//انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران

2307

رشته و گرایش

 

مهندسی عمران

سازه

مهندسی راه آهن

خط و سازه های ریلی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – تئوری الاستیسیته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه

2308

رشته و گرایش

مهندسی عمران

زلزله

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – دینامیک خاک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مهندسی زلزله

2309

رشته و گرایش

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک خاک – مهندسی پی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مکانیک خاک و پی

2310

رشته و گرایش

مهندسی عمران

 آب و سازه‌های هیدرولیکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک پیشرفته – طراحی هیدرولیکی سازه)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

2311

رشته و گرایش

مهندسی عمران

راه و ترابری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – راه و ترابری

2312

رشته و گرایش

مهندسی عمران

سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی هیدرولیک دریا – اصول طراحی سازه‌های (متعارف) دریایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های دریایی

2313

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت منابع آب

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (آب‌های زیرزمینی پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

2314

رشته و گرایش

مهندسی عمران

حمل و نقل

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‏ ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – برنامه‌ریزی حمل‌ونقل)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ حمل‌ و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – حمل و نقل

2315

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه‌ریزی و کنترل پروژه – روش‌های ساخت)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

2316

رشته و گرایش

مهندسی عمران

مهندسی محیط‌زیست

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب – مبانی انتقال، انتشار و مدل‌سازی آلاینده‌ها)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مهندسی عمران ـ محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – محیط زیست

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران
4 (80%)
۱۳۹۷-۶-۳۰ ۱۳:۳۳:۰۲ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|۱,۱۹۲ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
الهام
الهام

تعجب میکنم وقتی میبینم یه خانوم گرایش سازه رو انتخاب میکنه!!!!

بلران
بلران

سلام.چرا؟من هم دانشجوی دکترای سازه هستم.اشکالش چیه؟

احمد
احمد

سلام . وقت بخیر … دوستانی که دکترای مدیریت ساخت قبول شدن میتونن بگن چه منابعی رو مطالعه کردن ؟

الهام
الهام

دکترای مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت صحیح میباشد. دکترای مدیریت ساخت هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت.

منصور
منصور

چقدر اینجا سوت و کوره.
چرا هیچکس نیست؟
از عمرانیها بعیده اینهمه سکون

گلاره
گلاره

سلام به همه دوستان
عزیزان با تجربه،میشه یه راهنمایی کنید که این که در شیهامه دکترا نوشته که دانشجو باید در بدو ورود موضوع پایان نامه و استاد راهنمای خودش رو انتخاب کنه یعنی چی؟
من که اصلا سوژه و ایده ای ندارم الان.
ترو خدا یکی منو راهنمایی کنه.
از الان استرس گرفتم.
خیلی ممنونم

دکتر محمد
دکتر محمد

اینطور نیست
البته معمولا. 3 ترم اول معمولا بحث آموزشیه… حالا تا اون مرحله…
البته دانشگاه هم یه قوانینی داره…

الهه
الهه

با سلام.دوستان عزیزی که گرایش سازه قبول شدن. خواهش میکنم راهنمایی کنید چه منابعی بخونیم واسه ازمون دکترا؟؟؟؟؟

سازه
سازه

سلام
دینامیک کلاف و چوپرا .
الاستیسیته. ساد رحیمیان و کتاب مکانیک محیط پیوسته

الهه
الهه

سپاسگزارم.

محسن
محسن

سلام کسی میدونه دانشگاه شبانه هم وام میده؟ شنیدم روزانه ماهی 700 تومان میده باز پرداخت یک سال بعد فارغ تحصیلی کسی اطلاع داره؟

خط و سازه های ریلی علم و صنعت
خط و سازه های ریلی علم و صنعت

با سلام
آیا اینجا کسی رشته خط و سازه های ریلی علم و صنعت قبول شده یا نه؟
اگه قبول شده با چه رتبه و رزومه ای؟
خواهش میکنم اگه تجربه ای دارید در رابطه با قبولی یا عدم قبولی مصاحبه این رشته به اشتراک بگذارید.
ممنون از شما

........
........

