//انجمن آزمون دکتری گروه دامپزشکی

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری گروه دامپزشکی

2701

رشته و گرایش

جراحی دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (اصول جراحی و هوشبری – جراحی عمومی دام‌های بزرگ – جراحی عمومی دام‌های کوچک – بیمار‌ی‌های اندام‌های حرکتی – رادیولوژی و سونوگرافی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته جراحی دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته جراحی دامپزشکی

2702

رشته و گرایش

مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (مامایی – بیماری‌های تولید مثل و اورام پستان – فیزیولوژی و آندوکرینولوژی تولید مثل – اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

 دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

2703

رشته و گرایش

بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک – اصول معاینه دام – رادیولوژی دامپزشکی – کلینیکال پاتولوژی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 بیماری های داخلی دام های کوچک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های کوچک آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیماری های داخلی دام های کوچک

2704

رشته و گرایش

بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ – اصول معاینه دام – بیماری‌های متابولیک – مسمومیت دام)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ

 

2705

رشته و گرایش

رادیولوژی دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (کالبدشناسی استخوان و مفاصل – رادیولوژی – فیزیک پزشکی – بیماری‌های اندام های حرکتی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته رادیولوژی دامپزشکی

2706

رشته و گرایش

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (کلینیکال پاتولوژی – باکتری‌شناسی عمومی – ویروس‌شناسی – قارچ‌شناسی- انگل‌شناسی- پاتولوژی – ایمونولوژی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

 

2707

رشته و گرایش

پاتولوژی دامپزشکی

 

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (آسیب‌شناسی اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری – بافت‌شناسی و جنین‌شناسی – کلینیکال پاتولوژی – میکروبیولوژی (باکتری – ویروس – قارچ – انگل – ایمنی‌شناسی))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته پاتولوژی دامپزشکی

2708

رشته و گرایش

بهداشت و بیماری‌های پرندگان (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (بیماری‌های طیور – تغذیه و پرورش طیور – پاتوبیولوژی (قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، باکتری‌شناسی، ایمونولوژی، آسیب‌شناسی، انگل‌شناسی و کلینیکال پاتولوژی))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان

دانلود سؤالات رشته  بهداشت و بیماری های پرندگان آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته  بهداشت و بیماری های طیور آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته  بهداشت و بیماری های طیور

 

2709

رشته و گرایش

بیوشیمی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (بیوشیمی – بیولوژی سلولی و مولکولی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: بیوشیمی، بیولوژی سلولی و مولکولی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوشیمی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوشیمی

2710

رشته و گرایش

بهداشت و بیماری‌های آبزیان (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (بیماری‌های ماهی – ماهی‌شناسی عمومی – تکثیر و پرورش ماهی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بهداشت و بیماری های آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت آبزیان آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بهداشت آبزیان

 

 

 

2711

رشته و گرایش

بهداشت مواد غذایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (میکروب‌شناسی مواد غذایی – شیمی مواد غذایی – بهداشت و بازرسی گوشت – بهداشت و صنایع شیر – صنایع گوشت – اپیدمیولوژی – بیماری‌های مشترک انسان و دام)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

کارشناسی ارشد: تغذیه، صنایع غذایی، زیست‌شناسی (غیر از گرایش گیاهی)، شیمی، میکروبیولوژی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بهداشت مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بهداشت مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت مواد غذایی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بهداشت مواد غذایی

2712

رشته و گرایش

بهداشت خوراک دام

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (تغذیه اختصاصی دام و طیور – بهداشت و پرورش دام و طیور – اصول تغذیه دام – میکروب‌شناسی – سم‌شناسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: تغذیه دام، تغذیه طیور، شیلات، بهداشت مواد غذایی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بهداشت خوراک دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بهداشت خوراک دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت خوراک دام آزمون دکتری 1394

2713

رشته و گرایش

اپیدمیولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (اصول اپیدمیولوژی – آمار حیاتی – بیماری‌های باکتریایی – ویروسی – انگلی و غیرواگیردار دام و طیور – بیماری‌های مشترک انسان و دام)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد: اپیدمیولوژی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته اپیدمیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته اپیدمیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته اپیدمیولوژی آزمون دکتری 1394

