//انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم زمین

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم زمین

2201

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

             فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – دیرینه‌شناسی و چینه‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (میکروفسیل (فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها) – چینه‌شناسی (زیست چینه و سنگ چینه))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی – فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چینه و فسیل شناسی

2202

‌رشته و گرایش

 علوم زمین

زمین شناسی نفت

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی نفت) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی نفت پیشرفته – سنگ رسوبی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی نفت

2203

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

رسوب‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی رسوبی) و کارشناسی ارشد شامل (سنگ رسوبی (کربناته و غیرکربناته) – رسوب‌شناسی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی – سنگ‌شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته رسوب شناسی

2204

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

آب‌های زیرزمینی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – آب زمین‌شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (هیدروژئولوژی پیشرفته – هیدرولیک آب‌های زیرزمینی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی – آب‌های زیرزمینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آب شناسی

2205

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

زمین‌شناسی مهندسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته – مکانیک خاک و سنگ)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی مهندسی

2206

‌رشته و گرایش

علوم زمین

زمین‌شناسی زیست‌محیطی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی زیست‌محیطی) و کارشناسی ارشد شامل (زمین شیمی زیست‌محیطی – زمین‌شناسی پزشکی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست محیطی

2208

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

پترولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – سنگ‌شناسی (آذرین و دگرگونی)) و کارشناسی ارشد شامل (پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی- ژئوکروئولوژی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته پترولوژی

2209

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

زمین‌شناسی اقتصادی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی اقتصادی) و کارشناسی ارشد شامل (کانسارها (آذرین، دگرگونی، رسوبی) – اکتشافات زمین شیمیایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی اقتصادی

2210

‌رشته و گرایش

علوم زمین‌

تکتونیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زمین‌شناسی ایران – زمین‌شناسی ساختاری) و کارشناسی ارشد شامل (زمین‌ساخت پیشرفته – ژئوتکتونیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زمین‌شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تکتونیک

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم زمین
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۶-۳۰ ۱۴:۲۲:۵۷ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|۱,۰۹۱ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
سپیده
سپیده

سلام دوستان زمین شناسی من جزوه های زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی دانشگاههای معتبر رو برا دکتری سراسری ۹۸ میخوام میشه راهنمایی ام کنید خودم لیسانس و فوق لیسانسم دانشگاه روزانه خوندم اما گرایشم رو برا دکتری عوض کردم و جزوه های زیست محیطی رو ندارم لطفا مساعدت فرمایید

سپیده
سپیده

سلام بچه های زمین شناسی لطفا اگه میدونید به من میگید بهترین و جدیدترین منابع دکتری را در جزوات مدرسان شریف پارسه سنجش تکمیلی دانش و سنجش و یا جزوات کدام موسسه میتوان پیدا کرد مخصوصا رسوب شناسی و زمین شناسی زیت محیطی با تشکر لطفا راهنمایی کنید برای دکتری ۹۸ میخوام

کلثوم
کلثوم

سلام دوستان کسی می تونه به من کمک کنه من یه خلاصه جزوه از ژئوکرنولوزی یا نمونه سوال ازش می خواستم لطفا اگه کسی میتونه خبری بده

احمد
احمد

چرا دیگه دانشگاه تهران دکتری نمیگیره؟؟؟

اقتصادی
اقتصادی

سلام چرا واقعا اینم از شانس ماست

علی
علی

دانشگاه تهران و تربیت مدرس معمولا یه سال در میان دکتری میگیرن

ایوب
ایوب

سلام دوستان
پترولوژی سخت بود واقعا و سوالات روال خاصی نداشت مثلا از مبحث لامپروفیرها که همیشه یک یا دوسوال می آمد اصلا خبری نبود در عوض از کربناتیت سه سوال اومده بود.
زمین شناسی ایران هم خدایی خیلی سخت بود.توکل بر خدا تا ببینیم چی پیش میاد.نهایتا اگه امسال هم قبول نشم دوباره از نو شروع خواهم نمود درس خواندن چون هیچ وقت واسه درس خواندن دیر نیست.

