مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت

2162

‌رشته و گرایش

مدیریت بازرگانی

۱) مدیریت بازاریابی

۲) مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی

۳) رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدیریت راهبردی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته – مدیریت استراتژیک پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت  بازرگانی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

2163

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت دولتی

۱) تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۲) مدیریت تطبیقی و توسعه

۳) رفتار سازمانی

۴) مدیریت منابع انسانی

۲) مدیریت سازمان‌‏های دولتی در ایران

۱) سیاستگذاری دولتی (خط‌مشی‌گذاری عمومی)

۲) رفتاری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی – نظریه‌ها و مبانی خط‌‌مشی‌گذاری دولتی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت دولتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت  دولتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

2164

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت صنعتی

۱) تولید و عملیات

۲) تحقیق در عملیات

۳) مدیریت سیستم‏ها

۴) استراتژی صنعتی

۵) مالی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت رسانه ای

۲) مدیریت اطلاعات

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آینده پژوهی

رشته و گرایش

۱) مدیریت پیشگیری از جرم

۲) مدیریت ایمنی ترافیک

۳)جرم یابی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (دانش مدیریتی(مدیریت عمومی، مدیریت از دیدگاه اسلام) – دانش حقوقی (آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی) – دانش انتظامی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت یشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

 

2167

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت فناوری اطلاعات

۱) کسب‌و کار هوشمند

۲) مدیریت خدمات و توسعه فناوری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته – مدیریت دانش)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت  فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

2168

‌رشته و گرایش

مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز – حقوق قراردادهای نفت و گاز)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، حقوق (تمامی گرایش‌ها)، اقتصاد (تمامی گرایش‌ها)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

2169

‌رشته و گرایش

۱)کارآفرینی

۲)مدیریت تکنولوژی

 1. مدیریت نواوری
 2. مدیریت تحقیق و توسعه
 3. مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی

۳)آینده پژوهی

۴)سیاست گذاری علم و فناوری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌های کارآفرینی- تئوری های نوآوری- مدیریت استراتژیک پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کارآفرینی

2170

‌رشته و گرایش

گردشگری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط‌مشی‌گذاری در گردشگری، برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت گردشگری)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته های علوم انسانی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته گردشگری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته گردشگری

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. محمد گفت:

  سلام دوستان
  اگر میشه یه راهنمایی بکنید . آیا با نمره کل 3318 و رتبه در سهمیه 332 اخرین رتیه مجاز 1865 امکان قبولی در رشته مدیریت فناوری هست ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. البته رزومه خوبی دارم و دو مقاله که هنوز البته چاپ نشدن ولی اماده هستند. ممنون

 2. فرنود گفت:

  سلام دوستان . با رتبه ی ۴۲۰ و تراز ۳۲۰۰ رشته ی مدیریت کار آفرینی ، شبانه ،نوبت دوم ، پردیس و آزاد چه شانس هایی دارم . البته سال اول کنکور بودم و معدلم ۱۸.۸۹ است و شاگرد ممتاز شدم و مقاله هم ۲ تا و کنفرانس هم ۲ تا و ۳ تا هم توصیه نامه و موضوع پایان نامه مورد حمایت اتاق بازرگانی و مدرک زبان ای پی تی ۷۰۰ اگر جواب بدین ممنون میشم خیلی

 3. ف ت ت 5042 گفت:

  سلام
  لطفادوستانی که تولیمو دادن راهنمایی کنن:
  آیا در آزمون تولیمو میشه زمان بخش های مختلف را به یکدیگر اختصاص داد؟
  مثلا میشه وقت شنیداری رو به درک مطلب داد؟
  آیا دفترچه های سه بخش مجزاست یا نه باهمه؟

 4. دولتی گفت:

  با سلام و آرزوی موفقیت برای همگی .بنا بر تجارب سال گذشته کسی تراز شهرستانها رو برای مدیریت دولتی آزاد می دونه لطفا اعلام بفرمایید مثلا تراز کرمان سنندج زاهدان شوشتر و ….با تشکر فراوان

 5. مربی- مدیریت صنعتی گفت:

  سلام : باتراز 3140 ورتبه 190 در سهمیه ازاد ورتبه 2 در سهمیه مربی ،برای دکترای مدیریت صنعتی مجاز به انتخاب رشته در روزانه شده ام برای انتخاب رشته خیلی نیاز به اکاهی از موارد زیر دارم
  1-ایا شهریه قبول شدگان با استفاده از سهمیه مربی در شبانه وپردیس ودانشگاه ازاد با شهریه استفاده کنندگان از سهمیه ازاد در هم انها تفاوت دارد؟
  2 -بطور کلی رتبه بندی بازار کار گرایش های مختلف مدیریت صنعتی چگونه است

 6. سلام گفت:

  در دکترا رشته مدیریت دولتی رتبم ۳۰۰ هست کجا امکان قبولی دارم

 7. علی گفت:

  سلام. من کارشناسی مدیریت بازرگانی و ارشد ادبیات فارسی دارم. آیا میتونم برای دکترای مدیریت دکترا آزمون بدهم؟

 8. مدیریت دولتی 2163 گفت:

  با سلام و خسته نباشید به دوستان
  رشته مدیریت دولتی
  تخصصی 25
  استعداد تحصیلی 50
  زبان سفید
  رتبه 181
  کجا میتونم برا قبولی امیوار باشم؟

 9. فرهاد-مالی گفت:

  با رتبه 252 در رشته مدیریت مالی، دعوت به مصاحبه آزاد یا پردیس میشم؟ روزانه مجاز نشدم.