2714

رشته و گرایش

انگل‌شناسی دامپزشکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (کرم‌های گرد و بیماری‌ها – کرم‌های پهن و بیماری‌ها – تک‌یاخته و بیماری‌ها – بندپایان و بیماری‌ها – اصول همه‌گیری‌شناسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: انگل‌شناسی، باکتری‌شناسی، قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته انگل‌شناسی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته انگل شناسی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته انگل شناسی دامپزشکی

2715

رشته و گرایش

باکتری‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (باکتری‌شناسی عمومی – باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌ها – قارچ‌شناسی و بیماری‌ها – ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی،زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته باکتری‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته باکتری شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته باکتری شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته باکتری شناسی

2716

رشته و گرایش

ویروس‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (ویروس‌شناسی و بیماری‌ها – ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی – باکتری‌شناسی عمومی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ویروس‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته ویروس شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ویروس شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ویروس شناسی

2717

رشته و گرایش

قارچ‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (قارچ‌شناسی و بیماری‌ها – ایمنی‌شناسی – باکتری‌شناسی عمومی – ویروس‌شناسی و بیماری‌ها)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: میکروبیولوژی، باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمونولوژی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته قارچ‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته قارچ شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

2718

رشته و گرایش

ایمنی‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه‌ای شامل (ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی – باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌ها – ویروس‌شناسی و بیماری‌ها – قارچ‌شناسی و بیماری‌ها)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته ایمنی‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته ایمنی شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ایمنی شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ایمنی شناسی

2719

رشته و گرایش

بیوتکنولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (بیولوژی سلولی و مولکولی – بیوشیمی- میکروبیولوژی و ایمونولوژی – ژنتیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی پزشکی، باکتری‌شناسی، قارچ‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی، علوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بهداشت مواد غذایی، ژنتیک، بیوشیمی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوتکنولوژی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

2720

رشته و گرایش

فناوری تولید مثل در دامپزشکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی تولیدمثل – جنین‌شناسی – مامایی – اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی

کارشناسی ارشد: زیست‌شناسی (گرایش غیرگیاهی) – علوم جانوری (گرایش‌های سلولی – تکوینی)، فیزیولوژی جانوری، بافت‌شناسی، جنین‌شناسی، علوم سلولی ملکولی، ژنتیک، علوم دامی (گرایش‌های فیزیولوژی دام و اصلاح نژاد دام) – بیوشیمی و بیوتکنولوژی پزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی آزمون دکتری 1394

2721

رشته و گرایش

سم‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (سم‌شناسی پایه و دامپزشکی – فیزیولوژی (سلولی و مولکولی) – بیوشیمی (متابولیسم) – فارماکولوژی (سم‌شناسی دارویی))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

کارشناسی ارشد: سم‌شناسی، زیست‌شناسی (گرایش غیرگیاهی)، فیزیولوژی جانوری، بافت‌شناسی، جنین‌شناسی، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته سم‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته سم شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

2722

رشته و گرایش

فارماکولوژی دامپزشکی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فارماکولوژی دامپزشکی – میکروبیولوژی – سم‌شناسی – بیماری‌های دام، طیور و آبزیان)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

کارشناسی ارشد: فارماکولوژی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، سم‌شناسی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی، فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فارماکولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

2723

رشته و گرایش

فیزیولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی (۱ و ۲) – فارماکولوژی – بیوشیمی – بافت‌شناسی و آناتومی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

کارشناسی ارشد: فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بیوشیمی، علوم تشریحی، علوم دامی، بهداشت آبزیان

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فیزیولوژی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیزیولوژی

2724

رشته و گرایش

آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (کالبدشناسی پایه – کالبدشناسی مقایسه‌ای – جنین‌شناسی – بافت‌شناسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: علوم تشریحی، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، فیزیولوژی، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)، بیوشیمی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