پویا
پویا

سلام از دوستان اقتصادی کسی هست در مورد سطح سوالات و درصد احتمالیش بگه

sida
sida

من اقتصادی م بنظرم سخت نبود شما نظرت؟

پویا
پویا

منم فکر کنم سخت نبود ولی اکتشافی خیلی سخت بود کلا نصف سوالات منبع خاصی نداشت

sida
sida

درصدات چنده دیدی شما؟

پویا
پویا

نزدیک سی درصد زدم میدونین چنتا شرکت کننده هستو با این درصد به کجا میشه رسید

...
...

سلام… بچه های زمین کجایین؟ امتحان چطور بود؟ از سطح سوالات راضی بودین؟

sida
sida

وای چ عجب من میگم بچها کجان بتظر من تخصصی راحت تر از نود و پنج بود در حد نودوشش ولی مچ گیر

ارزو
ارزو

سلام من ترم ۵ ژئوشیمی هستم و واقعا عاشق رشته ام هستم پارسال مجبور شدم اقتصادی شرکت کنم و رتبه ام زییر صد شد چند جا دعوت شدم نرفتم به عشق دانشگاه شیراز موندم شیراز و امسال دوتا مقاله isi نوشتم از تهران خوشم نمیاد وگرنه برای ارشدم میرفتم از طرفی رشته اقتصادی اشباع شده و من واقعا نمیخام برم تهرانو دانشگاه شیراز هم که امسال اقتصادی نمیگیره من واقعا نمیدونم چکار کنم همش تقصیر مسولین مملکت هست که ژئوشیمی دکترا نداره

sida
sida

سلام دوستان کسی میدونه واس دکتری اقتصادی چه کتابایی واس ارشد رو میخواد بخونیم اون دوستمون که ژیوهستی واقعا حق داری اگر میشه درصدات بگو و رتبه دکتری اقتصاد مرسی

فاطمه
فاطمه

سلام من کارشناس ارشد علوم خاک هستم،، می تونم دکتری زمین شناسی نفت یا زیست محیطی بخونم

sida
sida

سلام خیر دوست عزیز

ابراهیم
ابراهیم

سلام دوستان زمین شناسی کسی تو سایت هست؟

زمین شناس
زمین شناس

سلام بله بفرمایید

ابراهیم
ابراهیم

شما چه گرایشی هستید؟ میخوام دکتری رسوب شرکت کنم ولی توی انتخاب منابع سردرگمم،شما میتونید راهنمایی کنید؟

یوسف
یوسف

بچه های زمین شناسی
همتون قبول شدید رفتید؟
هیچکی برای سال بعد نمونده؟
با این وجود یعنی من سال دیگه نفر اول دکتری هستم

@
@

پس ثبت نام دانشگاه تربیت مدرس کی هست؟

هستی
هستی

سلام کسی برای گرایش آب رتبه آورده ؟چه منابعی خوبند ؟

دکتری چینه 96
دکتری چینه 96

به گروه عمران مراجعه فرمایید

منتظر
منتظر

سلام.
یه توصیه برای کسایی که می خوان سال دیگه شرکت کنند. از همین الان رزومه تون رو تقویت کنید با اساتید دانشگاه و یا دانشگاه های مد نظرتون ارتباط بگیرید و خودتون رو بهشون بشناسونید. بع من که با دو سال شرکت در کنکور ثابت شد که رزومه و شناخت اساتید ۷۰ درصد کار و رتبه تنها ۳۰ درصده.
موفق و پیروز باشید.

چگیزخان
چگیزخان

رسوب بندرعباس کی قبول شده؟؟

مریم به پی اچ دی تست
مریم به پی اچ دی تست

از سایت پی اچ دی تست سپاسگذارم

همیشه به موقع اطلاع رسانی کرد و مشاوره و راهنمایی های خوبی بهم میداد
هر وقت روحیه ام رو از دست میدادم تو این سایت خودم رو بازیابی میکردم

واقعا سپاسگذارم

مریم به انجمن
مریم به انجمن

من زمین شناسی اقتصادی شهید بهشتی روزانه قبول شدم

خدایا شکرت

دکتری اقتصادی
دکتری اقتصادی

سلام مریم خانم تبریک میگم رتبه تون چند بود؟

کنکوری
کنکوری

اولویت اولتون شهید بهشتی بود؟؟
من سال آینده کنکور دارم شنیدم تربیت مدرس خیلی سخت گیر و شهید بهشتی برای دکتری خیلی بهتره درست؟؟؟

مریم به کنکوری
مریم به کنکوری

بله اولویت اولم بود

بهشتی از نظر بعضی مسائل از مدرس بهتره واسه همینم خیلی ها اونو ترجیح میدن

سحر
سحر

بهتون تبریک میگم کجا قبول شدین؟

مریم
مریم

سحر جون نوشتم که تهران روزانه شهید بهشتی زمین شناسی اقتصادی قبول شدم

ایوب
ایوب

تبریک میگم بهتون انشاءالله در بقیه مراحل زندگی تون هم موفق و موید باشید.