سلام دوستان من شاغلم(معلمم) و دارای ۲ فرزند که کوچک هستند خیلی خیلی دوست دارم دکتری قبول شم با یک سختی یک ای اس ای دارم و یکی علمی پژوهشی تو را خدا راهنمایی کنید چطور بخونم که قبول شم دوست دارم فقط تهران قبول شم البته فقط دانشگاه شهید رجایی که جزوه دانشگاه های نامبر وان نیست چون تهران هست دوست دارم اونجا قبول شم؟ تو را خدا دعام کنید خیلی شرایط سختی دارم

ب
ب

تلاش کنین با امگیزه و تمرکز بر روی مفاهیم اساسی نا امید نشین توکلتون به خدا باشه انشالله هرجی مصلحتتونه همون شه

محسن
محسن

من شبانه بندرعباس 3 نفر میخاست رتبم شده 3 و روزانش 3 نفر میخاست رتبم شده 4 امیدی هست به قبولیم تو روزانه و یا این که باید درخواستی به سنجش بدم؟

منصور
منصور

متاسفانه خیر

پارسا
پارسا

با سلام میشه لطف کنید توضیح دهید در مصاحبه برای هیئت علمی اونجا چه چیزایی اهمیت دارد و از چه مباحثی بیشتر سوال می پرسیدند؟

عمران
عمران

سلام. دوستان کسی گرایش مدیریت ساخت قبول شده؟ لطفا رتبه و دانشگاهی که قبول شدید را بگید. ممنون

پارسا
پارسا

با سلام و خسته نباشید دوستان یه مجله علمی پژوهشی که فارسی پذیرش کنه و مورد تایید دانشگاه ها باشه و قیمت چاپش هم مناسب باشه به من معرفی کنید. رشتم سازه مقلم هم در مورد سازه های هوشمنده

ب
ب

سلام کسانی که قبول شدن رتبه و رزومه بدن

شقایق
شقایق

سلام دوستان
کسی هست که بدونه امسال چه رتبه هایی شبانه تهران قبول شدند؟

محمد
محمد

اساتید گرامی سلام
من قصد دارم برای کنکور دکترای سال 98 یا 99 آماده بشم سوالم از شما بزرگواران اینه که با توجه به این که کارمند رسمی یکی از ارگانهای دولتی هستم آیا در صورت قبولی میتونم ثبت نام کنم یا نه؟؟(چون شنیدم تعهد مبنی بر شاغل نبودن میگیرن)

محسن
محسن

منظورم از لحاظ رتبه علمی

محسن
محسن

سلام به نظرتون عمران خاک و پی شبانه بندرعباس بهتره یا پردیس علم و صنعت تهران؟ و این که کسی میدونه زمان ثبت نام دانشگاهبندرعباس و عمرلن

حمید
حمید

سلام
در شبانه عنوان شبانه درج نمیشه ولی در پردیس میه.
اما در نهایت بستگی به سلیقه هر کس داره.
دوست من از همون رشته شما در بنرعباس البته روزانه اش دو سال پیش بخاطر دوری راه و آب و هوا انصراف داد و امسال دانشگاه تهران قبول شد.
شاید اگر من خودم بودم این رسک رو نمیکردم

سازه
سازه

سلام .من با رتبه ۵۳ سازه نوشیروانی بابل قبول شدم

سازه
سازه

سلام . رزومه چی داشتی

سازه
سازه

البته با عرض تبریک

سازه
سازه

دو تا isi
یکی علمی پژوهشی
سه تا کنفرانسی
شش سال سابقه تدریس

حمید
حمید

تبریک.من هم همینطور.
اونجا میبینمت رفیق جدید

سازه
سازه

سلام تبریک فراوان. شما چه رتبه ای داشتید؟

حمید
حمید

97

سازه
سازه

پس خیلی خوشبحالم شد. مازیار. هستم

حمید
حمید

سپاس.خوشوقتم مازیار خان.انشالله با هم نوشیروانی رو میترکونیم.من که برای مصاحبه رفتم خیلی از دانشگاه و شهرش خوشم اومد.فقط هواش خیلی شرجی بود که برای ما تهرانیا کمی سخته.اما بنظرم عادت میکنیم.من که کاملا خیس عرق شده بودم اون موقع.:):):):)

حمید
حمید

جناب سازه ضمن تبریک مجدد ، میخواستم ببینم شما از زمان و نحوه دقیق ثبت نام نوشیروانی اطلاع دارید؟
من 8 تا 11 دو تا عروسی در شهرستان دارم که خیلی واجب و از بستگانمه.خیلی برام مشکل شده

الهه
الهه

تبریک میگم
میشه بفرمایید بابل اولویت چندم شما بود؟

الهه
الهه

منابعی که مطالعه کردین رو هم میشه بفرمایید؟

محسن
محسن

سلام من عمراندخاک و پی شبانه بندرعباس قبول شدم به نظرتون ارزش رفتن داره و هزینش چقدره؟رو مدرکی که نیدن روش مینویسن شبانه؟

دانشجو
دانشجو

تا اونجایی که من دیدم شبانه رو قید نمیکنن… حدودا 80 میلیون شهریه داره اگر توانایی مالی دارید حتما ثبت نام کنید

حنانه
حنانه

سلام من پردیس خودگردان دانشگاه باهنر کرمان اب و سازه های هیدرولیکی قبول شدم ارزش داره برم دوستان؟

