مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران

2307

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سازه

مهندسی راه آهن

خط و سازه های ریلی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – تئوری الاستیسیته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه

2308

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی زلزله

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – دینامیک خاک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مهندسی زلزله

2309

رشته و گرایش

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک خاک – مهندسی پی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مکانیک خاک و پی

2310

رشته و گرایش

مهندسی عمران

 آب و سازه‌های هیدرولیکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک پیشرفته – طراحی هیدرولیکی سازه)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

2311

رشته و گرایش

مهندسی عمران

راه و ترابری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – راه و ترابری

2312

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی هیدرولیک دریا – اصول طراحی سازه‌های (متعارف) دریایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های دریایی

2313

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مدیریت منابع آب

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (آب‌های زیرزمینی پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

2314

رشته و گرایش

مهندسی عمران

حمل و نقل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – برنامه‌ریزی حمل‌ونقل)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ حمل‌ و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – حمل و نقل

2315

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مدیریت ساخت

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه‌ریزی و کنترل پروژه – روش‌های ساخت)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

2316

رشته و گرایش

مهندسی عمران

 محیط زیست

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب – مبانی انتقال، انتشار و مدل‌سازی آلاینده‌ها)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – محیط زیست

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. ژئوتکنيک گفت:

  دوستان با رتبه تک رقمی بدون مقاله isi امکان قبولی هست

 2. گندم گفت:

  سلام.دوستان عزیزی که تجربه مصاحبه ر گرایش سازه سالهای قبل رو دارن میشه بگن که در مصاحبه دقیقا چی میپرسیدن؟
  سوالات اصولا ری چه مفاهیمی متمرکز بود؟
  خیلی ممنون

  • مصاحبه رفته گفت:

   من رفتم مصاحبه. معدلم با پایانامه ۱۵ و ۲۱ صدم.
   گفتن که تو درست زیاد جالب نیست و اینااااا. اخرش گفتن مقاله هم داری گفتم اره، گفتن چنتا گفتم ۴ تا ای اس ای با دوتا ای اس سی. گفتم تو قبولی. بعدش اون استاده بهم زنگ زد گفت تا ۲۴ ساعت وقت داری تمایلت رو اعلام کنی. رزومه داشته باشی حله.

 3. منصور گفت:

  سلام
  دوستان با تجربه
  میخواستم ببینم رشته عمران سازه رتبه 280 امیدی به قبولی هست یا خیر؟

  ممنون از اعلام نظرتون

 4. آیا می شود؟؟ گفت:

  بنظرتون اگه با اساتید دانشگاه ها قبل مصاحبه صحبت کنی تاثیری داره؟؟

 5. محمد گفت:

  ببخشید دوستان اطلاعی در مورد دانشگاه شهید رجایی دارید ؟منظور از ویژه فرهنگیان یعنی چه یعنی بین فرهنگیان فقط رقابت در پذیرش هست؟

 6. میلاد سازه گفت:

  ￵ممنون از پاسختون ببخشید همون روزه مصاحبه بهمون میگن که پذیرفته میشیم یا نه؟

 7. میلاد سازه گفت:

  ￵سلام ببخشید اولویت انتخاب رشته تاثیری داره؟

 8. خانم دکتر گفت:

  سلام بچه ها.توی رشته سازه های هیدرولیکی بنظرتون با رتبه ۱۳و ۲ سهمیه امکان قبولی توی کدوم دانشگاه ها هست . من چهار مقاله دارم دوتا کنفرانسی دوتا علمی پژوهشی. معدل کارشناسی ارشدم 19/30 از دانشگاه غیر دولتی. شاگرد اول هم بودم.ممنون میشم راهنمایی کنید. متشکر

  • محمد گفت:

   سلام میشه درصداتون و ترازتون رو بذارید
   دانشگاه کارشناسی و ارشتون کجا بود؟
   همه دانشگاه ها برای مصاحبه دعوت میشید. بقیه اش امید به خدا ایشالا قبولید.

