مدرسان شریف کتاب مصاحبه دکتری سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی نیکفال کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران

2307

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سازه

مهندسی راه آهن

خط و سازه های ریلی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – تئوری الاستیسیته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه

2308

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی زلزله

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – دینامیک خاک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مهندسی زلزله

2309

رشته و گرایش

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک خاک – مهندسی پی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مکانیک خاک و پی

2310

رشته و گرایش

مهندسی عمران

 آب و سازه‌های هیدرولیکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک پیشرفته – طراحی هیدرولیکی سازه)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

2311

رشته و گرایش

مهندسی عمران

راه و ترابری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – راه و ترابری

2312

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی هیدرولیک دریا – اصول طراحی سازه‌های (متعارف) دریایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های دریایی

2313

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مدیریت منابع آب

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (آب‌های زیرزمینی پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

2314

رشته و گرایش

مهندسی عمران

حمل و نقل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – برنامه‌ریزی حمل‌ونقل)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – حمل و نقل

2315

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مدیریت ساخت

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه‌ریزی و کنترل پروژه – روش‌های ساخت)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

2316

رشته و گرایش

مهندسی عمران

 محیط زیست

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب – مبانی انتقال، انتشار و مدل‌سازی آلاینده‌ها)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – محیط زیست

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۴۱۷)

 1. صالح گفت:

  سلام خدمت همه دوستان،
  برای مبحث جامدات(تحلیل، مقاومت) کسی پیشنهادی، خلاصه ای، نکته ای چیزی نداره بگه استفاده کنیم؟

  ممنون

  • محمدامین امینی گفت:

   صالح جان برای جامدات (استاتیک و مقاومت مصالح و تحلیل سازه) فقط و فقط و فقط کتاب ایستایی ساختمان فنی و حرفه ای (هنرستان) رو پیشنهاد میکنم، میانگین درصد داوطلبین این درس ۱۰ درصد. که با خوندن این کتاب راحت میتونی ۳۰ الی ۴۰ درصد جواب بدی . نفرات اول آزمون سال های کذشته این درس رو حدودا ۳۰ درصد زدن.

   • ترلان گفت:

    سلام

    جناب امینی ضمن احترام به نظر شما ،اینطوری نبود ها
    نفرات برتر پارسال تا جایی که من کارنامه ها رو دیدم تا ۶۷ درصد هم زده بودند.
    هیچوقت میانگین رتبه های خوب ۱۰% نبوده.

    • ترلان گفت:

     ضمن اینکه کتاب ایستایی هنرستان هم هرگز جوابگوی آزمون دانشگاهی بویژه در مقطع دکترا نیست و تنها شامل مفاهیم ابتدایی این بحث است.اما کتاب خوبی است و شاید در مقطع لیسانس دانشگاهی راهنمای خوبی باشد.ممنون از معرفی این کتاب

     • زهرا گفت:

      لایککککک
      بله ترلان جان درست گفتن بهترین منبع واسه مقاومت گاج یا سری عمران و برای تحلیل سری عمرانه

     • صالح گفت:

      خیلی ممنون
      منم با شما موافقم کتابی که جناب امینی فرمودن خوبه اما برای یادگیری زمان کارشناسی برای کنکور فکرنکنم قوی باشه.

      به نظرتون مقاومت بهتره خونده بشه یا تحلیل؟ از تحلیل دو هم میاد سوال؟

     • محمدامین امینی گفت:

      نظر شما محترمه ، اما این یه راز بود که گفتم، کسی گوش کنه و انجام بده روزانه دانشگاه خوب قبول میشه….

 2. ترلان گفت:

  چرا اصلا کسی اینجا نمیاد؟

 3. فائقه گفت:

  با سلام
  من کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد ژئوتکنیک خوندم. معدل ارشد بالای ۱۷ از دانشگاه غیر انتفاعی. در حال آماده کردن ۲ تا مقاله هستم و موضوع پایان نامه خیلی خوبی دارم شاید یک ثبت اختراع هم بشه.
  مدرک زبان آیلتس هم دارم
  برای دکتری ژئوتکنیک اقدام کردم و میتونم زبان بالای ۶۰ درصد بزنم و برای بقیه درس ها هم تازه شروع به مطالعه کردم و روزی ۴ ساعت بیشتر نمیتونم بخونم و درس های مقاومت و تحلیل رو که توشون عملکرد خوبی ندارم رو هم کلا گذاشتم کنار
  به نظر شما شانسی برای قبولی توی دانشگاه روزانه (جاش مهم نیست ) دارم؟
  و اینکه اگه فکر میکنین انرژی کمی دارم میزارم اگر از الان بدونم کافی نیست هرجور شده تغییر میدم برنامم رو
  با تشکر از راهنماییتون

  • النار گفت:

   سلام

   ببینید بحث دکتری با ارشد خیلی متفاوته
   اول اینکه واقعا با ارشد غیرانتفاعی برای روزانه بسیار سخته چون دانشگاهها و اساتید در گزینش خیلی بسته عمل میکنند و دیدگاه خیلی مناسبی نسبت به غیرانتفاعی و پیام نور و حتی آزاد ندارن
   همه اینهارو هم بزاریم کنار
   شما اصلا نباید مقاومت و تحلیل رو کنار بزارید چون با این وضع درصداتون بشدت افت میکنه پس باید حداقل بتونید امتیاز مینیموم رو از اینن بخشها بگیرید.
   توجه داشته باشید که زبان ضریب ۱ هست و تخصصیها ضریب ۴ .ضمن اینکه تثیر اونها در تراز بسیار بالاست.
   رزومه خوبی دارید.باز هم تقویتش کنید.
   در نهایت هیچ چیز غیرممکن نیست.

   در مورد ساعت درس خوندنتون هم باید عرض کنم که بسیار خوب است.فقط برنامه تون رو یه کم اصلاح کنید.
   موفق باشید

 4. ثریا گفت:

  ترو خدا یکی کمک کنههههههههههههههههههههههههه

 5. ثریا گفت:

  سلام دوستان

  عزیزانی که امسال دکترا سازه فبول شدن میشه منابعی رو که واقعا مفید میدونن معرفی کنن؟

  بعد اینکه من ارشدم زلزله هستش

  میخوام سازه شرکت کنم.
  اما الاستیسیته رو نداشتم در ارشد و اصلا نخوندم

  بنظرتون میتونم خودم اونو بخونم و خودمو برسونم؟

  اصلا ارزشش رو داره که سازه شرکت کنم یا همون دنبال زلزله باشم.