دانشجو
دانشجو

اگر من دانشگاه آزاد تهران قبول بشم و سراسری هم پردیس مثلا همینجایی که شما قبول شدید من دانشگاه ازاد تهران رو ثبت نام یکنم چون تهران هستم…جواب سوال شما به شرایط خودتون هم بستگی داره

علی
علی

سلام دوستان بیاین بگین کجا قبول شدین؟چی قبول شدین

من متاسفانه سازه ارومیه

جواد سازه
جواد سازه

سلام
با چه رتبه و رزومه ای؟

حمید
حمید

سلام
مبارکه
نوشیروانی بابل

سازه
سازه

باور کنیین دیگه اصلا برام مهم نیست که نتایج کی میاد چون واقعا خسته شدم

مهناز
مهناز

سلام دوستان گرامی
میخواستم بپرسم که از دوستان کسی چند تا خانم دکتر درست و حسابی و بنام در رشته عمران میشناسه که به من معرفی بکنه.
داغون شدم از بس ازم پرسیدن که چرا میخوای دکترا بخونی و این رشته به چه درد یه خانوم میخوره.
من با رتبه 17 آزمون و از یک شهرستان نسبتا کوچیک ، گرفتار این حرفها هستم.

نمیتونم پاسخ درست و حسابی بدم:):):)

محمد
محمد

سلام
کدوم گرایش هستین؟
من سال پیش از دانشگاه سهند قبول شدم
رتبه 9 سازه دریایی بودم

مهناز
مهناز

سلام
من سازه هستم.
منظورم خانومهای دکترای عمران بود .حالا هر گرایشی.البته خوب سازه باشن که بهتر هستش

محمد سازه
محمد سازه

خانم دکتر داعی
دانشگاه اصفهان

علی سازه
علی سازه

سلام
واقعا خانم دکتر مریم داعی از بهترین اساتید گروه عمران دانشگاه اصفهان هستند.
با سواد ، مهربان و کوشا در امر تدریس

شقایق
شقایق

ببخشید با رتبه 9 سهند قبول شدین؟ یا از دانشگاه سهند بودید؟

محمد
محمد

در آزمون 96 رتبه 9 اوردم و از دانشگاه صنعتی سهند قبول شدم
خودم ارشد و لیسانس رو دانشگاه تبریز خونده بودم

محمد
محمد

سلام
قبول شدین؟

شقایق
شقایق

سلام دوستان
آیا تا به حال از دانشگاهی با کسی تماس گرفتند؟ درسته در صورت قبولی یک ماه قبل از اعلام نتایج تماس می گیرند؟

خشایار
خشایار

سلام
خیر.در حالت کلی اصلا تماسی گرفته نمیشه

تنها در موارد خاصی و بسیار بندرت تماسی گرفته میشه.
خیالتون راحت باشه

شقایق
شقایق

مرسی از راهنماییتون

روژان
روژان

سلام به همه دوستان
عزیزان میشه منو راهنمایی کنید که برای تحلیل های غیرخطی کدوم نرم افزار بهتره و کدوم رو بنظرتون در این مدت تا شروع سال جدید تحصیلی یاد بگیرم بهتره؟
آباکوس یا آنسیس یا چیز دیگه؟
تحلیلهایی مثل پوش آور و تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی خطی؟

استادی که منو قبول کرده گفته برو نرم افزارهای تحلیل غیر خطی رو یاد بگیر اما راستش خجالت کشیدم که بپرسم کدوم رو؟
میشه منو روشن کنید.
واقعا شرمنده از سوال مبتدیانه ام.

مهدی
مهدی

اپنسیس بهتره شما اون رو آموزش ببینی بهتره

روژان
روژان

خیلی ممنونم آقا مهدی.
میشه بپرسم مزیت اپنسیس نسبت به آباکوس چیه؟

مهدی
مهدی

خواهش میکنم دوست گرامی، بزرگترین مزیتش اینه که اپنسیس رایگانه و بعدا میتونید به راحتی مقاله ژورنالی ایمپکت بالا بدید، چون مقالات ژورنالی اگر بفهمن که نرم افزار پولی رو کرک کردید سریع در بلک لیست قرار میگیرید، ضمن اینکه سرعت تحلیل و ساده تر بودن تحلیل ها و مدل سازی ها در اپنسیس از مزایای این برنامه هست، ضمن اینکه تحلیل های پیشرفته غیرخطی خصوصا تاریخچه زمانی هم به راحتی در اپنسیس قابل اعمال هست

روژان
روژان

خیلی عالی بود مهدی
واقعا مفید بود.
ممنون ازتون
پیروز باشید

ترلان
ترلان

سلام.دیروز رفتم برای مصاحبه سازه صنعتی اصفهان.عجب دانشگاه توپیه.همه جوره عالی بود.کاش اینجا قبول بشم.میشه دوستان هم نظرشون رو بگن؟ممنون

محمد سازه
محمد سازه

خب دانشگاه صنعتی اصفهان بهترین دانشگاه کشور در گرایش سازه است…
ولی بدانید درس خواندن در این دانشگاه به این راحتی ها نیست…!