   • خانم دکتر گفت:

    استعداد و تخصصی 40 درصد با تراز 5600.دانشگاه کارشناسی دولتی شهرستان. ارشد هم اصفهان.
    بنظرتون چقد شانس قبولی دارم و چه دانشگاهی

    • محمد گفت:

     تجربه اونایی که قبلا قبول شدن این بوده که جلسه مصاحبه خیلی مهمه. تراز سال گذشته برای سازه هیدرولیکی برای دانشگاه تهران 3600 بود که شاید رتبه 80 تا 90 آورده باشن با این تراز . خودم برام سواله اگه همه دانشگاه هارو بزنید همه جا برای مصاحبه دعوت میشید البته اگه تراز مثل پارسال باشه یعنی 90 نفر میتونن برن یه دانشگاه برای مصاحبه؟؟؟

    • خانم دکتر گفت:

     خب من جایی برای مصاحبه نرفتم جز یک دانشگاه که قبول نشدم رزومم فقط دو مقاله بود.

 9. میلاد گفت:

  سلام با تراز 1400 ژئوتکنیک آزاد یا پردیس تهران میارم؟

 10. بدبخت عالم گفت:

  تبریک به همه دوستان

  متاسفانه رتبه ام زیاد خوب نشد

  278 شدم رشته سازه

  بنظرتون روزانه یا شبانه یا پردیسهای تهران امیدی هست؟
  شهرستانهای نزدیک تهران قزوین و قم و سمنان چی؟
  شمال آمل و بابل و اینا چطور؟

  آزاد تهران چی؟
  میشه راهنمایی کنید؟
  پارسال قبولیا چطور بود؟
  رزومه
  3 تا مقاله کنفرانسی
  دو تا علمی پژوهشی
  نمره زبان 48
  دانشگاه خواجه نصیر بودم
  سابقه کار خیلی عالی دارم
  و یه کتابم دارم که گمون نکنم به مصاحبه برسه
  یهدونه isi هم هست که در مرحله بررسی هست.
  همینا دیگه

  میشه راهنمایی کنید؟
  پارسال قبولیا چطور بود؟
  میشه یه کم دقیقتر بگید اگر ممکنه؟

  مثلا تراز تهرانیا روزانه و شبانه و
  همین طور اون شهرستانها

  خیلی منون از زحمتتون
  ببخشید
  ممنون

 11. سازه دریایی-عمران گفت:

  سلام. تبریک به همه دوستانی که مجاز شدن
  ، آیا بچه های سازه دریایی اینجا تشریف داند؟ رتبه و درصد بگن لطفا و آیا سالهای اخیر قبولی رتبه های زیر 20و بالای 10 رو داشتیم در دانشگاههای تهرانی؟
  ممنون

  • شقایق گفت:

   سلام من رتبه 10 شدم شما میدونین رتبه های پارسال کجا قبول شدند؟ من فقط میدونم رتبه 11 پارسال شاهرود قبول شد البته ارشدش هم همونجا بود.
   شما رتبه تون چنده؟ و کجا ارشد گرفتین؟

 12. عمران گفت:

  ببخشید با رتبه 740 دانشگاه آزاد امکانش هست ؟

 13. رضا (مدیریت ساخت) گفت:

  با سلام
  رتبه 54 مدیریت ساخت، دولتی دعوت به مصاحبه میشم؟شانسم برای آزاد چطوره؟
  2 مقاله آی اس آی، 7 علمی پژوهشی و 10 تا کنفرانسی دارم و فارغ التحصیل امیر کبیر ولی گرایش سازه های هیدرولیکی

 14. آیا می شود؟؟ گفت:

  سلام دوستان، وقت همتون بخیر و خوشی
  آیا با رتبه ی ۱۳ تراز ۵۴۰۰ گرایش مدیریت ساخت، با توجه به ظرفیت ۱۰ نفری روزانه، امیدی به قبولی هست؟؟ البته با داشتن ۲ مقاله ی ISI چاپ شده و یک مقاله در حال داوری

 15. پارسا گفت:

  دوستان کسی نمیدونه اساتید دانشگاه یزد و هرمزگان تو مصاحبه چه چیزی برایشون اهمخیت داره تو گرایش سازه

 16. عمران محیط زیست گفت:

  دوستان از کجا باید بفهمیم تراز قبولی دانشگاه مورد نظر چنده.

