انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت

//انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت

2162

‌رشته و گرایش

 

مدیریت بازرگانی

 

۱) مدیریت بازاریابی

۲) مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی

۳) رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدیریت راهبردی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته – مدیریت استراتژیک پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت  بازرگانی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

2163

‌رشته و گرایش

 

۱) مدیریت دولتی

۱) تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۲) مدیریت تطبیقی و توسعه

۳) رفتار سازمانی

۴) مدیریت منابع انسانی

۲) مدیریت سازمان‌‏های دولتی در ایران

۱) سیاستگذاری دولتی (خط‌مشی‌گذاری عمومی)

۲) رفتاری

3) مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی – نظریه‌ها و مبانی خط‌‌مشی‌گذاری دولتی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت دولتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت  دولتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

2164

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت صنعتی

۱) تولید و عملیات

۲) تحقیق در عملیات

۳) مدیریت سیستم‏‌ها

۴) استراتژی صنعتی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت رسانه‌ای

۲) مدیریت اطلاعات

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آینده پژوهی

رشته و گرایش

۱) مدیریت پیشگیری از جرم

۲) مدیریت ایمنی ترافیک

۳)جرم یابی

 

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (دانش مدیریتی(مدیریت عمومی، مدیریت از دیدگاه اسلام) – دانش حقوقی (آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی) – دانش انتظامی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت یشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

 

2167

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت فناوری اطلاعات

۱) کسب‌و کار هوشمند

۲) مدیریت خدمات و توسعه فناوری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته – مدیریت دانش)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت  فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

2168

‌رشته و گرایش

مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز – حقوق قراردادهای نفت و گاز)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، حقوق (تمامی گرایش‌ها)، اقتصاد (تمامی گرایش‌ها)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

2169

‌رشته و گرایش

 

۱)کارآفرینی

۲)مدیریت تکنولوژی

  1. مدیریت نوآوری
  2. مدیریت تحقیق و توسعه
  3. مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی

۳)آینده‌پژوهی

۴)سیاست‌گذاری علم و فناوری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌های کارآفرینی- تئوری های نوآوری- مدیریت استراتژیک پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کارآفرینی

2170

‌رشته و گرایش

گردشگری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط‌مشی‌گذاری در گردشگری، برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت گردشگری)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته های علوم انسانی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته گردشگری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته گردشگری

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

۱۳۹۷-۶-۳۰ ۱۴:۴۱:۰۷ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|۱,۳۰۲ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
فاطمه
فاطمه

سلام
ببخشید برای آزمون دکترای مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری باید کتاب بازاریابی و رفتار مصرف کننده هم برای کنکور بخونیم؟

دانشجوی دکترا
دانشجوی دکترا

با سلام شما می‌تونین برین تو سایت مدرسان شریف و اطلاعات مربوط به منابع درسی رو در اونجا برای هر رشته و گرایش پیدا کنین.

دبل دکترا
دبل دکترا

سلام دوستان؛ من رشته لیسانس و فوق لیسانسم بیمه نبوده ولی نزدیک 15 ساله بیمه کار می کنم. البته یه دکترای دیگه هم دارم. به نظرتون امسال مالی بیمه بزنم، توی مصاحبه گیر می کنم؟ البته 3 تا مقاله کنفرانسی راجع به بیمه دارم ولی گفتم که قبلا اصلا مدیریت یا رشته های این طوری نخوندم فقط مهندسی خوندم و بیمه رو فقط کار کردم، درسش رو نخوندم. با سابقه کار و سه تا مقاله کنفرانسی، به نظرتون سراسری ردم می کنن؟ آزاد تهران جنوب یا علوم تحقیقات چطور؟ چون شهریه می گیرن؟ ضمن این که خودم توی یه شرکت… ادامه نظر»

براتی
براتی

سلام دوستان خسته نباشید
من کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه پیام نور دارم . کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد
5 مقاله علمی پژوهشی و یک کنفرانس بین المللی دارم . دکتری مدیریت دولتی منابع انسانی شانس قبولی دارم یا خیر ؟

الهه
الهه

سلام دوستان کسی میتونه یه منابع جامع معرفی کنه که بتونم تو این 5 ماه به نتیجه برسم؟

دانشجو
دانشجو

با سلام
شما می‌خواهید تو چه گرایشی ادامه تحصیل بدین؟ منظورم مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی و… هست؟ در کدام یک می‌خواهید آزمون بدید؟

آرزو _مدیریت دولتی
آرزو _مدیریت دولتی

سلام دوستان
برای درس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی چه منابعی رو پیشنهاد می کنید ؟

اناهید
اناهید

سلام دوستان ایا کسی اطلاع داره دکتری گردشگری دانشگاه دولتی امسال چه شهرایی پذیرش داره؟ممنون میشم اگر کسی داوطلب رشته گردشگری هست راجع به منابع دکتری هم اطلاعاتشو با بقیه به اشتراک بزاره
با تشکر

محمد
محمد

دانشگاه علامه طبا طبایی . 5 تا روز و 5 تا پردیس میگیره.
غیرانتفاعی علم و فرهنگ هم 7 نفر میگیره.

نجمه
نجمه

سلام شما داوطلب گردشگری هستید؟

اناهید
اناهید

ممنونم من امسال برای پردیس علامه پذیرفته شدم ولی نمیتونم برم خواستم ببینم شهرهای دیگه واسه سال ۹۸ دکترا نمیگیرن چون من ارشدم غیر مرتبطه ودر روز مصاحبه استادا علامه گفتن واسه پردیس میتونی پذیرفته بشی امسالم اگه فقط علامه ارایه بده میدونم بازم تو مصاحبه به مشکل میخورم گفتم روی شهرهای دیگه حساب کنم که ظاهرا جایی دیگه پذیرش نداره

نجمه
نجمه

رتبتون چند شده بود؟ رشته ارشدتون چی بود و کجا خونده بودید؟منم رشته کارشناسیم جغرافیا گرایش اقلیم شناسی هست ارشدم جغرافیا گرایش اکوتوریسم خوندم. شما چند تا مقاله داشتید؟ معدل کارشناسی و ارشدتون چقدر بود؟

آرزو _مدیریت دولتی
آرزو _مدیریت دولتی

سلام دوستان ،من فوق مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی دارم معدلم 19 و دو تا مقاله دارم و یک کنفرانس بین المللی ، در دانشگاه هم تدریس می کنم قصد دارم دکترا شرکت کنم نمی دونم از چه کتابهایی برای خوندن منابع استفاده کنم و روزی چند ساعت؟ ممنون میشم دوستانی که موفق شدن راهنمایی کنند

دانشجو
دانشجو

با سلام شما رزومه خوبی دارین. به نظرم اصلا به خودتون زیاد سخت نگیرین و تقریبا از الان روزی دو ساعت هم بخونین قبول می‌شین با یه رتبه خوب. من خودم دانشجوی دکترای مدیریت دولتی هستم.