عمران
عمران

دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از بهترین دانشگاههای کشور از نظر امکانات و همچنین حضور اساتید باسواد هست و اگر موفق به فارغ التحصیلی از این دانشگاه شوید مطمئنا آدم باسوادی خواهید بود، ولی برای رسیدن به این مهم به فارسی سخت بگم، جر خواهید خورد.

ترلان
ترلان

یا خدااااااااا
چرااااااااااااااااااااااااااااا؟
من دانشجوی بسیار خوب و مستعدی هستم اما راستش الان متاهل هستم و شاید نتونم مثل مجردی تلاش کنم.
مگه اونجا چه خبره؟
چرا آدم رو میترسونید خوب؟عههههههههه!!!!!!!!

محمد سازه
محمد سازه

اولا که امسال دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۰ تا رتبه زیر ۱۰۰ داشت بعلاوه اینکه رتبه اول هم مال خودش بود…
پس بنابراین کسی بجز دانشجویان خودش شانس قبولی ندارند حتی اگه از mIT مدرک گرفته باشید…
پردیس را میتونید برید ولی خب باید پول پرداخت کنید…

ترلان
ترلان

راستی از داشنجوهای اونجا کسی هست؟

نظرتون در مورد دوره پردیسش چیه؟
ا.نم همینقدر سخت میگیرن؟
آخه من هم روزانه و هم پردیس رو شرکت کردم.البته روزانه نداره.
من بخاطر کار همسرم باید یکی دو سالی اصفهان باشم و لذا اینجا رو بالا زدم حتی پردیسش رو چون نمیتونم جای دیگه برم.

میشه یه کم راهنماییم کنید؟

آیا پردیسش هم سخت گیرن؟

خیلی خیلی ممنون

ترلان
ترلان

ببخشید.منظورم اینه که شبانه نداره

ترلان
ترلان

میشه این سوال رو هم جواب بدید؟خیلی ممنون میشم.

مهدی
مهدی

معمولا سختی گیری در پردیس ها کمتره، حتی پردیس هم قبول بشید واقعا ارزش رفتن و هزینه رو داره، البته یک مقداری شک و شبه وجود داره که فارغ التحصیلان پردیسها خیلی سخت میتونن جذب دانشگاه ها بشن

ترلان
ترلان

خیلی خیلی ممنون مهندس
آره.خود اساتید مثل دکتر مستوفی نژاد هم گفتن که حتی پردیسش هم عالیه.
در مورد هیات علمی هم خیالم راحته چون همین الان چند تا از دوستام و بویژه از همین صنعتی اصفهان براحتی جذب شدن.

مهدی
مهدی

پس دیگه مشکلی باقی نمیمونه، ان شا الله از شهریور کلاس هاتون شروع میشه و از تحصیل در مقطع دکتری لذت ببرید 🙂

ترلان
ترلان

خیلی ممنون آقا مهدی.انشاالله شما هم جایی که دوست دارید قبول بشید.واقعا از راهنماییهای خوبتون سپسگزارم

سیویل
سیویل

سلام.وقت بخیر
واقعا راست گفتید که دوستاتون بامدرک دکتری پردیس جذب هییت علمی شدن؟؟
چون منم دکتری پردیس دارم میخونم ومیترسم از عدم جذب شدن.
میش بدونم رزومه دوستاتون چیابود ونقطه قوتشون توچی بود؟
ممنون

ترلان
ترلان

سلام سیویل
ای باباااااااااا
آخه چرا باید دروغ بگم؟
بله.نه یکی بلکه 2 نفر رو میشناسم که دارن با مدرک پردیس تدریس میکنن.
اصلا هیچ قانون مکتوبی مبنی بر ممنوعیت جذب هیات علمی از گردیس وجود نداره.قوانین نانوشته هم قابل لغو هستند.
خوب بهرحال شاید بند پ داشتن ولی بهرحال تدریسشون غیرقانونی نیست.
البته اونا از دانشگاههای بزرگ کشور مدرک کارشناسی و ارشد گرفتن و همینطور دکترای پردیسشون.
درباره رزومه هم رزومه خیلی معمولی ولی فعالی دارن.
مطمئن باشید که کم کم اینم جا میفته و مشکلی اصلا نخواهد بود.مثل شبانه که اسمشو از مدارک حذف کردن.

