مصاحبه دکتری دانشگاه یزد ۱۴۰۲

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

زمان برگزاری، مدارک ثبت نام و سایر جزئیات مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ دانشگاه یزد اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، مطابق اطلاعیه این دانشگاه، به اطلاع داوطلبان راه یافته به مرحله دوم پذیرش دکتری دانشگاه یزد رسانده می شود:

مصاحبه دکتری دانشگاه یزد

نحوه و زمان ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه یزد

الف) داوطلبان محترم باید از تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ تا حداکثر دو روز قبل از اولین تاریخ اعلام شده جهت انجام مصاحبه با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان دانشگاه یزد به آدرس golestan.yazd.ac.ir با مطالعه فایل راهنمای مربوط نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

  • شرکت در مصاحبه رشته های مختلف دانشگاه یزد، مشروط به ثبت نام قطعی و دریافت گواهی انجام ثبت نام در این سامانه است.

ب) داوطلبان محترم باید فرم «مشخصات فردی» را دریافت و پس از تکمیل، همراه با اصل و تصویر مدارک مندرج در بند «ج» این اطلاعیه به صورت حضوری به همراه فایل الکترونیکی / نسخه فیزیکی پایان نامه کارشناسی ارشد (یا پیشنهادیه مصوب برای دانشجویان سال آخر) به بخش / گروه آموزشی تحویل نمایند.

تذکر مهم: مصاحبه دکتری دانشگاه یزد به صورت حضوری برگزار میشود.

داوطلبان کدرشته های مختلف باید با هماهنگی قبلی و بر اساس جدول زمانبندی ارزیابی تخصصی جهت انجام مصاحبه تخصصی اقدام نمایند. لازم به ذکر است نام و شماره تماس کارشناس مربوط به هر کد رشته که داوطلب باید جهت انجام مصاحبه با نامبرده هماهنگی لازم را به عمل آورد در جدول برنامه زمان‌بندی ذکر شده است.

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه یزد ۱۴۰۲

برنامه زمان بندی برگزاری مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۴۰۲ دانشگاه یزد به شرح زیر است:

زمان مصاحبه دکتری پردیس علوم انسانی و اجتماعی ۱۴۰۲ دانشگاه یزد

کد رشته محلنام رشته نام گرایش دورهتاریخ‌های مصاحبهنام کارشناس رابطشماره تماس (035)
1037زبان و ادبیات فارسی روزانه 21 خرداد 23 خرداد سعید رضایی دهنوی 31234122
1121جغرافیا و برنامه ریزی شهری روزانه 10 خرداد 24 خرداد زهره تقی زاده 31233558
1131جغرافیا و برنامه ریزی شهری نوبت دوم 10 خرداد 24 خرداد زهره تقی زاده 31233558
1140جغرافیا و برنامه ریزی شهری پردیس خودگردان 10 خرداد 24 خرداد زهره تقی زاده 31233559
1188آب و هواشناسی روزانه 9 خرداد 24 خرداد زهره تقی زاده 31233560
1228زبان و ادبیات عربی روزانه 7 خرداد 10 خرداد سعید رضایی دهنوی 31234122
1241زبان و ادبیات عربی نوبت دوم 7 خرداد 10 خرداد سعید رضایی دهنوی 31234122
1287علوم اقتصادی توسعه اقتصادی روزانه 9 خرداد 10 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
1302علوم اقتصادی اقتصادمالی روزانه 9 خرداد 10 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
1328علوم اقتصادی توسعه اقتصادی نوبت دوم 9 خرداد 10 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
1527جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعهروزانه 8 خرداد 24 خرداد محمدهادی قانع 31232930
1590جمعیت شناسی روزانه 8 خرداد 17 خرداد محمدهادی قانع 31232930
1613تفسیر تطبیقی روزانه 27 خرداد 28 خرداد علیرضا عسکری 21233399
1624تفسیر تطبیقی نوبت دوم 27 خرداد 28 خرداد علیرضا عسکری 21233399
2150علوم سیاسی مسائل ایران روزانه 22 خرداد 23 خرداد فاطمه دهقان 31233575
2232مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی روزانه 6 خرداد 9 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
2240مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی روزانه6 خرداد 9 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
2346مدیریت صنعتی تولید و عملیات روزانه 6 خرداد 10 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
2352مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات روزانه 6 خرداد 10 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
2370مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات نوبت دوم 6 خرداد 10 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
2376مدیریت صنعتی تولید و عملیات پردیس خودگردان 6 خرداد 10 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
2446مالی مهندسی مالی روزانه 24 خرداد 27 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
2455مالی مهندسی مالی نوبت دوم 24 خرداد 27 خرداد ابوالفضل خواجه پور 31233242
5715آموزش زبان انگلیسی روزانه 8 خرداد 22 خرداد سعید رضایی دهنوی 31234122
5725آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم 8 خرداد 22 خرداد سعید رضایی دهنوی 31234122