2725

رشته و گرایش

بافت‌شناسی مقایسه‌ای

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل (بافت‌شناسی – کالبدشناسی مقایسه‌ای – جنین‌شناسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: علوم تشریحی، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، بیوتکنولوژی پزشکی، ژنتیک، زیست‌شناسی (به غیر از گرایش گیاهی)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بافت شناسی مقایسه ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بافت شناسی مقایسه ای آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بافت شناسی مقایسه ای

2726

رشته و گرایش

بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی (دستیاری)

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای عمومی دامپزشکی شامل (فارماکولوژی – فیزیولوژی – اصول جراحی و بی‌هوشی دامپزشکی – جراحی عمومی دام‌های بزرگ و دام‌های کوچک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

دکترای عمومی دامپزشکی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 گروه دامپزشکی

انجمن آزمون دکتری گروه دامپزشکی
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۶-۲۹ ۱۲:۴۰:۰۳ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|۷۳۹ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
علی
علی

سلام
من رشته بهداشتو بیماری های طیور رو بخاطر اینکه علاقه داشتم برای ازمون تخصص انتخاب کردم
در مورد ظرفیت دانشگاه های دولتی توی این رشته اگه کسی اطلاعی داره راهنمایی کنه

Mili
Mili

سلام، سالهای قبل که فکر کنم حدودا دانشگاه تهران ۵ میگرفت و چمران هم ۵ تا و شهرکرد هم ۲ تا و جاهای دیگه رو نمیدونم، تازه از این تعداد نصفشون شبانه بود، شیراز و ارومیه هم هستن

سحر
سحر

سلام. دوستان در مورد رشته دکتری فیزیولوژی دامپزشکی و منابع آزمون کسی می تونه منو راهنمایی کنه.

انستیتو رازی
انستیتو رازی

با سلام منم امروز ثبت نام کردم دانشگاه شاهد…دیگه دامپزشکی دوست ندارم از کنکور دادن و کارنامه و هرچی رتبه و رزومه و سی وی و استرس و خستگی و انتظار بیزارم
….منظورشون از باکتری همون گروه میکربشناسی و ایمونوی دانشگاه شاهد هست؟

........
........

باکتری شناسی پزشکی دانشگاه شاهد

........
........

هورررررررررررررررررررررا با رتبه 5 دانشگاه علوم پزشکی شاهد قبول شدم

مینو
مینو

بچه ها کلینیکال پاتولوژی کسی قبول شده ؟

جواد
جواد

با سلام خدمت دوستان
من با رتبه ۳ باکتری، دانشگاه تهران قبول شدم

رضا
رضا

سلام. مبارکه
درصدهاتون چطور بوده؟

........
........

سلام شما بایدم قبول میشدید،دانشگاه تهران دانشجوی خودشو رد نمی کنه..

دکتر
دکتر

دوستان بگن کجا و چه رشته ای قبول شدن؟

اعظم
اعظم

سلام و عرض تبریک به قبول شدگان و ارزوی موفقیت در سال اینده برای کساییکه قبول نشدن. من باکتری شناسی دانشگاه بوعلی همدان روزانه قبول شدم.

رضا
رضا

سلام
مبارکه
رتبه تون چند شده بود؟
چند نفر همدان پذیرش داشت؟

اعظم
اعظم

سلام. تشکر. دو نفر همدان پذیرش داشت

اعظم
اعظم

رتبه ام 11بود

رضا
رضا

ممنون
من امسال میخوام شرکت کنم و هدفم تهران یا همدان درصد هاتون چطور بوده؟ و میخواستم بدونم مصاحبه چطور بوده؟ اگه لطف کنید جواب بدبد ممنون میشم

اعظم
اعظم

سلام. 47/5درصد تخصصی- 20% استعداد-11/5%زبان. مصاحبه تو همدان بسیار علمی و دقیق بود. تقریبا برای هرکس نیم ساعت وقت میزاشتن. از پایان نامه پرسیدن و متن انگلیسی دادن بخونم. بسیار اساتیدش باشخصیت بودن و برخورد خوبی داشتن. از مقالاتم و کتابم خیلی خوششون اومد. در نهایت نفر اول شدم تو همدان. رزومه ام هم 4مقاله isi با ایمپکت 6و 1/5- دوتا علمی پژوهشی-4تا کنگره-یک کتاب انگلیسی و سالقه تدریس و معدل 18/35.