سیویل
سیویل

از راهنماییتون واقعا ممنون.
بحث من تدریس نبودچون خودمم تدریس دارم.
مشکلم توی جذب هییت علمی بود که باگفته شماخداروشکر خیالم راحت شد.
بازم ممنون

محمد مهدی سازه
محمد مهدی سازه

سلام من آخرین انتخاب و آخرین مصاحبه ام علم و فرهنگ بود و واقعا بهترین و اصولی ترین مصاحبه ام بود. کلاس کار بسیار بالا امکانات و محیط دانشگاه عالی اساتید بسیار با سواد و با وقار برخوردها بسیار متین و با احترام سوالات کاملا مستند و درست و اصولی بررسی تمام قابلیت های داوطلب صبر و حوصله بسیار اساتید نهایت احترام به داوطلبان محل استقرار و انتظار و پذیرایی عالی از داوطلبین دادن روحیه به داوطلب در دادن پاسخ ها و جلئوگیری از وارد کردن استرس به او در کل همه چیز عالی بود دانشگاه وابسته به جهاد دانشگاهی… ادامه نظر»

محمد مهدی سازه
محمد مهدی سازه

سلام دوستان
من فردا دانشگاه علم و فرهنگ تهران مصاجبه دکتری سازه دارم.
کسی از دوستان اطلاعات خوبی از این دانشگاه داره؟
سطحش.اعتبارش.نظم و انضباطش.اساتیدش؟
ممنون میشم یه کم راهنمایی کنید.
بنظرتئن اینجا خوبه یا آزاد علوم تحقیقات و سایر واحدهای تهران.

تو رو خدا لطفتونو دریغ نکنید.

مهدی
مهدی

علم و فرهنگ دانشگاه خوبیه، من اگه جای شما باشم علوم تحقیقات رو انتخاب میکنم شما دقت کنید که آخرین مقطع تحصیلی رو میخواید شروع کنید و به نظرم آدم باید بهترین فرصت رو استفاده کنه

محمد مهدی سازه
محمد مهدی سازه

سپاسگزارم. بله خودم هم به این موضوع خیلی فکر میکنم اما راستش کلا به آزاد و اسم و اعتبارش حساسیت دارم و میترسم نتونم تمومش کنم و انصراف بدم.چون من تمام مقاطع رو دولتی روزانه درجه یک تهران بودم و لذا به سیستم آزاد عادت ندارم اما امسال متاسفانه بخاطر فوت یکی از اعضای خانواده ام نتونستم خودم رو آماده کنم و رتبه خوبی نگرفتم و با رتبه 198 واقعا قبولی تهران روزانه و شبانه و حتی پردیس برام ممکن نیست و با توجه به شرایط روحی خانواده ام نمیتونم شهرستان هم برم. لذا در بد برزخی گیر کردم. البته… ادامه نظر»

مهدی
مهدی

خدا رحمتشون کنه…. البته این رتبه برای گرایش سازه خیلی عالی هست و سخت به دست میاد به دلیل شرکت کنندگان زیاد، من خودم دانشجوی دکتری گرایش زلزله هستم در واحد علوم تحقیقات، در مجموع راضی هستم از انتخابم و به نظرم ارزش هزینه کردن رو داره، البته در کنارش چند جا شاغل هستم که هم سابقه کاری مرتبط داشته باشم و هم شهریه پرداخت بشه

محمد مهدی سازه
محمد مهدی سازه

ممنون از لطفتون.خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. خیلی لطف کردید دکتر جان راستش من مشکل هزینه رو خداروشکر ندارم. فقط همونطور که گفتم بابد حتما تهران باشم تا بتونم از خانواده ام مراقبت کنم چون من فرزند ارشد هستم و الان هم اونا در بدترین شرایط روحی هستند و هممون هنوز فعلا در شوک وارده درگیریم.بویژه مادر و خواهرام و واقعا اصلا نمیتونم اونارو بزارم و برم شهرستان درس بخونم. دانشگاههای تهران روزانه و شبانه 42 نفر پردیسهای تهران هم کلا 4 نفر میگیرن. احتمالا باید آزاد بخونم. میخوام حداقل جایی باشه که بار علمی خوبی داشته باشه و… ادامه نظر»

@@
@@

خیلی هم دانشگاه ازاد خوبه چرا همش مردم بد میگن:-(

لیلا
لیلا

سلام
دوستان من سال دیگه میخوام شرکت کنم و فقط میتونم در کرمان درس بخونم.
میشه عزیزانی که امسال در کرمان مصاحبه دادن بگن برای سازه کرمان روزانه چند نفر برای مصاحبه اومدن.
ممنون از لطفتون