زمان بندی مصاحبه دانشکده منابع طبیعی ۱۴۰۲ دانشگاه یزد

کد رشته محلنام رشته نام گرایش دورهتاریخ‌های مصاحبهنام کارشناس رابطشماره تماس (035)
5453مدیریت و کنترل بیابان روزانه 8 خرداد 10 خرداد خانم خدایار 3531232811
5457مدیریت و کنترل بیابان نوبت دوم 8 خرداد 10 خرداد خانم خدایار 3531232811
5469علوم و مهندسی ابخیز حفاظت آب و خاک روزانه 7 خرداد 22 خرداد خانم خدایار 3531232811

زمان بندی مصاحبه دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد ۱۴۰۲

کد رشته محلنام رشته دورهتاریخ‌های مصاحبهنام کارشناس رابطشماره تماس (035)
5498معماریروزانه1402/03/61402/03/11فرهاد دهقان نیری31234502-36228832
5506معمارینوبت دوم1402/03/61402/03/11فرهاد دهقان نیری31234502-36228832
5521شهرسازی روزانه 1402/03/271402/03/31نسرین یاری شماره تلفن های 36228833 و 3123454

زمان برگزاری مصاحبه پردیس فنی و مهندسی ۱۴۰۲ دانشگاه یزد

کد رشته محلنام رشته نام گرایشدورهتاریخ‌های مصاحبه
نام کارشناس رابط
شماره تماس (035)
3632مهندسی برق مخابرات سیستم روزانه ۲۴ خرداد ۳۰ خرداد آقای شفیعی 31232327
3654مهندسی برق مخابرات میدان و موج روزانه ۲۴ خرداد ۳۰ خرداد آقای شفیعی 31232327
3726مهندسی برق قدرت روزانه ۱۷ خرداد ۲۴ خرداد خانم صفوی زاده 31232331
3745مهندسی برق قدرت پردیس خودگردان ۱۷ خرداد ۲۴ خرداد خانم صفوی زاده 31232331
3821مهندسی عمران سازه روزانه ۱۷ خرداد ۲۹ خرداد خانم چوپانیان 31232461
3885مهندسی عمران ژئوتکنیک روزانه ۱۷ خرداد ۲۴ خرداد خانم چوپانیان 31232461
3930مهندسی عمران راه و ترابری روزانه ۱۶ خرداد ۲۳ خرداد خانم چوپانیان 31232461
3960مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع اب روزانه ۲۰ خرداد ۲۱ خرداد خانم چوپانیان 31232461
4085مهندسی مکانیکطراحی کاربردی روزانه 7 خرداد 17 خرداد خانم شکری 31233021
4135مهندسی مکانیکدینامیک کنترل و ارتعاشات روزانه 28 خرداد 31 خرداد خانم شکری 31233021
4188مهندسی مکانیکتبدیل انرژی روزانه 10 خرداد 24 خرداد خانم شکری 31233021
4210مهندسی مکانیکتبدیل انرژی نوبت دوم 10 خرداد 24 خرداد خانم شکری 31233021
4221مهندسی مکانیکتبدیل انرژی پردیس خودگردان 10 خرداد 24 خرداد خانم شکری 31233021
4293مهندسی معدناکتشاف مواد معدنی روزانه 6 خرداد 22 خرداد آقای میردهقان 31232523
4305مهندسی معدناستخراج مواد معدنی روزانه 6 خرداد 27 خرداد آقای میردهقان 31232523
4309مهندسی معدناستخراج مواد معدنی نوبت دوم 6 خرداد 27 خرداد آقای میردهقان 31232523
4422مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها روزانه ۱۳ خرداد ۱۶ خرداد خانم موسوی-آقای طاهریان 31232323 – 31232402
4426مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین روزانه ۱۳ خرداد ۱۶ خرداد خانم موسوی-آقای طاهریان 31232323 – 31232402
4436مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها نوبت دوم ۱۳ خرداد ۱۶ خرداد خانم موسوی-آقای طاهریان 31232323 – 31232402
4452مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها پردیس خودگردان ۱۳ خرداد ۱۶ خرداد خانم موسوی-آقای طاهریان 31232323 – 31232402
4453مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین پردیس خودگردان ۱۳ خرداد ۱۶ خرداد خانم موسوی-آقای طاهریان 31232323 – 31232402
4488مهندسی کامپیوترنرم افزار و الگوریتم روزانه 21 خرداد خانم نعیمی 31232330
4540مهندسی کامپیوترهوش مصنوعی روزانه 24 خرداد 27 خرداد خانم نعیمی 31232330
4585مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری روزانه 9 خرداد خانم نعیمی 31232330
4615مهندسی متالورژی ومواد روزانه 17 خرداد 28 خرداد آقای میردهقان 31232523
4721مهندسی نساجی تکنولوژی روزانه 21 خرداد 23 خرداد خانم صفاری 31232560