رضا
رضا

بسیار عالی
فقط اگه متوجه شدید زمان کلاس ها چطوره ممنون میشم بگید. جون شاغلم، میخوام بدونم برنامه ریزی کنم

اعظم
اعظم

سلام. کلاسها شنبه یکشنبه و چهارشنبه هست.

رضا
رضا

تقریبا هر روز!!!! دونفر قبول شده نمیتونن تو یک یا دو روز هماهنگ کنن که همون روزا برگزار شه؟

اعظم
اعظم

اینجا میگن باید فول تایم در اختیار دانشگاه باشیم.

رضا
رضا

انشالله موفق باشید

دکتر
دکتر

با کسی از طرف دانشگاه ها تماس گرفتن؟

vet
vet

دوستان مصاحبه ها چطور بود؟

دکتر
دکتر

دوستانی که مصاحبه رفتن از نحوه مصاحبه ها توضیح بدن لطفا؟

dvm
dvm

دوستان لطفا نتایج انتخاب رشته تون رو بگید.

hani
hani

نتایج اومد.

dvm
dvm

چقدر ترازها پایین اعلام شده.

سایه
سایه

سلام دوستان با ارزوی موفقیت برای همه
کسایی ک این جا در ازمون دامپزشکی شرکت کردن کسی ایمنی شناسی شرکت کرده ؟چ ترازی تهران قبوله؟
و برای انتخاب رشته ازاد فقط باید ایمنی شناسی انتخاب کرد یا میشه از رشته های دیگه مثل باکتری و ویروس هم انتخاب کرد؟

hani
hani

تعداد شرکت کننده ایمنی چند نفر بوده؟

بیوتک
بیوتک

سلام. دعوت به مصاحبه، احتمالاً سه‌شنبه 3 اردیبهشت اعلام بشه.

hani
hani

چه رشته ایی شرکت کردی و تعداد شرکت کننده ها چند نفر بوده؟

دکتر
دکتر

دوستان از تاریخ مصاحبه ها خبری نشد؟

vet
vet

دوستان کسی تجربه مصاحبه رفتن دانشگاه رو داره توضیح بده.

صبا
صبا

من دارم, دانشگاه تهران اینجوره که نوبتی نیست هرکی احساس امادگی بیشتر کرد زودتر میره, توصیه میگنم یا اولین نفر برید یا اخرین نفر وسطا اساتید خسته میشن, بعد روی پایان نامه مسلط باشید, کتاب تکست بوک رو خوب بخونید چون زیاد ترجمه میخوان, سولات نسبتا کلیه ولی فک نکنین اسونه, به اعصاب خودتون مسلط باشید شیک باشید

vet
vet

دوستان از انتخاب رشته خودتون بگید که چه جاهایی رو انتخاب کردید تشکر

vet
vet

دوستان لطفا فعال تر شید تعداد شرکت کننده با نتایج هر رشته رو اعلام کنید

دامپزشکی جراحی
دامپزشکی جراحی

25 جراحی

شرکت گننده 208

dvm
dvm

دوستان لطفا نتایج با تعداد شرکت کننده رشته تون رو اعلام کنید

hani
hani

تعداد شرکت کننده بیماریهای دام کوچک 198 نفر بود

بنیامین
بنیامین

سلام تبریک به خانم اعظم و اقا جواد انشااله موفق باشید . اقای جواد شما از کدوم استان هستید و رشته ارشدتون چی بوده ؟ دامپزشک هستید ؟؟

جواد
جواد

من دانشجوس ارشد سلولی هستم

جواد
جواد

تدانشگاه تهران تا رتبه چند دعوت به مصاحبه باکتری میشه؟
احتمال قبولی هست به نظرتون

جواد
جواد

دانشگاه تهران دعوت به مصاحبه میشید؟

اعظم
اعظم

بله. انشالله. شما انتخاب اولتون دانشگاه تهرانه؟ باکتری پزشکی هم شرکت کردید؟

جواد
جواد

من فقط دانشگاه تهران رو انتخاب میکنم
بیشتر برای میکروب شناسی پزشکی دارم اماده میشم

اعظم
اعظم

منم باکتری پزشکی شرکت کردم. میتونم بپرسم چه کتابایی خوندید برای باکتری پزشکی؟ وبرای ازمون msrt?