بیخیال پی اچ دی
بیخیال پی اچ دی

جالبه مدرس تو مصاحبه به من گفتن قبولی اما قبول نشدم..عجبببب..نمیدونم چی بگم.

دکتری96
دکتری96

نتایج کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من تو بی من کجایی

منتظر
منتظر

چهارم شهریور هم رسید و هنوز خبری نیست!
الهی و ربی من لی غیرک

ب امید خدا
ب امید خدا

سلام دوستان لطفا کسانی ک قبول میشن فردا بیان و اعلام کنن رشته ، رتبه و دانشگاه قبولیشون
با تشمر

مريم
مريم

وای فردا نتایج میاد و من امشب بیدارم

رضا
رضا

فردا مطمئنم نمیاد .

بکن ای صبح طلوع
بکن ای صبح طلوع

فردا قبل از ظهر نتایج اومده
مریم خانم شما تربیت مدرس اولویت اولتون بود؟؟

مریم
مریم

بله
چطور مگه؟ خبری دارید؟

منتظر
منتظر

چه گرایشی؟

رضا
رضا

مطمئن باشید که امروز نتایج نمیاد

منتظر
منتظر

اول شهریور هم اومد و نتایج نیومد

reza
reza

ده شهریور ایشالله

م
م

دقیقا درسته.مگه زمین شناسی چی از پزشکی کم داره خانم زهرا!!تو این کشور هیچ چیز بی ارزش نیست.

مینا
مینا

هر رشته بنظر من ارزش خواص خودشو داره اما بهر حال دوستانی که دکترا شرکت میکنند دیگه نباید مثل قبولی در کارشناسی رفتار کنن چون همه سن و تجربه شون بالاتر رفته و باید همگی قبول کنیم که با قبولی در دکترا هم فقط صرفا چند سال خودمان را سر گرم میکنیم همین.

مریم
مریم

دارم دیوونه میشم چرا اینقدر با اعصابمون بازی میکنن

زهرا
زهرا

سلام به همگی
مگه چه خبره اخه اینقدر استرس!! پزشکی که نیست

داوطلب
داوطلب

فقط پزشکی مهمه؟!!

محمد
محمد

شاید برای شما بی ارزش باشه ولی کسی که زحمت کشیده براش ارزشمنده و حتما استرس هم داره

دکتری زمین شناسی هم کم از پزشکی ندازه کم براش زحمت نکشیدیم

ایوب
ایوب

با سلام
از دوستان پترولوژیست ممنون میشم که درباره منابعی که مفید هست برای آزمون معرفی نمایند بنده امسال آزمون شرکت می کنم.اگه کسی از دوستان گرامی هم جزوه داشتند از دروس پترولوژی آذرین و دگرگونی و زمین شناسی ایران خواهشمندم اگه می تونه در اختیار افرادی مثل بنده قرار بدهند .
با سپاس و آرزوی قبولی برای همگی

پترولوژی
پترولوژی

ژئوکرونولوژی: زمین شناسی ایزوتوپی ترجمه دکتر قاسمی
سنگ آذرین:دکتر همام.دکتر قربانی.
پترو آذرین: دکتر قربانی.دکتر قاسمی
سنگ دگرگون: پیام نور
پترو دگرگون: دکتر قاسمی
ایران:درویش زاده. آقانباتی. مجموعه کتب دکتر قربانی
جزوات دروس ارشد دانشگاه تهران

ایوب
ایوب

با سلام و تشکر فراوان از شما دوست گرامی بی زحمت اگه جزوات رو دارید می تونید واسم بفرستید.

نسیم
نسیم

چه دیرررر.اخه این چه وضعشه.غز اسفند ماه درگیریممم

پیچ واپیچ
پیچ واپیچ

نتایج آزمون دقیقا کی میاد؟

دکتری
دکتری

دقیقا که هیچکس نمیدونه!!!!!
احتمالا بین ۴-۸ شهریور

پیچ واپیچ
پیچ واپیچ

خیلی دیره
۱ شهریور من میرم سرباز!