 10. رضا (بازرگانی) گفت:

  سلام به دوستان مدیریت بازرگانی
  من با 30 درصد تخصصی و 42 درصد استعداد و 23 درصد زبان رتبه 367 آوردم.
  فکر کنم با این درصدا باید زیر 300 می آوردم. از دوستان کسی هست که درصدای مشابهی داشته باشه و رتبه اش پایینتر باشه؟
  ممنون میشم خبر بدید

  • دکترا به رضا گفت:

   درصد تخصصیتون رو در گزایش بازرگانی به نسبت بقیه دوستان کمتر زدید امسال بچه های بازرگانی درصدای تخصصیشون اکثرا بالای ۴۰ بود و بهمین دلیل کسانی که زیر ۳۵ زده بودن رتبه هاشون علیرغم درصدای خوب عمومی خیلی خوب نشده

 11. Fariba گفت:

  سلام با رتبه ٢۶۴ مدیریت صنعتی، کجا میشه قبول شد، من از مهندسی شیمی تغییر رشته دادم مدیریت شرکت کردم.

  • محسن صنعتی گفت:

   سلام
   با این رتبه شاید بعضی از شبانه های شهرستان و بیشتر پردیس ها از جمله علامه و تهران و یزد میتونید برای مصاحبه شرکت کنید که خب با تو جه به رزومتون پذیرش میشید. من هم پارسال 297 بودم ولی شبانه رو نیاوردم.
   موفق باشید

 12. محسن-مدیریت دولتی گفت:

  سلام رتبه ام شد119-تخصصی22-استعداد36-زبان57-شانسم برای روزانه و آزاد چطوره؟

 13. علی سحابی گفت:

  سلام دوستان
  روز بخیر و خسته نباشید؛ ببخشید دانشگاه های سراسری مالی گرایش بیمه رو خیلی کم می گیرن، دلیلش رو کسی می دونه؟ همش یا مهندسی مالیه یا مدیریت مالی و بعضا بانکداریه، بیمه توش نیست. کسی راجع به مالی بیمه تهران جنوب اطلاعاتی داره؟ یا کسیو می شناسه که ازش سوال کنم؟ یا مثلا مصاحبه دانشگاه آزاد واسه رشته مالی بیمه رو خبر داره، ممنون می شم کسی راهنمایی کنه. مرسی از همگی

 14. فاران گفت:

  من کلا زیاد جدی نمیگیرم ، و زیاد برای جواب امتحانها و کنکور ها هیچ وقت پر از استرس نمیشدم ، اما این بار دارم یواش یواش مضطرب و نگران میشم سر جوابای کنکور دکترا ، این فروردین هم انگار کش اومده تموم نمیشه …..

 15. زهرا گفت:

  باسلام با تخصصی ۲۹/۵۸و زبان ۱۷و استعداد ۱۰ رتبهام چند میشه .

 16. محسن صنعتی گفت:

  سلام دوستان صنعتی
  با تخصصی ۲۰ و زبان ۳۹ و جیمت ۱۰ چند میشم حدوداً؟ خودم فکر میکنم ۱۲۰ شما چی میگید؟

 17. مالی گفت:

  با سلام. با ۵ درصد تخصصی. ۱۲ درصد استعداد و ۷۵ درصد زبان، در رشته مالی امیدی است؟

 18. فاطی گفت:

  من کارافرینی تکنولوژی بودم .تخصصی ۵۱، زبان ۲۰،استعداد ۱۵، بچه های کارافرینی لطفا درصداتونو بگین ببینیم چیکار کردین .درصدای بالا چنده به نظرتون

 19. هادی گفت:

  من بازرگانی و آینده پژوهشی بودم. آزمون امسال هم مثل پارسال سنگین بود. درصد ها هم باز پایین. من تخصصی ۵۳، استعداد ۱۵ و زبان ۸ درصد زدم. انشالا ک یه رتبه بیاریم که دعوت بشیم به مصاحبه حداقل ۵۰ یا ۶۰. خدا کنه

 20. محمد گفت:

  صنعتی: تخصص ۲۶ استعداد۳۸ زبان ۳۶ رتبه چندمیشه به نظرتون؟

  • محسن گفت:

   خیلی خوب میشید به خصوص اینکه هر دو دروس عمومی رو عالی زدید و میانگین تخصصی نسبتاً خوبی هم دارید پارسال با این درصدها حدوداً ۳۰ تا ۴۰ میشدید

 21. مریم گفت:

  سلام سوگند جان شما با این درصد بنظرتون دانشگاه سراسری پذیرفته میشید اخه درصدای منم شبیه شماست .؟ ممنونم

 22. فاطمه گفت:

  بچه های کارافرینی بیان بگین درصداتونو . چرا کسی تو این رشته حرفی نمیزنههه

  • پونه گفت:

   سلام من کارافرینیم. به نظر من سخت بود به نظر شما امتحان چطور بود؟ درصداتون چه حدودی میشه؟

   • فاطی گفت:

    من تخصصی رو ۵۰زدم ،زبان ۱۵،استعداد ۱۰ .من خودم رشتم بازرگانی بود امسال کارافرینی شرکت کردم.بچه هایی که رشتشون کارافرینی یا تکنولوڗی بوده حتما خوب دادن امتحانو .متاسفانه کسی تو این رشته حرفی نمیزنه

 23. سعید گفت:

  دوستان مدیریت آی تی، با این درصدا به نظرتون رتبم چند میشه: تخصصی: ۳۴، استعداد: ۵۷، زبان: ۳۲

 24. سوگند گفت:

  با تجربه ها راهنمایی لطفا
  تخصصی ۱۴/۵۸ و استعداد ۱۰ درصد زبان سفید رشته مدیریت دولتی رتبه ام چند میشه

 25. گردشگری 97 گفت:

  سلام، لطفا کسانی که امسال کنکور دکتری گردشگری شرکت کردن از وضعیت آزمون بگن که چطور دادن؟ کسی اطلاع داره پارسال رتبه های تک رقمی چه درصدهایی داشتن؟

 26. رتبه من چند میشه به نظرتون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفت:

  سلام. من کنکور دکتری مدیریت دولتی دادم. تخصصی ۳۲ درصد، زبان ۳۳ درصد، استعداد ۲۲ درصد. به نظرتون رتبه ام چند میشه؟ زیر ۸۰ نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • سوگند گفت:

   میتونم بگم که
   پارسال تخصصی ۲۹/۵۸، زبان سفید و استعداد ۴۵/۵۶ زدن رتبه ۱۶۱ شده.
   پارسال تخصصی ۳۷/۰۸، استعداد ۱۷/۷۸ و زبان ۸/۸۹ زدن رتبه ۱۰۵شدند من این اطلاعات رو از سایت مدیر گرفتم و به شما نزدیکن البته امسال یکمم سخت تر بود

  • علی گفت:

   نسبت به سال قبل خیر اما امسال احتمالش هست من سال قبل نخوندم تخصصی ۲۷زدم امسال خوندم ۲۵زدم

 27. ***مدیریت بازرگانی**** اعتراض به کلید سوالات گفت:

  دوستان مدیریت بازرگانی سنجش کلید اولیه سوالات ۴۸ و ۵۴ ( که مربوط به درس بازاریابی می باشد) رو اشتباه زده..صد درصد مشخصه اشتباه زده طبق کتابهای موجود در بازار…. من زیاد سر در نمیارم بابت نحوه اعتراض به کلید سوالات لطفا کسی اگه بلده اعتراض کنه نذارین حقمون ضایع بشه..

 28. سعید گفت:

  بچه های مدیریت چرا خبری ازتون نیست؟ بچه های مدیریت فناوری اطلاعات کجا هستن پس؟
  هیچکس نمیاد در مورد آزمون صحبت کنه؟

 29. علی سحابی گفت:

  سلام به همگی
  تقریبا تمام دروس رو یه بار خوندم، فقط ترسم اینه که حالا که می خوام مالی امتحان بدم و قبلا هم رشته های مهندسی خوند م اگه به مصاحبه برسم چی می شه؟ اصلا شانسی دارم؟ممنون می شم بیشتر راهنمایی کنید. ضمنا اگر کسی هست که تو دانشگاه ازاد مالی بیمه می خونه لطفا نظر بده چه جوریه؟ سطح تدریسش؟ و ………
  مرسی

  • محسن دانشجوی دکترا گفت:

   کتاب مدیریت استراتژیک نویسنده حسین جلیلیان دانشجوی دکترای دانشگاه تهران کتاب خوبی هست مرجع و شامل کلی کتاب که آنها را در این کتاب گردآوری کرده انتشارات نگاه دانش

 30. امیر گفت:

  ممنون آقا بهمن و آقا یوسف
  متاسفانه بخاطر اوضاع بد کاری آدم نمی دونه چی کار باید بکنه.

 31. مزایده گفت:

  ممنون از اطلاعاتی که قرار دادید

 32. قربانی گفت:

  سلام دوستان لطفا راهنمایی کنید برای دکتری رشته مدیریت بازرگاتی استفاده از جزوه ها و آزمون های مدرسان شریف خوبه؟ممنون میشم از بزرگوارن اگه اطلاعی دارن بگن

  • داوطلب دکتری پارسال گفت:

   با سلام و ارزوی موفقیت
   من پارسال برای زبان ۵۰۴ رو خوندم و کتاب مدرسان. برای مدیریت کتاب ماهان و برای آمار از سی دی های دکتر صفایی استفاده کردم و خدا رو شکر نتیجه عالی بود.