آرزو _مدیریت دولتی
آرزو _مدیریت دولتی

سلام دانشجو
ممنونم که راهنمایی کردی.موفق باشی

الهه
الهه

سلام من سال 91 ارشد تموم کردم . قصد دادن آزمون دکتری دارم میشه جهت خوندن تو این 5 ماه منابع خوب معرفی کنید . ممنونم

دانشجو
دانشجو

با سلام
شما می‌خواهید تو چه گرایشی ادامه تحصیل بدین؟ منظورم مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی و… هست؟ در کدام یک می‌خواهید آزمون بدید؟

نیلوفر
نیلوفر

سلام من ارشد مدیریت شهری خوندم با معدل19.04 و بهمن ماه دفاع پایان نامه دارم و مطمئنم نمره خوبی کسب میکنم از طرفی تصمیم دارم چند مقاله هم ارائه بدم میخواستم بپرسم کسی میدونه برای دکتری بدون چه رشته هایی میتونم شرکت کنم با توجه به اینکه مدیریت شهری دکتری نداره??

ن
ن

سلام
من لیسانس مدیریت دولتی، فوق مدیریت شهری بودم. امسال دکتری مدیریت دولتی شرکت کردم و دانشگاه تهران قبول شدم

ITM
ITM

با سلام
مدیریت فناوری اطلاعات پردیس علامه قبول شدم به نظرتون ارزش داره ثبت نام کنم؟
خیلی دو دلم لطفا کمک کنید.
با تشکر

ن
ن

عزیزم ادامه تحصیل توو مقطع دکتری فقط بستگی به هدفت داره، اینکه دنبال چه چیزی هستی تعیین میکنه که انتخاب کنی. البته بقیه مسایل مثل شرایط مالی، سن و سال، شاغل بودن یا نبودن، محل زندگی و…بسیار تاثیرگذاره
اگه سنت پایینه و هدفت هیات علمی شدنه و مطمئنی یک سال دیگه بخونی، بهتر نتیجه میگیری، سرمایه‌گذاریت رو بزار سال بعد.
اگه شاغلی، درامدت خوبه، نوع مدرک برات مهم نیست و… ثبت نام کنید.
بازم میگم مهم شرایط شماست

اشکان - مدیریت بازرگانی
اشکان - مدیریت بازرگانی

دوستان مدیریت بازرگانی با چه رتبه و ترازی قبول شدند ؟؟؟

شادن
شادن

سلام دوستان
من امسال میخوام بازرگانی امتحان بدم سه سالی هست که ارشدمو در این رشته گرفتم
سوالم در مورد منابع کنکوره..هر کسی یه چیزی میگه اکثرا کتابای جلیلیان(بازایابی، اسلام ، استراتژیک و تئوری)رو توصیه میکنن ولی احساس میکنم بیشتر تبلیغاتیه
ممنون میشم دوستان منت بذارن منو راهنمایی کنند.
برای درس اسلام کتاب اقای احسانی چطوره؟
کلا چه منابعی برای بازار و استراتژیک و اسلام خوبه بخونم (تست منظورمه)

محسن صنعتی
محسن صنعتی

سلام. به نظرم اگر هم تبلیغات باشه ارزشش رو داره من پارسال بدون تبلیغ و صرفاً تصادفی کانال و سپس کتاب تئوری ایشون رو دیدم و خریداری کردم البته با شناخت و مطالعه اولیه، بعدش که چند ماه وقت گذاشتم دیدم کتاب فوق العاده ای هست و فکر میکنم بقیه کتب ایشون هم به همین شکل با جزئیات و دقیق نگاشته شده باشه. با همین کتاب تئوری رو 50 درصد زدم و رتبم هم 67 شد البته کلاس های آقای پورشفیع هم عالیه و چند ساله دنبال میکنم نتایج بچه هاشونو ولی من ترجیح دادم این کتاب رو مطالعه کنم.

امین
امین

روزانه 97 شیراز رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات رتبه 9 تراز 6131

محسن صنعتی
محسن صنعتی

فوق العادس بهتون تبریک میگم امین جان شیراز حرف نداره
میشه بگید دیگر دوستانتون با چه تراز و رتبه و رزومه ای دانشگاه شیراز تولید قبول شدن؟ رزومه خودتون چی بود؟

نجمه
نجمه

سلام تبریک میگم لطفا منابع دکترا صنعتی که رو خوندید لطف میکنید اینجا به اشتراک بگذارید. متشکرم

آرمان
آرمان

سلام دوستان.
محبت میکنید بگید استفاده از چه منبعی برای دروس مدیریت تولید و پژوهش عملیاتی نتیجه بهتری داره

محسن صنعتی
محسن صنعتی

سلام آرمان جان من به شخصه از دو تا کتاب استفاده کردم و راضی بودم برای مباحث ارشد کتاب تولید و عملیات دکتر یگانه که تست هم داره و برای کنکور ارشد طراحی شده اما مباحث مختصر و مفید ارائه شده برای مباحث دکتری که چند فصل بیشتر نیست از کتاب دکتر جعفرنژاد استفاده کردم به اضافه اینکه یه کتاب هم داره برای پاسخ به سوالات انتهایی فصل ها که به نظرم خیلی خوبه مطالعه کنید چون تولید درسی هست که در مقطع دکتری از حالت کمی خارج شده و خیلی از سوالاتش تحلیلی شده و باید بتونید برای خودتون… ادامه نظر»

مدیری
مدیری

سلام دوستان امسال مدیریت مالی چه دانشگاههایی میگیرن؟ لطفا هر کسی میدونه پاسخ بده فرصت ندارم

محمد
محمد

سلام دوستان
اگر میشه یه راهنمایی بکنید . آیا با نمره کل 3318 و رتبه در سهمیه 332 اخرین رتیه مجاز 1865 امکان قبولی در رشته مدیریت فناوری هست ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. البته رزومه خوبی دارم و دو مقاله که هنوز البته چاپ نشدن ولی اماده هستند. ممنون

فرنود
فرنود

سلام دوستان . با رتبه ی ۴۲۰ و تراز ۳۲۰۰ رشته ی مدیریت کار آفرینی ، شبانه ،نوبت دوم ، پردیس و آزاد چه شانس هایی دارم . البته سال اول کنکور بودم و معدلم ۱۸.۸۹ است و شاگرد ممتاز شدم و مقاله هم ۲ تا و کنفرانس هم ۲ تا و ۳ تا هم توصیه نامه و موضوع پایان نامه مورد حمایت اتاق بازرگانی و مدرک زبان ای پی تی ۷۰۰ اگر جواب بدین ممنون میشم خیلی

ف ت ت 5042
ف ت ت 5042

سلام
لطفادوستانی که تولیمو دادن راهنمایی کنن:
آیا در آزمون تولیمو میشه زمان بخش های مختلف را به یکدیگر اختصاص داد؟
مثلا میشه وقت شنیداری رو به درک مطلب داد؟
آیا دفترچه های سه بخش مجزاست یا نه باهمه؟