جواد
جواد

به نظرتون برای دانشگاه های تهران فقط دانشگاه تهران پذیرش داره؟
تقریبا تا رتبه چند دعوت به مصاحبه می کنن برای تهران؟

اعظم
اعظم

از همه دانشگاها پذیرش میکنن. فک میکنم تا رتبه 40دعوت بشن تهران

جواد
جواد

سلام دوستان
من باکتری شناسی ۳ شدم

دامپزشک
دامپزشک

با سلام و تبریک. باکتری شناسی چند نفر شرکت کننده داشته است؟

اعظم
اعظم

162نفر

جواد
جواد

دانشگاه تهران دعوت به مصاحبه میشید؟

اعظم
اعظم

سلام تبریک میگم عالیه. منم 11شدم باکتری شناسی

دکتر
دکتر

انگل شناسی تعداد شرکت کننده 115
رتبه 42

میلاد
میلاد

دوست عزیز درصدات چطور بود؟ و ترازتم اگه لطف کنی بگی ممنون میشیم

Vet
Vet

تراز ۲۰۰۱

hani
hani

شما چه رشته ای شرکت کردید؟

Vet
Vet

تعداد شرکت کننده هر رشته رو هم اعلام کنید.

Vet
Vet

دوستان لطفا به محض اعلام نتایج رتبه و رشته و درصد رو بگید با تشکر.

میلاد
میلاد

سلام به همه، دوستانی که طیور شرکت کردن به محض اعلام نتایج رتبه و درصداتونو کامنت کنید
ممنون

مامایی و بیماری های تولید مثل دام
مامایی و بیماری های تولید مثل دام

سلام،کسی میدونه برای قبولی تو گرایش مامایی و بیماری های تولید مثل دام چه درصدهایی باید داشت ؟تا چه رتبه هایی قبول میشن؟

دامپزشکی جراحی
دامپزشکی جراحی

رتبه 15 مامایی 95 الان مشهد می خونه

vet
vet

عیدتون مبارک.کجایید فعال نیستید

اعظم
اعظم

سلام عید شمام مبارک. خبر ندارید کی کارنامه میاد؟

vet
vet

پارسال که 28 نتایج اومد

vet
vet

بچه ها یکم فعال شید لطفا درصدهاتون بگید تا مشخص شه کی چیکار کرده

پوریا
پوریا

دوستان شرکت کننده در رشته رادیولوژی در کلید جواب سوال ۴۲ اشتباه هست و گزینه ۴ درست بوده و سوال ۶۴ هم به دلیل صحیح بودن هر دو گزینه ۱ و ۴ باید حذف شود
من این سوالات رو به اساتید داننشگاه تهران نشون دادم و نظر اونها هم همین بود لطفا در قسمت اعتراض به سوالات سنجش این ۲ سوال رو بنویسید
ممنون

جواد
جواد

سلام دوستان
من باکتری شرکت کردم
۵۲ درصد اختصاصی، استعداد ۵۲، زبان صفر، به نظرتون تقریبا رتبم چند میشه؟

اعظم
اعظم

سلام. درصداتون عالیه. احتمال زیاد تک رقمی بشید. بچه های باکتری شناسی سوال ۳۰ کلید اشتباه زده گزینه ۴٫ جواب درست گزینه ۳ هست. لطفا به سازمان سنجش اعتراض بدید اصلاح کنن. سوال ۴۰ بنظرتون گزینه ۲هم میتونه درست باشه؟ کلرستریدیوم پیلی فورم مگه پاتوژن اجباری داخل سلولی هست؟

جواد
جواد

یعنی احتمالش هست زیر ۱۰ بشم؟

اعظم
اعظم

بله. خیلی زیاد. رزومه اتون چطوره؟ انشالله موفق باشید

جواد
جواد

مدرک زبان msrt با نمره ۸۰ دارم، ۸،۹ پوستر و همایش، ۲تا علمی پژوهشی، یه اسکوپوس، یه ترویجی، و شاید تا موقع مصاحبه یه isi