   • مریم گفت:

    سلام لطفا میرمایید سی دکتر صفایی رو کجا تهیه کردید. شماره تماسی چیزی؟اپارات پیدا نکردم.ممنون

 33. کارافرینی گفت:

  سلام من چی بخونم برا مدیریت استراتزیک و نو آوری که امثال جدید اومده،تورو خدا راهنمایی کنید

  • محسن دانشجوی دکترا گفت:

   کتاب مدیریت استراتژیک نویسنده حسین جلیلیان دانشجوی دکترای دانشگاه تهران کتاب خوبی .کل کتاب ها را در اینجا نکات مهم را گفته……از انتشارات نگاه دانش

 34. امیر گفت:

  سلام دوستان
  بنده دانشجوی ترم یک دکتری مهندسی مواد هستم
  با توجه به اوضاع کاری نامطلوب رشته های فنی مهندسی، تصمیم بر این گرفتم که در کنکور مدیریت و رشته MBA ثبت نام کنم
  لطفا راهنمایی فرمایید که آیا این تصمیم درستی است و برای مجموعه مدیریت بازار کاری چگونه است؟
  به نظرتان از ارشد شروع کنم و یا دکتری؟؟
  با شکر
  لطفا راهنمایی فرمایید

  • بهمن گفت:

   من بعنوان کسی که در بازار کار هستم و تقریبا ۱۰ سال سابقه کار مدیریت دارم می گویم که تصمیم بسیار غلطی است در این مقطع، اول دکترای فنی تون رو به پایان برسونید و سعی کنید در کنارش کار کنید هر چند با حقوق پایین.
   در کل مدارک مدیریتی بدون سابقه کار مدیریت بخودی خود در بازار کار معمول ارزش چندانی ندارند

  • یوسف گفت:

   باسلام همون رشته خودتون دکتری بگیرید چون درمصاحبه دکتری مدیریت به خاطرغیرمرتبط بودن رشته ارشد بهتون گیرمیدهند ضمنا دکتری مهندسی خیلی بالاترازدکتری مدیریته یه خورده به فکرجوانی تون باشید که به خاطر این کنکورواون کنکوربه راحتی دارید از دست میدید

 35. علی سحابی گفت:

  سلام دوستان
  ببخشید من در لیسانس و ارشد دو رشته مهندسی متفاوت خوندم. یه دکترای مهندسی هم دارم ولی بیش از ۱۰ ساله که توی یه شرکت بیمه مدیر هستم. اگر امسال رشته مالی گرایش بیمه بزنم با توجه به این که توی رشته بیمه فقط کار کردم ولی سوابق پژوهشی ندارم به نظرتون موفق می شم؟ سراسری که تقریبا بیمه نداره ولی آزاد دو جا تو تهران داره. ممنون می شم راهنمایی بفرمائید.
  ارادتمند همه دوستان

  • یوسف گفت:

   باتوجه به غیرمرتبط بودن رشته ارشد ودکتری باید رزومه پژوهشی قوی داشته باشید ودر ازمون کتبی نمره بالایی کسب کنید ضمنا ظرفیت این رشته درکشوربسیارپایینه ضمنا شماکه دکتری دارید چه نیازی که بازهم دکتری بگیرید وحداقل ۱۰۰میلیون هزینه کنید حالا وقت وزمانی که باید براش بزارید بماند

 36. سحر گفت:

  سلام
  راستی در دفترچه فقط دو تا کتاب جدید برا تمام گرایشهای کارآفرینی,اینده پژوهی و غیره همه یکی بود دو تا هم بود اما اینجا سه تا منبع جدیده,جریان از چه قراره

 37. سارا گفت:

  با سلام
  منابعی که سازمان سنجش برا دوروس ارئه کردن زیاده ،لطفا راهنمایی کنید در درس مدیریت نواوری و تحقیق و توسعه چه کتابی از همه مهم تره

 38. رژنه گفت:

  لطفا منابع مهم مدیریت استراتژیک که از منابع دکترای مدیریت بازرگانی هست رو پیشنهاد بدید

 39. مریم گفت:

  سلام لطفا برای درس های بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته – مدیریت استراتژیک پیشرفته منابع کاربردی معرفی کنید .
  خیلی متشکرم

 40. شاهین گفت:

  سلام و خسته نباشید.من ارشد مدیریت شهری دارم .چه رشته ای از مدیریت رو انتخاب کنم که به کارم هم بخوره.مدیر یکی از قسمتهای فنی و عمرانی شهرداری یک کلانشهر هستم.ممنون

 41. هدی گفت:

  سلام به همه دوستان
  لطفا راهنمایم کنید برای دکتری مدیریت دولتی چه منابع تکمیلی رو بخونم ؟؟
  من رشتم مدیریت دولتی نبوده و تو انتخاب منابع خوب بشدت دچار مشکل شدم. شبانه و پیام نورم مجاز شدم اما نمیخام برم
  سپاسگزارم

  • زینب گفت:

   سلام.برای منابع دولتی یه سر به سایت مدرسان شریف بزنید.مدیریت اسلامی مقیمی و پورعزت و مبانی پور عزت مهم هستن.جی مت مسیح خواه هم خوبه و نمونه سوالات سال های قبل.مزیت رقابتی بنظرم رو زبانه ک معمولا بچه ها ضعیف هستن.