مونا فقط سازه
مونا فقط سازه

سلام

بله

ف ت ت 5042
ف ت ت 5042

ممنون از پاسخ شما

دولتی
دولتی

با سلام و آرزوی موفقیت برای همگی .بنا بر تجارب سال گذشته کسی تراز شهرستانها رو برای مدیریت دولتی آزاد می دونه لطفا اعلام بفرمایید مثلا تراز کرمان سنندج زاهدان شوشتر و ….با تشکر فراوان

مربی- مدیریت صنعتی
مربی- مدیریت صنعتی

سلام : باتراز 3140 ورتبه 190 در سهمیه ازاد ورتبه 2 در سهمیه مربی ،برای دکترای مدیریت صنعتی مجاز به انتخاب رشته در روزانه شده ام برای انتخاب رشته خیلی نیاز به اکاهی از موارد زیر دارم
1-ایا شهریه قبول شدگان با استفاده از سهمیه مربی در شبانه وپردیس ودانشگاه ازاد با شهریه استفاده کنندگان از سهمیه ازاد در هم انها تفاوت دارد؟
2 -بطور کلی رتبه بندی بازار کار گرایش های مختلف مدیریت صنعتی چگونه است

سلام
سلام

در دکترا رشته مدیریت دولتی رتبم ۳۰۰ هست کجا امکان قبولی دارم

محسن-مدیریت دولتی
محسن-مدیریت دولتی

منم رتبه ام شده 119 سهمیه آزاد و همین پرسش رو دارم

مديريت دولتي
مديريت دولتي

سلام و تبریک
میشه دوستان ج بدند ک برای خط مشی گذاری و مبانی مدیریت دولتی چه کتاب هایی خوندند

علی
علی

سلام. من کارشناسی مدیریت بازرگانی و ارشد ادبیات فارسی دارم. آیا میتونم برای دکترای مدیریت دکترا آزمون بدهم؟

احمد
احمد

تونستن که میتونی
منع قانونی نداری
باید بتونی از پس آزمون و مصاحبه(بخصوص مصاحبه) بر بیایی

مدیریت دولتی 2163
مدیریت دولتی 2163

با سلام و خسته نباشید به دوستان
رشته مدیریت دولتی
تخصصی 25
استعداد تحصیلی 50
زبان سفید
رتبه 181
کجا میتونم برا قبولی امیوار باشم؟

فرهاد-مالی
فرهاد-مالی

با رتبه 252 در رشته مدیریت مالی، دعوت به مصاحبه آزاد یا پردیس میشم؟ روزانه مجاز نشدم.

الهام
الهام

سلام. بله

رضا (بازرگانی)
رضا (بازرگانی)

سلام به دوستان مدیریت بازرگانی
من با 30 درصد تخصصی و 42 درصد استعداد و 23 درصد زبان رتبه 367 آوردم.
فکر کنم با این درصدا باید زیر 300 می آوردم. از دوستان کسی هست که درصدای مشابهی داشته باشه و رتبه اش پایینتر باشه؟
ممنون میشم خبر بدید

دکترا به رضا
دکترا به رضا

درصد تخصصیتون رو در گزایش بازرگانی به نسبت بقیه دوستان کمتر زدید امسال بچه های بازرگانی درصدای تخصصیشون اکثرا بالای ۴۰ بود و بهمین دلیل کسانی که زیر ۳۵ زده بودن رتبه هاشون علیرغم درصدای خوب عمومی خیلی خوب نشده

رضا (بازرگانی)
رضا (بازرگانی)

سپاس از پاسخ شما

Fariba
Fariba

سلام با رتبه ٢۶۴ مدیریت صنعتی، کجا میشه قبول شد، من از مهندسی شیمی تغییر رشته دادم مدیریت شرکت کردم.

محسن صنعتی
محسن صنعتی

سلام
با این رتبه شاید بعضی از شبانه های شهرستان و بیشتر پردیس ها از جمله علامه و تهران و یزد میتونید برای مصاحبه شرکت کنید که خب با تو جه به رزومتون پذیرش میشید. من هم پارسال 297 بودم ولی شبانه رو نیاوردم.
موفق باشید

محسن-مدیریت دولتی
محسن-مدیریت دولتی

سلام رتبه ام شد119-تخصصی22-استعداد36-زبان57-شانسم برای روزانه و آزاد چطوره؟

علی سحابی
علی سحابی

سلام دوستان
روز بخیر و خسته نباشید؛ ببخشید دانشگاه های سراسری مالی گرایش بیمه رو خیلی کم می گیرن، دلیلش رو کسی می دونه؟ همش یا مهندسی مالیه یا مدیریت مالی و بعضا بانکداریه، بیمه توش نیست. کسی راجع به مالی بیمه تهران جنوب اطلاعاتی داره؟ یا کسیو می شناسه که ازش سوال کنم؟ یا مثلا مصاحبه دانشگاه آزاد واسه رشته مالی بیمه رو خبر داره، ممنون می شم کسی راهنمایی کنه. مرسی از همگی

فاران
فاران

من کلا زیاد جدی نمیگیرم ، و زیاد برای جواب امتحانها و کنکور ها هیچ وقت پر از استرس نمیشدم ، اما این بار دارم یواش یواش مضطرب و نگران میشم سر جوابای کنکور دکترا ، این فروردین هم انگار کش اومده تموم نمیشه …..

زهرا
زهرا

باسلام با تخصصی ۲۹/۵۸و زبان ۱۷و استعداد ۱۰ رتبهام چند میشه .

محسن صنعتی
محسن صنعتی

سلام دوستان صنعتی
با تخصصی ۲۰ و زبان ۳۹ و جیمت ۱۰ چند میشم حدوداً؟ خودم فکر میکنم ۱۲۰ شما چی میگید؟

محمد۳۳۳
محمد۳۳۳

نزدیک ۱۰۰ میشی

نگار
نگار

درصدای منم تقریبا همینه، احتمال قبولی تو دانشگاه سراسری هست یعنی؟

محسن صنعتی
محسن صنعتی

بله دو رقمی های صنعتی روزانه رو حتماً میارن مثلاً تا 80 تقریباً میشه همه جا رو آورد

محسن صنعتی
محسن صنعتی

سلام دوستان برای اطلاع شما درصدهام به این ترتیب هست:
تخصصی 24 زبان و جیمت هم همون قبلیا
فکر میکردم 100 تا 120 میشم ولی خوشبختانه 67 شدم 🙂

مالی
مالی

با سلام. با ۵ درصد تخصصی. ۱۲ درصد استعداد و ۷۵ درصد زبان، در رشته مالی امیدی است؟

فاطی
فاطی

من کارافرینی تکنولوژی بودم .تخصصی ۵۱، زبان ۲۰،استعداد ۱۵، بچه های کارافرینی لطفا درصداتونو بگین ببینیم چیکار کردین .درصدای بالا چنده به نظرتون

هادی
هادی

من بازرگانی و آینده پژوهشی بودم. آزمون امسال هم مثل پارسال سنگین بود. درصد ها هم باز پایین. من تخصصی ۵۳، استعداد ۱۵ و زبان ۸ درصد زدم. انشالا ک یه رتبه بیاریم که دعوت بشیم به مصاحبه حداقل ۵۰ یا ۶۰. خدا کنه