اعظم
اعظم

اقای جواد رزومه خیلی خوبی دارید. موفق باشید

بنیامین
بنیامین

سلام خدمت همه دوستان ، من سال قبل باکتری روزانه قبول شدم خداروشکر راضی هستم ، زیاد استرس نداشته باشن خدا خودش کمک میکنه ، به خدا توکل کنید … برای همه دوستان ارزوی موفقیت دارم

soheildvm
soheildvm

اختصاصی طیور ۶۴ استعداد ۲۵

Vet
Vet

بچه های انگل شناسی چیکار کردین من تخصصی ۱۵٪زبان ۱۱٪

سارا
سارا

سلام دوستان من طیور تخصصی ۴۳ زدم استعداد ۱۰ زبان ۰ شما چطور بودید؟

Hani
Hani

تخصصی خوب زدین

A-gh
A-gh

سلام، منم طیور شرکت کردم، اختصاصی ۴۲ استعداد ۴۰
به نظرت شانس قبولی دانشگاه آزاد و داریم؟

soheildvm
soheildvm

حتما علوم تحقیقات قبولی

A-gh
A-gh

ممنون، ان شاالله که اینطور باشه، توکل برخدا

hani
hani

فک نکنم مجاز بشم خیلی درصدام پایینه. در حد ۱۰%

A-gh
A-gh

چه رشته ای؟؟

vet
vet

تخصصی کمتر از ۲۰% زدم. افتضاح…………..

soheildvm
soheildvm

کدوم تخصص؟

vet
vet

انگل شناسی. به نظر شما تعداد بچه های انگل شناسی چند نفره امسال

soheildvm
soheildvm

معمولا درحد صد نفر بوده ،،

soheildvm
soheildvm

دوستان کلید اومد چن درصد زدین؟؟

سارا
سارا

سلام شما چطور بودید؟

اعظم
اعظم

سلام دوستان باکتری شناسی سوالات چطور بود؟

زهرا
زهرا

وقت زبان و استعداد که خیلی کم بود. تخصصی باکتری واسه کسایی که خونده بودن فکر کنم خیلی راحت بود. شما خوب شد درصدهاتون؟ چند زدید تقریبا؟
من هر درسی رو تقریبا حول و حوش ۲۰ درصد زدم. میگید روزانه قبول میشم؟ خودم که فکر نمیکنم.

اعظم
اعظم

بستگی به رقبا داره. احتمالش هست دعوت بشید روزانه. تخصصی خوب بود ولی یکسری سوالات در عین سادگی مفهومی بودن. من تخصصی نزدیک ۵۰و استعداد،۲۰و زبان ۱۱درصد زدم.

vet
vet

بچه ها سوالات چطور بود

بینام
بینام

دوستان سلام
سطح سوالای بهداشت مواد غذایی چه طور بود امسال؟

hani
hani

تعداد شرکت کننده ها چند نفر بود

vet
vet

تو حوزه ما بیشتر طیور با دام کوچک بود

vet
vet

بچه ها آزمون چطور بود اانگل شناسی که سخت بود

soheildvm
soheildvm

سلام، امسال طیور خیلی سخت تر از سال گذشته بود

سارا
سارا

سلام شما چنتا صحیح زدید طیور؟ چیزی خونده بودید یا نه ؟ یک توضیح بدید کلی

soheildvm
soheildvm

من سال دوممه شرکت میکنم پارسال ۶۴ درصد تخصصی زدم زبان ۳ درصد و استعداد ده درصد
امسال برعکس پارسال با اینکه خوندم برام عجیب بود چرا سطح سوالات نسبت به پارسل بالا رفته و از اون مهمتر سال گذشته ده سوال تغذیه و پرورش داشتیم امسال شد ۱۴ سوال بطور خاص و دوسوال فرعی از تغذیه و عجیب بود برام