 17. عمران محیط زیست گفت:

  دوستان سلام. من تو رشته عمران محیط زیست بارتبه 185روزانه مجاز شدم دو تا مقاله کنفرانسی دارم. آیا شانسی دارم برای قبولی. ضمنا با اعمال 5% سهمیه ایثارگری رتبه من 24 و نمره کل من هم 800 هست

 18. سازه های هیدرولیکی گفت:

  سلام بچه ها
  بنظرتو امثال تراز دانشگاهها تغییر میکنه ؟؟

 19. محسن گفت:

  سلام رتبه 174 نمره کل 2084 ژیوتکنیک ارشد آزاد زنجان هفت مقاله داخلی سه تا خارجی ی کتاب دارم به نظرتون میشه جایی قبول شد در دانشگاه سراسری و ازاد

  • mohammad گفت:

   بسته به تراز اعمالی دانشگاهها
   البته اگه تراز دانشگاه دولتیم بیارید بسته به سطح مقالاتت هم هست…
   کلا شانست خوبه ولی ترازت ….

 20. محسن گفت:

  سلام رتبه 174 نمره کل 2084 ژیوتکنیک ارشد آزاد زنجان هفت مقاله داخلی سه تا خارجی ی کتاب دارم به نظرتون میشه جایی قبول شد

 21. سازه گفت:

  سلام بنظرتون واسه سازه کدوم دانشگاه ها تراز 2500 میخوان؟توروخدا راهنماییم کنین.ممنونمممم

 22. نیما گفت:

  سلام دوستان
  رنکینگ دانشگاههای تهران (شریف، تهران، بهشتی، علم و صنعت، خواجه نصیر، مدرس و امیرکبیر) در گرایش منابع آب رو بفرمائید لطفا؟

 23. Tina گفت:

  شما فقط دانشگاه های تهران رو میزنید؟
  نظرتون راجب دانشگاه های دیگه چیه؟

 24. رویا گفت:

  دوستان سلام.
  بنظرتون این دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ ترزش رفتن داره؟
  اعتبارز برای آینده شغلی و تدریس داره؟
  امکانات و سطحش چطوریه؟
  کسی هست که اونما بوده باشه و یا اطلاعاتش موثق و خوب باشه؟
  ممنون از راهنمایی تون
  موفق باشید

  • بهزاد به رویا گفت:

   به نظرم نه. چون شما که فردا بخواید جذب یک واحد آموزشی یا پژوهشی بشید دچار مشکل میشید. چون هستند کسایی که از دانشگاه های درجه دوم یا سوم ( دولتی) فارغ التحصیل شدن و الان براشون مشکل پیش اومده. نمونه اش دوستم فارغ التحصیل روزانه دانشگاه گیلان

   • مریم گفت:

    سلام

    خیلی ممنون.لطف کردید.

    میشه دوستان دیگه هم نظرشون رو بگن؟

    حالا اگه دنبال کار و تدریس نباشیم چی؟

    • بهزاد گفت:

     سلام.
     اگه دنبال کار و تدریس نیستی پس دنبال چی هستی؟
     دنبال مدرکی فقط؟

     • مریم گفت:

      سلام

      راستش من خودم کارآفرین هستم و بصورت مستقل کار اجرایی انجام میدم.
      منظور بیشتر برای بالا بردن سطح سواد و دانش و البته پرستیژ کاری بود.