  ممنون میکمکم کنید

  • صالح گفت:

   سلام،
   اینکه ارزشش رو داره یا نه، هدف شما مشخصش میکنه اما درکل فرق چندانی بین سازه و زلزله نیست پس تغییر گرایش خیلی سخت نیست.
   برای درس تئوری الاستیسته هم باید بگم شما سه درس دیگه هم دارین که میتونین روی اونا تمرکز کنین چون درنهایت مجموع اینا میشه درصد تخصصیتون وجای نگرانی نیست.

 6. صالح گفت:

  سلام خدمت همه دوستان ،
  دوستانی که میتونن برای کنکور دکتری ۹۷ سازه هیدرولیکی لطفا منبعی برای تحلیل سازه و مقاومت مصالح اعلام کنند تا بشه مطالعه کرد و انشأالله مفید باشه.

  ممنون

 7. گندم گفت:

  سلام خدمت دوستان و اساتید محترم

  من امسال میخوام دکترا شرکت کنم .رشته خودم مهندسی زلزله است و میخوام سازه شرکت کنم.
  شنیدم که برای هیات علمی باید دو مقطع آخر مرتبط و یکسان باشه

  حالا سوالم اینه که آیا سازه و زلزله برای هیات علمی مرتبط حساب میشه؟

  آیا در مصاحبه دکترای سازه به گرایش زلزله من گیر نمیدن؟

  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

  سپاسگزارم

  • مدیریت صنعتی مالی گفت:

   سلام

   لطفا کمک کنید

  • صالح گفت:

   سلام ، برای بحث مصاحبه دکتری رزومه حرف اول رو میزنه چه بسا رزومه شما از خیلی از سازه ای هاکه قویتر باشه و خب نظر اساتید جلب بشه، ضمن اینکه من برعکس شمارو دیدم که از سازه به زلزله رفتن و الانم هیئت علمی شدن ، پس نگران نباشین تلاش کنین انشأالله نتیجه می گیرید.

 8. نرگس گفت:

  سلام دوستان خواهش میکنم راهنمایی کنید من امسال ارشد پدافند غیر عامل سازه های دفاعی مالک اشتر قبول شدم اطلاعات زیادی نمی تونم راجبش بدست بیارم زلزله قزوین و سازه قم هم قبول شدم ولی چون متهلم پدافند چون تهران بود زدم و اسمش سازه داشت فکر کردم شاید بشه سازه ادامه داد دکترا میشه راهنماییم کنید که می تونم امیدوار باشم که بتونم سازه ادامه تحصیل بدم یه دانشگاه تو تهران و با توجه به اینکه پنجاه درصد رزنومس اگه شدنیه چیکار باید بکنم خواهش میکنم اگر کسی میدونه راهنمایی کنه خیلی نگرانم از قبولیم تردید دارم و سردرگمم خیلی

  • مدیریت صنعتی مالی گفت:

   سلام.
   ادامه تحصیل شما در تمام گرایشهای عمران در مقطع دکترا با توجه به قوانین فعلی ممکنه ولی معمولا اساتید در مصاحبه بشدت روی همخوانی رشته ارشد و دکترا و از طرفی دانشجویان خودش تاکید داره

   در هر صورت ریسک بزرگیه.

   دو رشته قم و قزوین هم عالی و هم رفت و آمدش بسیار راحته.
   خیلیا هر روز این مسیرارو میرن و میان

   امیدوارم کمکی کرده باشم.

   موفق باشید

   • نرگس گفت:

    ممنونم امیدوارم تکمیل ظرفیت قزوین اعلام کنه

   • نرگس گفت:

    سلام ممنونم از راهنماییتون امیدوارم دانشگاه قزوین تکمیل ظرفیت اعلام کنه

    • گلناز گفت:

     سلام نرگس جان

     ببین خواهر خوبم
     من ایو با نجربه یکی از دوستانم میگم.
     رشته پدافند واقعا یه رشته الکیه که فقط در زمان جنگ استفاده ممکنه تاکید میکنم ممکنه داشته باشه که اونم بسیار محدود و با توجه به فضای مذهبی تقریبا فقط مردا رو جذب مبکنه.
     بنظر من یا تکمیل ظرفیت برو یا سال دیگه امتحان بده

     • گلناز گفت:

      واقعا منو ببخشید که از لفظ الکی برای این رشته استفاده کردم.
      منظور من این بود که یه رشته خاص و کم کاربرده و عمومی نیست.

     • نرگس گفت:

      سلام این دوستتون این رشترو خونده؟چون کلا تا حالا هیچ خانمی این رشترو نخونده کلا دو تا هستند درس های ارایه شده با درسای سازه مشترک هستند تفاوت کمی هست فقط مشکلی که وجود داره هنوز جا نیوفتاده

     • jvs گفت:

      با سلام
      چندین سال پیش به من هم رشته پدافند پیشنهاد شد
      من فکر کردم الکیه!!۱
      نخوندم و سراغ رشته های دیگه رفتم
      اما الان پشیمونم
      چون رویکرد کشور به اون سمته
      و خیلی در بازار کار بهش بها میدهند

 9. مشهد گفت:

  قابل توجه دانشجویان ازمون دکتری ۹۷: اگرچه طبق اعلام سازمان سنجش ۵۰ درصد ازمون کتبی و ۵۰ درصد مصاحبه تعیین کننده نمره نهایی قبولی می باشد ولی در عمل ۱۰درصد ازمون کتبی و ۹۰ درصد مصاحبه (شایدم بیشتر) تعیین کننده قبولی می باشد.این نتیجه تجربه شرکت اینجانب در ازمون دکتری ۹۶ عمران می باشد. لذا بهتره بیشتر از تمرکز روی ازمون کتبی، روی تقویت رزومه مرتبط با تخصص های اساتید هردانشگاه و اشنایی قبلی با اونها تمرکز کنید. با ارزوی موفقیت برای شما

 10. @@ گفت:

  اینجا کسی نیست که برای دکتری سازه یه منبع خوب معرفی کنه؟؟؟؟

 11. ژئوتکنیک گفت:

  دوستان کسی هست کنکور دکترای ژئوتنیک شرکت کرده باشه یا بخواد شرکت کنه؟ در مورد منابع بحث کنیم سردرگمم میخوام شروع کنم برای ۹۷

 12. فاطمه . ادبیات گفت:

  سلام. دوستان همسرم ارشد عمران این رشته گرایشهارو قبول شدن:

  سازه های دریای قم و تبریز … روزانه
  سازه هیدرولیکی زنجان و اردبیل .. روزانه
  منابع اب اردبیل .. روزانه

  مدیریت ساخت پیام نور کرج
  به نظرتون کدوم بهتره و برای دکتری هموارتره؟
  با توجه به اینکه ما رشت زندگی میکنیم.

  ممنون میشم راهنمایی کنید..