زهرا
زهرا

سلام من فرم صلاحیت عمومی رو پر نکردم چکار کنم ؟ بچه ها تورو خدا بگید چکار کنم

شایان
شایان

سلام
الان سایت بازه.انجام بده
فکر کنم آخرین مهلته

شایان
شایان

دوستانی که قم اومدن مصاحبه سازه میشه نظرشون رو بگن؟
ممنون میشم

شایان
شایان

سلام
من دیروز سازه قم رو رفتم مصاحبه.
اصلا خوب نبود.یعنی اصلا از کسی سوال بدرد بخور نمیکردن.
از هر نفر نهایت 10 دقیقه پرسیدن.
اونم فقط گفتن خودتو معرفی کن و کمی هم پایان نامه برای همه مینقدر بود.
نه از مقاله نه از چیز دیگه
آخه یعنی چی؟
من کلی حرف برای گفتن داشتم.سه تا مقاله خیلی خوب داشتم
خوب بابا اگه مصاحبه ها فرمالیته است و قبلا دانشجوتونو انتخاب کردید پس چرا اینهمه هزینه رو دست ما میندازید و وقت مون رو تلف میکنید.
حالم خیلی گرفته است.
چرا اساتید باید اینقدر بی انصاف باشن

پارسا
پارسا

دوستان اگر جز ذخیره باشیم احتمال قبولی در ان دانشگاه هست؟

حسن
حسن

دوستان میشه جواب من رو هم بدید؟
خیلی سپاسگزارم

شایان
شایان

ببخشید کسی میدونه رتبه قبولی دکترای شبانه دانشگاه تهران با روزانه چند تا فرق داره؟ شده رتبه 2 رو روزانه بردارند رتبه 40 رو شبانه؟

میلاد
میلاد

سلام
بله
حتی ممکنه رتبه 40 رو هم روزانه بردارن
برای شبانه تهران من رتبه 108 هم سراغ دارم
همه چی دست خودشونه

شایان
شایان

بقیه هم بهتر نیستند کلا آدم یاد شیر و خط میفته

حسن
حسن

سلام دوستان
میشه نظرتون رو درباره سازه پردیس دانشگاه نوشیروانی بابل بپرسم؟
بنظرتون خوبه؟من احتمال قبولیم زیاده.
بنظرتون پردیس اونجا بهتره یا آزاد تهران؟
ممنون میشم کمک کنید

سیویل
سیویل

سلام.
من شخصا پردیس صنعتی نویروانی رو انتخاب کردم و تو کلاس با روزانه ها هستیم وهیچ فرقی بین روزانه و پردیس نمیذارن و استاداهم مثل روزانه باهات برخورد میکنن وتمام امکاناتی که به روزانه ها میدن به ماهم میدن(غیرازبعضی از وامها). امکاناتش هم عالیه.
اما قرارازاین ترم کلاسای دکترا رو توی دو روز مجزامثلا یکشنبه و سه شنبه بذارن که اگر شهرستانی باشیدوکارداشته باشیدکمی مشکل.

حسن
حسن

سلام سیویل
واقعا ازتون ممنونم.
خیلی خوشحالم که شما که اونجا هستید پاسخم رو دادید.
میشه کمی هم در مورد سختگیری اساتید و فشار روی دانشجو وشرایط اونجا بگید.

حسن
حسن

من رشته سازه هستم

سیویل
سیویل

بستگی داره کدوم یکی از اساتید استاد راهنمابشن ولی در کلاس درس پروژه میخوان و احترام زیادی برای دانشجوهای دکتری قایلند. فقط مشکل همون پخش کردن دروس توهفته است که شاید بش درستش کرد.
ضمنا حتماحتما تز شما تو این دانشگاه هم آزمایشگاهی و هم نرم افزاریه

حسن
حسن

واقعا سپاسگزارم سیویل جان
بنظرتون کدوم استاد برای کار کردن بهتر و راحتتره و زیاد کار نمیکشن؟
و اینکه بیشتر با چه نرم افزارهایی کار میکنن؟
ممنون از لطفتون

موفق و پیروز باشید

عمران آب
عمران آب

شک نکن آزاد تهران

حسن
حسن

خیلی ممنون

سازه
سازه

سلام دوستان خبری از ازمون دکتری ۹۸ دارید؟
آیا منابع و روش ازمون تغییر میکنن؟

پارسا
پارسا

با سلام دوستان چند مجله علمی پژوهشی میتونید برایم معرفی کنید؟ یا ای اس ای که هم مورد پذیرش دانشگاه ها باشه هم ارزون

بهزاد
بهزاد

سلام. رشته شما چیه؟ و فیلد کاریتون.