      منظورم اینه که غیرانتفاعی کلاسش پایین نیست.
      اصلا کسی استقبال میکنه؟

      بنظرتون درسته که آدم اینهمه پول بده بعد بره غیر انتفاعی

 25. Ebrahim گفت:

  کلا امکان انتخاب گرایش سازه نیست یا اینکه رتبم خوب نیست؟

 26. naser گفت:

  سلام دوستان
  با رتبه 400 ژئوتکنیک شانس دعوت به مصاحبه برای دانشگاه ارومیه رو دارم اولین باره کنکور دکترا دادم سر در نمیارم؟

 27. Ebrahim گفت:

  سلام دوستان خسته نباشید
  من رتبه ۱۳۶ زلزله هستم امکانش هست از گرایش سازه انتخاب کنم؟ سازمان سنجش اجازه میده؟ممنون از راهنماییتون

 28. علیرضا گفت:

  دوستانی که در سازه رتبه خوبی آوردند لطف کنند بفرمایند از چه کتاب های تخصصی استفاده کردند تا ما هم انشالله برای آزمون 98 از آنها بخوانیم. البته منظورم کتابهای مرجع نیست بلکه کتاب های تالیف شده موسسات و… می باشد

 29. سازه گفت:

  من سال قبل با رتبه ۱۹۶ و یه isi و دو تا علمی پژوهشی هیچ جا قبول نشدم .امسال رتبه ام شده ۵۳ بازهم ناامیدم

 30. پارسا گفت:

  دوستان کسی خبر داره اساتید سازه دانشگاه یزد و هرمزگان چه طورهستند؟ در مصاحبه چه چیزهایی براشون اهمیت داره ؟

 31. گلناز گفت:

  دوستان برای رتبه بین ۷۰ تا ۸۰ سازه درصدا حدودا چقدر باید باشه؟
  مرسی

 32. پیمان گفت:

  دوستان سلام
  میشه درصداتونم بگید.خیلی ممنون

 33. محمد سازه گفت:

  دوستان رتبه ام در سازه ۱۳۴ شده با تراز ۳۷۵۰
  رتبه اول فرغ التحصیل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد هستم…
  ۵ تا مقاله کنفرانس بین المللی دارم
  دو تا isi در حال داوری دارم…
  یک اختراع ثبتی دارم …
  و سابقه کار اجرایی و مدیریتی دارم در رابطه با رشته و تحقیقاتم…
  به نظرتون چقدر شانس قبولی دانشگاه صنعنی اصفهان را دارم؟

  • بهزاد- گفت:

   وضعیتت خوبه. اما مقالات ای اس ای کارتو خیلی جلو مینداخت اگه حداقل اکسبت گرفته بودی

  • سازه گفت:

   سلام دوست عزیز اگه نتیجه مقالات isi بیاد خیلی خیلی بهتر میشه هر چند شنیدم اساتید صنعتی اصفهان سعی میکنن دانشجو های ارشد خودشون رو انتخاب کنن
   مهندس شما که اصفهانی هستید شاید بهتر بدونید که ایا سطح سازه دانشگاه اصفهان بالاتره یا صنعتی چون پارسال تراز حداقل دانشگاه اصفهان ۳۸۰۰ بود ولی تراز صنعتی ۳۱۰۰

   • محمد سازه گفت:

    قطعا بهترین دانشگاه ایران در گرایش سازه دانشگاه صنعتی اصفهان است …
    در گرایش سازه هیچ دانشگاهی در ایران قابل مقایسه با سطح علمی دانشگاه صنعتی اصفهان نیست…

 34. سازه گفت:

  به نظرتون دانشگاه اصفهان در رده دانشگاهی مثل خواجه نصیر یا صنعتی اصفهان هست
  چون ترتز پارسال این سه دانشگاه ۳۸۰۰ و تقریبا برابر بوده

 35. مینا عمران سازه گفت:

  سلام
  دوستان گرامی…
  لطفا راهنماییم کنید؟ خیلی ناامید و نگران هستم؟
  با تراز 4000 و رتبه 111 گرایش سازه برا روزانه دانشگاه های تهران امیدی هست یا نه؟
  ضمنا 5 تا مقاله کنفرانسی. 3 تا علمی پژوهشی و 2 تا علمی ترویجی و 2 تا ISI در حال داوری دارم.
  من فقط میخام بدونم آیا با این رتبه دعوت ب مصاحبه میشم یا نه. مخصوصا دانشگاه علم و صنعت مد نظرم هست. با تشکر