 13. @@ گفت:

  سلام امسال کسی بود که دانشگاهش ازاد بوده ولی دکتری دولتی قبول شده باشه؟ اگه کسی بود اعلام کنه لطفا

  • خانم دکتر آینده گفت:

   سلام

   من

   • @@ گفت:

    سلامم واقعااا دولتی کجا و چه گرایشی و رزومتون چقدرقوی بود؟ واقعا ممنونتون میشم جواب بدین خانم دکتر جان

    • مدیریت صنعتی مالی گفت:

     سلام

     ممنون از لطفتون

     من سازه قبول شدم.
     رزومه ام هم شامل یک isi و دو مقاله داخلی و دو تا کنفرانس و مدرک زبان و معدل و پایان نامه خوب و بود.

     چیزی که من دستگیرک شد اینه که علاوه بر رزومه،تسلط بر مطالب و در دست گرفتن فضای مصاحبه خیلی مهمه.

     من بالشخصه خیلی در مصاحبه ها جنگیدم و با اساتید بحث البته از نوع مثبت داشتم.

     به لطف خدا دانشگاه خواجه نصیر قبول شدم.

     موفق باشید

     • خانم دکتر آینده گفت:

      جناب @ @

      اون عنوان مدیریت صنعتی مالی مربوط به برادرمه که هر دو از یک سیستم استفاده میکنیم.

      خواستم که با مطالب ایشون قاطی نشه

     • @@ گفت:

      مرررسی تشکر فراوان از شما.

     • فائقه گفت:

      با سلام
      من کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد ژئوتکنیک خوندم. معدل ارشد بالای ۱۷ از دانشگاه غیر انتفاعی. در حال آماده کردن ۲ تا مقاله هستم و موضوع پایان نامه خیلی خوبی دارم شاید یک ثبت اختراع هم بشه.
      مدرک زبان آیلتس هم دارم
      برای دکتری ژئوتکنیک اقدام کردم و میتونم زبان بالای ۶۰ درصد بزنم و برای بقیه درس ها هم تازه شروع به مطالعه کردم و روزی ۴ ساعت بیشتر نمیتونم بخونم و درس های مقاومت و تحلیل رو که توشون عملکرد خوبی ندارم رو هم کلا گذاشتم کنار
      به نظر شما شانسی برای قبولی توی دانشگاه روزانه (جاش مهم نیست ) دارم؟
      و اینکه اگه فکر میکنین انرژی کمی دارم میزارم اگر از الان بدونم کافی نیست هرجور شده تغییر میدم برنامم رو
      با تشکر از راهنماییتون

   • طراح گفت:

    سلام خانم دکتر . وقت بخیر . میشه لطف کنین و رتبه تونو بهم بگین چند بوده . ممنون میشم .

 14. صالح گفت:

  سلام خدمت دوستان ؛

  آیا کسی هست که بخواهد امسال(۱۳۹۷) در گرایش سازه های هیدرولیکی شرکت کنه؟ اگر تمایل دارین در همینجا پیغام بذارین لااقل باهم بخونیم و تبادل داشته باشیم شانس موفقیت خودمونو افزایش بدیم .

  باتشکر

 15. لیلا غیاث گفت:

  دوستان عزیز یک سوال داشتم
  کسانی که دانشگاه الزهرا در گرایش شیمی تجزیه باهاشون تماس گرفته شده
  در روز مصاحبه ،زمانی ک ازشون سوال شد این دانشگاه رو اولویت چندم زدید،چ گفتید؟
  ممنون میشم
  می‌خوام بدونم اولویت براشون چقدر مهمه

 16. ... گفت:

  طبق فرمول سال۹۳ تراز نفر اول هیچ نقشی نداره تو کارنامه های نفرات برتر هم که نگا کنیین مشخصه. سال ۹۳ که سهم آزمون ۳۰ و سهم مصاحبه ۷۰ بوده، نمره آزمون رو ضربدر ۰٫۳ میکردن و با (۰٫۷* نمره مصاحبه از ۱۰۰ * ۱۰۰ ) جمع میکردن. امسال هم قاعدتا نمره آزمون با نمره مصاحبه از ۱۰۰ * ۱۰۰ جمع باید بشه. یا نمره آزمون ضربدر ۵۰ تقسیم بر ۱۰۰۰۰ بشه و با نمره مصاحبه از ۵۰ جمع بشه.
  با آرزوی موفقیت برای همه دوستان

 17. عمران .مدیریت ساخت . دلم گرفته گفت:

  دوستان
  من گرایش مهندسی و مدیریت ساخت عمران هستک و پارسال علی رغم مطالعه بینهایت هیچ شدم و به این نتیجه رسیدم رقابت در این رشته در روزانه این رشته به، دلیل ظرفیت هفت نفری اون هم در دانشگاه امیرکبیر و تهران و علم وصنعت نشدنیه قبولی وربه شدت افسردم و قصد ندارم امسال دیگه دکترا بدم علی رغم بینهایت علاقه ام .ایا کسی اینجا هست که این گرایش رو تغییر داده باشه و یا شرایط مشابه من داشته باشه ?میخوام کمک کنید

  • صالح گفت:

   با سلام ، طبث چیزی که تاحالا بین عده زیادی از دوستان هم گرایش شما دیدم ، تغییر رشته به سازه در مقطع دکتری بوده چون واقعا قبولی اونهم وقتی ۵۰% نمره به مصاحبه مربوطه ، سخت میشه ، بنظرم یا واقعا رزومتونو قوی کنین و با تمام توان مجدد در همین گرایش شرکت کنین یا به سازه تغییر گرایش بدین که البته سختی های خاص خودشو داره …..

   • عمران .مدیریت ساخت . گفت:

    سلام
    از پاسخت ممنونم .
    اره خیلیا سازه میرن .اما من از سازه بیزارم .
    خیلی زیاد . سازه بدرد دختر بنظرم همچین نمیخوره اینهمم برم هی محاسباتی بخونم

    هیچی باوجود،بینهایت خوندن پارسالم
    امسال دیگه نمیخونم
    کل ارزوهام پوچ شد کل
    فقط شدم یک افسردع

    • صالح گفت:

     خواهش میکنم.
     آره درست میگی شما واسه خانوما سازه خیلی مناسب نیس، بنظرم اگر اهل محاسباتی خوندن نیستی ، یا برای پذیرش خارج از کشور مدیریت ساخت اقدام کن یا توی گرایش محیط زیست که خوندنی بیشتر داره شرکت کن شما

 18. فاطیما گفت:

  سلام
  دوستان بین سمنان و ارومیه و صنعتی شیراز کدوم بالاتره؟
  با فرض اینکه هر سه جا قبول میشیم، کدوم بهتره؟

 19. برنامه ریزی گفت:

  سلام
  آیا امکان اینکه داوطلب از قبولیش آگاه بشه قبل اعلام سنجش وجود داره؟ چه طوری؟بجز سال قبل، سالهای قبل این امکان وجود داشت.

