهندسی عمران

حمل و نقل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – برنامه‌ریزی حمل‌ونقل)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – حمل و نقل

2315

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه‌ریزی و کنترل پروژه – روش‌های ساخت)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

2316

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی محیط زیست

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب – مبانی انتقال، انتشار و مدل‌سازی آلاینده‌ها)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – محیط زیست

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲۱۵)

 1. هادی می‌گه:

  سازه
  تخصصی ۴۸
  استعداد ۶
  زبان ۸۲

 2. سازه می‌گه:

  با تخصصی ۲۵ زبان ۴۰ و استعداد منفی ۵ رتبه چند میشه حدودا؟روزانه میارم؟

  • سلمان می‌گه:

   فکر نکنم بشه از الان پیش بینی کرد
   نظر شما در باره ازمون سازه امسال چیه من که فکر کنم سوالات امسال خیلی بدتر از پارسال بود مخصوصا دینامیک سازه الاستیسیته و ازمون هوش

 3. Mahsa می‌گه:

  سلام عمران زلزله
  تخصصی ۷%
  استعداد ۱۱ %
  زبان ۵۲%
  بنظرتون شانسی دارم؟
  رتبم چند میشه تقریبا

 4. زهرا می‌گه:

  بچه ها من با تخصصی ۳۰ درصد زبان ۳۰ درصدو استعداد ۳۰ درصد تو گرایش سازه حدودا چه رتبه ای میارم؟دارمم میمیرم از استرس اگه کسی میدونه یه تخمین بزنه

  • امیر علی می‌گه:

   بین ۱۰۰ تا ۱۵۰

   • امیر علی می‌گه:

    من چی بگم که همش ۱۶ درصد زبان زدم، ۲۵ استعداد، ۲۰درصد تخصصی زدم. خیلی حالم بده.

    • زهرا- عمران سازه می‌گه:

     درکتون میکنم منم خیلی حالم بده خیلی خوندم خیلی اما افسوس…من آدم کنکور دادن نیستمهمیشه کنکورامو خراب میکنم ار جلسه که میام بیرون اونوقت همه چی رو براه میشههمه جوابایادم میاد سرجلسه از استرس تپش قلب میگیرمواقعا کنکور دادن مهارته

     • علی ج می‌گه:

      دقیقا مثل من، زمانی که دفترچه سوالات اومد، ۶تا دیگه از سوالا تحلیل و مقاومتو تونستم حل کنم، و این واقعا واراحتم میکنه که چرا سر جلسه نتونستم.

  • سلمان می‌گه:

   سوالات سازه امسال رو با سالهای ۹۴ و ۹۳ نمیشه مقایسه کرد دینامیک سازه و الاستیسیته مثل سالهای قبل نبود و هوش و استعداد از هر سال خیلی سخت تر بود فکر کنم رتبه شما با این درصد ها خیلی بهتر از همین درصد ها در سالهای قبل بشه ازمون رو با کلید اولیه که امروز منتشر شده برسی کنید چون من فکد میکردم تخصصی رو ۴۰ زدم الان شده ۳۳

 5. حسین می‌گه:

  از دوستان عمرانی کسی نیست؟

 6. مهرداد موحدی می‌گه:

  دوستان کسی میدونه با کدام متد میشه جز نفرات برتر کنکور دکترا در سال ۱۳۹۰ بود؟

 7. آرامش می‌گه:

  سلام بچه های سازه
  ریاضیات که جز سوالات نیست?

 8. علی می‌گه:

  سلام دوستان
  آیا کتابی که بانک سوالات دکترای سازه سالای قبل با حل تشریحی باشه هست؟؟؟ اگه کسی کتاب مناسبی تو این زمینه میشناسه ممنون میشم راهنماییم کنه

 9. آرمان ژئوتکنیک می‌گه:

  دوستان عمران مثل این که شدیدا مشغول خوندن هستن و وقت ندارن یه سر به سایت بزنن

 10. آرمان ژئوتکنیک می‌گه:

  با سلام از دوستان عزیز کسی هست برای آزمون دکتری ژئوتکنیک خودشو آماده کرده باشه؟اگر کسی هست جواب بده در مورد منابع و …تبادل نظر کنیم

 11. عمران - مدیریت ساخت می‌گه:

  لطفا اگر کسی اطلاعات داره در مورد اینکه بیشترین و مهمترین فصل مقاومت و تحلیل که هر ساله آزمون دکترای عمران مدیریت ساخت سوال داده میشه راهنمایی کنین چون زمان زیادی نداریم تمام منابع رو بخونیم.ممنون

 12. علی می‌گه:

  سلام این منابع اعلام شده هم واسه سراسری و آزاد هستش یا واسه آزاد فرق داره؟؟؟؟ممنون میشم کمک کنین

 13. فاطمه می‌گه:

  سلام ازمونای دکتری عمران جواب تشریحی نداره؟

 14. عمران سازه می‌گه:

  سلام
  لطفا راهنماییم کنید
  من هنوز شروع به خوندن نکردم
  چون زبانم ضعیف هست میخوام کلا زبان نخونم و بجاش استعداد رو خوب بخونم. به نظرتون کار درستی هست؟؟؟
  برای درس دینامیک و الاستیستیه هم موندم چیکار کنم…
  کسی منبع مناسبی سراغ داره؟؟؟
  این کلاسهای موسسات مثل مدرسان شریف، ماهان و پارسه برای درس الاستیسیته چطورن؟؟؟
  کسی استفاده کرده؟؟؟
  کدوم موسسه بهتره؟؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید.
  برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم

 15. داود کرمی مفرد می‌گه:

  باسلام و آرزوی سلامتی.

  ممکنه منابع و مولفین پیشنهادی واسه آزمون دکترای دانشگاه آزاد رشته مهندسی و مدیریت ساخت عمران رو بگین.
  ممنون

 16. عطیه سادات می‌گه:

  سلام وقت بخیر من می خوام آزمون دکترای ژئوتکنیک شرکت کنم و از هفته دوم آبان میخوام شروع کنم بنظرتون می رسم؟؟؟یه راهنمای می خوام برای منابع برای دینامیک خاک پی پیشرفته چی بخونم خوبه؟ برای مقاومت مصالح و تحلیل چی و بین این دوتا درس کدوم رو بخونم بهتره چون احتمالا نمیرسم به هردو برای درس زبان و استعداد چه کتابی پیشنهاد میدید ممنون از این که وقت میذارید و راهنماییم میکنید

 17. م.ح می‌گه:

  با سلام، برای رشته مدیریت ساخت، چه منابعی را برای دروس تخصصی پیشنهاد میکنید؟

 18. مهران احمدی می‌گه:

  سلام دوستان
  واحد امارات شهریه اش مانند واحدهای بین الملل دیگه هستش ودانشگاه عالی وثبت نام درتهران هستش و پول وتمام کارهای اداری در تهران انجام میشه وخیلی خوبه
  در ضمن دوستان دانشگاه آزاد از سال بعد این طوری دانشجو نمیگیره چون از دست خودش خارج شده وافتاده دست سارمان سنجش….
  یک شنبه در سایت سازمان مرکزی شرایط ثبت نام اعلام خواهد کرد

درج نظر