امیر
امیر

اگر شما این درصدها را زدید پس معلومه امسال آزمون خیلی آسونتر بوده چون اگر این درصدها را پارسال میزدی رتبه ۱ بودی

هادی
هادی

من پارسال رتبم ۴۶ شد. با تخصصی ۴۹٫ زبان ۲ و استعداد ۸ درصد. با درصد های پارسالم رتبه یک میشدم؟ خوشبحال تو

محمد
محمد

صنعتی: تخصص ۲۶ استعداد۳۸ زبان ۳۶ رتبه چندمیشه به نظرتون؟

محسن
محسن

خیلی خوب میشید به خصوص اینکه هر دو دروس عمومی رو عالی زدید و میانگین تخصصی نسبتاً خوبی هم دارید پارسال با این درصدها حدوداً ۳۰ تا ۴۰ میشدید

مریم
مریم

سلام سوگند جان شما با این درصد بنظرتون دانشگاه سراسری پذیرفته میشید اخه درصدای منم شبیه شماست .؟ ممنونم

فاطمه
فاطمه

بچه های کارافرینی بیان بگین درصداتونو . چرا کسی تو این رشته حرفی نمیزنههه

پونه
پونه

سلام من کارافرینیم. به نظر من سخت بود به نظر شما امتحان چطور بود؟ درصداتون چه حدودی میشه؟

فاطی
فاطی

من تخصصی رو ۵۰زدم ،زبان ۱۵،استعداد ۱۰ .من خودم رشتم بازرگانی بود امسال کارافرینی شرکت کردم.بچه هایی که رشتشون کارافرینی یا تکنولوڗی بوده حتما خوب دادن امتحانو .متاسفانه کسی تو این رشته حرفی نمیزنه

سعید
سعید

دوستان مدیریت آی تی، با این درصدا به نظرتون رتبم چند میشه: تخصصی: ۳۴، استعداد: ۵۷، زبان: ۳۲

سوگند
سوگند

با تجربه ها راهنمایی لطفا
تخصصی ۱۴/۵۸ و استعداد ۱۰ درصد زبان سفید رشته مدیریت دولتی رتبه ام چند میشه

دکترای مدیریت 95
دکترای مدیریت 95

با سلام به نظرم امسال رتبتون حدودا میشه بین ۱۷۰ الی ۲۱۰٫

علی
علی

سلام من مدیریت دولتی تخصصی ۲۵ استعداد ۲۶زبان سعید چند میشم

سیما
سیما

سلام منبع زبان چی بهتره؟ میشه بگید

گردشگری 97
گردشگری 97

سلام، لطفا کسانی که امسال کنکور دکتری گردشگری شرکت کردن از وضعیت آزمون بگن که چطور دادن؟ کسی اطلاع داره پارسال رتبه های تک رقمی چه درصدهایی داشتن؟

کیانوش بیرانوند
کیانوش بیرانوند

سلام . من آزمایشی امتحان دادم . نخونده بودم . استعداد و زبان سفید گذاشتم . تخصصی ۵۵ درصد زدم . امتحان سخت بود .

نجمه
نجمه

سلام . منم امسال ازمایشی شرکت کردم تخصصی رو ۲۵ درصد،استعدادم ۱۵ درصد
اقای بیرانوند شما ارشدچه رشته ای خوندید و کدوم دانشگاه؟

کیانوش بیرانوند
کیانوش بیرانوند

من ارشد تهران و کارشناسی خرم آباد هر دو گردشگری خوندم

نجمه
نجمه

سلام. شما چند تا مقاله دارید؟ مدرک زبانم دارید؟

نجمه
نجمه

نتایجو زدن شما رتبتون چندشد؟ واقعا خیلی درصدا از اون چیزی ک فک میکردیم کمترشده

رتبه من چند میشه به نظرتون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رتبه من چند میشه به نظرتون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سلام. من کنکور دکتری مدیریت دولتی دادم. تخصصی ۳۲ درصد، زبان ۳۳ درصد، استعداد ۲۲ درصد. به نظرتون رتبه ام چند میشه؟ زیر ۸۰ نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سوگند
سوگند

میتونم بگم که
پارسال تخصصی ۲۹/۵۸، زبان سفید و استعداد ۴۵/۵۶ زدن رتبه ۱۶۱ شده.
پارسال تخصصی ۳۷/۰۸، استعداد ۱۷/۷۸ و زبان ۸/۸۹ زدن رتبه ۱۰۵شدند من این اطلاعات رو از سایت مدیر گرفتم و به شما نزدیکن البته امسال یکمم سخت تر بود

علی
علی

نسبت به سال قبل خیر اما امسال احتمالش هست من سال قبل نخوندم تخصصی ۲۷زدم امسال خوندم ۲۵زدم

***مدیریت بازرگانی**** اعتراض به کلید سوالات
***مدیریت بازرگانی**** اعتراض به کلید سوالات

دوستان مدیریت بازرگانی سنجش کلید اولیه سوالات ۴۸ و ۵۴ ( که مربوط به درس بازاریابی می باشد) رو اشتباه زده..صد درصد مشخصه اشتباه زده طبق کتابهای موجود در بازار…. من زیاد سر در نمیارم بابت نحوه اعتراض به کلید سوالات لطفا کسی اگه بلده اعتراض کنه نذارین حقمون ضایع بشه..

هادی
هادی

اره. ۵۴ که جواب نداره. برا همه یکسان. ولی ۴۸ قطعا جواب گزیته بی ثبات. این تست قبلا در ارشئ اومده بود و کلید خود سنجش هم مجوجوئ. خیلی عجیب بود

حدیث
حدیث

به غیر از ۴۸ اینا هم غلط بودن
۱۹
۲۷
۵۶
۷۶
۲۱

سعید
سعید

بچه های مدیریت چرا خبری ازتون نیست؟ بچه های مدیریت فناوری اطلاعات کجا هستن پس؟
هیچکس نمیاد در مورد آزمون صحبت کنه؟

علی سحابی
علی سحابی

سلام به همگی
تقریبا تمام دروس رو یه بار خوندم، فقط ترسم اینه که حالا که می خوام مالی امتحان بدم و قبلا هم رشته های مهندسی خوند م اگه به مصاحبه برسم چی می شه؟ اصلا شانسی دارم؟ممنون می شم بیشتر راهنمایی کنید. ضمنا اگر کسی هست که تو دانشگاه ازاد مالی بیمه می خونه لطفا نظر بده چه جوریه؟ سطح تدریسش؟ و ………
مرسی

محسن دانشجوی دکترا
محسن دانشجوی دکترا

کتاب مدیریت استراتژیک نویسنده حسین جلیلیان دانشجوی دکترای دانشگاه تهران کتاب خوبی هست مرجع و شامل کلی کتاب که آنها را در این کتاب گردآوری کرده انتشارات نگاه دانش

امیر
امیر

ممنون آقا بهمن و آقا یوسف
متاسفانه بخاطر اوضاع بد کاری آدم نمی دونه چی کار باید بکنه.