 42. mahboub گفت:

  سلام دوستان عزیز
  آیامیشه دو تا رشته رو با هم کنکور داد؟؟
  مدیریت دولتی و حسابداری روز امتحانشون یکیه؟یا کلا در یک روز و ساعت همه رشته ها آزمون میدن؟
  لطفا جواب بدین ممنوووون

 43. مریم گفت:

  سلام به همه
  من لیسانس ریاضی کاربردی و فوق لیسانس مهندسی صنایع مجازی دارم می خواستم دکترا مجموعه مدیریت شرکت کنم به نظرتون می تونم موفق۶بشم؟باید چیکار کنم؟

 44. کژال گفت:

  سلام دوستان. بنظرتون چه بسته ای آموزشی برای دکتری مدیریت مفید هست. لطفا راهنمایی کنید

 45. منابع بازرگانی گفت:

  سلام دوستان
  اگه کسی در مورد تغییر منابع مدیریت بازرگانی سال ۹۷ اطلاع داره ممنون میشم بگه

 46. علیرضا گفت:

  سلام
  روز همگی بخیر
  برای کسی که رشته ارشدش برق بوده و مهندسی نیس و چند سالی از زمان فارغ التحصیلیش میگذره
  بهترین پیشنهاد برای منابع آزمون چیه
  با توجه به زمان باقی مانده فرصت سورس خوندن نیس..موسسات مختلف هم همگی مدعی هستند. برای مدیریت بازرگانی دانشگاهآزاد
  ممنون

 47. امير گفت:

  سلام
  مدیریت راهبردی در دانشگاه ازاد در کدام شهر ها وجود دارد؟ ممنونم اگه پاسخ بدید.

 48. بهار گفت:

  سلام وقت بخیر لطفا راهنمایی بفرمائید
  من در رشته‌ی بازرگانی ۹۶ رتبه ۳۹۲ شذ البته زبان صفر زدم نمیدونم با توجه به زمان باقیمانده اینبار زبان بخونم و دوباره امتحان بدم یا نه خییییلی دو دلم اگه امسال دوباره بخونم میتونم روزانه قبول بشم لطفا راهنمایی کنید با تشکر

  • دانشجوی دکترای رفتار سازمانی گفت:

   به نظرم حسابی زبان بخونین چراکه زبان هم تو امتحان کتبی و هم تو مصاحبه خیلی خیلی به کمکتون میاد

 49. ali گفت:

  سلام دوستان
  برای قبولی در دکتری مدیریت چه رتبه ای لازم هست.

 50. مدیریت فناوری گفت:

  سلام
  میشه راهنماییم کنید بسته های آموزشی کدوم موسسه برای امادگی ازمون دکترا مدیریت فناوری اطلاعات بهتر ومناسبتره؟ ( مدرسان شریف ؟ سنجش تکمیلی ؟ ماهان؟)
  البته کارشناسی ارشدم کامپیوترهست.

 51. سپیده گفت:

  سلام.من کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران با معدل ۱۶٫۵ و کارشناسی ارشد همین رشته در همین دانشگاه با معدل ۱۸٫۳۰ هستم.با توجه به اینکه شاغلم و وقت مقاله نویسی ندارم، با داشتن مدرک msrt و وبا داشتن یک مقاله Isc استخراج شده از پایان نامه میتونم قبول شم..یعنی فقط با همین رزومه???

 52. مریم *** گفت:

  سلام دوستان من از رشته ریاضی مالی میخوام مدیریت شرکت کنم به نظر شما اگر رتبه خوب بیارم شانس قبولی در مصاحبه ها رو دارم؟ یک رزومه خوب تو رشته شما معمولا چطور باید باشه؟

 53. مدیر گفت:

  کدوم یک از گرایشهای مدیریت دولتی برای کار دولتی مناسبتره؟؟؟؟

 54. نجمه گفت:

  من رشته کارشناسی ارشد اکوتوریسم هست و مرتبط با گردشگری هست ۲تا مقاله همایش داخلی بین المللی دارم و یکی مقاله علمی پژوهشی .آیا کافیه؟واینکه ترم سوم ارشدم

  • my گفت:

   من امسال قبول شدم.
   رزومه شما در حال حاضر ضعیف هست. شما باید حداقل ۵ پژوهشی، ۵ ترویجی و ۵ همایشی داشته باشید. هر چه بیشتر کار پژوهشی داشته باشید بهتر است. در کل بستگی به باقی داوطلب ها هم دارد. امسال وضعیت داوطلب ها به لحاظ پژوهشی نسبتا خوب بود. ترجیحا مدرک زبان داشته باشید. قبل از شروع مصاحبه ها سعی کنید پایان نامه را تمام و دفاع کرده باشید.
   موفق باشید

   • نجمه گفت:

    سلام تیریک میگم میتونید منابع دکترایی که خوندید اینجا بفرستید. و اینکه ایمیلتون بفرستید؟ رتبه و در صداتون میشه بگید؟ این رشته امسال چند نفر شرکت کننده داشت. شما از چه رشته ای بودید
    باتشکر

 55. نجمه گفت:

  سلام بچه ها اینجاکسی هست که بخواد دکترا گردشگری امتحان بدع یا اینکه امسال دکترا گردشگری قبول شده باشه؟خواهشا یکی جواب بده

 56. نفیس گفت:

  سلام دوستان، نظرتون در مورد دانشگاه لرستان رشته مدیریت چیه؟ اساتیدش؟ دانشگاهش؟ خوابگاهاش؟