مدارک لازم جهت ثبت نام مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه یزد

مدارک مورد نیاز هر داوطلب جهت تشکیل پرونده به شرح زیر است:

۱- تصویر شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه ای داوطلب با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی سازمان سنجش

۲- یک قطعه عکس ۳×۴

۳- تصویر مدارک (گواهی موقت) کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات مربوط به هر یک از این مقاطع

تبصره: آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته هستند علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته میبایست مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند. ضمناً معدل کارشناسی برای این دسته از داوطلبان میانگین وزنی معدل‌های مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

تبصره ۲: برای دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی ارشد، گواهی تایید شده دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فارغ التحصیل شدن تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ با ذکر معدل (مطابق فرم مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و یا فرم مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی) الزامی است.

تبصره ۳: معرفی شدگانی که به دلائلی قادر به ارائه مدارک مندرج در این بند نیستند، لازم است گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدارک را تحویل دهند.

۴- فرم تکمیل شده شماره ۱ «مشخصات فردی» داوطلب که در وبسایت دانشگاه یزد قرار دارد به همراه مدارک درخواستی ذکر شده در این فرم

۵- کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی از جمله:

– مقالات علمی (داخی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی به همراه مستندات تاییدیه رتبه مجلات

– گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

– برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

– مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی – خارجی)

– طرح پژوهشی برون دانشگاهی خاتمه یافته به همراه نامه تاییدیه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه مبدأ

– تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

– برگزیدگی المپیادهای علمی – دانشجویی

– مدرک زبان معتبر

توجه: تحویل کلیه مدارک ذکر شده، سوابق آموزشی – پژوهشی، افتخارات علمی، سوابق کاری و افتخارات حرفه ای (تکمیل شده در فرم) الزامی است و در صورت‌ عدم ارائه امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

جهت اطلاع از نحوه محاسبه امتیازات آموزشی پژوهشی داوطلبان می‌توانند به جدول نحوه بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (فرم شماره ۲) مراجعه نمایند.

۶- واریز مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال)؛ این مبلغ در مراحل ثبت نام و بارگذاری مستندات در سیستم گلستان باید با استفاده از کارت‌های عضو شتاب به صورت الکترونیکی در وجه دانشگاه یزد پرداخت شود.

* داوطلبانی که برای مصاحبه به چند کد رشته معرفی گردیدهاند بدون توجه به تعداد کد رشته‌ها میبایست مبلغ مربوط به تنها یک مصاحبه را پرداخت نمایند.

* مبلغ مذکور تحت هر شرایطی غیر قابل استرداد است.

۷- تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۲

۸- فایل الکترونیکی / نسخه فیزیکی پایاننامه کارشناسی ارشد (پیشنهادیه مصوب برای دانشجویان سال آخر) و حتی الامکان دو توصیه نامه از استادان مقطع کارشناسی ارشد.

۹- گواهی به تایید بالاترین مقام مسئول دانشگاه محل خدمت برای مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مربیان

تذکر ۱: مربیان تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی امکان بهره مندی از این سهمیه را دارا هستند.

تذکر ۲: مربیان پیمانی مشمول استفاده از سهمیه مربیان نیستند.

تذکر ۳: مربیان (اعم از رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی یا پیمانی) در صورتی میتوانند ادامه تحصیل دهند که دانشگاه محل خدمت آن‌ها موافقت نماید و گواهی مربوطه را ارائه نمایند.