مزایده
مزایده

ممنون از اطلاعاتی که قرار دادید

قربانی
قربانی

سلام دوستان لطفا راهنمایی کنید برای دکتری رشته مدیریت بازرگاتی استفاده از جزوه ها و آزمون های مدرسان شریف خوبه؟ممنون میشم از بزرگوارن اگه اطلاعی دارن بگن

داوطلب دکتری پارسال
داوطلب دکتری پارسال

با سلام و ارزوی موفقیت
من پارسال برای زبان ۵۰۴ رو خوندم و کتاب مدرسان. برای مدیریت کتاب ماهان و برای آمار از سی دی های دکتر صفایی استفاده کردم و خدا رو شکر نتیجه عالی بود.

مریم
مریم

سلام لطفا میرمایید سی دکتر صفایی رو کجا تهیه کردید. شماره تماسی چیزی؟اپارات پیدا نکردم.ممنون

کارافرینی
کارافرینی

سلام من چی بخونم برا مدیریت استراتزیک و نو آوری که امثال جدید اومده،تورو خدا راهنمایی کنید

محسن دانشجوی دکترا
محسن دانشجوی دکترا

کتاب مدیریت استراتژیک نویسنده حسین جلیلیان دانشجوی دکترای دانشگاه تهران کتاب خوبی .کل کتاب ها را در اینجا نکات مهم را گفته……از انتشارات نگاه دانش

امیر
امیر

سلام دوستان
بنده دانشجوی ترم یک دکتری مهندسی مواد هستم
با توجه به اوضاع کاری نامطلوب رشته های فنی مهندسی، تصمیم بر این گرفتم که در کنکور مدیریت و رشته MBA ثبت نام کنم
لطفا راهنمایی فرمایید که آیا این تصمیم درستی است و برای مجموعه مدیریت بازار کاری چگونه است؟
به نظرتان از ارشد شروع کنم و یا دکتری؟؟
با شکر
لطفا راهنمایی فرمایید

بهمن
بهمن

من بعنوان کسی که در بازار کار هستم و تقریبا ۱۰ سال سابقه کار مدیریت دارم می گویم که تصمیم بسیار غلطی است در این مقطع، اول دکترای فنی تون رو به پایان برسونید و سعی کنید در کنارش کار کنید هر چند با حقوق پایین.
در کل مدارک مدیریتی بدون سابقه کار مدیریت بخودی خود در بازار کار معمول ارزش چندانی ندارند

یوسف
یوسف

باسلام همون رشته خودتون دکتری بگیرید چون درمصاحبه دکتری مدیریت به خاطرغیرمرتبط بودن رشته ارشد بهتون گیرمیدهند ضمنا دکتری مهندسی خیلی بالاترازدکتری مدیریته یه خورده به فکرجوانی تون باشید که به خاطر این کنکورواون کنکوربه راحتی دارید از دست میدید

علی سحابی
علی سحابی

سلام دوستان
ببخشید من در لیسانس و ارشد دو رشته مهندسی متفاوت خوندم. یه دکترای مهندسی هم دارم ولی بیش از ۱۰ ساله که توی یه شرکت بیمه مدیر هستم. اگر امسال رشته مالی گرایش بیمه بزنم با توجه به این که توی رشته بیمه فقط کار کردم ولی سوابق پژوهشی ندارم به نظرتون موفق می شم؟ سراسری که تقریبا بیمه نداره ولی آزاد دو جا تو تهران داره. ممنون می شم راهنمایی بفرمائید.
ارادتمند همه دوستان

یوسف
یوسف

باتوجه به غیرمرتبط بودن رشته ارشد ودکتری باید رزومه پژوهشی قوی داشته باشید ودر ازمون کتبی نمره بالایی کسب کنید ضمنا ظرفیت این رشته درکشوربسیارپایینه ضمنا شماکه دکتری دارید چه نیازی که بازهم دکتری بگیرید وحداقل ۱۰۰میلیون هزینه کنید حالا وقت وزمانی که باید براش بزارید بماند

سحر
سحر

سلام
راستی در دفترچه فقط دو تا کتاب جدید برا تمام گرایشهای کارآفرینی,اینده پژوهی و غیره همه یکی بود دو تا هم بود اما اینجا سه تا منبع جدیده,جریان از چه قراره

سارا
سارا

با سلام
منابعی که سازمان سنجش برا دوروس ارئه کردن زیاده ،لطفا راهنمایی کنید در درس مدیریت نواوری و تحقیق و توسعه چه کتابی از همه مهم تره

رژنه
رژنه

لطفا منابع مهم مدیریت استراتژیک که از منابع دکترای مدیریت بازرگانی هست رو پیشنهاد بدید

مریم
مریم

سلام لطفا برای درس های بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته – مدیریت استراتژیک پیشرفته منابع کاربردی معرفی کنید .
خیلی متشکرم

شاهین
شاهین

سلام و خسته نباشید.من ارشد مدیریت شهری دارم .چه رشته ای از مدیریت رو انتخاب کنم که به کارم هم بخوره.مدیر یکی از قسمتهای فنی و عمرانی شهرداری یک کلانشهر هستم.ممنون

یوسف
یوسف

بهترین رشته مدیریت کسب وکار که متاسفانه درایران نداریم ولی مدیریت دولتی قبولیش راحت تره

هدی
هدی

سلام به همه دوستان
لطفا راهنمایم کنید برای دکتری مدیریت دولتی چه منابع تکمیلی رو بخونم ؟؟
من رشتم مدیریت دولتی نبوده و تو انتخاب منابع خوب بشدت دچار مشکل شدم. شبانه و پیام نورم مجاز شدم اما نمیخام برم
سپاسگزارم

زینب
زینب

سلام.برای منابع دولتی یه سر به سایت مدرسان شریف بزنید.مدیریت اسلامی مقیمی و پورعزت و مبانی پور عزت مهم هستن.جی مت مسیح خواه هم خوبه و نمونه سوالات سال های قبل.مزیت رقابتی بنظرم رو زبانه ک معمولا بچه ها ضعیف هستن.

mahboub
mahboub

سلام دوستان عزیز
آیامیشه دو تا رشته رو با هم کنکور داد؟؟
مدیریت دولتی و حسابداری روز امتحانشون یکیه؟یا کلا در یک روز و ساعت همه رشته ها آزمون میدن؟
لطفا جواب بدین ممنوووون

یوسف
یوسف

خیرهرداوطلب فقط یک رشته میتونه امتحان بده

mahboub
mahboub

مرررررسی

مریم
مریم

سلام به همه
من لیسانس ریاضی کاربردی و فوق لیسانس مهندسی صنایع مجازی دارم می خواستم دکترا مجموعه مدیریت شرکت کنم به نظرتون می تونم موفق۶بشم؟باید چیکار کنم؟