 57. سوال گفت:

  سلام
  دوستان خسته نباشین
  از دوستان کسی هست که روتبش خیلی خوب شده باشه خواهشن بگه منابع چی خونده ممونم.
  کلامنابع دکترا بازاریابی چی رو پیشنهاد میکنین؟

  • دانشجوی دکتری گفت:

   سلام
   منابع رو به دسته باید تقسیم کرد: یکی رفرنسهای اصلی که زمان زیادی لازم داره خوندنشون و یکی منابع کمکی.
   در مورد رفرنسهای اصلی که تقریبا همه میدونن. برای رفرنسهای کمکی برای هوش اول سئوالای سال قبل که توی سایت پی اچ دی تست هست خیلی عالیه. هر روز یه تعدادی رو تمرین کنین تا به مرور به مرز امادگی برسین. برای زبان وقت بیشتری لازمه. من کتاب مدرسان شریف رو توصیه می کنم. برای آمار سی دی های دکتر صفایی فوق العاده هستن. برای مدیریت توصیه میکنم کتابهای مدرسان رو حتما نگاه کنین و تستاشونو تمرین کنین.
   البته دیدگاه بچه های دیگه مه قبول شدن رو هم بگیرین. من رتبم ۳ بود پارسال.

   • دکترا گفت:

    آقای رتبه ۳ لطفا منابع و رفرنس های اصلی را بنویسید .خوشبختانه شما قبول شدید و دیگر بحث رقابت نیست که منابع را نگویید.این همه افرادی مثل من در این سایت التماس میکنند که منابع را بنویسید و اعلام کنید.نمیدانم چرا آنهایی می آیند و میگویند قبول شدند ولی از شان خواسته بشه منابع را نمیگویتد …..تو را بخدا شما بیا و اعلام کن….در هر رشته که بودی…‌‌ زکات علم نشر منابع هست.

 58. حسین زاده گفت:

  سلام من ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی وصادرات دارم با توجه به این که در ایران دکتری مدیریت اجرایی نداریم من درچه رشته وگرایشی در دکتری شرکت کنم که در مصاحبه به من گیرندهند باتشکر

 59. 12 گفت:

  سلام به دوستان مدیریت
  قزوین منابع انسانی قبول شدم. گرچه مصاحبه رفتار و خط مشی نیز بسیار بهتر از منابع بود. ولی انتخاب اولم که همون منابع انسانی بود رو آوردم. بسیار خوشحالم.
  نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
  خیلی دوست دارم نمره مصاحبه رفتار و خط مشی و ببینم.آیا امکان داره؟

 60. دانشجو گفت:

  سلام دوستان، آیا کسی در مورد شرایط شهریه دکتری شبانه اطلاع داره؟ وام میدن یا نه؟ و اگر بله چقدر؟
  امکان پرداخت قسطی وجود داره؟
  همون روز ثبت نام باید پرداخت بشه؟

 61. مدیریــــــــــتی سردرگـــــــــــــــــــــــم گفت:

  دوستان مدیریــــــت یه سوال دارم……راهنمایی کنید…

  من رشتم مدیریت بازرگانی هست و پایان نامه بنده هم در مورد منابع انسانی هست و گرایش مدیریت منابع انسانی رو تو دکتری علاقه مند هستم. ولی همونطور که بچه های بازرگانی میدونن روزانه تو این گرایش خیلی کم جذب میکنه…ولی برعکس تو رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی تقریبا بیش از ۲۰ نفر تو دکتری جذب داره کلا…. واس اینکه شانس قبولیم تو منابع انسانی بیشتر بشهتصمیم دارم سال اینده رشته مدیریت دولتی امتحان بدم…حالا از دوستان مدیریت راهنمایی میخام:
  ۱- آیا تو مصاحبه تاثیر بد میذاره؟
  ۲- آیا باتوجه به تغییر رشته (ولی گرایش یکسان) آیا شانس پذیرشم بیشتر میشه یا نه برعکس گیر میدن اساتید ؟

  دوستان مدیریتی راهنمایی کنن با تجربه هاشون…ایا تا حالا کسی اینکارو کرده..

  • دکترا گفت:

   علاوه به مصاحبه که ممکنه رد شی در اینده برای هیئت علمی هم به مشکل میخوری
   سعی گرایش رفتار و منابع انسانی بازرگانی رو در دکترا شرکت کنی

  • ee گفت:

   رشته ارشد من منابع انسانی(گرایشی جدا از بازرگانی یا دولتی) هست. امسال مدیریت دولتی شرکت کردم و قصدم اینه بازم دولتی شرکت کنم. اگر منابع انسانی یا رفتار مدنظرتون هست بهتره همین گرایش رو شرکت کنید مگراینکه مثلا بخواید رفتار و منابع شهری مثل اصفهان روبیارید که گرایش دولتی منابع نداره. اگر پایان نامتون مربوطه و مقالاتی در این زمینه دارید خب مشکل جدی فک نمیکنم وجود داشته باشه.بازم دوستانی که تجربه بیشتری دارن احتمالا بهتر بتونند کمک کنند

 62. مديريت دولتى گفت:

  سلام
  پیام نور تهران منابع قبول شدم علوم تحقیقات خط مشى کدوم بهتره ثبت نام کنم؟

 63. علی منابع انسانی گفت:

  سلام دوستان برای تبدیل پایان نامه به کتاب کدام موسسه را پیشنهاد می کنید اگر تجربه ای دارید لطفا راهنمایی بفرمائید.