اعظم
اعظم

خیلی عالی زده بودید تخصصی. حتما رتبه اتون تک رقمی شده بود. با این درصد بالا پارسال قبول نشدید؟

soheildvm
soheildvm

فقط مصاحبه تهران رفتم که امتیازم نرسید

سارا
سارا

به نظرتون امسال چند بزنیم تخصصی تک رقمی میشیم ؟ با زبان صفر و استعداد ۱۵

soheildvm
soheildvm

امسال حتما درصدا رتبه تک رقمی کمتره، ولی فک نمیکنم زیر ۶۵ بیارین تک رقمی بشین

دکتر
دکتر

بچه ها تعداد شرکت کننده در حوز ه شما چند نفر بود

دکترا
دکترا

امتحان چطور بود

اعظم
اعظم

تخصصی خوب بود. حوزه ما ۲نفر باکتری

محمد
محمد

سوالات طیوووووووررر واااای چقد سخت بود

soheildvm
soheildvm

قبول دارم امسال سطح سوالاتی بالاتر و خیلی جزیی تر داشتیم

سارا
سارا

شما هم طیور بودی؟ چطور بود ؟ چنتا صحیح زدید؟

soheildvm
soheildvm

از تصوراتم کمتر زدم
حتی نرسیدم زبان بزنم

دکترا
دکترا

استرس دارم

دکترا
دکترا

انگل شناسی

vet
vet

بچه ها گرایش هاتون رو اعلام کنید تا تعداد مشخص بشه

میلاد
میلاد

بیوشیمی دامپزشکی کسی هست؟

سارا
سارا

سلام دوستان وقت بخیر کسی از سرفصل منابع رشته سم شناسی ( فیزیولوژی و سم شناسی و فارماکولوژی) اطلاع داره؟ که برای آزمون چه فصولی باید خونده بشه یا از کجا جزوه تهیه بشه؟
ممنون

vet
vet

کسانی که ثبت نام کردند گرایش خودشون اعلام کنند تا تعداد نفرات شرکت کننده مشخص بشه

ماهم تدریسی
ماهم تدریسی

سلام کتابهای تست ارمون دوره تخصصی بهداشت وبیماریهای طیور چی هست لطفا اعلام کنید امسال میخوام شرکت کنم

دکتر
دکتر

انگل شناسی

اعظم
اعظم

من خودم باکتری شناسی پزشکی هفت استاد ترجمه امید عزیزی-باکتری شناسی تاپلی ویلسون ترجمه مجتبی کشفی و تست جلال مردانه رو برای وزارت بهداشت و همینطور باکتری شناسی کویین رو برای وزارت علوم میخونم

sara
sara

سلام ،میشه منابع لازم واسه دکتری باکتری شناسی رو بگید?
ممنون

اعظم
اعظم

سلام . باکتری شناسی عمومی تاجبخش-باکتری شناسی دامپزشکی کویین. ترجمه تقی زهرایی- تست باکتری شناسی iqb- ایمنی شناسی ابوالعباس -محمدوجگانی-قارچ شناسی شهلاشادزی

هانی
هانی

کسانی که ثبت نام کردند بگن در چه رشته ای ثبت نام کردند تاآمار دقیق رشته مشخص بشه.

اعظم
اعظم

سلام. من باکتری شناسی شرکت کردم.

هانی
هانی

دام کوچک

منتظرگلستان
منتظرگلستان

سلام.کسی میدونه کی نتایج تکمیل ظرفیت میاد

مریم
مریم

سلام. در رابطه با رشته فناوری تولید مثل چه منابعی باید مطالعه بشه

Maryam1367
Maryam1367

دوستان کسی از پذیرش و قبولی رادیولوژی دامپزشکی خبر داره؟؟؟میگن خیلی سخت شده

سينا
سينا

سلام دوستان جسارتا اطلاعی از تعداد شرکت کننده های حدودی در رشته های آناتومی و بافت و پاتولوژی امسال دارید؟ ممنونم از پاسخگوییتون

سينا
سينا

کسی اطلاعی داره؟

لیا
لیا

سلام؛ تبریک به دوستانی که از ماراتون ۹۶پیروز بیرون اومدن, من دانشگاه تهران قبول شدم کسی در مورد تاریخ ثبت نام اطلاعی داره؟؟؟

رضا
رضا

مبارکه
به سلامتی
رتبه شما چند بود؟
و درصد هاتونم می گید؟
باکتری بودبد؟

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

در مورد ثبت نام دانشگاه فردوسی کسی اطلاعی داره؟

دانشجو
دانشجو

سلام اموزش گفته از سایت دانشگاه پیگیر باشین اونجا اعلام می کنه

سارا
سارا

من علوم تحقیقات قبول شدم طیور کسی میدونه ترم اول شهریش چقده؟

به سارا
به سارا

ترمی ده میلیون . من خودم تخصصمو آزاد میخونم

soheildvm
soheildvm

دوست بنده ترم دو علوم تحقیقاته ده و نیم میده

بی تک
بی تک

سلام بچه ها انگار بیوتکنولوژی شیراز اصلاً پذیرش نکرده. کسی هست که اطلاعات بیشتری داشته باشه….