یوسف
یوسف

دانشگاه آزاد احتمالا قبولید ولی دانشگاه دولتی بعیده ۱-به خاطرتغییررشته هم در مقطع ارشد وهم دکتری ۲-دانشگاه مجازی ونداشتن پایان نامه

نگار
نگار

بله حتما، درسهایی که تاحالا تو این دو تا رشته خوندین با درسهای گرایش صنعتی همخوانی داره

کژال
کژال

سلام دوستان. بنظرتون چه بسته ای آموزشی برای دکتری مدیریت مفید هست. لطفا راهنمایی کنید

منابع بازرگانی
منابع بازرگانی

سلام دوستان
اگه کسی در مورد تغییر منابع مدیریت بازرگانی سال ۹۷ اطلاع داره ممنون میشم بگه

علیرضا
علیرضا

سلام
روز همگی بخیر
برای کسی که رشته ارشدش برق بوده و مهندسی نیس و چند سالی از زمان فارغ التحصیلیش میگذره
بهترین پیشنهاد برای منابع آزمون چیه
با توجه به زمان باقی مانده فرصت سورس خوندن نیس..موسسات مختلف هم همگی مدعی هستند. برای مدیریت بازرگانی دانشگاهآزاد
ممنون

امير
امير

سلام
مدیریت راهبردی در دانشگاه ازاد در کدام شهر ها وجود دارد؟ ممنونم اگه پاسخ بدید.

بهار
بهار

سلام وقت بخیر لطفا راهنمایی بفرمائید
من در رشته‌ی بازرگانی ۹۶ رتبه ۳۹۲ شذ البته زبان صفر زدم نمیدونم با توجه به زمان باقیمانده اینبار زبان بخونم و دوباره امتحان بدم یا نه خییییلی دو دلم اگه امسال دوباره بخونم میتونم روزانه قبول بشم لطفا راهنمایی کنید با تشکر

دانشجوی دکترای رفتار سازمانی
دانشجوی دکترای رفتار سازمانی

به نظرم حسابی زبان بخونین چراکه زبان هم تو امتحان کتبی و هم تو مصاحبه خیلی خیلی به کمکتون میاد

ali
ali

سلام دوستان
برای قبولی در دکتری مدیریت چه رتبه ای لازم هست.

مدیریت فناوری
مدیریت فناوری

سلام
میشه راهنماییم کنید بسته های آموزشی کدوم موسسه برای امادگی ازمون دکترا مدیریت فناوری اطلاعات بهتر ومناسبتره؟ ( مدرسان شریف ؟ سنجش تکمیلی ؟ ماهان؟)
البته کارشناسی ارشدم کامپیوترهست.

سپیده
سپیده

سلام.من کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران با معدل ۱۶٫۵ و کارشناسی ارشد همین رشته در همین دانشگاه با معدل ۱۸٫۳۰ هستم.با توجه به اینکه شاغلم و وقت مقاله نویسی ندارم، با داشتن مدرک msrt و وبا داشتن یک مقاله Isc استخراج شده از پایان نامه میتونم قبول شم..یعنی فقط با همین رزومه???

مریم ***
مریم ***

سلام دوستان من از رشته ریاضی مالی میخوام مدیریت شرکت کنم به نظر شما اگر رتبه خوب بیارم شانس قبولی در مصاحبه ها رو دارم؟ یک رزومه خوب تو رشته شما معمولا چطور باید باشه؟

مدیر
مدیر

کدوم یک از گرایشهای مدیریت دولتی برای کار دولتی مناسبتره؟؟؟؟

یوسف
یوسف

فرقی نداره ولی قبولی منابع انسانی راحتتره

نجمه
نجمه

من رشته کارشناسی ارشد اکوتوریسم هست و مرتبط با گردشگری هست ۲تا مقاله همایش داخلی بین المللی دارم و یکی مقاله علمی پژوهشی .آیا کافیه؟واینکه ترم سوم ارشدم

my
my

من امسال قبول شدم.
رزومه شما در حال حاضر ضعیف هست. شما باید حداقل ۵ پژوهشی، ۵ ترویجی و ۵ همایشی داشته باشید. هر چه بیشتر کار پژوهشی داشته باشید بهتر است. در کل بستگی به باقی داوطلب ها هم دارد. امسال وضعیت داوطلب ها به لحاظ پژوهشی نسبتا خوب بود. ترجیحا مدرک زبان داشته باشید. قبل از شروع مصاحبه ها سعی کنید پایان نامه را تمام و دفاع کرده باشید.
موفق باشید

نجمه
نجمه

سلام تیریک میگم میتونید منابع دکترایی که خوندید اینجا بفرستید. و اینکه ایمیلتون بفرستید؟ رتبه و در صداتون میشه بگید؟ این رشته امسال چند نفر شرکت کننده داشت. شما از چه رشته ای بودید
باتشکر

my
my

مقاله زیر رو سرچ کنید و دانلود کنید:
تبیین اثرات رضایتمندی گردشگران در بازاریابی گردشگری دریایی

من ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تهران هستم

my
my

عنوان مقاله علمی پژوهشی و مقالات همایشی شما چیه؟

نجمه
نجمه

سلام بچه ها اینجاکسی هست که بخواد دکترا گردشگری امتحان بدع یا اینکه امسال دکترا گردشگری قبول شده باشه؟خواهشا یکی جواب بده

نفیس
نفیس

سلام دوستان، نظرتون در مورد دانشگاه لرستان رشته مدیریت چیه؟ اساتیدش؟ دانشگاهش؟ خوابگاهاش؟

سوال
سوال

سلام
دوستان خسته نباشین
از دوستان کسی هست که روتبش خیلی خوب شده باشه خواهشن بگه منابع چی خونده ممونم.
کلامنابع دکترا بازاریابی چی رو پیشنهاد میکنین؟

دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری

سلام منابع رو به دسته باید تقسیم کرد: یکی رفرنسهای اصلی که زمان زیادی لازم داره خوندنشون و یکی منابع کمکی. در مورد رفرنسهای اصلی که تقریبا همه میدونن. برای رفرنسهای کمکی برای هوش اول سئوالای سال قبل که توی سایت پی اچ دی تست هست خیلی عالیه. هر روز یه تعدادی رو تمرین کنین تا به مرور به مرز امادگی برسین. برای زبان وقت بیشتری لازمه. من کتاب مدرسان شریف رو توصیه می کنم. برای آمار سی دی های دکتر صفایی فوق العاده هستن. برای مدیریت توصیه میکنم کتابهای مدرسان رو حتما نگاه کنین و تستاشونو تمرین کنین. البته… ادامه نظر»

دکترا
دکترا

آقای رتبه ۳ لطفا منابع و رفرنس های اصلی را بنویسید .خوشبختانه شما قبول شدید و دیگر بحث رقابت نیست که منابع را نگویید.این همه افرادی مثل من در این سایت التماس میکنند که منابع را بنویسید و اعلام کنید.نمیدانم چرا آنهایی می آیند و میگویند قبول شدند ولی از شان خواسته بشه منابع را نمیگویتد …..تو را بخدا شما بیا و اعلام کن….در هر رشته که بودی…‌‌ زکات علم نشر منابع هست.