مینا
مینا

بچه ها کسی از رسوب فردوسی خبر داره کیارو برداشتن؟

سمانه
سمانه

آیا دانشگاه امام حسین برای گرایش تکتونیک مناسب است؟ از نظر اساتید و امکانات چگونه است؟
اگر کسی اطلاع دارد خواهشمند است که اطلاع رسانی فرمائید

نادر
نادر

آیا دانشگاه امام حسین برای گرایش تکتونیک مناسب است؟ از نظر اساتید و امکانات چگونه است؟
اگر کسی اطلاع دارد خواهشمند است که اطلاع رسانی فرمائید

دکتری اقتصادی
دکتری اقتصادی

دوستان کسی از قبولی های اقتصادی بهشتی خبری نداره ؟ باکسی تماس نگرفتن

زهرا
زهرا

رشته رسوبشو تا حدودی من میدونم کیا قبول شدن

علی
علی

رتبه ۱ رو برداشتن

زهرا
زهرا

با رتبه ۱۳

دکتری96
دکتری96

فکر کنم دارید اشتباه میگید
رتبه ۱ و ۱۳ یه گرایش دیگه انتخاب شده
البته بهتره که گرایش رو نگم
فکر نکنم مربوط به اقتصادی باشه

زهرا
زهرا

اره گرایش رسوب

علی
علی

رتبه ۱ اقتصادی از هم کلاسیهای من هستند که در مصاحبه هم نفر اول شدن و فقط دانشگاه بهشتی برای مصاحبه رفتن.

علی
علی

منظورم ۱ اقتصادی بود

پترولوژی
پترولوژی

پترو بهشتی چی خبری ندارید؟

ندا
ندا

سلام
اگر قرار بود تماس بگیرن در زمان مصاحبه ها تماس میگرفتن که خیالشون از بابت دانشجو راحت بشه، الان دلیلی نداره تماس بگیرن در حالیکه ۲۰ روز دیگه نتایج رو رسما سنجش اعلام میکنه

#
#

چه خبر از دانشگاه تربیت مدرس؟

lman
lman

چه خبر از دانشگاه تهران و بهشتی؟؟

دکتری
دکتری

چه خبر از دانشگاه کرمان؟

به به
به به

خبر سلامتی و خبرهای خوشی که در راه است

to @
to @

میتونید مقاله هاشونو گیر بیارید یا ایمیل بزنید به نویسنده رساله.

@
@

سلام دوستان
یه پایان نامه دکتری در دانشگاه کرمان هستش که بهش احتیاج دارم اما من تهرانم
آیا راهی بغیر از مراجعه حضوری به اونجا برای دریافت پایان نامه وجود دارد؟

پونه
پونه

من با کلی استرس و نگرانی پا شدم تو این گرما رفتم دانشگاه شهید بهشتی
از اساتید پرسیدم که شما به قبولیا زنگ زدید
همشون میگند نه همچین چیزی نبوده و سازمان سنجش نتایجو اعلام میکند اینقدر از این و اون سوال کردم تا مطمئن بشم
واقعا داشتم سکته میزدم
من با رتبه خوب و معدل کارشناسی و ارشد خوب و با مدرک زبان و مقاله خارجی را چطور ردکردند داشتم با این فکردیوونه میشدم
تو را خدا اینقدر شایعه نسازید
من واقعا اذیت شدم

ندا
ندا

گرایشت چیه پونه جان؟

به دکتری مهندسی
به دکتری مهندسی

سلام مهندس در هر گرایش؛ آن داوطلبی که به همه سوالات آزمون کتبی کنکور آن گرایش پاسخ درست داده باشد؛ نمره ۵۰ از ۵۰ را میگیرد. اگر چنین داوطلبی موجود نبود (که غالباً چنین داوطلبی موجود نیست) اوّلین نفری که بیشترین سوالات را پاسخ صحیح داده باشد؛ بیشترین نمره را میگیرد, مثلاً: ۴۲٫۰۹ از ۵۰ را میگیرد. نفر بعدی که بیشترین سوالات را نسبت به بقیّه پاسخ درست داده باشد؛ نمره مثلاً: ۴۱٫۹۹ از ۵۰ میگیرد. و به همین ترتیب الی آخر. البته ساز و کار سنجش در نمره دهی بر اساس تراز است که کمی متفاوت با این است.… ادامه نظر»

1 3 4 5