 20. امیر گفت:

  سلام ، دوستان از نتایج مصاحبه ها کسی هست خبر داشته باشه؟مشخص شده چه نفراتی رو گرفتن؟واسه گرایش سازه های هیدرولیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان یا قم، یا فردوسی مشهد؟به کسی زنگ نزدن احیانا؟خواهشا اگه کسی اطلاعاتی داره بگه، استرس دارم،من خودم دو تا مقاله ISI داشتم، ۵تا کنفرانسی، یک طرح تحقیقاتی، با رتبه ۱۲۰، آیا امیدی هست؟انتخاب اولم هم زاهدان بوده

 21. مینا گفت:

  دستان عزیز سلام.

  میشه خواهش کنم تعداد شرکت کننده های هر گرایش رو بگید.ممنون

 22. علیرضا گفت:

  سلام بچه ها کسی مصاحبه سازه قم رفته ؟چطور بود؟معلومه کیا رو برداشتن؟

 23. بیتا گفت:

  بچه هایی که مدیریت ساخت رتبه اوردن و روزانه دعوت شدند خواهش میکنم شمارو بخدا قسم بیان بگین از چی خوندین . من یکسال تمام شبوروز خوندم اخر هیچ شدم .نمیدوتم اصن بخونم دیگه یا نه به شدت زده و افسرده و داغونم . هر روزم داره میگذره و بدتر میشم . باتوجه به اینکه فقط تهرانو امیرکبیر گرفت روزانه بمن بگید کیا رررانه رتبه اوردن ?و چه خوندن خواهشا

 24. عمران گفت:

  با سلام
  دانشگاه صنعتی اصفهان اومده اسامی افراد دعوت شده به مصاحبه عمران رو اعلام کرده این یعنی چی؟ یعنی از کسایی که از طرف سازمان سنجش اعلام شدند و جز اسامی دانشگاه نیستند مصاحبه گرفته نمی شه؟ مگه سازمان سنجش اعلام نکرده که از تمامی دعوت شدگان بایستی مصاحبه گرفته بشه از طرفی چرا باید پنجاه هزار تومان پول برای مصاحبه بگیرند ۳۳ هزار تومان هم برای صلاحیت عمومی و کلی هم هزینه و وقت بزاریم برای آماده کردن مدارکی که اعلام کرده بودند و دقیقه نود بگن ازتون مصاحبه گرفته نمیشه. من شاغلم و تنها شهری که امکان شرکت در مصاحبه دارم همین صنعتی اصفهان است من رتبم زیاد خوب نیست ولی مطمئنم رزومم از نود درصد شرکت کننده ها بهتره من واقعا شوکه ام

 25. الهه گفت:

  دوستان سلام

  خواهشا میشه دوستانی که آزمون دکتری شرکت کردن تعداد شرکت کننده های سازه و زلزله رو بگن.واقعا ممنون میشم.

 26. مازیار گفت:

  با سلام به دوستان. من دکتری عمران منابع آب رتبه ۳ کسب کردم با تراز ۶۶۷۰ و درصد تخصصی ۴۳ استعداد ۱۴ زبان ۲۲ جهت اطلاع

 27. عمران-آب گفت:

  با رتبه ۱۸۵ مدیریت منابع آب امکان دعوت به مصاحبه برای واحد های تهران و اطراف تهران دانشگاه آزاد هست؟

 28. عمران-آب گفت:

  دوستان گرایش مدیریت منابع آب با رتبه ۱۸۵ میشه امیدوار بود برای دانشگاه آزاد دعوت به مصاحبه شد؟
  البته برای واحدهای تهران و اطراف تهران

 29. عمران سازه گفت:

  سلام دوستان کسی میدونه دوره شبانه وام تعلق میگیره یا نه ؟ و شهریه اش چقد اختلاف داره با پردیس ؟ لطفا جواب بدین ممنونم

 30. غزال گفت:

  دوستان کسی میدونه نتایج انتخاب رشته آزاد دکترا کی اعلام میشه؟؟؟؟؟
  ممنونم

 31. مريم گفت:

  سلام دوستان
  ضمن ارزوی موفقیت براتون میشه راهنماییم کنید
  من قصددارم امسال کارشناسی ارشد ژئوتکنیک شرکت کنم !ممکنه راهنمایی کنید برای مکانیک خاک وپی /سیالات/هیدرولیک/راه سازی ورؤسائی
  چه منابعی بهتره ؟وکلا ازنظرشما کتب مدرسان شریف چطوره وبرأی چه درسایی خوبه؟

 32. سازه گفت:

  اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد درباره چگونگی ارزیابی مرحله دوم از داوطلبان دکتری تخصصی (Ph.D) منتشر شد!

 33. دیبا گفت:

  ممنونم از لطفتون. پس شما EPTرو پیشنهاد میکنید؟من اطلاعیه ثبت نام ازمونmsrtرو دیدم ولیeptرو ندیدم. از کدوم سایت باید ثبت نام کنم؟ ممنونممممم مرسیییی

 34. دیبا گفت:

  ممنونم از لطفتون اقای دکتر. این ازمون زبان رو که گفتین چجوریه اگه بخام امتحان بدم باید چیکار کنم ؟ نتیجه ش به زمان مصاحبه میرسه؟میشه راهنماییم کنید واقعا متشکرم

  • دانشجوی دکتری زلزله ورودی94 گفت:

   آزمون زبان MSRT یا EPT که مخصوص دانشگاه آزاد هست اصلا اجباری نداره که بگیرید ولی برای مصاحبه خیلی امتیاز خوبی حساب میشه و کلی میتونه رتبه رو جابجا کنه ، آزمون EPT راحت تره فقط کافیه کتاب ۵۰۴ رو بخونید و یه خورده گرامر بلد باشید حتما بالای ۶۰ نمره از ۱۰۰ میگیرید . چند روز دیگه ثبت نام ۵ خرداد این آزمون فعال میشه و حدود ۱۲ خرداد نتیجه میاد که برای مصاحبه میرسید

 35. یکتا گفت:

  سلام دوستان، لطفاً کسانی که گرایش سازه هیدرولیکی آزمون دادن درصدها و رتبشون رو برای راهنمایی داوطلب های آزمون سال بعد اعلام کنن، تشکر

 36. هومان گفت:

  دوستان کسی اطلاع داره زمان انتخاب رشته آزاد کی هست؟؟ اطلاعیه اومده از ۹ اردیبهشت ولی هنوز خبری نیست

 37. دیبا گفت:

  سلام
  دوست عزیزی که دوسال پیش دکترای زلزله قبول شدن یه سوال داشتم ازتون من رتبم ۵۰۰ شده گرایشم هم زلزله هست مجاز به انتخاب رشته ازاد شدم . با توجه به کم بودن تعداد دانشکاهای آزادی که زلزله دارن به نظرتون ایا من شانسی دارم؟؟ ممنون میشم راهنمایم کنید.