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

سلام..چطور ؟ اطلاعی دارید؟از کجا متوجه شدید؟

رضا
رضا

سلام به نظر شماامسال دانشگاه تهران باکتری شناسی باز دانشجو میپذیره؟ یا دوسال یکباره؟

اعظم
اعظم

سلام وای خدا نکنه دوسال یکبار باشه. من به امید سال بعد روزانه تهران شاید شبانه که امسال قبول شدم رو نرم.

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

سلام بچه ها لطفا بگید کجا و چی قبول شدید؟

بیوتک
بیوتک

سلام من با رتبه ۲ قبول نشدم شیراز اصلاً پذیرش نکرده

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

شما مصاحبه رفته بودید؟ مشهد هم مصاحبه رفتید؟

hani
hani

لطفا بچه ها بگین کجا و چه رشته ای قبول شدین؟

sara
sara

سلام، کسی باکتری شناسی فردوسی قبول شده ????

اعظم
اعظم

سلام منم باکتری شناسی هستم. شبانه تهران قبول شدم. موندم سر دو راهی برم یا نه. چون من انتظار داشتم روزانه قبول بشم . خانم سارا شما کجا قبول شدید؟

sara
sara

شبانه فردوسی

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

سلام ببخشید شما میدونید ثبت نام فردوسی کی هست؟

رضا
رضا

رتبه شما چند بود؟

بنیامین
بنیامین

سلام . باکتری روزانه شهرکرد

رضا
رضا

رتبه تون چند بود؟

سارا
سارا

بخداااااااا مردم از استرس یکم حرف بزنید یچیزی بگید اخهههههه

بنیامین
بنیامین

سلام . باید صبر کرد فقط تا نتایج بیاد ،

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

سلام دوستان …. اینجا در مورد گزینش و صلاحیت عمومی و…با کسی تماسی گرفته شده؟

سارا
سارا

نه با من که نگرفتن لطفا خواهش میکنم اگه کسی این پیامو میخونه جواب بده که بقیه تکلیفشون مشخص شه با کسی در مورد صلاحیت عمومی یا هرچیزی تماس گرفتن؟؟؟؟؟

دامپزشکی ۹۶
دامپزشکی ۹۶

نه دوست عزیز با من نگرفتن هیچ تماسی برای هیچ چیز
برای دوستمم همینطور. نه تماسی بوده نه هیچ خبری
استرس نداشته باشید

بیوتکنولوژی۹۶
بیوتکنولوژی۹۶

با منم هیچ تماسی گرفته نشده ولی اینقدر تو این سایت تو بخشهای دیگه این حرف رو شنیدم واقعا مضطربم.

سارا
سارا

سلام دوستان رشته های مختلف دامپزشکی با کسی تماس گرفتن از طرف دانشگاه ها

بنیامین
بنیامین

سلام . خیر تا جایی که اطلاع دارم با کسی تماس نداشتن

لیا
لیا

سلام فعلا که نه تماسی گرفته نشده, دانشگاه تهران نمرات مصاحبه رو اعلام کرده, از دامپزشکی خبری نیست

بنیامین
بنیامین

سلام دوستان … چه خبر ؟ توی یک قسمتهایی از سایت میگن از دانشگاها با بعضی افراد تماس گرفتن !!! از بچههای دامپزشکی کسی با این شرایط هست ؟؟؟

لیا
لیا

فعلا که هیچ خبری نیست

سحر
سحر

سلام دوستان
بین فیزیولوژی و بهداشت مواد غذایی کدومش برای هیئت علمی شدن بهتره؟

عارف
عارف

سلام. بهداشت مواد غذایی