مدرسان شریف کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی سومین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی سامانه ثبت نام در کنفرانس، همایش و کنگره های بین المللی دکتری روانشناسی ابن یمین کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت

2162

‌رشته و گرایش

مدیریت بازرگانی

1) مدیریت بازاریابی

2) مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی

۳) رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار – رفتار مصرف‌کننده)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2163

‌رشته و گرایش

1) مدیریت دولتی

1) تصمیم‌گیري و خط‌مشی‌گذاري عمومی

2) مدیریت تطبیقی و توسعه

۳) رفتار سازمانی

۴) مدیریت منابع انسانی

2) مدیریت سازمان‌‏های دولتی در ایران

1) سیاستگذاري دولتی (خط‌مشی‌گذاري عمومی)

2) رفتاري

3) سیاستگذاري علم و فناوري

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی – نظریه‌ها و مبانی خط‌‌مشی‌گذاري دولتی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2164

‌رشته و گرایش

1) مدیریت صنعتی

1) تولید و عملیات

2) تحقیق در عملیات

3) مدیریت سیستم‏ها

4) استراتژی صنعتی

5) مالی

2) مدیریت تکنولوژي

1) مدیریت نوآوري

2) مدیریت تحقیق و توسعه

3) مدیریت انتقال ­تکنولوژی و مالکیت معنوی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2165

‌رشته و گرایش

1) مدیریت راهبردي

2) آینده‌پژوهی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آینده پژوهی

2166

رشته و گرایش

1) مدیریت پیشگیري از جرم

2) مدیریت رسانه‌اي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (منابع انسانی پیشرفته – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2167

‌رشته و گرایش

1) مدیریت فناوري اطلاعات

1) کسب‌و کار هوشمند

2) مدیریت خدمات و توسعه فناوري

2) مدیریت اطلاعات*

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم‌هاي اطلاعات مدیریت پیشرفته – مدیریت دانش)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2168

‌رشته و گرایش

مدیریت قراردادهاي بین‌المللی نفت و گاز

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز – حقوق قراردادهاي نفت و گاز)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، حقوق (تمامی گرایش‌ها)، اقتصاد (تمامی گرایش‌ها)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

2169

‌رشته و گرایش

کارآفرینی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌هاي کارآفرینی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کارآفرینی

2170

‌رشته و گرایش

گردشگري

1) مدیریت

2) اقتصاد

3) فرهنگ

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط‌مشی‌گذاري در گردشگري، برنامه‌ریزي توسعه و مدیریت گردشگري)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی دانش‌آموختگان رشته‌هاي کارشناسی‌ارشد علوم انسانی امکان شرکت در آزمون دکتري گردشگري را خواهند داشت، ولی الویت نهایی در پذیرش با کارشناسان ارشد رشته‌هاي مدیریت گردشگري، جغرافیا و برنامه‌ریزي توریسم و سایر رشته‌هاي مرتبط با گردشگري خواهد بود.

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱,۱۲۶)

 1. الهه گفت:

  راستی برای گرایش هم اول به علاقه خودت توجه کن.
  بهترین انتخاب رشته خودته.
  مدیریت بازرگانی خیلی خوبه
  راستی رشته ات چی هست؟

 2. سوا گفت:

  دوستان تو رو خدا اگه میشه به من کمک کنید من تازه الان میخام شروع کنم واسه دکتری تو سایتا گشتم اما جواب سوالامو نفهمیدم
  ١.زمان ازمون کیه
  ٢.من چه رشته ای از مدیریت شرکت کتم احتمال قبولیم بیشتره
  ٣-من خیلی سردرگمم نمی دونم از کحا شروع کنم چیا بخونم اخه یکمم بین فوق لیسانسمو دکترام فاصله افتاده.بعدشم ازمونو دارن یه شکلی میشن زبان و استعدادو بخونم الان یا تخصصی؟

  • الهه گفت:

   سلام

   اصلا نگران نباش

   اول اینکه آزمون توی اوایل اسفنده

   اگه واقعا میخوای قبول بشی اولا خوب بخون
   تخصصیها مهمتره ولی زبان و استعداد هم چون اکثرا در اونا ضعیفن خیل یموثره .در هر صورت ضریب تخصصیا ۴ و ضریب اینا ۱ هستش

   و از این مهمتر سعی کن حتما رزومه ات رو قوی کنی.
   در دکترا مصاحبه خیلی مهمه و اون هم بستگی به رزومه شما داره.
   حتما یکی دو تا مقاله جور کن.
   مدرک زبان اجباری نیست اما مهمه. میتونی در آزمونهای MSRT شرکت کنی. هر ماه برگزار میشه.

   نگران فاصله مدارکت هم نباش.
   من خودم بعد از ده سال شرکت کردم و رتبه عالی آوردم.

   اصلا هم استرس نداشته باش

درج نظر