  • دانشجوی دکتری زلزله ورودی94 گفت:

   آره دیبا جان شانس داری
   قبل مصاحبه سعی کن با اساتید ارتباط برقرار کنی
   خیلی تاثیر داره
   سعی کن مدرک زبان ام اس آرتی یا ای پی تی هم بگیری ( یک کدومش رو بگیر )

 38. دانشجوی دکتری زلزله ورودی94 گفت:

  دوستان من ۲ سال پیش قبول شدم
  چون الان نوبت انتخاب رشته هست تجربه خودم رو در اختیار بقیه میذارم در مورد رشته عمران زلزله
  ۳ انتخاب اول مهم هستن ، الکی انتخاب رشته نکنید چون توی دید اساتید مصاحبه کننده خیلی تاثیر داره
  انتخاب ۴ به بعد عملا سوخته هست ( تجربه خودم و تمام ورودی های ۹۴)
  یکی از بدترین دانشگاه ها برای مصاحبه پژوهشگاه زلزله بود ( من خودم روزانه دولتی درجه ۱ تهران قبول شدم اسم نمیبرم چون تابلو میشم ) خیلی بی عدالتی زیاد بود به نظرم اصلا انتخابش نکنید ، گول ظرفیت بالاش رو نخورید تمام ، خواجه نصیر ، تربیت مدرس ، بابل ، سمنان ، تبریز ، به خدا اینا خیلی بهترن… من تجربه خودم و تمام همکلاسی هام رو گفتم و قصد و غرضی در کار نبود
  موفق باشید

 39. سارا گفت:

  ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب خوندم

 40. جامدات گفت:

  دوستان راجع دانشگاه شهید رجایی و مصاحبه اش چیزی میدونید؟

 41. سارا گفت:

  سلام کسی میتونه بگه رتبه ٣٠رشته عمران مدیریت منابع آب امید به قبولی داشته باشم؟!!!۴٢نفر ظرفیت شبانه و روزانه هاست!

  • منابع آب گفت:

   چرا که نه مخصوصا در دانشگاهی که ارشد بودید بستگی به اختلاف تراز شما با رتبه های پایین تر هم داره. برای کسب این رتبه چه درصدایی زدید؟ در ضمن اگه اشتباه نکنم تعداد روزانه ها ۳۱ و شبانه ۷ و پردیس ۲ تا است که مجوعا ۴۰تا می شود درسته؟

 42. محمد گفت:

  مهندسین عزیز اگه میشه رتبه تون رو با درصداتون بگید تا استفاده کنیم.ممنون

 43. فرح-زلزله گفت:

  دوستان سلام. من دو مطلب رو شنیدم که از صحتش خبر ندارم خواستم بدونم اینجا کسی میتونه راهنمایی کنه؟
  اول اینکه مثلا نفر اول رتبه اش بهتر از نفر دوم شده اما در ترتیب دانشگاه اول اومده دانشگاه شریف رو زده بعد دانشگاه اردبیل مثلا. بعد نفر دوم که رتبه اش بدتره اول اومده اردبیل زده بعد شریف. حالا میگن نفر دوم چون انتخاب اولش اردبیل بوده دعوت به مصاحبه میشه بعد نفر اول شریف دعوت نمیشه اما چون اردبیل انتخاب دومشه اون رو هم دعوت نمیشه چون نفر دوم، زودتر طبق اولویت هاش دعوت شده. درسته همچین چیزی؟ با نه اول تمام انتخاب های رتبه ۱ بررسی میشه بعد میرن سراغ تمام انتخاب های رتبه ۲؟ قاعدتا باید این درست باشه که به ترتیب رتبه انتخاب ها بررسی شه.
  و دومین مطلبی که شنیدم این بود: که مثل سالهای قبل نیست که مثلا من بیام اول شریف بزنم بعد علم و صنعت. بعد در هر دو مصاحبه قبول شم. وقتی بخوام تعهد بدم بیام علم و صنعت رو تعهد بدم. در حالیکه که میگن امسال دست دانشجو نیست که در مرحله ثبت نام و تعهد انتخاب کنه. بلکه به ترتیب انتخاب دانشگاه باید بره. یعنی اولین انتخابی که در مصاحبه قبول شدیم.

  • محمد گفت:

   سلام.اینطوری نیست.
   اولا که تعداد دعوت شده ها خیلی بیشتر از ظرفیت مورد نظر دانشگاه است تا بتونه به وضعیت پژوهشی و علمی دانشجو هم توجه داشته باشه و لذا مطمئن باشید اگر رتبه شما بالاتر باشه شما هم دعوت میشید.مگر اینکه تعداد محلهای دعوت محدود باشه مـثلا ۵ تا و شما دانشگاه مورد نظرتون رو در الویت ۶ و بعد زده باشید.
   اما در هر صورت دعوت به مصاحبه دلیل قبول شدن شما نیست و نتیجه کلی مهمه

   در مورد سوال دوم اینطورکه گفتن اگه شما اولویت اولتون قبول بشد الویتهای بعدیتون آزاد میشه تا به سایرین برسه.

 44. امیرعلی- سازه گفت:

  دوستان کسی میدونه تراز سال گذشته سازه روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه چند بوده؟ خیلی مهمه اگه کسی اطلاع داره بگه لطفا
  دوم اینکه آیا سال گذشته دانشگاهی داشتیم که تراز روزانه سازه ش حدود ۲۲۰۰باشه؟؟؟

 45. omran ab گفت:

  دوستان گرایش عمران مدیریت منابع آب لطفا بیایید و رتبه هاتونو بگید،آیا با رتبه ١٢٠ برای دانشگاه های روزانه سمنان وتهران ویا شبانه تهران دعوت به مصاحبه میشوم؟تو کل کشور ۴٢ نفر کلا شبانه و روزانه میگیره،پردیسم یک جا داده

 46. سعید_ عمران گفت:

  سلام دوستان وقت بخیر. با رتبه ۱۲۲۰ از ۲۵۸۰ نفر مجاز به انتخاب رشته ازاد شدم . ایا امیدی هست که دعوت به مصاحبه رشته عمران سازه دانشگاه ازاد بشوم. دانشگاه مورد نظرم ازاد اهواز یا دزفول هست

 47. عمران-سازه گفت:

  سلام.
  رتبه ۲۰۴ گرایش سازه با تراز ۳۱۶۰، امکان دعوت به مصاحبه روزانه کرمان و زاهدان هست؟؟
  به نظرتون بالاترین تراز نفر اول سازه بیشتر از ۵۰۰۰ است؟

 48. محمد گفت:

  بچه ها چرا دانشگاه آزاد هیچ اطلاعیه ای در مورد آزمون دکترا نمیده؟
  دفترچه،زمان بندی و ……..