حسین زاده
حسین زاده

سلام من ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی وصادرات دارم با توجه به این که در ایران دکتری مدیریت اجرایی نداریم من درچه رشته وگرایشی در دکتری شرکت کنم که در مصاحبه به من گیرندهند باتشکر

12
12

اصلا نگران نباش منم اجرایی بودم و قبول شدم

12
12

سلام به دوستان مدیریت
قزوین منابع انسانی قبول شدم. گرچه مصاحبه رفتار و خط مشی نیز بسیار بهتر از منابع بود. ولی انتخاب اولم که همون منابع انسانی بود رو آوردم. بسیار خوشحالم.
نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
خیلی دوست دارم نمره مصاحبه رفتار و خط مشی و ببینم.آیا امکان داره؟

دانشجو
دانشجو

سلام دوستان، آیا کسی در مورد شرایط شهریه دکتری شبانه اطلاع داره؟ وام میدن یا نه؟ و اگر بله چقدر؟
امکان پرداخت قسطی وجود داره؟
همون روز ثبت نام باید پرداخت بشه؟

مدیریــــــــــتی سردرگـــــــــــــــــــــــم
مدیریــــــــــتی سردرگـــــــــــــــــــــــم

دوستان مدیریــــــت یه سوال دارم……راهنمایی کنید… من رشتم مدیریت بازرگانی هست و پایان نامه بنده هم در مورد منابع انسانی هست و گرایش مدیریت منابع انسانی رو تو دکتری علاقه مند هستم. ولی همونطور که بچه های بازرگانی میدونن روزانه تو این گرایش خیلی کم جذب میکنه…ولی برعکس تو رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی تقریبا بیش از ۲۰ نفر تو دکتری جذب داره کلا…. واس اینکه شانس قبولیم تو منابع انسانی بیشتر بشهتصمیم دارم سال اینده رشته مدیریت دولتی امتحان بدم…حالا از دوستان مدیریت راهنمایی میخام: ۱- آیا تو مصاحبه تاثیر بد میذاره؟ ۲- آیا باتوجه به تغییر رشته… ادامه نظر»

دکترا
دکترا

علاوه به مصاحبه که ممکنه رد شی در اینده برای هیئت علمی هم به مشکل میخوری
سعی گرایش رفتار و منابع انسانی بازرگانی رو در دکترا شرکت کنی

ee
ee

رشته ارشد من منابع انسانی(گرایشی جدا از بازرگانی یا دولتی) هست. امسال مدیریت دولتی شرکت کردم و قصدم اینه بازم دولتی شرکت کنم. اگر منابع انسانی یا رفتار مدنظرتون هست بهتره همین گرایش رو شرکت کنید مگراینکه مثلا بخواید رفتار و منابع شهری مثل اصفهان روبیارید که گرایش دولتی منابع نداره. اگر پایان نامتون مربوطه و مقالاتی در این زمینه دارید خب مشکل جدی فک نمیکنم وجود داشته باشه.بازم دوستانی که تجربه بیشتری دارن احتمالا بهتر بتونند کمک کنند

مديريت دولتى
مديريت دولتى

سلام
پیام نور تهران منابع قبول شدم علوم تحقیقات خط مشى کدوم بهتره ثبت نام کنم؟

نرگس
نرگس

سلام

علوم و تحقیقات بهتره

علی منابع انسانی
علی منابع انسانی

سلام دوستان برای تبدیل پایان نامه به کتاب کدام موسسه را پیشنهاد می کنید اگر تجربه ای دارید لطفا راهنمایی بفرمائید.

علی
علی

سلام دوستان نمره۹۹۶ میشه به قیولی در تکمیل ظرفیت امید داشت ؟

من
من

مگه با این تمره اصلا مجاز به انتخاب رشته شده بودید؟!!!!

دکترای تخصصی moosa
دکترای تخصصی moosa

سلام دوستان
لطفاً ترتیب رتبه بندی اعتبار علمی دانشگاه ها مختلف در رشته های مدیریت می فرمایید؟
ممنونم میشم از لطفتون

محمدمرتضی
محمدمرتضی

در هر گرایش فرق میکنه
مثلا کارآفرینی دانشگاه تهران
مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و گرایش خط مشی دانشگاه علامه
بازرگانی تهران و شهید بهشتی
صنعتی و تحقیق در عملیات دانشگاه تربیت مدرس

@
@

سلام.
من از بچه های گروه های تخصصی دیگری هستم..
برای برادرم که امسال ارشد مدیریت شرکت کرده میخواستم بدونم از بین گرایش های مدیریت به ترتیب کدوم گرایش به لحاظ بازار کار و ..بهتره؟ و جزوات کدوم موسسات در گرایش های مدیریت خوب بیان شده و توضیحات دروس رو داره؟؟؟.
لطفا راهنمایی کنید …مرررسی از گروه بچه های مدیریت…

صدف
صدف

سلام. من ارشد زمین شناسی دارم آیا امکانش هست دکترا مدیریت گردشگری شرکت کنم. توی سایتی نوشته بود از امسال همه رشته ها میتونن شرکت کنن. ضمنا این رشته چرا در دفترچه کنکور دکترای ٩۶ نبود؟

من
من

می تونید شرکت کنید اما رشته های گردشگری در اولویت پذیرش هستن. البته باید رزومه قوی در زمینه گردشگری داشته باشین

مقاله، کتاب و ……

محمدمرتضی
محمدمرتضی

سلام کار که نشد نداره ولی من که ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران بودم برای دکترا مدیریت شرکت کردم و با بهترین رتبه امسال تمام دانشگاه های سراسری دعوت به مصاحبه شدم، بعضی دانشگاه ها همین وارد جلسه مصاحبه میشدم هیئت مصاحبه کننده میگفتن شما در حوزه مدیریت منابع انسانی هیچ کاری انجام ندادین مثل کتاب و مقاله و اصلا ازم هیچی نمیپرسیدن و میگفتن مرسی که اومدین ولی برای اینکه ما بخواهیم شما رو انتخاب کنیم اصلا مناسب نیستید و منم تشکر میکردم و خارج میشدم از جلسه ولی خب چون در حوزه گرایش خط مشی خیلی کار کردم هم… ادامه نظر»

احسان
احسان

با سلام
باتوجه به زیاد بودن منابع مدیریت، نظرتون راجع به بسته های آموزشی دولتی چیه ؟
کتابهای مدرسان شریف بهتره یا ماهان یا سنجش تکمیلی ؟

v
v

سلام به همگی. دوستان یه راهنمایی ازتون میخوام. من ارشد یک رشته دیگه دارم و میخوام ارشد mba بگیرم. حتما هم میخوام یا تهران یا شریف قبول بشم حتی اگه شده چند سال طول بکشه ولی چون یبار ارشد خوندم نمیتونم دیگه روزانه نمیتونم بخونم و باید شهریه شبانه پرداخت کنم. کسی اطلاع داره برای تحصیل این رشته تو دانشگاههای تهران و شریف حدودا هر ترم چقدر هزینه شهریه میشه؟

مکانیک - دینامیک کنترل و ارتعاشات
مکانیک - دینامیک کنترل و ارتعاشات

سلام به –> v

لطفاً به سایت آن دانشگاهی که مایلید اِم بی اِی را آن جا تحصیل کنید مراجعه کنید و در قسمت هزینه های تحصیلی, پاسخ خود را پیدا کنید.