 64. علی گفت:

  سلام دوستان نمره۹۹۶ میشه به قیولی در تکمیل ظرفیت امید داشت ؟

 65. دکترای تخصصی moosa گفت:

  سلام دوستان
  لطفاً ترتیب رتبه بندی اعتبار علمی دانشگاه ها مختلف در رشته های مدیریت می فرمایید؟
  ممنونم میشم از لطفتون

  • محمدمرتضی گفت:

   در هر گرایش فرق میکنه
   مثلا کارآفرینی دانشگاه تهران
   مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و گرایش خط مشی دانشگاه علامه
   بازرگانی تهران و شهید بهشتی
   صنعتی و تحقیق در عملیات دانشگاه تربیت مدرس

 66. @ گفت:

  سلام.
  من از بچه های گروه های تخصصی دیگری هستم..
  برای برادرم که امسال ارشد مدیریت شرکت کرده میخواستم بدونم از بین گرایش های مدیریت به ترتیب کدوم گرایش به لحاظ بازار کار و ..بهتره؟ و جزوات کدوم موسسات در گرایش های مدیریت خوب بیان شده و توضیحات دروس رو داره؟؟؟.
  لطفا راهنمایی کنید …مرررسی از گروه بچه های مدیریت…

 67. صدف گفت:

  سلام. من ارشد زمین شناسی دارم آیا امکانش هست دکترا مدیریت گردشگری شرکت کنم. توی سایتی نوشته بود از امسال همه رشته ها میتونن شرکت کنن. ضمنا این رشته چرا در دفترچه کنکور دکترای ٩۶ نبود؟

  • من گفت:

   می تونید شرکت کنید اما رشته های گردشگری در اولویت پذیرش هستن. البته باید رزومه قوی در زمینه گردشگری داشته باشین

   مقاله، کتاب و ……

  • محمدمرتضی گفت:

   سلام
   کار که نشد نداره ولی من که ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران بودم برای دکترا مدیریت شرکت کردم و با بهترین رتبه امسال تمام دانشگاه های سراسری دعوت به مصاحبه شدم، بعضی دانشگاه ها همین وارد جلسه مصاحبه میشدم هیئت مصاحبه کننده میگفتن شما در حوزه مدیریت منابع انسانی هیچ کاری انجام ندادین مثل کتاب و مقاله و اصلا ازم هیچی نمیپرسیدن و میگفتن مرسی که اومدین ولی برای اینکه ما بخواهیم شما رو انتخاب کنیم اصلا مناسب نیستید و منم تشکر میکردم و خارج میشدم از جلسه ولی خب چون در حوزه گرایش خط مشی خیلی کار کردم هم مقاله و هم کار اجرایی نظرشون خیلی مساعد بود
   باید کار کرده باشین توو این حوزه و هیئت مصاحبه کننده رو مجاب کنید که برای انتخاب بهترین گزینه هستید.

 68. احسان گفت:

  با سلام
  باتوجه به زیاد بودن منابع مدیریت، نظرتون راجع به بسته های آموزشی دولتی چیه ؟
  کتابهای مدرسان شریف بهتره یا ماهان یا سنجش تکمیلی ؟

 69. v گفت:

  سلام به همگی. دوستان یه راهنمایی ازتون میخوام. من ارشد یک رشته دیگه دارم و میخوام ارشد mba بگیرم. حتما هم میخوام یا تهران یا شریف قبول بشم حتی اگه شده چند سال طول بکشه ولی چون یبار ارشد خوندم نمیتونم دیگه روزانه نمیتونم بخونم و باید شهریه شبانه پرداخت کنم. کسی اطلاع داره برای تحصیل این رشته تو دانشگاههای تهران و شریف حدودا هر ترم چقدر هزینه شهریه میشه؟

 70. درخواست کمک گفت:

  سلام
  رشته ای به نام مدیریت تجارت الکترونیک داریم؟؟؟
  کدوم دانشگاهها دارن؟
  ظرفیت هاش چه طوری خوبه یا بد؟؟؟؟
  ممنون میشم به من کمک کنید و منو راهنمایی کنید.

 71. احسان گفت:

  سلام دوستان محترم
  لطفا راهنمایی بفرمایید در رابطه با منابع مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چه کتابهایی مطالعه شود؟ایا پکیج مدرسان شریف را نسبت به سایر موسسات قبول دارید؟ من دو دوره شرکت کردم ولی متاسفانه موفق نبودم. امسال بعد ۹ سال خیلی برای من مهم و سرنوشت ساز است. اصلا نمی دونم از کجا شروع کنم. لطفا راهنمایی کنید. سپاس

 72. دکتر اینده گفت:

  سلام. دوستان میشه راهنمایی کنید برای دروس رشته مدیریت دولتی چه منابعی خوبه. مثل تئوری های مدیریت اسم نویسنده ام لطفا بگید.؟