 49. دوستان سازه ای خواهش میکنم جواب بدید!!!!! گفت:

  از دوستان عمران – سازه کسی هست که رتبش در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ شده باشه؟ اگه کسی هست خواهش میکنم ترازش رو اعلام کنه خیلی واسم حیاتیه

 50. ملیحه گفت:

  سلام دوستان
  کسی میدونه دانشگاههای شبانه تهران حدودا تا چه رتبه یا ترازی میشه امیدوار بود؟

 51. محمد سازه گفت:

  با سلام،
  دوستان الان دقیقا دعوت به مصاحبه به چه شکله؟؟!!
  دانشگاهها حدنصاب اعلام میکنن و ۵۰ تا انتخاب داریم یا اینکه مثل ۹۴ به قبل به ۵ تا دانشگاه دعوت میشیم؟!!

 52. سارا گفت:

  دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد کی میاد روی سایت؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 53. امیرعلی گفت:

  با رتبه۳۶۷ سازه و آخرین رتبه مجاز روزانه ۱۰۷۹جایی دعوت به مصاحبه روزانه میشم؟امسال روزانه ۱۳۵ نفر میگیره

 54. سارا گفت:

  سلام دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید
  من گرایش زلزله هستم انتخابهای محدودی دارم چون پذیرش کمی داره میخاستم ببینم میتونم گرایش های دیگه مثل سازه یا ژیوتکنیک رو هم انتخاب کنم؟
  لطفا راهنمایی کنید

  • omran ab گفت:

   خیر،تو دفترچه نوشته فقط رشته انتخابی،حتی اجازه تغییر رشته هم وجود نداد.

  • بیتا گفت:

   من که یکسالمو باختم . گرایشم مدیریت ساخته . رتبمم خوب .امت تو خوابمم نمیبینم روزی روزانه قبول شم . دفترو ببین چقد وضعیتم داغونه . اگه سازه بودم با رتبم صد درصد روزانه دعوت میشدم روزمه هم داستم . دارم از غصه دق میکنم دق
   فقط هفت تا روزانه میخواد که اونام همون بچه های خودشونو تهرانو امیرکبیر که هستن میگیرن نه شهریتانچ

   • نرگس گفت:

    عیبی نداره بیتا جان
    شاید قسمت بوده که وقتتو در این رشته صرف نکنی.
    مدیریت پروژه و ساخت یه رشته سرکاریه.همه عمرانیا استاد اون میشن

    من هم پارسال مثل تو بودم.خداروشکر امسال سازه شرکت کردم و رتبه ام عالی شد.

    سال دیگه مطمئن هستم نوبت تویه
    حتی شبانه رو هم بیخیال

    یکی دو ماه کیف کن برای خودت بعدش شروع کن برای ۹۷

    تو میتونی

 55. omran ab گفت:

  آیا با رتبه ١٢٠ عمران مدیریت منابع آب امیدی به روزانه سمنان یا شاهرود هست؟دعوت به مصاحبه برای روزانه میشوم؟خواهشا پاسخ دهید؟

 56. محمد گفت:

  سلام دوستان من رتبه ۵۷ عمران ژئوتکنیک شدم دو مقاله isi هم در مرحله اجزه چاپ دارم با توجه به اینکه ارشدم سازه از دانشگاه تبریز بوده و به سال ۸۱ برمیگرده احتمال پذیرش روزانه در فردوسی مشهد رو دارم؟

 57. 97 گفت:

  چند ماه درس خوندن کافیه بچه‌ها؟

 58. 97 گفت:

  زمان برگزاری کنکور دکتری سال ۹۶ رو کسی میدونه؟ چرا سنجش ننوشته کنکور کی برگزار میشه؟

 59. منصور گفت:

  سلام.دوستان تعداد شرکت کننده ها در آزمون چقدر بود؟میشه از روی کارنامه تن بگید؟ممنون

 60. سهی گفت:

  سلام دوستان بارتبه ۱۸۷ سازه
  یه مقالهISI یه علمی پژوهشی سه تاکنفرانس
  شانس روزانه دارم ؟ به نظرتون کجاها؟

 61. زهرا گفت:

  دوستان بدون رزومه اما با رتبه ۲۵
  امید قبولی هست
  آخه ترم چهارم هستم تازه کار پایان نامه شروع شده

 62. زهرا گفت:

  سلام دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه که آیا با رتبه ی ۲۶۹ سازه جایی برای مصاحبه روزانه دعوت میشم یا نه؟ممنون میشم اگر کسی بتونه جواب بده

 63. زهرا گفت:

  سلام دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه که آیا با رتبه ی ۲۶۹ سازه جایی برای مصاحبه روزانه دعوت میشم یا نه؟

 64. سازه گفت:

  سلام، خواااااااهش میکنم هر کی میدونه جواب بده، با رتبه ۷۹۵، واسه روزانه مجاز شدم، خواهشا جواب بدید با این رتبه شبانه احتمال دعوت به مصاحبه دارم یا نه؟ خواهشا جواب بدید.

 65. عمران سازه گفت:

  باسلام
  با رتبه ۱۶۴۰ می توان برای دانشگاه آزاد امید داشت؟ غیر انتفاعی یا پردیس چطور؟

 66. بیتا گفت:

  تمام موهام سفید شد . یکسال کامل خوندم خونه موندم زندگیمو گذاشتم
  گرایش مدیریت ساخت بودم که ایکاش هرگز این گرایش امتحان نمیدادم
  الان با ۲۰ درصد تخصصی
  ۳۰ زبان
  ۱۰ استعداد
  مواجه شدم با اینکه اصلا رورانه مجاز نشدم .و فقط،تا ۸۵ روزانه مجازن
  هر چند میدونم فقط،۱۰ تا بیشترم این گرایش نمیگبرن
  اما اگه گرایش،دیپه میدادم امروز رتبم به روزانه هم میرسید
  کل زندگیم خراب شده کل زندگیم

 67. عمران سازه گفت:

  سلام دوستان .رتبه ام ۱۹۳ هست .روزانه یا شبانه امیدی هست

 68. عمران سازه گفت:

  سلام دوستان .رتبه ام ۱۹۳ شده. احتمال روزانه یا شبانه هست

 69. حجت گفت:

  سلام، من رتبه ام ۶۹ شده تو گرایش خاک و پی بین ۱۱۰۰ داوطلب و روزانه مجاز شدم ، میخوام دانشگاه شهرستان قبول بشم ،ایا امیدی هست؟ میخوام دانشگاه دوره ارشدم انتخاب اولم باشه

 70. عمران- سازه گفت:

  یک کتاب دارم- دو مقاله علمی پژوهشی و ۷ مقاله کنفرانس بین المللی و ۸ سال سابقه تدریس در دانشگاه

 71. عمران- سازه گفت:

  با سلام.
  رتبه من در گرایش سازه ۲۰۰ شده. برای روزانه دانشگاه هایی مانند باهنر کرمان و سیستان و بلوچستان یا هرمزگان امیدی هست؟
  ارشدم را فارغ التحصیل شاگرد اول باهنر بودم.