 36. صادق گفت:

  سلام به همه دوستان. من با اعمال ۵% سهمیه ایثارگری رتبه ۲۴ رو در رشته عمران محیط زیست آوردم. به نظر شما انتخاب رشته بکنم. امیدی هست. نمره کل من ۸۰۰ هست. معدل ارشدم ۱۸/۸۱ و شاگرد ممتاز بودم و دوتا مقاله کنفرانسی و یک مقاله علمی پژوهشی بین المللی دارم

 37. beh گفت:

  گرایش سازه هستم

 38. beh گفت:

  سلام بچه ها با رتبه 200 و تراز 3140 آیا چه جاهایی شانس دعوت دارم به نظرتون امیدی به رازی رشت یا بوعلی هست؟

  • بهزاد- گفت:

   شبانه هاشو که میاری. ولی روزانه رشت و بوعلی رو لب مرزی. امیدارم که روزانه دعوت شوی. ولی بستگی داره رزومه چی داشته باشی. یه استاد سازه دانشگاه گیلان میشناسم که امسال ظرفیت داره. یکی دوتا مقاله داشته باشی حتما اوکی هستی.

 39. رضا گفت:

  با سلام
  رتبه 54 مدیریت ساخت، دولتی دعوت به مصاحبه میشم؟شانسم برای آزاد چطوره؟
  1 آی اس آی، 7 علمی پژوهشی و 10 تا کنفرانس دارم فارغ التحصیل امیر کبیر ولی گرایش سازه های هیدرولیکی

 40. محسن گفت:

  رتبه 174 نمره کل 2084 ژیوتکنیک امیدی هست

 41. دکترای سازه گفت:

  سلام
  با رتبه 744 سازه امیدی به دانشگاه آزاد هست ؟
  شبانه چطور ؟

 42. سازه گفت:

  ببخشید اقا محمد شما میدونید که حداقل تراز روزانه واسه دعوت به مصاحبه چنده؟
  مثلا تراز دعوت به مصاحبه قزوین، رشت، بابل و کرمانشاه چنده؟از 2000 یا 2500؟

 43. سازه های هیدرولیکی گفت:

  سلام .
  من رتبه ام 72
  ترازم 3219
  یک مقاله isi.سه تا علمی پژوهشی .دوتا کنفرانسی .
  سازههای هیدرولیکی .
  امیدی به قبولی دانشگاه رازی هست ؟؟
  ممنون.میشم جواب بدین .

  • mohammad گفت:

   100%
   مگر خیلی بدشانس باشید…
   البته دانشگاه کارشناسی و ارشدتون رو هم میگفتید خیلی بهتر می شد…

  • dani گفت:

   چه جالب.نفر بعد من هستی.من 71 شدم.

  • شهزاد 39 تراز 3900 سازه های هیدرولیکی گفت:

   سلام دانشگاه رازی پارسال 5 نفر برمیداشت امسال شده 1 نفر تراز انتخابیش هم فک کنم 3000 بود برا مصاحبه دعوت میشی ولی رتبه ت یکم بالاست اگه امسال تراز انتخابی فرق نکنه

   • سازه های هیدرولیکی گفت:

    سلام .پارسال تراز دانشگاه رازی 2200بود .
    الان که دیگه یک نفر میخاد . ترجیح میدم شهرهای دیگه رو انتخاب کنم .مثلا قم و زنجان و بابل .
    بنظرتون شانس قبولیم تو این دانشگاهها هست ؟؟

 44. ایمان گفت:

  تبریک به همه دوستان

  متاسفانه رتبه ام زیاد خوب نشد

  278 شدم رشته سازه

  بنظرتون روزانه ی شبانه یا پردیسهای تهران امیدی هست؟
  شهرستانهای نزدیک تهران چی؟
  شمال آمل و بابل و بابلسر چطور؟