  • ۱۲ گفت:

   تئوری مدیریت.
   مدیریت عمومی الوانی…مهم
   مبانی سازمان و مدیریت رضاییان
   تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی رابینز
   مدیریت دکتر مقیمی…مهم
   مدیریت اسلامی از طریق تست بخون
   آمار و احتمالات و روش تحقیق.سرمد.عادل آذر.رنجبران
   خط مشی.الوانی .دانش فرد.شریف زاده
   مدیریت دولتی.هیوز.دنهارت.پور عزت.الوانی

 73. sareh گفت:

  سلام میشه لطفا راهنمایی کنید برای مدیریت فناوری اطلاعات چه منابعی بخونم؟ کتب کدوم موسسه بهتره؟

 74. n گفت:

  سلام دوستان
  منابع مدیریت بازرگانی سال ۹۷ عوض شده واقعا که هر روز یه تغییراتی توی این رشته میدن . سال ۹۶ ترازها رو خیلی بالا گرفتن که به مصاحبه دعوت نشدیم .
  دوستان یعنی ممکنه توی تکمیل ظرفیت ماهم بتونیم شرکت کنیم یا نه ؟ لطفا کسی اطلاعات داره بگه . ممنونم

 75. متعحب گفت:

  دوستان کسی هست مدیریت صنعتی رشت آزاد قبول شده باشه؟

 76. بهار گفت:

  منابع دکتری بازرگانی کد۲۱۶۲ سال ۹۷ عوض شده؟ درسته؟

  • میلاد گفت:

   نمیدونم کسانی که از اول رشته مدیریت بازرگانی رو انتخاب کردن چه گناهی دارن!!!؟؟؟ اول اینکه همه رشته ها میتونن بیان این رشته رو امتحان بدن!!!! دوم اینکه هر سال ظرفیتاش کمتر و تراز قبولیش از همه مدیریت ها بیشتره!!! و سوم اینکه هر سال یه تغییری میدن مواد امتحانیش رو !!! برداشتن واسه سال با استراتژیک ادغام کردن و گذاشتن رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی!!!!!
   بعد دانشگاه آزاد یه گرایش بیشتر نداره و اونم بازاریابیه و یکی از مواد اصلی امتحانیش رفتار مصرف کنندس. حالا برداشتن رفتار مصرف کننده رو حذف کردن به جاش مدیریت استراتژیک پیشرفته گذاشتن!!!

 77. یلدا گفت:

  سلام خسته نباشید ممکنه راهنماییم کنید و بگید مدیریت مالی بهتره یا بازاریابی ؟
  از نظر بازار کار کدوم بهتره ؟ کدوم رو میشه راحت تر دکتری قبول شد ؟
  ممنون میشم کمکم کنید .

  • مینا گفت:

   سلام.بستگی به علاقه تون داره .هر دو خوبن.اما رشته بازایابی قشنگتره.اگه زرنگ باشید اتفاقای خوبی در اون میفته.
   البته مالی هم رشته خیلی خوبیه

 78. nina گفت:

  سلام
  منابع آزمون مدیریت دولتی منابع انسانی چی هست؟

  • 12 گفت:

   برای کنکور یا مصاحبه؟
   اگه برای کنکور می پرسی که باید منابع مدیریت دولتی رو بخونی که ۴ گرایش داره.
   منابع-رفتار-خط مشی- تطبیقی

 79. الهه گفت:

  راستی برای گرایش هم اول به علاقه خودت توجه کن.
  بهترین انتخاب رشته خودته.
  مدیریت بازرگانی خیلی خوبه
  راستی رشته ات چی هست؟

 80. سوا گفت:

  دوستان تو رو خدا اگه میشه به من کمک کنید من تازه الان میخام شروع کنم واسه دکتری تو سایتا گشتم اما جواب سوالامو نفهمیدم
  ١.زمان ازمون کیه
  ٢.من چه رشته ای از مدیریت شرکت کتم احتمال قبولیم بیشتره
  ٣-من خیلی سردرگمم نمی دونم از کحا شروع کنم چیا بخونم اخه یکمم بین فوق لیسانسمو دکترام فاصله افتاده.بعدشم ازمونو دارن یه شکلی میشن زبان و استعدادو بخونم الان یا تخصصی؟

  • الهه گفت:

   سلام

   اصلا نگران نباش

   اول اینکه آزمون توی اوایل اسفنده

   اگه واقعا میخوای قبول بشی اولا خوب بخون
   تخصصیها مهمتره ولی زبان و استعداد هم چون اکثرا در اونا ضعیفن خیل یموثره .در هر صورت ضریب تخصصیا ۴ و ضریب اینا ۱ هستش

   و از این مهمتر سعی کن حتما رزومه ات رو قوی کنی.
   در دکترا مصاحبه خیلی مهمه و اون هم بستگی به رزومه شما داره.
   حتما یکی دو تا مقاله جور کن.
   مدرک زبان اجباری نیست اما مهمه. میتونی در آزمونهای MSRT شرکت کنی. هر ماه برگزار میشه.

   نگران فاصله مدارکت هم نباش.
   من خودم بعد از ده سال شرکت کردم و رتبه عالی آوردم.

   اصلا هم استرس نداشته باش