پارسا
پارسا

سازه- سازه های هوشمند

[javad
[javad

سلام منم برای ژئوتکنیک دانشگاه گیلان هنوز نتونستم ثبت نام کنم سایتش بسته است گفته بودن تا 72 ساعت قبل از مصاحبه کارت ورودبه جلسه بگرید تاریخ مصاحبه 29خرداد ساعت 9صبح می باشد

مهدی
مهدی

سلام
سایت باز شده
میتونید ثبت نام کنید

علی
علی

سلام دوستان من برای سازه دانشگاه گیلان هنوز اینترنتی ثبت نام نکردم از دو روز پیش هم سایتش باز نمیشه!!!! لطفا لطفا هرکی اطلاع داره مصاحبه اش چه تاریخیه و تاریخ اتمام ثبت نام اینترنتی کیه بگه

آیا می شود؟؟
آیا می شود؟؟

سلام دوستان، بچه های مدیریت ساخت کسی هست که قبلا مصاحبه رفته باشه؟؟؟ میخام بدونم از چی معمولا سوال میپرسن؟ این سوالای تخصصی که میگن یعنی چی؟؟؟

مازیار
مازیار

امروز رفتم سازه دانشگاه نوشیروانی بابل.گیردادن که چرا اونها رو اول انتخاب نکردم .خیلی شاکی بودن

علی سازه
علی سازه

سلام
اطلاع دارین که آیا تاریخ یازدهم تیر هم که برای مصاحبه اعلام کردن مصاحبه میگیرن؟

محمد سازه
محمد سازه

سلام دوست عزیز
چند نفر آمده بودند برای مصاحبه و سطح رزومه ها چجوری بود؟
چه سوالاتی میپرسیدند اساتید؟

عمران سازه
عمران سازه

سلام میشه یکم درباره جلسه مصاحبم توضیح بدین که چند نفر اومده بودن؟ و اساتید از چه موضوعاتی سوال میپرسیدن؟

علی
علی

رتبه شما چند بود؟ شما در پاسخ چی بهشون گفتین؟ کدوم دانشگاه ها رو بالاتر از نوشیروانی زده بودین؟

مازیار
مازیار

رتبه ام ۵۱ شده . من تهران و تربیت مدرس و خواجه نصیر رو بالاتر زدم .
چیزی برای گفتن نداشتم .یجوری پیچوندم

تینا
تینا

سلام.
میشه یه کم بیشتر توضیح بدید؟
سوالاتشون و از این جور چیزا.
یه کم جزیی تر
ممنون میشم کمک کنید.خیلی استرس دارم

شقایق
شقایق

سلام. من یه مشکلی برام پیش اومده و این که اصلا نمیتونم وارد سامانه گلستان علم و صنعت بشم یعنی اصلا برام گزینه داوطلب نمیاد کسی هست که فرم علم و صنعت رو پر کرده باشه؟

مرتضی سازه
مرتضی سازه

سلام . بنده امشب وارد شدم . هیچ مشکلی نبود

احسان
احسان

سلام
خسته نباشید
دوستان تو بعضی دانشگاه ها تاریخ مصاحبه ای که دفترچه سنجش اعلام کرده با اون چیزی که خود دانشگاه اعلام کرده متفاوته . مثلا دانشگاه علم و صنعت تو دفترچه سنجش میگه 25 تیر خود دانشگاه زده 29 خرداد بیاید برای مصاحبه . آخرش کدوم اصل حساب میشه؟ کی باید رفت؟ ممنون. دوستون دارم.

مهدی
مهدی

سلام
مبنا سایت دانشگاهه.
زمانهای سنجش تنها پیشنهاد اولیه است که همونجا هم گفته که الویت با تاریخهای اعلامی دانشگاههست

گلاره
گلاره

سلام
الویت با زمان اعلامی خود دانشگاههست.
در اطلاعیه سنجش هم اینو گفته

بهی
بهی

سلام بچه ها کسی میدونه برای مصاحبه سازه دانشگاه کرمان آزمون کتبی هم باید داد یا نه ؟…

beh
beh

سلام بچه ها کسی میدونه برای مصاحبه سازه دانشگاه کرمان آزمون کتبی هم باید داد یا نه ؟…

محسن
محسن

سلام ببخشید کسی میدونه چطور باید مدارک امو clear book کنم برای دانشگاه بفرستم

مرتضی
مرتضی

سلام
کاری نداره
اول یه پوشه کلیربوک میخره که تعداد برگه هاش متناسب با مدارک درخواستی باشه
بعد بترتیبی که دانشگاه مورد نظر کفته مدارک رو در اون از راست به چپ قرار میدی.
کار تمام است
موفق باشید

شقایق
شقایق

سلام کسی میدونه فرم مصاحبه دانشگاه علم و صنعت رو کجا زده؟

شقایق
شقایق

سلام ببخشید کسی می دونه علم و صنعت فرم توصیه نامه داره یا نه؟م

ali
ali

سلام.دوستان امروز دانشگاه بین الملل قزوین رفتم مصاحبه. واسه ۲نفر روزانه و۱ نفر شبانه حدود ۴۰ نفر اومده بودند.واقعا چند برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه کردند؟