  آزاد تهران چی؟
  میشه راهنمایی کنید؟
  پارسال قبولیا چطور بود؟

  ممنون

  • mohammad گفت:

   آره بابا رزومه چی داری؟
   مقاله؟ و …؟؟؟

   • سازه گفت:

    ببخشید ایشون اگه 2تا مقاله علمی پژوهشی داشته باشن روزانه قبول میشن؟

   • سازه گفت:

    ببخشید اقا محمد شما میدونید که حداقل تراز روزانه واسه دعوت به مصاحبه چنده؟
    مثلا تراز دعوت به مصاحبه قزوین، رشت، بابل و کرمانشاه چنده؟از 2000 یا 2500؟

    • mohammad گفت:

     بینید سال به سال فرق داره.. و بستگی به دانشگاهها داره.
     نمیشه یه عدد گفت…
     مثلا سال 95 تراز قزوین برای یه گرایش 2000 بود و این دقیقا معادل تراز شریف، تربیت مدرس و یکی دو دانشگاه دیگه بود… پس نمیشه کلی گفت
     اما
     بعضی دانشگاهها تو بعضی گرایشها سرآمد هستن..
     اون دیگه تراز بالا میخواد…
     توصیه من اینه زیاد درگیر تراز و … نشید… به هر حال اگه رتبه تون تا حدی خوب باشه حداقل چند جا دعوت میشید… و اینم بگم شما نمیتونید همه دانشگاههای ایران رو برید (به دلیل مسافت و بحث اشتراک در روز مصاحبه دانشگاههای مختلف و …)
     پس اگه رزومه تون رو تو این یه ماه قویتر کنید بهتره تا اینکه درگیر تراز بشید…

   • ایمان گفت:

    والله رزومه
    3 تا مقاله کنفرانسی
    دو تا علمی پژوهشی
    نمره زبان 48
    دانشگاه خواجه نصیر بودم
    سابقه کار خیلی عالی دارم
    و یه کتابم دارم که گمون نکنم به مصاحبه برسه
    یهدونه isi هم هست که در مرحله بررسی هست.
    همینا دیگه

    میشه یه کم دقیقتر بگید اگر ممکنه؟

    مثلا تراز تهرانیا روزانه و شبانه و
    همین طور اون شهرستانها

    خیلی منون از زحمتتون
    ببخشید

 45. پیمان گفت:

  تبریک به همه دوستان

  متاسفانه رتبه ام زیاد خوب نشد
  278 شدم
  بنظرتون روزانه ی شبانه یا پردیسهای تهران امیدی هست؟
  آزاد تهران چی؟
  میشه راهنمایی کنید؟
  پارسال قبولیا چطور بود؟
  ممنون

 46. محمود گفت:

  منظوراز رتبه در سهمیه یعنی چی؟؟

 47. @@ گفت:

  ببخشید کسی میدونه امسال تکمیل ظرفیت هست یا نه؟

 48. محمود گفت:

  ببخشیدمیشه بیشتر توضیح بدین؟؟؟؟
  چیکاری باید انجام بدم.؟؟

 49. ميلاد گفت:

  رتبه ١۵
  تراز ۵٨٧٩
  گرایش عمران زلزله
  موقع انتخاب رشته از کل گرایش های عمران میشه انتخاب کرد یا فقط کر رشته تخصصی مربوطه میشه؟

 50. قم گفت:

  سلام.کسی میدونه با رتبه ۱۵۰ عمران گرایش محیط زیست امیدی هست؟

 51. محمود گفت:

  دوستان امیدی هست؟؟؟؟

 52. ميلاد گفت:

  سلام رتبه کنکورم ١۵ شده اما متاسفانه بدلیل مشغله دنبال مقاله دادن و اینا بحث ها نرفتم، یکبار با رتبه ۶٢ مصاحبه رفتم رد شدم قضیه برای سال ٩۵ هست حالا امسال با رتبه ١۵ چقدر شانس قبولی روزانه در دانشگاههای تهران رو دارم؟

  • mohammad گفت:

   نصف راه رو خوب رفتی
   ولی نصف تکمیلی هم نیازه
   بی مقاله واقعا سخته
   چون دکتری یعنی پژوهش
   باید مجاب کنی اساتید رو…
   کارت سخته…

 53. محمود گفت:

  دوستان سلام
  مهندسی عمران آب-سازه های هیدرولیکی
  رتبه ۵٢
  نمره ٣۶٠٧
  سهمیه آزاد
  دومقالهisi
  لطفاً اگه امکان داره دوستان راهنمایی کنید؟
  باتشکر

  • شهزاد 39 تراز 3900 سازه های هیدرولیکی گفت:

   سلام – امتیاز مقاله ت میشه 8 که آنچنان تاثیری تو 150 امتیازی که بهت میرسه نداره – باید کتابای پایه ت رو خوب بخونی و بتونی خوب پایان نامه ت رو بهشون بفهمونی تا امتیاز بالایی بدن

 54. علی گفت:

  سلام
  عمران مدیریت ساخت
  با رتبه ۲۵۲ از بین ۱۸۹۰ و نمره کل ۲۱۴۵ امید هست ؟؟
  مدام ارشدم ۱۸/۳۰
  ۴ تا کتاب مشترک با استادم
  مقاله ارسال کردم منتظر نتیجه هستم

 55. بهزاد- گفت:

  سلام.
  بارتبه ۲۵۰ و تراز ۲۶۰۰ جایی روزانه قبول میشم؟
  سه تا ای اس ای.
  دوتا علمی پژوهشی
  دوتا هم isc

 56. ازیتا گفت:

  من چهارتا مقاله دارم که دوتاش isc که یکیش از روی پایان نامه، و دوتا دیگه هم کنفرانسی.
  ایلتس هم 6
  معدلم هم نوزده
  ولی دانشگاه ارشد، ازاد بودم.
  کسی میدونه ارزش مقاله های isc چطوری

 57. hoda گفت:

  سلام با رتبه 336 و تراز 2546 برای عمران سازه ایا شانس قبولی دانشگاه روزانه را دارم؟
  2 مقاله کنفرانسی و 1 علمی پژوهشی دارم و اسمم داخل کتاب استادم هست.

 58. hoda گفت:

  من با رتبه 336 و تراز 2546 ایا روزانه شانس قبولی دارم؟
  2 تا مقاله کنفرانسی و 1 علمی پژوهشی دارم و اسمم داخل کتاب استادم هست.

 59. ترافیک گفت:

  سلام ، با رتبه 40 راه و ترابری چقدر امید هست برای دعوت به مصاحبه دانشگاه های تهران؟! احتمال قبولی هم هست؟!!

  امسال 320 نفر راه و ترابری روزانه مجاز شدند!!!!

 60. محمدعمرانی گفت:

  منم رتبم 759 شده سازه هست نمیدونم امیدی هست

 61. شقایق گفت:

  بچه ها ببخشید یه سوال سازه دریایی 104 نفر به مصاحبه دعوت شدند به نظرتون ظرفیت پذیرش چند نفره؟ چون شنیدم بعضی سالها فقط یکی دو نفر گرفتند

 62. ازیتا گفت:

  من با رتبه 500 سازه، امیدوارم.
  امیدوارم همه قبول بشن

 63. شقایق گفت:

  بچه ها یه سوال ؟ سازه دریایی 104 نفر دعوت به مصاحبه شدند به نظرتون ظرفیت پذیرش چند نفره؟ ممکنه 1 یا 2 نفر باشه؟

 64. میلاد سازه گفت:

  من یه ای اس ای هم دارم ولی هنوز جاپ نشده

 65. میلاد گفت:

  رتبه 399
  تراز 1100
  روزانه امیدی هست؟
  ژئوتکنیک

  • شهزاد 39 تراز 3900 سازه های هیدرولیکی گفت:

   سلام متاسفانه نه تراز حداقل 1100 برای بورس هست که امسال حذف شده بعد اون هم 1600 برای شبانه امیر کبیر هست