 72. نیما گفت:

  رتبه چند امید به دعوت به مصاحبه روزانه در عمران گرایش منابع آب هست؟

 73. عمران-سازه گفت:

  رتبه: ۴۲

  تخصصی: ۴۰
  استعداد: ۱۰
  زبان: ۷۵
  آخرین رتبه مجاز دوره روزانه و بورس اعزام به خارج از کشور: ۱۰۷۹
  رزومه: ۳ مقاله ISI که دو تاش امسال چاپ شدن، ۳ تا کنفرانسی، نمره زبان، ۳ سال سابقه تدریس
  دوستان بنظرتون شانس قبولی روزانه دانشگاههای تهران رو دارم؟
  بنظرتون چه دانشگاههایی رو اولویت بدم؟

  • امیر، سازه گفت:

   سلام دوست عزیز، تبریک میگم بهت، واقعا خوب شدید. به نظر من که احتمال قبولی زیادی دارید.
   میشه راهنمایی کنید تقریبا با چه رتبه ای امکان دعوت به مصاحبه برای دانشگاه روزانه درجه ۳، و همچنین شبانه هست؟
   ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

  • امیر، سازه گفت:

   سلام دوست عزیز، تبریک میگم بهت، واقعا خوب شدید. به نظر من که احتمال قبولی زیادی دارید.
   میشه راهنمایی کنید تقریبا با چه رتبه ای امکان دعوت به مصاحبه برای دانشگاه روزانه درجه ۳، و همچنین شبانه هست؟
   ممنون میشم اگه راهنمایی کنید..

  • الهام گفت:

   سلام تبریک میگم . بله دعوت به مصاحبه میشید ولی هر استادی معمولا دانشجوی خودشو میگیره ، اگر دانشگاه دوره ی ارشدتون رو انتخاب اول بزنید و با استادتون هماهنگ کنید شانس قبولیتون صد در صد هست. چون به هر حال شما رو میشناسه. مهمترین انتخاب ها معمولا انتخاب اول و دوم هست بقیه انتخاب ها یه جورایی سوخته هست. عاقلانه ترین کار اینه هر داتشگاهی که میخوایید انتخاب کنید قبلش با استادی که تخصصش به کار شما میخوره صحبت کنید اگر نظرش مثبت بود همون دانشگاه رو انتخاب اول بزنید. دوست خودم در یک دانشگاه برتر کشور رتبه اش حدود ۴۰ شد و فقط یک مقاله ای کنفرانسی داشت ولی استادش چون میشناختش انتخابش کرد. در صورتی که زمان مصاحبه خیلی ها رزومه قوی تر و رتبه بهتری داشتن ولی در نهایت دوستم انتخاب شد. در انتخاب دانشگاه اول خیلی دقت کنید. خیلی ها رو هم میشناسم که رتبه های خوبی داشتن ولی به خاطر عدم دقت در انتخاب رشته جایی قبول نشدن. انتخاب اولتون خیلی خیلی مهمه.موفق باشید.

 74. ناشناس گفت:

  زهرا خانوم چطوری درصد دروس تخصصی رو بدست اوردید؟

 75. زمین شناسی مهندسی گفت:

  سلام یه سوال مهم دارم ممنون میشم راهنماییم کنید
  کسی که لیسانس زمین شناسی خونده و فوق لیسانس زمین شناسی مهندسی خونده و مقالات و پایان نامه اش تماما روی مباحث ژئوتکنیک باشه و مدرک زبان هم داشته باشه میتونه دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک در مرحله مصاحبه نظر اساتید رو جلب کنه و قبول بشه؟

 76. @@ گفت:

  سلام من دانشجوی دانشگاه ازاد هستم کلا بودم.امکانش هست برای دکتری دولتی درجه۳قبول بشم؟ معدل کارشناسی۱۹٫۱۱معدل ارشد هم هنوز مشخص نیست حدود۱۷به پایین

 77. امیر، سازه گفت:

  دوستان سازه خواش میکنم هر کی تجربه داره و میدونه جواب منو بده، خواهشا جواب بدید.
  تخصصی 10
  زبان 27
  استعداد 23
  امید داشته باشم برای دعوت به مصاحبه یا نه؟
  تو رو خدا هر کس میدونه جواب بده.

 78. علی گفت:

  سلام دوستان. سوال ۱۱۵ استعداد تحصیلی فنی مهندسی هم اشتباه شده. گزینه یک جواب است که در کلید اولیه گزینه ۴ زده شده. لطفا در سایت سازمان سنجش در مورد این سوال اعتراض کنید.

 79. عمران-محیط زیست گفت:

  از دوستان کسی نیست که عمران محیط زیست شرکت کرده باشه؟
  سوالات چطور بود؟

 80. محمد گفت:

  با درصد های
  تخصصی ۴۷
  زبان ۱۰
  استعداد ۵
  امیدی دارم؟
  سازه های دریایی هستم. کسی از سازه های دریایی هستش؟

 81. محمد گفت:

  دوستان سوال ۱۵ هم ایراد داره. مگه تکیه گاه D مفصلی متحرک نیست؟! پس نیروی محوری AD‌صفر نمیشه؟

 82. دکتری سازه گفت:

  سلام. دوستان واقعا سوالات عمران بویژه سازه جای تاسف دارد.1. سوال 13 تحلیل کیفت اشکال بسیار پایین و غیر قابل تشخیص.سوال 18 تحلیل در گزینه ها موجود نیست. دینامیک سوال 24 و 25 را اشتباه جواب داده. الاستیسیته سوال 39 اشتباه جواب داده و سوال 40 و 44 نیز جواب صحیح در گزینه ها موجود نیست. لطفا اطلاع رسانی کنید.