تذکر ۴: مربیان دانشگاه آزاد باید معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیأت علمی آن دانشگاه را بارگذاری نمایند.

۱۱- ارائه مدرکی که نشانگر تایید سهمیه رزمندگان یا ایثارگران باشد، برای آن دسته از داوطلبان که بر اساس استفاده از سهمیه رزمندگان جهت مصاحبه دعوت شده اند.

۱۲- معرفی شدگان مرد باید از لحاظ وضعیت نظام وظیفه، با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» یکی از شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون را دارا باشند.

تذکر: سطح و کیفیت آشنایی با زبان انگلیسی در امتیاز و پذیرش داوطلبان مقطع دکتری مؤثر است. لذا درخواست می شود کلیه داوطلبان هر گونه مدرک در این خصوص را ارسال نمایند (اختیاری).

۱۲- تکمیل فرم تعهد حضور تمام وقت

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان دکتری ۱۴۰۲

۱- احراز کلیه شرایط مندرج در دفترچه شماره ۱ و ۲ سازمان سنجش آموزش کشور الزامی است.

۲- داوطلب باید در تمامی مراحل ارزیابی تخصصی اعلام شده (اعم از آزمون کتبی، مصاحبه و…) شرکت نماید.

۳- کلیه داوطلبانی که در کد رشته محل‌های انتخابی دارای حد نصاب نمره علمی لازم به منظور شرکت در مرحله دوم آزمون (مصاحبه علمی) هستند و تمایل به شرکت در این مرحله را دارند لازم است از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ نسبت به تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری مندرج در سایت سازمان سنجش و ارسال آن به سازمان و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. داوطلبانی که در این خصوص اقدام ننمایند از گزینش نهایی حذف خواهند شد.

تذکر مهم: در صورت احراز هر گونه مطالب خلاف واقع در مدارک ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحله ای از پذیرش و یا تحصیل از ادامه کار وی جلوگیری و پیگیری قانونی به عمل خواهد آمد.

اعلام نتایج توسط دانشگاه

پس از انجام مصاحبه تخصصی با تمامی داوطلبان و بررسی دقیق سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان مذکور، نتایج بر اساس سوابق آموزشی و پژوهشی (٪۲۰) و نمره مصاحبه (٪۳۰) محاسبه و به سازمان سنجش اعلام می گردد.

زمان برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه یزد در سال 1402 کی است؟

تاریخ برگزاری مصاحبه دکترا دانشگاه یزد در همین صفحه اعلام شده است.

برای شرکت در مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه یزد چه مدارکی لازم است؟

فهرست کامل مدارک مصاحبه دکتری دانشگاه یزد در متن مقاله آمده است.

مطالب مفید برای داوطلبان معرفی‌شده برای شرکت در مصاحبه دکتری ۱۴۰۲

مصاحبه دکتری

تجربه مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

تجربه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری

پذیرش دکتری با ارشد آموزش محور

عوامل موثر در مصاحبه دکتری

آمادگی برای مصاحبه

نکات مصاحبه دکتری

آمادگی مصاحبه دکتری

سوالات مصاحبه

سوالات مصاحبه دکتری

سوالات مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

سوالات پایان نامه در مصاحبه دکتری

سوالات روش تحقیق در مصاحبه دکتری

معرفی خود به انگلیسی در مصاحبه دکتری

هدف از ادامه تحصیل در مقطع دکتری

سوالات زبان در مصاحبه دکتری

 

مدارک موردنیاز

مدارک مصاحبه دکتری

توصیه نامه مصاحبه دکتری

رزومه مصاحبه دکتری

 

نحوه امتیازدهی در مصاحبه

امتیاز مقاله در مصاحبه دکتری

امتیاز کتاب در مصاحبه دکتری

امتیاز مدرک زبان در مصاحبه دکتری

امتیاز تدریس در مصاحبه دکتری

تاثیر سن در مصاحبه دکتری

تاثیر دانشگاه ارشد در مصاحبه دکتری

تاثیر مشروطی در مصاحبه دکتری

 

ثبت‌نام
باخبرم کن!

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهدی
مرداد ۲, ۱۴۰۲ ۷:۳۸ ب٫ظ

سلام
بنده رشته اقلیم شناسی دانشگاه یزد مصاحبه رفتم
خیلی رفتار اساتید عالی بود