عالمی
عالمی

سلام

چه رشته ای؟مصاحبه ها چطور بود؟

مجتبی
مجتبی

سلام
منم قزوین رفتم مصاحبه
اصلا راضی نیستم.
اساتید انگار فقط میخواستن که آدم رو مسخره کنن.
سوالا خیلی بی ربط بود.
دوستان دیگه که اومده بودن قزوین لطفا نظرشون رو بدن.ممنون

شقایق
شقایق

دوست منم چند سال پیش همین حرفا رو درباره قزوین رد اما در کمال ناباوری همونجا هم قبول شد

ساناز
ساناز

سلام
فکر میکنم اشتباه میکنید.
قزوین در تمام رشته های عمرانی 3 نفر روزانه و 3 نفر شبانه پذیرش داشت.
بصورتی که شما گفتید در هیچ رشته ای پذیرش نداشت

ali
ali

سلام.
بلی داشت ولی تو اصلاحیه به ۲نفر روزانه و۱ نفر شبانه تقلیل پیدا کرد.

مهدی
مهدی

سلام
میبخشید
کدوم رشته؟
کدوم اصلاحیه؟

سوسن
سوسن

درسته.البته گرایش سازه گاهش نداشت اما تقریبا بقیه گرایشها از 6 به 3 نفر کاهش یافته بودن.
روزانه دونفر و شبانه یک نفر

مرتضی سازه
مرتضی سازه

سلام . برای پذیرش دو نفر جلسه مصاحبه از این بهتر نمیشه.
چون مطمئنا بیش از دو نفر از دانشجویان این دانشگاه در جلسه حضور دارن و اولویت اونها هستن مگر اینکه واقعا نسبت به اون دانشگاه سطح بالاتر داشته باشید

عمران سازه
عمران سازه

سلام دوستان سازه اگه امسال جایی مصاحبه رفتن یا این چند روز میخوان برن لطفا بیان تجربشون رو بگن

مدیریت
مدیریت

به نظرتون با رتبه 50 مدیریت ساخت برم مصاحبه نوبت دوم دانشگاه تهران با توجه به این موضوع که کلا پذیرش مدیریت ساخت 13 نفره؟
یک مقاله ISI و 4 علمی پژوهشی دارم و فارغ التحصیل گرایش سازه هیدرولیکی امیرکبیر

M.M
M.M

برای صنعتی اصفهان چطور وارد سامانه بشیم؟؟؟؟؟؟

عالمی
عالمی

سلام
ابتدا برای یوزر میزنی
شماره داوطلبی+U18
برای پسورد هم کد ملی

مثلا اگر شماره داوطلبیت هست 123456 میزنی

U18123456
بعد هم برای پسورد کدملیتون

موفق باشید

محسن
محسن

سلام اکثرا نوشته هزینه تحصیل و کی میده چی باید بنویسیم

ali
ali

سلام،فکر می کنم منظور ازاین سوال اینه که اساتید بفهمنددانشجو می تونه وقت برای تحصیل وتحقیق بزاره یا باید کار کنه وخرج تحصیل وزندگی را در بیاره.پس پاسخگویی بسته به شرایط هر شخص داره.

محسن
محسن

سلام اکثرا میپرسن هزینه زندگی شما رو کی میده چی باید بنویسیم

ali
ali

سلام،دوستان اطلاع دارند که دانشگاه های سراسری زمان مجدد جهت مصاحبه با داوطلبین غایب در روز مصاحبه در نظر میگیرن یا نه؟

مرتضی سازه
مرتضی سازه

سلام . صنعتی بابل که پیش تر اعلام کرده بود دو زمان رو.
اکثر دانشگاهها زمان مصاحبه مجددی نداند. استثناعا شاید یکی دو دانشگاه

ali
ali

سلام،دوستان با توجه به فشرده بودند مصاحبه ها اطلاع دارید دانشگاه های سراسری هم مصاحبه مجدد برای داوطلبان غایب در نظر میگیرن یا نه؟

زیبا
زیبا

سلام دوستان
میخواستم بپرسم که کسی دانشجوی پردیس خوارزمی هست و یا اینکه تجربه مصاحبه پارسال رو داره؟
میشه تجربتونو برامون بگید؟من خیلی استرس دارم.
ممنونم

زیبا
زیبا

سلام دوستان
کسی پارسال مصاحبه پردیس خوارزمی رو رفته؟
میشه تجربه تونو برامون بگید.ممنون میشم

محسن
محسن

سلام تو اطلاعیه زده مدرک کارشناسی و یا ریز نمرات اگه اصل مدرک همراهم باشه کافیه یا حتما باید ریزنمرات داشته باشیم؟

1 3 4 5