 83. هادی گفت:

  سازه
  تخصصی 48
  استعداد 6
  زبان 82

 84. سازه گفت:

  با تخصصی 25 زبان 40 و استعداد منفی 5 رتبه چند میشه حدودا؟روزانه میارم؟

  • سلمان گفت:

   فکر نکنم بشه از الان پیش بینی کرد
   نظر شما در باره ازمون سازه امسال چیه من که فکر کنم سوالات امسال خیلی بدتر از پارسال بود مخصوصا دینامیک سازه الاستیسیته و ازمون هوش

 85. Mahsa گفت:

  سلام عمران زلزله
  تخصصی 7%
  استعداد 11 %
  زبان 52%
  بنظرتون شانسی دارم؟
  رتبم چند میشه تقریبا

 86. زهرا گفت:

  بچه ها من با تخصصی 30 درصد زبان 30 درصدو استعداد 30 درصد تو گرایش سازه حدودا چه رتبه ای میارم؟دارمم میمیرم از استرس اگه کسی میدونه یه تخمین بزنه

  • امیر علی گفت:

   بین 100 تا 150

   • امیر علی گفت:

    من چی بگم که همش 16 درصد زبان زدم، 25 استعداد، 20درصد تخصصی زدم. خیلی حالم بده.

    • زهرا- عمران سازه گفت:

     درکتون میکنم منم خیلی حالم بده خیلی خوندم خیلی اما افسوس…من آدم کنکور دادن نیستمهمیشه کنکورامو خراب میکنم ار جلسه که میام بیرون اونوقت همه چی رو براه میشههمه جوابایادم میاد سرجلسه از استرس تپش قلب میگیرمواقعا کنکور دادن مهارته

     • علی ج گفت:

      دقیقا مثل من، زمانی که دفترچه سوالات اومد، 6تا دیگه از سوالا تحلیل و مقاومتو تونستم حل کنم، و این واقعا واراحتم میکنه که چرا سر جلسه نتونستم.

  • سلمان گفت:

   سوالات سازه امسال رو با سالهای ۹۴ و ۹۳ نمیشه مقایسه کرد دینامیک سازه و الاستیسیته مثل سالهای قبل نبود و هوش و استعداد از هر سال خیلی سخت تر بود فکر کنم رتبه شما با این درصد ها خیلی بهتر از همین درصد ها در سالهای قبل بشه ازمون رو با کلید اولیه که امروز منتشر شده برسی کنید چون من فکد میکردم تخصصی رو ۴۰ زدم الان شده ۳۳

   • مژده گفت:

    دقیقا همین طوره، اصلا تیپ سوالات عوض شده بود، مخصوصاالاستیسیته
    تنها چیزی که تغییر چندانی نکرده بود به نظرم زبان بود، از لحاظ مقایسه با سالای پیش

 87. حسین گفت:

  از دوستان عمرانی کسی نیست؟

 88. مهرداد موحدی گفت:

  دوستان کسی میدونه با کدام متد میشه جز نفرات برتر کنکور دکترا در سال 1390 بود؟

 89. آرامش گفت:

  سلام بچه های سازه
  ریاضیات که جز سوالات نیست?

 90. علی گفت:

  سلام دوستان
  آیا کتابی که بانک سوالات دکترای سازه سالای قبل با حل تشریحی باشه هست؟؟؟ اگه کسی کتاب مناسبی تو این زمینه میشناسه ممنون میشم راهنماییم کنه

 91. آرمان ژئوتکنیک گفت:

  دوستان عمران مثل این که شدیدا مشغول خوندن هستن و وقت ندارن یه سر به سایت بزنن

 92. آرمان ژئوتکنیک گفت:

  با سلام از دوستان عزیز کسی هست برای آزمون دکتری ژئوتکنیک خودشو آماده کرده باشه؟اگر کسی هست جواب بده در مورد منابع و …تبادل نظر کنیم

 93. عمران - مدیریت ساخت گفت:

  لطفا اگر کسی اطلاعات داره در مورد اینکه بیشترین و مهمترین فصل مقاومت و تحلیل که هر ساله آزمون دکترای عمران مدیریت ساخت سوال داده میشه راهنمایی کنین چون زمان زیادی نداریم تمام منابع رو بخونیم.ممنون

 94. علی گفت:

  سلام این منابع اعلام شده هم واسه سراسری و آزاد هستش یا واسه آزاد فرق داره؟؟؟؟ممنون میشم کمک کنین

 95. فاطمه گفت:

  سلام ازمونای دکتری عمران جواب تشریحی نداره؟

 96. عمران سازه گفت:

  سلام
  لطفا راهنماییم کنید
  من هنوز شروع به خوندن نکردم
  چون زبانم ضعیف هست میخوام کلا زبان نخونم و بجاش استعداد رو خوب بخونم. به نظرتون کار درستی هست؟؟؟
  برای درس دینامیک و الاستیستیه هم موندم چیکار کنم…
  کسی منبع مناسبی سراغ داره؟؟؟
  این کلاسهای موسسات مثل مدرسان شریف، ماهان و پارسه برای درس الاستیسیته چطورن؟؟؟
  کسی استفاده کرده؟؟؟
  کدوم موسسه بهتره؟؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید.
  برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم

 97. داود کرمی مفرد گفت:

  باسلام و آرزوی سلامتی.

  ممکنه منابع و مولفین پیشنهادی واسه آزمون دکترای دانشگاه آزاد رشته مهندسی و مدیریت ساخت عمران رو بگین.
  ممنون

 98. عطیه سادات گفت:

  سلام وقت بخیر من می خوام آزمون دکترای ژئوتکنیک شرکت کنم و از هفته دوم آبان میخوام شروع کنم بنظرتون می رسم؟؟؟یه راهنمای می خوام برای منابع برای دینامیک خاک پی پیشرفته چی بخونم خوبه؟ برای مقاومت مصالح و تحلیل چی و بین این دوتا درس کدوم رو بخونم بهتره چون احتمالا نمیرسم به هردو برای درس زبان و استعداد چه کتابی پیشنهاد میدید ممنون از این که وقت میذارید و راهنماییم میکنید

 99. م.ح گفت:

  با سلام، براي رشته مديريت ساخت، چه منابعي را براي دروس تخصصي پيشنهاد ميكنيد؟

 100. مهران احمدی گفت:

  سلام دوستان
  واحد امارات شهریه اش مانند واحدهای بین الملل دیگه هستش ودانشگاه عالی وثبت نام درتهران هستش و پول وتمام کارهای اداری در تهران انجام میشه وخیلی خوبه
  در ضمن دوستان دانشگاه آزاد از سال بعد این طوری دانشجو نمیگیره چون از دست خودش خارج شده وافتاده دست سارمان سنجش….
  یک شنبه در سایت سازمان مرکزی شرایط ثبت نام اعلام خواهد کرد

درج نظر