اگر نمی توانید من لینکش رو قرار دادم براتون:

دانشگاه تهران:
http://academics.ut.ac.ir/fa/page/1057/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

موفق باشید.

v
v

خیلی ممنون از لطفتون. البته این رو قبلا دیدم ولی راستش چون من همیشه روزانه بودم نمیدونم اینا چجوری حساب میشه . میخواستم ببینم حدودا هر ترم چقدر هزینه میشه

درخواست کمک
درخواست کمک

سلام
رشته ای به نام مدیریت تجارت الکترونیک داریم؟؟؟
کدوم دانشگاهها دارن؟
ظرفیت هاش چه طوری خوبه یا بد؟؟؟؟
ممنون میشم به من کمک کنید و منو راهنمایی کنید.

احسان
احسان

سلام دوستان محترم
لطفا راهنمایی بفرمایید در رابطه با منابع مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چه کتابهایی مطالعه شود؟ایا پکیج مدرسان شریف را نسبت به سایر موسسات قبول دارید؟ من دو دوره شرکت کردم ولی متاسفانه موفق نبودم. امسال بعد ۹ سال خیلی برای من مهم و سرنوشت ساز است. اصلا نمی دونم از کجا شروع کنم. لطفا راهنمایی کنید. سپاس

دکتر اینده
دکتر اینده

سلام. دوستان میشه راهنمایی کنید برای دروس رشته مدیریت دولتی چه منابعی خوبه. مثل تئوری های مدیریت اسم نویسنده ام لطفا بگید.؟

۱۲
۱۲

تئوری مدیریت.
مدیریت عمومی الوانی…مهم
مبانی سازمان و مدیریت رضاییان
تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی رابینز
مدیریت دکتر مقیمی…مهم
مدیریت اسلامی از طریق تست بخون
آمار و احتمالات و روش تحقیق.سرمد.عادل آذر.رنجبران
خط مشی.الوانی .دانش فرد.شریف زاده
مدیریت دولتی.هیوز.دنهارت.پور عزت.الوانی

دکتر اینده
دکتر اینده

مرسی دوست عزیز، بابت راهنماییتون.

12
12

خواهش. البته نمونه ای از منابع هستن

sareh
sareh

سلام میشه لطفا راهنمایی کنید برای مدیریت فناوری اطلاعات چه منابعی بخونم؟ کتب کدوم موسسه بهتره؟

n
n

سلام دوستان
منابع مدیریت بازرگانی سال ۹۷ عوض شده واقعا که هر روز یه تغییراتی توی این رشته میدن . سال ۹۶ ترازها رو خیلی بالا گرفتن که به مصاحبه دعوت نشدیم .
دوستان یعنی ممکنه توی تکمیل ظرفیت ماهم بتونیم شرکت کنیم یا نه ؟ لطفا کسی اطلاعات داره بگه . ممنونم

متعحب
متعحب

دوستان کسی هست مدیریت صنعتی رشت آزاد قبول شده باشه؟

مینا
مینا

سلام.بله من قبول شدم

بهار
بهار

منابع دکتری بازرگانی کد۲۱۶۲ سال ۹۷ عوض شده؟ درسته؟

میلاد
میلاد

نمیدونم کسانی که از اول رشته مدیریت بازرگانی رو انتخاب کردن چه گناهی دارن!!!؟؟؟ اول اینکه همه رشته ها میتونن بیان این رشته رو امتحان بدن!!!! دوم اینکه هر سال ظرفیتاش کمتر و تراز قبولیش از همه مدیریت ها بیشتره!!! و سوم اینکه هر سال یه تغییری میدن مواد امتحانیش رو !!! برداشتن واسه سال با استراتژیک ادغام کردن و گذاشتن رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی!!!!!
بعد دانشگاه آزاد یه گرایش بیشتر نداره و اونم بازاریابیه و یکی از مواد اصلی امتحانیش رفتار مصرف کنندس. حالا برداشتن رفتار مصرف کننده رو حذف کردن به جاش مدیریت استراتژیک پیشرفته گذاشتن!!!

یلدا
یلدا

سلام خسته نباشید ممکنه راهنماییم کنید و بگید مدیریت مالی بهتره یا بازاریابی ؟
از نظر بازار کار کدوم بهتره ؟ کدوم رو میشه راحت تر دکتری قبول شد ؟
ممنون میشم کمکم کنید .

مینا
مینا

سلام.بستگی به علاقه تون داره .هر دو خوبن.اما رشته بازایابی قشنگتره.اگه زرنگ باشید اتفاقای خوبی در اون میفته.
البته مالی هم رشته خیلی خوبیه

nina
nina

سلام
منابع آزمون مدیریت دولتی منابع انسانی چی هست؟

12
12

برای کنکور یا مصاحبه؟
اگه برای کنکور می پرسی که باید منابع مدیریت دولتی رو بخونی که ۴ گرایش داره.
منابع-رفتار-خط مشی- تطبیقی

الهه
الهه

راستی برای گرایش هم اول به علاقه خودت توجه کن.
بهترین انتخاب رشته خودته.
مدیریت بازرگانی خیلی خوبه
راستی رشته ات چی هست؟

سوا
سوا

دوستان تو رو خدا اگه میشه به من کمک کنید من تازه الان میخام شروع کنم واسه دکتری تو سایتا گشتم اما جواب سوالامو نفهمیدم
١.زمان ازمون کیه
٢.من چه رشته ای از مدیریت شرکت کتم احتمال قبولیم بیشتره
٣-من خیلی سردرگمم نمی دونم از کحا شروع کنم چیا بخونم اخه یکمم بین فوق لیسانسمو دکترام فاصله افتاده.بعدشم ازمونو دارن یه شکلی میشن زبان و استعدادو بخونم الان یا تخصصی؟

الهه
الهه

سلام اصلا نگران نباش اول اینکه آزمون توی اوایل اسفنده اگه واقعا میخوای قبول بشی اولا خوب بخون تخصصیها مهمتره ولی زبان و استعداد هم چون اکثرا در اونا ضعیفن خیل یموثره .در هر صورت ضریب تخصصیا ۴ و ضریب اینا ۱ هستش و از این مهمتر سعی کن حتما رزومه ات رو قوی کنی. در دکترا مصاحبه خیلی مهمه و اون هم بستگی به رزومه شما داره. حتما یکی دو تا مقاله جور کن. مدرک زبان اجباری نیست اما مهمه. میتونی در آزمونهای MSRT شرکت کنی. هر ماه برگزار میشه. نگران فاصله مدارکت هم نباش. من خودم بعد از… ادامه نظر»

1 4 5 6